Encyclopedie
Begrippenlijst

Op eigenschap zoeken

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina biedt een eenvoudige bladerinteractie voor het vinden van entiteiten met een eigenschap met een bepaalde waarde. Andere beschikbare zoekinteracties zijn de zoekpagina voor pagina-eigenschappen en de querybouwer.

Op eigenschap zoeken

Een lijst van alle pagina's met de eigenschap "Korte beschrijving" met waarde "Deze animatie gaat over het kernsysteem beheren middelen.". Omdat er een beperkt aantal resultaten is, worden ook nabije waarden weergegeven.

Hieronder staan 67 resultaten vanaf #1.

(vorige 500 | volgende 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.


    

Lijst van resultaten

  • Animatie Externe verantwoording  + (Deze animatie gaat over het kernsysteem externe verantwoording.)
  • Animatie Onderwijslogistiek  + (Deze animatie gaat over het kernsysteem onderwijslogistiek.)
  • Animatie Portfolio  + (Deze animatie gaat over het kernsysteem portfolio.)
  • Animatie Primair procesondersteuning  + (Deze animatie gaat over het kernsysteem primair procesondersteuning.)
  • Animatie Roosteren  + (Deze animatie gaat over het kernsysteem roosteren.)
  • Onderwijslogistieke processen en roosteren  + (Deze film is een onderdeel uit de Triple A film over de onderwijslogistieke processen en roosteren.)
  • PvE Herziening Kwalificatiestructuur  + (Dit document bevat het programma van eisen voor de herziene kwalificatiestructuur. In dit programma van eisen wordt inzichtelijk gemaakt aan welke eisen de systemen van scholen moeten voldoen als gevolg van de herziening van de kwalificatiestructuur.)
  • Use case model digitale overdracht deelnemergegevens  + (Dit figuur geeft de samenhang weer van de use cases voor de digitale overdracht deelnemergegevens en de direct hier aan grenzende use cases van andere kernsystemen.)
  • Use case model externe verantwoording  + (Dit figuur geeft de samenhang weer van de use cases voor de externe verantwoording en de direct hier aan grenzende use cases van andere kernsystemen.)
  • Use case model kernregistratie deelnemergegevens  + (Dit figuur geeft de samenhang weer van de use cases voor de kernregistratie deelnemergegevens en de direct hier aan grenzende use cases van andere kernsystemen.)
  • Use case model primair proces ondersteuning en portfolio  + (Dit figuur geeft de samenhang weer van de use cases voor de kernsystemen primair proces ondersteuning en portfolio en de direct hier aan grenzende use cases van andere kernsystemen.)
  • Use case model onderwijscatalogus  + (Dit figuur geeft de samenhang weer van de use cases voor de onderwijscatalogus en de direct hier aan grenzende use cases van andere kernsystemen.)
  • Use case model onderwijslogistiek roosteren en beheren middelen  + (Dit figuur geeft de samenhang weer van de use cases voor de kernsystemen onderwijslogistiek, roosteren en beheren middelen en de direct hier aan grenzende use cases van andere kernsystemen.)
  • De te maken organisatie-afwegingen  + (Een aantal organisatie-afwegingen moeten w
   Een aantal organisatie-afwegingen moeten worden gemaakt om de inbedding van een onderwijscatalogus in de onderwijsinstelling te ondersteunen. Dit instrument vormt het laatste hoofdstuk uit de vernieuwde onderwijscatalogus en helpt instellingen bij het maken van dergelijke afwegingen.
   n bij het maken van dergelijke afwegingen.)
  • Toelevering verantwoordingsinformatie  + (Het (al dan niet ad hoc) uitwisselen van deelnemergegevens met een verplichtend karakter. Dit kan zijn met een inburgeringsinstantie teneinde een keurmerk te verkrijgen of met een opdrachtgever als dit zo afgesproken is.)
  • Inschrijven (Proces)  + (Het aangeven zich te interesseren voor een
   Het aangeven zich te interesseren voor een te definieren onderwijsaanbod door een deelnemer. Eventueel gevolgd door het aangaan van een verbintenis waar een onderwijsverplichting vanuit de instelling en een bekostigingsverplichting vanuit de deelnemer wordt vastgelegd.
   ting vanuit de deelnemer wordt vastgelegd.)
  • Examineren  + (Het aanvragen, beschikbaar maken en uitvoe
   Het aanvragen, beschikbaar maken en uitvoeren van het examen, teneinde inzicht te krijgen in de voortgang van de deelnemer in de vorm van summatieve resultaten met als uiteindelijk doel een diploma. De uitwerking van het proces examinering is gebaseerd op de procesarchitectuur examinering, en verwijst daar ook grotendeels naar. Zie http://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/.
   tp://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/.)
  • Analyseren aan- en afwezigheid  + (Het analyseren en rapporteren van aan- en afwezigheidsgegevens van deelnemers met als doel te bepalen of deelnemer heeft voldaan aan een aantal (al dan niet wettelijke) verplichtingen.)
  • Beheren loopbaan  + (Het analyseren van de overeengekomen onder
   Het analyseren van de overeengekomen onderwijsproducten en welke hiervan zijn afgenomen en met goed gevolg zijn voltooid door een betreffende deelnemer. De combinatie van deze gegevens geeft inzicht in de nog te behalen resultaten die behaald dienen te worden om een diploma te verkrijgen; met andere woorden de leerloopbaan van de deelnemer.
   woorden de leerloopbaan van de deelnemer.)
  • Prognotiseren  + (Het anticiperen op de vraag naar onderwijs- en middelen op middellange en lange termijn gebaseerd op ervaringscijfers en in- en externe ontwikkelingen zoals marktontwikkelingen en trendanalyses.)
  • Uitschrijven (Proces)  + (Het beeindigen van alle verbintenissen tussen deelnemer en onderwijsinstelling. Hierbij wordt de instelling verlaten en is er geen kostenverplichting meer.)
  • Leertrajectbegeleiding  + (Het begeleiden van het leertraject van de
   Het begeleiden van het leertraject van de deelnemer. Naar aanleiding van diens leervraag wordt samen met de deelnemer de voortgang gemonitord en advies gegeven voor en gedurende het leertraject over te volgen onderwijs. Voor het monitoren van de voortgang worden de resultaten van de deelnemer afgezet tegen de formatieve en summatieve peilstok.
   egen de formatieve en summatieve peilstok.)
  • Opleiden en vormen  + (Het beoordelen van competenties en kennis,
   Het beoordelen van competenties en kennis, het registreren van incidenten en het signaleren van afwijkingen in houding en gedrag van de deelnemer. Indien nodig worden naar aanleiding van de signalering en registratie de benodigde acties uitgevoerd of passende maatregelen genomen.
   itgevoerd of passende maatregelen genomen.)
  • Toewijzen BPV  + (Het bepalen of BPV (Beroeps Praktijk Vorming) onderdeel wordt van de leerroute, en daarna het bepalen van de invulling hiervan, gebaseerd op voorkeuren van de deelnemer omtrent bedrijf en plaats. Hierna maakt het BPV-product deel uit van het arrangement.)
  • Inzetten middelen  + (Het bepalen van de inzet en het registrere
   Het bepalen van de inzet en het registreren van middelen naar aanleiding van de vraag naar deze middelen, ook vanuit het oogpunt van de tactische en strategische planning. Daarnaast het (flexibel) inzetten van middelen naar aanleiding van calamiteitssituaties, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen korte en lange termijn oplossingen.
   tussen korte en lange termijn oplossingen.)
  • Diplomeren  + (Het doen toekomen van een kwalificerend do
   Het doen toekomen van een kwalificerend document aan de deelnemer, dat gebaseerd is op het behalen van een aantal summatieve resultaten tijdens de onderwijsperiode. Deze summatieve resultaten worden getoetst tegen de regels van de criteriumbank met een peilstokmeting om te bepalen op welk diploma de deelnemer recht heeft.
   op welk diploma de deelnemer recht heeft.)
  • Aanpassen en aanvullen rooster  + (Het opnemen van zogenaamde vrije ruimte in het rooster, die later opgevuld kan worden met onderwijsproducten. Bijvoorbeeld naar aanleiding van aanvullende wensen uit tijdens het leertraject opgedane ervaringen.)
  • Generiek procesmodel leermateriaal  + (Het procesmodel leermateriaal is ontwikkel
   Het procesmodel leermateriaal is ontwikkeld in samenwerking met een aantal (vertegenwoordigers van) MBO-instellingen. In dit rapport wordt een generiek procesmodel uiteen gezet, waarin de processen m.b.t. aanschaf, distributie, betaling, levering en gebruik van (digitaal) leermateriaal zijn uitgewerkt.
   (digitaal) leermateriaal zijn uitgewerkt.)
  • Leervraag arrangeren  + (Het samen met de deelnemer formuleren van
   Het samen met de deelnemer formuleren van zijn/haar leervraag en het matchen van de leervraag van de deelnemer met het aanbod van de instelling. De leervraag wordt vertaald naar arrangementen en/of onderwijsproducten. Hierdoor ontstaat een planbaar en uitvoerbaar geheel dat als basis dient voor het roosterproces.
   at als basis dient voor het roosterproces.)
  • Aanvullen onderwijscatalogus  + (Het toevoegen van specifieke kenmerken aan
   Het toevoegen van specifieke kenmerken aan de informatiedragers (onderwijsproducten of referentiearrangementen) in de onderwijscatalogus, teneinde de catalogus te gebruiken voor aanvullende processen. Denk hierbij aan roosteren, management informatie of begeleiding.
   ren, management informatie of begeleiding.)
  • Uitwisseling BRON  + (Het uitwisselen van deelnemergegevens met BRON (Basisregistratie Onderwijsnummer) met als doel externe verantwoording. De gegevens worden door de overheid en DUO onder andere gebruikt om bekostiging en studiefinanciering te bepalen.)
  • Beheren identiteit  + (Het vastleggen of opnieuw vastleggen van gegevens van een deelnemer teneinde te kunnen voldoen aan alle eisen omtrent rapportage en externe verantwoording. Deze gegevens en alle wijzigingen daarop worden uitgewisseld met BRON.)
  • Registreren aan- en afwezigheid  + (Het vastleggen van aan- en afwezigheid van de deelnemer, met als doel zo goed mogelijk hierop in te spelen met aangepast onderwijsaanbod en begeleiding. Daarnaast is afwezigheid aan wet- en regelgeving gebonden waardoor dit bijgehouden dient te worden.)
  • Leeraanbod plannen  + (Het volledige proces rondom het maken, controleren en effectueren van het rooster. Rekening houdend met deelnemerwensen en flexibiliteitskenmerken van de instelling.)
  • Uitgangspunten en keuzes  + (Hier vindt u een overzicht van de uitgangspunten en keuzes die in het Triple A gedachtegoed worden gehanteerd.)
  • Clickable demo  + (In de demo is een onderwijscatalogus nagebootst die gebruikt kan worden om onderwijsaanbod te ontwikkelen en te etaleren, de intake van een deelnemer uit te voeren en de voortgang van een deelnemer te monitoren. U kunt in de demo zelf aan de slag.)
  • Roling demo  + (In de demo is een onderwijscatalogus nageb
   In de demo is een onderwijscatalogus nagebootst die gebruikt kan worden om onderwijsaanbod te ontwikkelen en te etaleren, de intake van een deelnemer uit te voeren en de voortgang van een deelnemer te monitoren. In deze film wordt de demo, voorzien van uitleg, met u doorgelopen.
   o, voorzien van uitleg, met u doorgelopen.)
  • Functionaliteitentabel  + (In de deze tabel is voor de kernsystemen Onderwijslogistiek, Roosteren en Beheren middelen per functionaliteit aangegeven, of en zo ja, in welke mate de functionaliteit benodigd is voor ieder scenario.)
  • Animatie Architectuur  + (In deze animatie wordt de Triple A architectuur toegelicht.)
  • Animatie Hoe werkt deze website  + (In deze animatie wordt uitgelegd hoe deze website en wiki werken.)
  • Animatie Hoe is Triple A opgebouwd  + (In deze animatie wordt verteld hoe Triple A is opgebouwd.)
  • Onderwijscatalogus: het concept  + (In deze film gaan we in op het nut en voordeel van een onderwijscatalogus.)
  • Triple A film - het gedachtegoed in beeld  + (In deze korte film wordt het gedachtegoed van Triple A geïntroduceerd. We doen dit door de loopbaan van drie fictieve deelnemers te volgen.)
  • Addendum FO kernregistratie deelnemergegevens  + (In dit addendum wordt het functioneel ontwerp van de kernregistratie deelnemergegevens nader uitgewerkt tot het niveau van activiteiten en functies zodat het dezelfde mate van detail kent als de andere functionele ontwerpen in de encyclopedie.)
  • Prototype roosteren  + (In dit boek wordt een nadere toelichting gegeven op het prototype roosteren zoals dat is ontwikkeld naar aanleiding van de uitwerking van het functioneel ontwerp voor de onderwijslogistiek, roosteren en beheren middelen.)
  • Thijs  + (In dit boekje wordt vanuit het perspectief van Triple A de mogelijke loopbaan van Thijs geschetst. Alles wat Thijs meemaakt in dit boekje kan worden ondersteund door de ontwerpen van Triple A.)
  • Drieluik onderwijscatalogus  + (In dit drieluik wordt de onderwijscatalogus van begin tot eind toegelicht. We starten bij het concept, behandelen de demo en eindigen met een wizard waar je zelf aan de slag kan met modulariteit)
  • Eenduidig beschrijven van onderwijs  + (In dit model worden de metadatavelden van
   In dit model worden de metadatavelden van de onderwijscatalogus uitgewerkt in een sjabloon. Uit ervaring is namelijk gebleken dat het beschrijven van de informatie (metadata) die aan de informatiedragers (onderwijsproducten en referentiearrangementen) wordt gehangen, niet iets is dat vanzelf goed gaat. Het is daarom van belang een goede beschrijving te geven van wat er bedoeld wordt met de informatie, zodat houvast wordt gecreëerd over wat er door de personen die de informatie moeten beschrijven moet worden ingevuld. In de metadatavelden-tabel staat die informatie gedetailleerd uitgewerkt.
   t die informatie gedetailleerd uitgewerkt.)
  • Rapportage centraal digitaal examineren taal en rekenen  + (In dit rapport (september 2011) zijn de processen in kaart gebracht die binnen instellingen aan de orde zijn bij het uitvoeren van de centrale digitale examinering taal en rekenen.)
  • VO procesmodel  + (In het VO procesmodel is beschreven welk werk een VO instelling moet verzetten om een leerling zijn of haar schoolcarrière succesvol te laten doorlopen.)
  • Rapport VO procesmodel  + (In het VO procesmodel is beschreven welk werk een VO instelling moet verzetten om een leerling zijn of haar schoolcarrière succesvol te laten doorlopen. In dit document laten we u kennismaken met het procesmodel.)
  • Informatieboekje onderwijslogistiek  + (Informatieboekje over Fase 2 van het project Onderwijslogistiek zoals uitgedeeld tijdens de informatiebijeenkomst op 20 mei 2010. Bevat onder andere uitleg van scenario's.)
  • Triple A toets - Maturity scan  + (M&I/Partners ontwikkelde de Triple A M
   M&I/Partners ontwikkelde de Triple A Maturity scan om in kaart te brengen hoever de eigen instelling staat met de inrichting van onderwijs en ondersteunende processen in onderlinge samenhang en met Triple A als referentiekader. Door het invullen van de (uitgebreide) vragenlijst wordt de huidige situatie van een afdeling of onderwijsinstelling in kaart gebracht.
   ling of onderwijsinstelling in kaart gebracht.)
  • Procesmodel Onderwijstijd in Control  + (Notitie over de consequenties van de nieuwe regels rondom onderwijstijd en de consequenties daarvan op processen en systemen.)
  • Organisatie invloed op begeleiding  + (Op de pagina Kenmerken van begeleiding voo
   Op de pagina Kenmerken van begeleiding voor de organisatie is een kader geschetst vanuit waar een organisatie keuzes kan maken voor de inrichting van begeleiding. In dit instrument wordt dieper ingezoomd op het begeleidingsproces zelf. Aan de hand van de clustering uit ‘Primair proces ondersteuning en portfolio’ wordt gekeken naar use cases waar invloed te merken is vanuit een bepaalde positie op de assen. Deze beschrijving is een hulpmiddel voor instellingen om te doordenken wat een bepaalde (strategische) keuze voor mogelijke doorwerking heeft op de verschillende onderdelen van het begeleidingsproces.
   nde onderdelen van het begeleidingsproces.)
  • Presentatie onderwijscatalogus - CVI 2012  + (Presentatie over de onderwijscatalogus zoa
   Presentatie over de onderwijscatalogus zoals door Eric Jongepier en Bert van Daalen gegeven werd tijdens de inhoudelijke sessie op de CVI Conferentie in 2012. In de presentatie wordt ingegaan op de aanleiding van het project rondom het actualiseren en uitwerken van het FO onderwijscatalogus, de demo van de catalogus en de betekenis van modulariteit en metadata in de onderwijscatalogus.
   teit en metadata in de onderwijscatalogus.)
  • Presentatie de semantische wiki  + (Presentatie over de semantische wiki als begrip en de voordelen ervan.)
  • Marktontwikkeling onderwijslogistiek  + (Resultaten van het pilot project om vast te stellen of en zo ja in welke mate de op de markt beschikbare ICT-oplossingen het geactualiseerde en verrijkte FO onderwijslogistiek, roosteren en beheren middelen afdekken.)
  • Onderwijsprocesmodel  + (Triple A heeft een aantal functionele ontw
   Triple A heeft een aantal functionele ontwerpen van systemen opgeleverd op basis van een generiek geldend onderwijsprocesmodel. Dat onderwijsprocesmodel beschrijft op generieke wijze het werk van een onderwijsinstelling gericht op het faciliteren van de loopbaan van de deelnemer; van instroom naar uitstroom. U vindt het onderwijsprocesmodel met toelichting hier.
   onderwijsprocesmodel met toelichting hier.)
  • Triple A toets - Roadmap  + (Veel instellingen gebruiken het gedachtego
   Veel instellingen gebruiken het gedachtegoed van Triple A. Het blijkt echter nog lastig om te bepalen op welke moment je aandacht besteedt aan welk deel van de processen en systemen. De urgentie lijkt overal hoog, de samenhang is groot, maar de capaciteit en het budget beperkt. De Triple A roadmap helpt bij deze opgave.
   De Triple A roadmap helpt bij deze opgave.)
  • ESB Wiki  + (Vertegenwoordigers van een aantal instellingen zijn aan de slag gegaan om een common data model te ontwikkelen. Het resultaat van deze inspanningen is vastgelegd in deze wiki.)
  • Testimonial onderwijscatalogus team  + (Vertegenwoordigers vanuit een viertal onderwijsinstellingen leggen in deze film uit wat de onderwijscatalogus is, wat het concept zo bijzonder maakt, welk werk zij hebben verricht met elkaar en hoe het nu verder gaat.)
  • Aantonen competenties en kennis  + (Verzamelen, onderhouden en inzichtelijk maken van (zowel formatieve als summatieve) resultaten van de deelnemer met als doel een goed beeld te geven voor een vervolgopleiding of werksituatie.)
  • Scenarios  + (Vier scenario's die representatief zijn vo
   Vier scenario's die representatief zijn voor de meest onderscheidende flexibiliseringsmogelijkheden die denkbaar zijn voor een onderwijsinstelling. Maak er gebruik van om onderwijssituaties te abstraheren en door te vertalen voor verschillende niveaus van flexibilisering in systeem- en organisatietermen.
   lisering in systeem- en organisatietermen.)
  • Modulariteitswizard  + (Voor het geschikt maken van de onderwijspr
   Voor het geschikt maken van de onderwijsproducten in de onderwijscatalogus is er de mogelijkheid gebruik te maken van een zogenaamde modulariteitswizard. Ga zelf aan de slag en ervaar stap voor stap het proces van informatiebehoefte bepalen en vastleggen van de gegevens die daarbij horen.
   tleggen van de gegevens die daarbij horen.)
  • Folder vernieuwde onderwijscatalogus  + (Wil je snel kennismaken met de vernieuwde onderwijscatalogus? Lees dan onze speciale folder die inzicht geeft in de highlights.)