Encyclopedie
Begrippenlijst

Op eigenschap zoeken

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina biedt een eenvoudige bladerinteractie voor het vinden van entiteiten met een eigenschap met een bepaalde waarde. Andere beschikbare zoekinteracties zijn de zoekpagina voor pagina-eigenschappen en de querybouwer.

Op eigenschap zoeken

Een lijst van alle pagina's met de eigenschap "Korte beschrijving" met waarde "In deze animatie wordt uitgelegd hoe deze website en wiki werken.". Omdat er een beperkt aantal resultaten is, worden ook nabije waarden weergegeven.

Hieronder staan 27 resultaten vanaf #1.

(vorige 100 | volgende 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.


    

Lijst van resultaten

  • Animatie Hoe is Triple A opgebouwd  + (In deze animatie wordt verteld hoe Triple A is opgebouwd.)
  • Onderwijscatalogus: het concept  + (In deze film gaan we in op het nut en voordeel van een onderwijscatalogus.)
  • Triple A film - het gedachtegoed in beeld  + (In deze korte film wordt het gedachtegoed van Triple A geïntroduceerd. We doen dit door de loopbaan van drie fictieve deelnemers te volgen.)
  • Addendum FO kernregistratie deelnemergegevens  + (In dit addendum wordt het functioneel ontwerp van de kernregistratie deelnemergegevens nader uitgewerkt tot het niveau van activiteiten en functies zodat het dezelfde mate van detail kent als de andere functionele ontwerpen in de encyclopedie.)
  • Prototype roosteren  + (In dit boek wordt een nadere toelichting gegeven op het prototype roosteren zoals dat is ontwikkeld naar aanleiding van de uitwerking van het functioneel ontwerp voor de onderwijslogistiek, roosteren en beheren middelen.)
  • Thijs  + (In dit boekje wordt vanuit het perspectief van Triple A de mogelijke loopbaan van Thijs geschetst. Alles wat Thijs meemaakt in dit boekje kan worden ondersteund door de ontwerpen van Triple A.)
  • Drieluik onderwijscatalogus  + (In dit drieluik wordt de onderwijscatalogus van begin tot eind toegelicht. We starten bij het concept, behandelen de demo en eindigen met een wizard waar je zelf aan de slag kan met modulariteit)
  • Eenduidig beschrijven van onderwijs  + (In dit model worden de metadatavelden van
   In dit model worden de metadatavelden van de onderwijscatalogus uitgewerkt in een sjabloon. Uit ervaring is namelijk gebleken dat het beschrijven van de informatie (metadata) die aan de informatiedragers (onderwijsproducten en referentiearrangementen) wordt gehangen, niet iets is dat vanzelf goed gaat. Het is daarom van belang een goede beschrijving te geven van wat er bedoeld wordt met de informatie, zodat houvast wordt gecreëerd over wat er door de personen die de informatie moeten beschrijven moet worden ingevuld. In de metadatavelden-tabel staat die informatie gedetailleerd uitgewerkt.
   t die informatie gedetailleerd uitgewerkt.)
  • Rapportage centraal digitaal examineren taal en rekenen  + (In dit rapport (september 2011) zijn de processen in kaart gebracht die binnen instellingen aan de orde zijn bij het uitvoeren van de centrale digitale examinering taal en rekenen.)
  • VO procesmodel  + (In het VO procesmodel is beschreven welk werk een VO instelling moet verzetten om een leerling zijn of haar schoolcarrière succesvol te laten doorlopen.)
  • Rapport VO procesmodel  + (In het VO procesmodel is beschreven welk werk een VO instelling moet verzetten om een leerling zijn of haar schoolcarrière succesvol te laten doorlopen. In dit document laten we u kennismaken met het procesmodel.)
  • Informatieboekje onderwijslogistiek  + (Informatieboekje over Fase 2 van het project Onderwijslogistiek zoals uitgedeeld tijdens de informatiebijeenkomst op 20 mei 2010. Bevat onder andere uitleg van scenario's.)
  • Triple A toets - Maturity scan  + (M&I/Partners ontwikkelde de Triple A M
   M&I/Partners ontwikkelde de Triple A Maturity scan om in kaart te brengen hoever de eigen instelling staat met de inrichting van onderwijs en ondersteunende processen in onderlinge samenhang en met Triple A als referentiekader. Door het invullen van de (uitgebreide) vragenlijst wordt de huidige situatie van een afdeling of onderwijsinstelling in kaart gebracht.
   ling of onderwijsinstelling in kaart gebracht.)
  • Procesmodel Onderwijstijd in Control  + (Notitie over de consequenties van de nieuwe regels rondom onderwijstijd en de consequenties daarvan op processen en systemen.)
  • Organisatie invloed op begeleiding  + (Op de pagina Kenmerken van begeleiding voo
   Op de pagina Kenmerken van begeleiding voor de organisatie is een kader geschetst vanuit waar een organisatie keuzes kan maken voor de inrichting van begeleiding. In dit instrument wordt dieper ingezoomd op het begeleidingsproces zelf. Aan de hand van de clustering uit ‘Primair proces ondersteuning en portfolio’ wordt gekeken naar use cases waar invloed te merken is vanuit een bepaalde positie op de assen. Deze beschrijving is een hulpmiddel voor instellingen om te doordenken wat een bepaalde (strategische) keuze voor mogelijke doorwerking heeft op de verschillende onderdelen van het begeleidingsproces.
   nde onderdelen van het begeleidingsproces.)
  • Presentatie onderwijscatalogus - CVI 2012  + (Presentatie over de onderwijscatalogus zoa
   Presentatie over de onderwijscatalogus zoals door Eric Jongepier en Bert van Daalen gegeven werd tijdens de inhoudelijke sessie op de CVI Conferentie in 2012. In de presentatie wordt ingegaan op de aanleiding van het project rondom het actualiseren en uitwerken van het FO onderwijscatalogus, de demo van de catalogus en de betekenis van modulariteit en metadata in de onderwijscatalogus.
   teit en metadata in de onderwijscatalogus.)
  • Presentatie de semantische wiki  + (Presentatie over de semantische wiki als begrip en de voordelen ervan.)
  • Marktontwikkeling onderwijslogistiek  + (Resultaten van het pilot project om vast te stellen of en zo ja in welke mate de op de markt beschikbare ICT-oplossingen het geactualiseerde en verrijkte FO onderwijslogistiek, roosteren en beheren middelen afdekken.)
  • Onderwijsprocesmodel  + (Triple A heeft een aantal functionele ontw
   Triple A heeft een aantal functionele ontwerpen van systemen opgeleverd op basis van een generiek geldend onderwijsprocesmodel. Dat onderwijsprocesmodel beschrijft op generieke wijze het werk van een onderwijsinstelling gericht op het faciliteren van de loopbaan van de deelnemer; van instroom naar uitstroom. U vindt het onderwijsprocesmodel met toelichting hier.
   onderwijsprocesmodel met toelichting hier.)
  • Triple A toets - Roadmap  + (Veel instellingen gebruiken het gedachtego
   Veel instellingen gebruiken het gedachtegoed van Triple A. Het blijkt echter nog lastig om te bepalen op welke moment je aandacht besteedt aan welk deel van de processen en systemen. De urgentie lijkt overal hoog, de samenhang is groot, maar de capaciteit en het budget beperkt. De Triple A roadmap helpt bij deze opgave.
   De Triple A roadmap helpt bij deze opgave.)
  • ESB Wiki  + (Vertegenwoordigers van een aantal instellingen zijn aan de slag gegaan om een common data model te ontwikkelen. Het resultaat van deze inspanningen is vastgelegd in deze wiki.)
  • Testimonial onderwijscatalogus team  + (Vertegenwoordigers vanuit een viertal onderwijsinstellingen leggen in deze film uit wat de onderwijscatalogus is, wat het concept zo bijzonder maakt, welk werk zij hebben verricht met elkaar en hoe het nu verder gaat.)
  • Aantonen competenties en kennis  + (Verzamelen, onderhouden en inzichtelijk maken van (zowel formatieve als summatieve) resultaten van de deelnemer met als doel een goed beeld te geven voor een vervolgopleiding of werksituatie.)
  • Scenarios  + (Vier scenario's die representatief zijn vo
   Vier scenario's die representatief zijn voor de meest onderscheidende flexibiliseringsmogelijkheden die denkbaar zijn voor een onderwijsinstelling. Maak er gebruik van om onderwijssituaties te abstraheren en door te vertalen voor verschillende niveaus van flexibilisering in systeem- en organisatietermen.
   lisering in systeem- en organisatietermen.)
  • Modulariteitswizard  + (Voor het geschikt maken van de onderwijspr
   Voor het geschikt maken van de onderwijsproducten in de onderwijscatalogus is er de mogelijkheid gebruik te maken van een zogenaamde modulariteitswizard. Ga zelf aan de slag en ervaar stap voor stap het proces van informatiebehoefte bepalen en vastleggen van de gegevens die daarbij horen.
   tleggen van de gegevens die daarbij horen.)
  • Folder vernieuwde onderwijscatalogus  + (Wil je snel kennismaken met de vernieuwde onderwijscatalogus? Lees dan onze speciale folder die inzicht geeft in de highlights.)