Encyclopedie
Begrippenlijst

Registreren onderwijsgerelateerde houding en gedrag

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit is een use case


Een actie voor de trajectbegeleider over houding en gedrag die niet ondergebracht kan worden in een formatieve beoordeling.

Use case

Aanleiding

Houding en gedrag van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. is niet conform de op dat moment gewenste leerhouding en -gedrag en vraagt om rapporteren (bijvoorbeeld: de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. zit al een tijdje ongeïnteresseerd in de groep, de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. belt tijdens een les).

Actoren

Doel

De coachBegeleider die leeractiviteiten begeleidt./begeleiderMedewerker van een onderwijsinstelling die als rol heeft het volgen en ondersteunen van deelnemers tijdens hun leerloopbaan. De begeleider die leeractiviteiten begeleidt wordt ook coach genoemd. De begeleider die de loopbaan van de deelnemer ondersteund wordt ook leertrajectbegeleider genoemd. in staat stellen tot een optimale begeleidingHet geheel aan (begeleidings)processen waarbij de begeleider op basis van leeractiviteiten gegevens uit de aanwezigheidsregistratie en andere beschikbare gegevens het leerproces van een deelnemer volgt bijstuurt en toekomstgericht advies geeft..

Beschrijving acties

Signaleren en registreren 
De aard van de houding en het gedrag dat van invloed kan zijn voor de studievoortgang wordt vastgelegd in het dossier. De docentMedewerker van de instelling die direct betrokken is bij het primaire onderwijsproces en daarbij verschillende rollen kan vervullen zoals instructeur coach begeleider., leertrajectbegeleiderBegeleider die op individueel niveau deelnemers begeleidt met betrekking tot het totale leertraject. Het gaat dan enerzijds om de begeleiding bij het formuleren van de leervraag en anderzijds bij de keuze van de juiste onderwijsproducten. of stagebegeleider constateert een houding en/of gedrag die noodzaakt tot rapportage. De registratie omvat o.a:
  • Datum, plaats, registrant, deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student..
  • Opmerking en/of constatering met eventuele vragen.
Informeren begeleidingHet geheel aan (begeleidings)processen waarbij de begeleider op basis van leeractiviteiten gegevens uit de aanwezigheidsregistratie en andere beschikbare gegevens het leerproces van een deelnemer volgt bijstuurt en toekomstgericht advies geeft. 
De trajectbegeleider wordt (indien nodig) op de hoogte gebracht van een notitie in het dossier, middels de werkopdrachtEen relatie tussen twee use cases waarbij het resultaat van de ene use case het startpunt is voor een andere use case. De relatie behelst niet het overdragen van gegevens. Werkopdracht signaal aan trajectbegeleidingDe begeleiding van de deelnemer gericht op zijn leerloopbaan. Dit betreft met name het monitoren van de voortgang en de begeleiding van de deelnemer bij het maken van keuzes.
Ondernemen passende actie 
  • De trajectbegeleider neemt aan de hand van de rapportage de beslissing voor, en wat voor een actie.
  • De trajectbegeleider redigeert en beheert de actie naar b.v. zorgteam, jeugdzorg en informeert eventueel de registrant of het opleidingsteam.

Resultaat

Een up to date begeleidingsdossierHet begeleidingsdossier bevat alle documenten en gegevens ter ondersteuning van het begeleidingsproces zoals een POP en een PAP gemaakte afspraken en behaalde formatieve resultaten. Het begeleidingsdossier is onderdeel van het deelnemersdossier waarin zich naast het begeleidingsdossier ook het administratief dossier zorgdossier en examendossier bevindt.

Frequentie

1 x per maand.

Werkopdrachten

WerkopdrachtVan use caseNaar use case
Signaal aan trajectbegeleidingRegistreren onderwijsgerelateerde houding en gedragMonitoren voortgang

Activiteitendiagram

width=400px

Functies

FunctieFunctiesoort
Signaal afgeven aan begeleiding
Vastleggen afspraken en acties in begeleidingsdossier
Vastleggen onderwijsgerelateerde houding en gedrag

Invloed assen begeleidingHet geheel aan (begeleidings)processen waarbij de begeleider op basis van leeractiviteiten gegevens uit de aanwezigheidsregistratie en andere beschikbare gegevens het leerproces van een deelnemer volgt bijstuurt en toekomstgericht advies geeft.

Ten behoeve van het toelichten van de assen, wordt nu het uitgangspunt gehanteerd dat registratie binnen de context van een as plaatsvindt. Er kan dus gelet worden op houding en gedrag als het gaat om een leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden., inhoud, vorm en aanvullende behoeftes (niet uitsluitend dat er op allerlei andere zaken ook een noodzaak tot signalering kan zijn). Dat is alleen mogelijk indien de begeleiderMedewerker van een onderwijsinstelling die als rol heeft het volgen en ondersteunen van deelnemers tijdens hun leerloopbaan. De begeleider die leeractiviteiten begeleidt wordt ook coach genoemd. De begeleider die de loopbaan van de deelnemer ondersteund wordt ook leertrajectbegeleider genoemd. al enige analyse van de situatie heeft uitgevoerd en de oorzaak tot een van de assen heeft kunnen traceren. Bijvoorbeeld als de begeleiderMedewerker van een onderwijsinstelling die als rol heeft het volgen en ondersteunen van deelnemers tijdens hun leerloopbaan. De begeleider die leeractiviteiten begeleidt wordt ook coach genoemd. De begeleider die de loopbaan van de deelnemer ondersteund wordt ook leertrajectbegeleider genoemd. de conclusie trekken dat veranderingen op opvallende zaken ten aanzien van houding en gedrag veroorzaakt worden door bijvoorbeeld de vorm waarin de inhoud wordt aangeboden (‘deze manier van leren past niet bij deze deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student.’). In de praktijk zal dit zeker niet altijd direct mogelijk zijn en zal verdere analyse in de use case monitoren voortgang en/of in een gesprek voeren plaatsvinden.

Variatie in leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden.

Een instelling waar de leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. vast staat let niet op de onderwijsgerelateerde houdig en gedrag in context van de leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden.. Voor deze instelling is het enige dat in deze context telt de voortgang. Als de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. twijfelt over een juiste keuze moet deze dit zelf aangeven. Naarmate de leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. meer open staat, wordt het meer relevant om te letten op gedrag dat mogelijk te relateren is aan een verkeerde keuze of juist een interesse of talent voor een bepaalde richting of specialisatie.

Variatie in inhoud van het aanbod

Een instelling waar de inhoud van het aanbod vast staat zal in deze context geen gegevens vastleggen die relevant zijn voor de begeleidingHet geheel aan (begeleidings)processen waarbij de begeleider op basis van leeractiviteiten gegevens uit de aanwezigheidsregistratie en andere beschikbare gegevens het leerproces van een deelnemer volgt bijstuurt en toekomstgericht advies geeft. van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. ten aanzien van keuzes in de inhoud van het aanbod, anders dan bijvoorbeeld dat de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. er moeite mee heeft. Naarmate er meer keuze is in de inhoud van het aanbod, wordt het meer relevant om te letten op gedrag dat mogelijk te relateren is aan een verkeerde keuze of juist een bepaalde interesse voor een bepaalde richting of specialisatie. Ook wordt het meer relevant om bij de registratie informatie te noteren die kan helpen bij het vinden van de juiste inhoud van het aanbod (in andere use cases).

Variatie in vorm van het aanbod

Hier geldt hetzelfde als bij inhoud van aanbod.

Variatie in aanvullende behoefte

Een instelling die zich alleen richt op het wettelijk vereiste zal in deze context alleen letten op zaken die potentieel een probleem kunnen worden. De nadruk ligt dan op preventie: voorkomen dat er wettelijk gezien een (ernstiger) probleem ontstaat.

Een gespecialiseerde instelling zal juist zeer veel aandacht aan het registreren van de onderwijs gerelateerde houding en gedrag besteden. De deelnemers worden continu in detail gemonitord zodat optimale begeleidingHet geheel aan (begeleidings)processen waarbij de begeleider op basis van leeractiviteiten gegevens uit de aanwezigheidsregistratie en andere beschikbare gegevens het leerproces van een deelnemer volgt bijstuurt en toekomstgericht advies geeft. mogelijk is. Via dit proces wordt ook getoetst of een bepaalde aanpak effect heeft.

Een instelling die breed aandacht geeft aan aanvullende behoefte, zal alleen (kunnen) letten op duidelijke tekenen en daar reactief in zijn. Snel ingrijpen is dan wel noodzakelijk omdat er al een zichtbaar probleem is en om erger te voorkomen. Het is wel reactief.