Encyclopedie
Begrippenlijst

Systeemgebieden

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

In dit onderdeel wordt de stap gemaakt naar de concrete functionaliteiten die systemen moet bieden om de use cases van Onderwijslogistiek, Roosteren en Beheren middelen te ondersteunen. De eerste stap in de uitwerking van de use cases naar functionaliteiten, is het onderkennen van systeemgebieden. Een systeemgebied is een verzameling sterk samenhangende functionaliteiten. De functionaliteiten in zo’n systeemgebied maken voor een groot deel gebruik van dezelfde gegevens, zijn gericht op een aantal specifieke actoren (gebruikersrollen) en ondersteunen een aantal processen.

Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat deze systemen de verschillende scenario’s moeten kunnen ondersteunen, omdat in de praktijk deze verschillende scenario’s naast elkaar binnen één instelling (kunnen) bestaan.

De uitwerking van de benodigde functionaliteiten bestaat uit drie onderdelen:

 1. Benoemen van systeemgebieden
 2. Uitwerking van de functionaliteiten per systeemgebied
 3. Uitwerking van de gewenste flexibiliteit, om de verschillende scenario’s te kunnen ondersteunen. Deze uitwerking is te vinden in de functionaliteitentabel.

De processen zijn als volgt ingedeeld in systeemgebieden en de systeemgebieden in functionaliteiten:

Proces Systeemgebied Functionaliteit
Leervraag arrangerenOnderwijslogistiek proces waarin op basis van leervraag van een deelnemer en de daarbij passende en beschikbare onderwijsproducten een planbaar geheel wordt samengesteld dat door de deelnemer kan worden afgenomen. Een arrangement is van kracht voor een 'bevroren' periode. Op basis van alle arrangementen kan een rooster voor een dergelijke periode worden gemaakt. Arrangeertool
 • Arrangement controleren
 • Arrangement samenstellen
 • Samenstellen referentiearrangementVoorbeelden van samengestelde onderwijsproducten die invulling geven aan een bepaalde leerroute.
 • Totaalbeeld arrangementen
 • Vertaling van de leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. naar onderwijslogistieke consequenties per deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student.
 • Leeraanbod plannen
 • Aanpassen/ aanvullen roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet.
 • Prognotiseren
Roostermachine
 • Aanvullen en aanpassen van roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet.
 • Analyse rapporten
 • Genereren en maken roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet.
 • Instelbare onderwijs- en bedrijfsvoeringsregels
 • Intekenen op geroosterd onderwijsproductEen onderwijsproduct is een product (zoals een les een cursus module of andere onderwijseenheid) dat zodanig van metadata is voorzien dat het geschikt is om te roosteren. Een onderwijsproduct is enkelvoudig dan wel samengesteld. Enkelvoudig betekent dat er sprake is van één uniek product dat niet verder onderverdeeld is in andere onderwijseenheden (een les Engels van één uur kan een enkelvoudig product zijn). De onderwijscatalogus kan ook samengestelde onderwijsproducten bevatten. Een samengesteld onderwijsproduct bevat informatie over de afzonderlijke (enkelvoudige) onderwijsproducten (die deel uit maken van de samenstelling) én informatie over de samenstelling zelf (bijv. de volgorde). Deze informatie vormt samen de paklijst van het samengestelde onderwijsproduct. De paklijst is dus de informatiedrager van de samenstelling. Een voorbeeld van een samengesteld onderwijsproduct is een 2 daagse cursus Engels voor beginners met een theorie- en een praktijkdag. De theoriedag is een enkelvoudig onderwijsproduct net zoals de praktijkdag. De paklijst geeft aan dat de theoriedag voor de praktijkdag moet worden ingepland.
 • Publiceren roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet.
 • Simulatie
Inzetten middelen Middelencatalogus
 • Metadateren middelen
 • Wijzigen middelen

Deze indeling in systeemgebieden hoeft niet overeen te komen met uiteindelijk te realiseren systemen. Bij de realisatie van concrete systemen spelen veel meer aspecten een rol, zoals de concrete producten die leveranciers te bieden hebben, het handhaven van bestaande systemen en allerlei technische overwegingen.

Schematisch kunnen de onderlinge relaties van deze vier systeemgebieden als volgt worden weergegeven. Systeemgebieden onderwijslogistiek schematische weergave.png

In het arrangeertool worden uit de producten van de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. arrangementen samengesteld per deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student.. Deze deelnemers zijn met hun kenmerken vastgelegd in de kernregistratie deelnemergegevens. De arrangementen bevatten de vraag van de deelnemers ten behoeve van het roosterproces.

De middelencatalogus stelt de lokalen en andere middelen afkomstig uit de kernregistratie middelen en de docenten uit de kernregistratie personeel ter beschikking aan de roostermachineDe roostermachine is een systeem dat op basis van alle arrangementen de beschikbare middelen en de onderwijs- en bedrijfsregels een top x (bijvoorbeeld een top vijf) van roostervoorstellen maakt..

De arrangementen uit het arrangeertool en de middelen uit de middelencatalogus vormen samen de input voor de roostermachineDe roostermachine is een systeem dat op basis van alle arrangementen de beschikbare middelen en de onderwijs- en bedrijfsregels een top x (bijvoorbeeld een top vijf) van roostervoorstellen maakt.. In de roostermachineDe roostermachine is een systeem dat op basis van alle arrangementen de beschikbare middelen en de onderwijs- en bedrijfsregels een top x (bijvoorbeeld een top vijf) van roostervoorstellen maakt. wordt een zo optimaal mogelijk roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. gemaakt. Dit optimaliseren vindt plaats op basis van regels die gebruik maken van de metadataMetadata zijn gegevens die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven. Het zijn dus eigenlijk data over data. De metadata van een onderwijsproduct bevatten dus gegevens over het onderwijsproduct zoals de titel de omvang volgorde leerstijl complexiteit van de onderwijsproducten in de arrangementen, de kenmerken van de deelnemers en de metadataMetadata zijn gegevens die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven. Het zijn dus eigenlijk data over data. De metadata van een onderwijsproduct bevatten dus gegevens over het onderwijsproduct zoals de titel de omvang volgorde leerstijl complexiteit van de middelen in de middelencatalogus.