Encyclopedie
Begrippenlijst
Hulpmiddelen

Wiki bekijken

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Vaststellen leermiddelen(lijst)
Aanleiding Er is een onderwijsproduct of referentiearrangement gedefinieerd
Acties * Zoeken van relevant leermateriaal : Het * Zoeken van relevant leermateriaal : Het curriculum is het uitgangspunt voor het selectieproces van het leermateriaal. Dit selectieproces begint bij het vaststellen van de behoefte aan leermateriaal. In eerste instantie wordt deze behoefte op hoofdlijnen geformuleerd, per onderwerp waarvoor leermateriaal nodig. Zo’n onderwerp kan bijvoorbeeld een bepaald kennisgebied, beroepstaak of werkproces zijn. : Daarnaast zijn de eisen die door allerlei belanghebbenden aan het leermateriaal worden gesteld relevant. Zo stelt de wetgever eisen in de vorm van het kwalificatiedossier, maar ook vanuit het beleid van de instelling zelf, de ouders, werkgevers, SBB en student kunnen eisen zijn geformuleerd waar leermateriaal aan moet voldoen. : Op basis van de in kaart gebrachte behoefte aan leermateriaal, en de eisen die daaraan door de verschillende belanghebbenden worden gesteld, wordt gezocht naar relevant leermateriaal in de leermiddelencatalogus. In de leermiddelencatalogus is het aanbod vanuit allerlei bronnen samengebracht. Dit kan variëren van het aanbod van een bepaalde leverancier, open aanbod op een voorziening zoals wikiwijs, tot het aanbod dat beschikbaar is via een gemeenschappelijke voorziening zoals de MBO Cloud. Deze stap kan worden gezien als een soort marktverkenning, waarin een overzicht ontstaat van het relevante leermateriaal voor de betreffende opleiding(en) waarvoor wordt gezocht. [[Bestand: Leermiddelencatalogus.png|center|470px]] : In dit zoekproces wordt vaak al duidelijk op welke onderwerpen er geen, of onvoldoende, leermateriaal in de markt beschikbaar is dat aan de eisen van de instelling zou kunnen voldoen. * Vaststellen van de leermiddelenlijst : De volgende stap is om in meer detail vast te stellen, welk leermateriaal geschikt is voor welk onderwijsproduct. Uiteindelijk zal hierin een keuze moeten worden gemaakt, die leidt tot een concrete leermiddelenlijst per onderwijsproduct, bestaande uit verwijzingen naar de leermiddelencatalogus. In deze leermiddelenlijst zijn in principe alle leermiddelen opgenomen, zowel folio als digitaal lesmateriaal, clouddiensten, maar ook andere materialen zoals vakkleding of gereedschap. : De totstandkoming van deze leermiddelenlijst begint met de resultaten van het zoekproces zoals hiervoor beschreven. Vervolgens wordt er meer in detail een verzameling eisen opgesteld waaraan het leermateriaal voor elk van de onderwijsproducten moet voldoen. Deze leermiddelenlijst per onderwijsproduct wordt in eerste instantie door inhoudelijk deskundigen samengesteld. Daarbij is ook aangegeven welke keuzemogelijkheden een student heeft. : Het totaal aan leermiddelenlijsten van alle onderwijsproducten wordt vervolgens naast elkaar gelegd en beoordeeld. Afspraken met bestaande uitgevers en distributeurs, leermiddelenbeleid binnen de instelling kunnen dan leiden tot een optimalisatie van de totale leermiddelenlijst. Het resultaat is uiteindelijk een definitieve leermiddelenlijst waarin per onderwijsproduct is gedefinieerd welke leermiddelen ten behoeve van dat onderwijsproduct kunnen worden ingezet. * Voorbereiden voor gebruik : Tenslotte is het belangrijk dat wordt vastgesteld en beschreven op welke manier het leermateriaal gebruikt kan worden in het onderwijs. Elke docent die met het materiaal aan de slag gaat heeft kaders nodig waarbinnen hij kan werken. Het leermateriaal is op de leermiddelenlijst geplaatst met de bedoeling om het op een bepaald manier, in combinatie met het andere materiaal, toe te passen in het onderwijs. Het inzichtelijk maken van de gebruiksmogelijkheden is belangrijk om te zorgen dat het materiaal ook gebruikt wordt zoals dat bij de selectie van het materiaal bedoeld was. de selectie van het materiaal bedoeld was.
Architectuurlaag Informatie-architectuur  +
Beschrijving Vaststellen welk leermateriaal geschikt is Vaststellen welk leermateriaal geschikt is voor welk onderwijsproduct. Dit leidt tot een concrete leermiddelenlijst per onderwijsproduct, bestaande uit verwijzingen naar de leermiddelencatalogus. In deze leermiddelenlijst zijn in principe alle leermiddelen opgenomen, zowel folio als digitaal lesmateriaal, clouddiensten, maar ook andere materialen zoals vakkleding of gereedschap. aterialen zoals vakkleding of gereedschap.
Doel Definiëren van het leermateriaal dat gebruikt kan of moet worden bij een bepaald onderwijsproduct of referentiearrangement, zodanig dat daaruit de leermiddelenlijst voor een student, docent of opleiding gemaakt kan worden
Elementtype Use case  +
Frequentie Voor elk gedefinieerd onderwijsproduct, vaak jaarlijks te herzien
Naam Vaststellen leermiddelen(lijst)  +
Naamlink [[Vaststellen leermiddelen(lijst)]]  +
Resultaat De leermiddelen die relevant zijn voor een bepaald onderwijsproduct of referentiearrangement zijn gedefinieerd, zodanig dat daaruit de leermiddelenlijst voor een student, docent of opleiding gemaakt kan worden
Volgende pagina Ontwikkelen leermateriaal +
Heeft ongeldige waarde voorDit is een speciale eigenschap in de wiki. Korte beschrijving  + , Concept  + , Samenvatting  + , Opmerkingen  + , Is tijd getriggerd  + , Beschrijving interactieve functionaliteit  + , Beschrijving niet-interactieve functionaliteit  + , Gegevens  + , Strategie  + , Cultuur  + , Personeel  + , Structuur  + , Toepasbaarheid  + , Inleiding functionaliteiten  + , Inleiding relevante informatie  + , Animatie  + , Architectuurlaag  + , Architectuurkolom  +
Categorieën Use cases  + , Functioneel ontwerpen  + , Onderwijscatalogus  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 22 december 2015 09:06:02  +
eigenschappen weergeven die hierheen verwijzen 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.