Encyclopedie
Begrippenlijst

Op eigenschap zoeken

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina biedt een eenvoudige bladerinteractie voor het vinden van entiteiten met een eigenschap met een bepaalde waarde. Andere beschikbare zoekinteracties zijn de zoekpagina voor pagina-eigenschappen en de querybouwer.

Op eigenschap zoeken

Een lijst van alle pagina's met de eigenschap "Korte beschrijving" met waarde "Deze animatie gaat over het kernsysteem beheren middelen.". Omdat er een beperkt aantal resultaten is, worden ook nabije waarden weergegeven.

Hieronder staan 33 resultaten vanaf #1.

(vorige 50 | volgende 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.


    

Lijst van resultaten

  • Animatie Externe verantwoording  + (Deze animatie gaat over het kernsysteem externe verantwoording.)
  • Animatie Onderwijslogistiek  + (Deze animatie gaat over het kernsysteem onderwijslogistiek.)
  • Animatie Portfolio  + (Deze animatie gaat over het kernsysteem portfolio.)
  • Animatie Primair procesondersteuning  + (Deze animatie gaat over het kernsysteem primair procesondersteuning.)
  • Animatie Roosteren  + (Deze animatie gaat over het kernsysteem roosteren.)
  • Onderwijslogistieke processen en roosteren  + (Deze film is een onderdeel uit de Triple A film over de onderwijslogistieke processen en roosteren.)
  • PvE Herziening Kwalificatiestructuur  + (Dit document bevat het programma van eisen voor de herziene kwalificatiestructuur. In dit programma van eisen wordt inzichtelijk gemaakt aan welke eisen de systemen van scholen moeten voldoen als gevolg van de herziening van de kwalificatiestructuur.)
  • Use case model digitale overdracht deelnemergegevens  + (Dit figuur geeft de samenhang weer van de use cases voor de digitale overdracht deelnemergegevens en de direct hier aan grenzende use cases van andere kernsystemen.)
  • Use case model externe verantwoording  + (Dit figuur geeft de samenhang weer van de use cases voor de externe verantwoording en de direct hier aan grenzende use cases van andere kernsystemen.)
  • Use case model kernregistratie deelnemergegevens  + (Dit figuur geeft de samenhang weer van de use cases voor de kernregistratie deelnemergegevens en de direct hier aan grenzende use cases van andere kernsystemen.)
  • Use case model primair proces ondersteuning en portfolio  + (Dit figuur geeft de samenhang weer van de use cases voor de kernsystemen primair proces ondersteuning en portfolio en de direct hier aan grenzende use cases van andere kernsystemen.)
  • Use case model onderwijscatalogus  + (Dit figuur geeft de samenhang weer van de use cases voor de onderwijscatalogus en de direct hier aan grenzende use cases van andere kernsystemen.)
  • Use case model onderwijslogistiek roosteren en beheren middelen  + (Dit figuur geeft de samenhang weer van de use cases voor de kernsystemen onderwijslogistiek, roosteren en beheren middelen en de direct hier aan grenzende use cases van andere kernsystemen.)
  • De te maken organisatie-afwegingen  + (Een aantal organisatie-afwegingen moeten w
   Een aantal organisatie-afwegingen moeten worden gemaakt om de inbedding van een onderwijscatalogus in de onderwijsinstelling te ondersteunen. Dit instrument vormt het laatste hoofdstuk uit de vernieuwde onderwijscatalogus en helpt instellingen bij het maken van dergelijke afwegingen.
   n bij het maken van dergelijke afwegingen.)
  • Toelevering verantwoordingsinformatie  + (Het (al dan niet ad hoc) uitwisselen van deelnemergegevens met een verplichtend karakter. Dit kan zijn met een inburgeringsinstantie teneinde een keurmerk te verkrijgen of met een opdrachtgever als dit zo afgesproken is.)
  • Inschrijven (Proces)  + (Het aangeven zich te interesseren voor een
   Het aangeven zich te interesseren voor een te definieren onderwijsaanbod door een deelnemer. Eventueel gevolgd door het aangaan van een verbintenis waar een onderwijsverplichting vanuit de instelling en een bekostigingsverplichting vanuit de deelnemer wordt vastgelegd.
   ting vanuit de deelnemer wordt vastgelegd.)
  • Examineren  + (Het aanvragen, beschikbaar maken en uitvoe
   Het aanvragen, beschikbaar maken en uitvoeren van het examen, teneinde inzicht te krijgen in de voortgang van de deelnemer in de vorm van summatieve resultaten met als uiteindelijk doel een diploma. De uitwerking van het proces examinering is gebaseerd op de procesarchitectuur examinering, en verwijst daar ook grotendeels naar. Zie http://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/.
   tp://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/.)
  • Analyseren aan- en afwezigheid  + (Het analyseren en rapporteren van aan- en afwezigheidsgegevens van deelnemers met als doel te bepalen of deelnemer heeft voldaan aan een aantal (al dan niet wettelijke) verplichtingen.)
  • Beheren loopbaan  + (Het analyseren van de overeengekomen onder
   Het analyseren van de overeengekomen onderwijsproducten en welke hiervan zijn afgenomen en met goed gevolg zijn voltooid door een betreffende deelnemer. De combinatie van deze gegevens geeft inzicht in de nog te behalen resultaten die behaald dienen te worden om een diploma te verkrijgen; met andere woorden de leerloopbaan van de deelnemer.
   woorden de leerloopbaan van de deelnemer.)
  • Prognotiseren  + (Het anticiperen op de vraag naar onderwijs- en middelen op middellange en lange termijn gebaseerd op ervaringscijfers en in- en externe ontwikkelingen zoals marktontwikkelingen en trendanalyses.)
  • Uitschrijven (Proces)  + (Het beeindigen van alle verbintenissen tussen deelnemer en onderwijsinstelling. Hierbij wordt de instelling verlaten en is er geen kostenverplichting meer.)
  • Leertrajectbegeleiding  + (Het begeleiden van het leertraject van de
   Het begeleiden van het leertraject van de deelnemer. Naar aanleiding van diens leervraag wordt samen met de deelnemer de voortgang gemonitord en advies gegeven voor en gedurende het leertraject over te volgen onderwijs. Voor het monitoren van de voortgang worden de resultaten van de deelnemer afgezet tegen de formatieve en summatieve peilstok.
   egen de formatieve en summatieve peilstok.)
  • Opleiden en vormen  + (Het beoordelen van competenties en kennis,
   Het beoordelen van competenties en kennis, het registreren van incidenten en het signaleren van afwijkingen in houding en gedrag van de deelnemer. Indien nodig worden naar aanleiding van de signalering en registratie de benodigde acties uitgevoerd of passende maatregelen genomen.
   itgevoerd of passende maatregelen genomen.)
  • Toewijzen BPV  + (Het bepalen of BPV (Beroeps Praktijk Vorming) onderdeel wordt van de leerroute, en daarna het bepalen van de invulling hiervan, gebaseerd op voorkeuren van de deelnemer omtrent bedrijf en plaats. Hierna maakt het BPV-product deel uit van het arrangement.)
  • Inzetten middelen  + (Het bepalen van de inzet en het registrere
   Het bepalen van de inzet en het registreren van middelen naar aanleiding van de vraag naar deze middelen, ook vanuit het oogpunt van de tactische en strategische planning. Daarnaast het (flexibel) inzetten van middelen naar aanleiding van calamiteitssituaties, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen korte en lange termijn oplossingen.
   tussen korte en lange termijn oplossingen.)
  • Diplomeren  + (Het doen toekomen van een kwalificerend do
   Het doen toekomen van een kwalificerend document aan de deelnemer, dat gebaseerd is op het behalen van een aantal summatieve resultaten tijdens de onderwijsperiode. Deze summatieve resultaten worden getoetst tegen de regels van de criteriumbank met een peilstokmeting om te bepalen op welk diploma de deelnemer recht heeft.
   op welk diploma de deelnemer recht heeft.)
  • Aanpassen en aanvullen rooster  + (Het opnemen van zogenaamde vrije ruimte in het rooster, die later opgevuld kan worden met onderwijsproducten. Bijvoorbeeld naar aanleiding van aanvullende wensen uit tijdens het leertraject opgedane ervaringen.)
  • Generiek procesmodel leermateriaal  + (Het procesmodel leermateriaal is ontwikkel
   Het procesmodel leermateriaal is ontwikkeld in samenwerking met een aantal (vertegenwoordigers van) MBO-instellingen. In dit rapport wordt een generiek procesmodel uiteen gezet, waarin de processen m.b.t. aanschaf, distributie, betaling, levering en gebruik van (digitaal) leermateriaal zijn uitgewerkt.
   (digitaal) leermateriaal zijn uitgewerkt.)
  • Leervraag arrangeren  + (Het samen met de deelnemer formuleren van
   Het samen met de deelnemer formuleren van zijn/haar leervraag en het matchen van de leervraag van de deelnemer met het aanbod van de instelling. De leervraag wordt vertaald naar arrangementen en/of onderwijsproducten. Hierdoor ontstaat een planbaar en uitvoerbaar geheel dat als basis dient voor het roosterproces.
   at als basis dient voor het roosterproces.)
  • Aanvullen onderwijscatalogus  + (Het toevoegen van specifieke kenmerken aan
   Het toevoegen van specifieke kenmerken aan de informatiedragers (onderwijsproducten of referentiearrangementen) in de onderwijscatalogus, teneinde de catalogus te gebruiken voor aanvullende processen. Denk hierbij aan roosteren, management informatie of begeleiding.
   ren, management informatie of begeleiding.)
  • Uitwisseling BRON  + (Het uitwisselen van deelnemergegevens met BRON (Basisregistratie Onderwijsnummer) met als doel externe verantwoording. De gegevens worden door de overheid en DUO onder andere gebruikt om bekostiging en studiefinanciering te bepalen.)
  • Beheren identiteit  + (Het vastleggen of opnieuw vastleggen van gegevens van een deelnemer teneinde te kunnen voldoen aan alle eisen omtrent rapportage en externe verantwoording. Deze gegevens en alle wijzigingen daarop worden uitgewisseld met BRON.)