Encyclopedie
Begrippenlijst

Eigenschap:Korte beschrijving

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Dit is een eigenschap van type Tekst.

Pagina's die de eigenschap "Korte beschrijving" gebruiken

Er zijn 50 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 50 | volgende 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
Aanpassen en aanvullen rooster +Het opnemen van zogenaamde vrije ruimte in het rooster, die later opgevuld kan worden met onderwijsproducten. Bijvoorbeeld naar aanleiding van aanvullende wensen uit tijdens het leertraject opgedane ervaringen.  +
Aantonen competenties en kennis +Verzamelen, onderhouden en inzichtelijk maken van (zowel formatieve als summatieve) resultaten van de deelnemer met als doel een goed beeld te geven voor een vervolgopleiding of werksituatie.  +
Aanvullen onderwijscatalogus +Het toevoegen van specifieke kenmerken aan de informatiedragers (onderwijsproducten of referentiearrangementen) in de onderwijscatalogus, teneinde de catalogus te gebruiken voor aanvullende processen. Denk hierbij aan roosteren, management informatie of begeleiding.  +
Addendum FO kernregistratie deelnemergegevens +In dit addendum wordt het functioneel ontwerp van de kernregistratie deelnemergegevens nader uitgewerkt tot het niveau van activiteiten en functies zodat het dezelfde mate van detail kent als de andere functionele ontwerpen in de encyclopedie.  +
Adviesrapport Opleidingsdomeinen in het MBO +Binnen het MBO worden opleidingsdomeinen ingevoerd. Om de invoering goed te laten verlopen heeft saMBO-ICT een document opgesteld waarin inzichtelijk gemaakt wordt wat de consequenties zijn van deze maatregelen voor de administratieve processen binnen een instelling. De inhoud van dit rapport is begin 2014 in de wiki verwerkt.  +
Analyseren aan- en afwezigheid +Het analyseren en rapporteren van aan- en afwezigheidsgegevens van deelnemers met als doel te bepalen of deelnemer heeft voldaan aan een aantal (al dan niet wettelijke) verplichtingen.  +
Animatie Administratief +Deze animatie gaat over de hoofdgroep administratief.  +
Animatie Architectuur +In deze animatie wordt de Triple A architectuur toegelicht.  +
Animatie Beheren middelen +Deze animatie gaat over het kernsysteem beheren middelen.  +
Animatie Digitale overdracht deelnemergegevens +Deze animatie gaat over het kernsysteem digitale overdracht deelnemergegevens.  +
Animatie Externe verantwoording +Deze animatie gaat over het kernsysteem externe verantwoording.  +
Animatie Hoe is Triple A opgebouwd +In deze animatie wordt verteld hoe Triple A is opgebouwd.  +
Animatie Hoe werkt deze website +In deze animatie wordt uitgelegd hoe deze website en wiki werken.  +
Animatie Kernregistratie deelnemergegevens +Deze animatie gaat over het kernsysteem kernregistratie deelnemergegevens.  +
Animatie Onderwijs +Deze animatie gaat over de hoofdgroep onderwijs.  +
Animatie Onderwijsaanbod +Deze animatie gaat over de hoofdgroep onderwijsaanbod.  +
Animatie Onderwijscatalogus +Deze animatie gaat over her kernsysteem onderwijscatalogus.  +
Animatie Onderwijslogistiek +Deze animatie gaat over het kernsysteem onderwijslogistiek.  +
Animatie Portfolio +Deze animatie gaat over het kernsysteem portfolio.  +
Animatie Primair procesondersteuning +Deze animatie gaat over het kernsysteem primair procesondersteuning.  +
Animatie Roosteren +Deze animatie gaat over het kernsysteem roosteren.  +
Animatie Voorbereiding onderwijs +Deze animatie gaat over de hoofdgroep voorbereiding onderwijs.  +
Animatie Wat is Triple A +Bekijk deze animatie om meer te weten te komen over wat Triple A is.  +
B
Beheren identiteit +Het vastleggen of opnieuw vastleggen van gegevens van een deelnemer teneinde te kunnen voldoen aan alle eisen omtrent rapportage en externe verantwoording. Deze gegevens en alle wijzigingen daarop worden uitgewisseld met BRON.  +
Beheren loopbaan +Het analyseren van de overeengekomen onderwijsproducten en welke hiervan zijn afgenomen en met goed gevolg zijn voltooid door een betreffende deelnemer. De combinatie van deze gegevens geeft inzicht in de nog te behalen resultaten die behaald dienen te worden om een diploma te verkrijgen; met andere woorden de leerloopbaan van de deelnemer.  +
Beoordelingskader pilots +Beoordelingskader voor het toetsen van de 'compatibiliteit' van een ICT oplossing aan het Triple A gedachtegoed op het gebied van onderwijslogistiek, roosteren en beheren middelen.  +
Boeken instructie +Bekijk deze korte instructie over de kenmerken en gebruikswijzen van de boeken.  +
Boeken instructie iPad +Bekijk de korte instructie over het lezen van de boeken met de iPad.  +
C
Clickable demo +In de demo is een onderwijscatalogus nagebootst die gebruikt kan worden om onderwijsaanbod te ontwikkelen en te etaleren, de intake van een deelnemer uit te voeren en de voortgang van een deelnemer te monitoren. U kunt in de demo zelf aan de slag.  +
D
De opleidingsdomeinen onderbouwd +De veronderstelling is dat wanneer opleidingsdomeinen slim ingedeeld worden er minder switches zullen plaatsvinden. Zowel voor een succesvolle schoolloopbaan van deelnemers als voor de administratieve lastenverlichting voor mbo-instellingen is het gewenst dat de opleidingsdomeinen zo zijn ingedeeld dat het aantal overstappen naar een opleiding in een ander opleidingsdomein minimaal is. In deze rapportage is de indeling van de opleidingsdomeinen verder onderzocht.  +
De te maken organisatie-afwegingen +Een aantal organisatie-afwegingen moeten worden gemaakt om de inbedding van een onderwijscatalogus in de onderwijsinstelling te ondersteunen. Dit instrument vormt het laatste hoofdstuk uit de vernieuwde onderwijscatalogus en helpt instellingen bij het maken van dergelijke afwegingen.  +
Diplomeren +Het doen toekomen van een kwalificerend document aan de deelnemer, dat gebaseerd is op het behalen van een aantal summatieve resultaten tijdens de onderwijsperiode. Deze summatieve resultaten worden getoetst tegen de regels van de criteriumbank met een peilstokmeting om te bepalen op welk diploma de deelnemer recht heeft.  +
Drieluik onderwijscatalogus +In dit drieluik wordt de onderwijscatalogus van begin tot eind toegelicht. We starten bij het concept, behandelen de demo en eindigen met een wizard waar je zelf aan de slag kan met modulariteit  +
E
ESB Wiki +Vertegenwoordigers van een aantal instellingen zijn aan de slag gegaan om een common data model te ontwikkelen. Het resultaat van deze inspanningen is vastgelegd in deze wiki.  +
Eenduidig beschrijven van onderwijs +In dit model worden de metadatavelden van de onderwijscatalogus uitgewerkt in een sjabloon. Uit ervaring is namelijk gebleken dat het beschrijven van de informatie (metadata) die aan de informatiedragers (onderwijsproducten en referentiearrangementen) wordt gehangen, niet iets is dat vanzelf goed gaat. Het is daarom van belang een goede beschrijving te geven van wat er bedoeld wordt met de informatie, zodat houvast wordt gecreëerd over wat er door de personen die de informatie moeten beschrijven moet worden ingevuld. In de metadatavelden-tabel staat die informatie gedetailleerd uitgewerkt.  +
Examineren +Het aanvragen, beschikbaar maken en uitvoeren van het examen, teneinde inzicht te krijgen in de voortgang van de deelnemer in de vorm van summatieve resultaten met als uiteindelijk doel een diploma. De uitwerking van het proces examinering is gebaseerd op de procesarchitectuur examinering, en verwijst daar ook grotendeels naar. Zie http://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/.  +
F
Folder vernieuwde onderwijscatalogus +Wil je snel kennismaken met de vernieuwde onderwijscatalogus? Lees dan onze speciale folder die inzicht geeft in de highlights.  +
Functionaliteitentabel +In de deze tabel is voor de kernsystemen Onderwijslogistiek, Roosteren en Beheren middelen per functionaliteit aangegeven, of en zo ja, in welke mate de functionaliteit benodigd is voor ieder scenario.  +
G
Generiek procesmodel leermateriaal +Het procesmodel leermateriaal is ontwikkeld in samenwerking met een aantal (vertegenwoordigers van) MBO-instellingen. In dit rapport wordt een generiek procesmodel uiteen gezet, waarin de processen m.b.t. aanschaf, distributie, betaling, levering en gebruik van (digitaal) leermateriaal zijn uitgewerkt.  +
I
Informatieboekje onderwijslogistiek +Informatieboekje over Fase 2 van het project Onderwijslogistiek zoals uitgedeeld tijdens de informatiebijeenkomst op 20 mei 2010. Bevat onder andere uitleg van scenario's.  +
Inschrijven (Proces) +Het aangeven zich te interesseren voor een te definieren onderwijsaanbod door een deelnemer. Eventueel gevolgd door het aangaan van een verbintenis waar een onderwijsverplichting vanuit de instelling en een bekostigingsverplichting vanuit de deelnemer wordt vastgelegd.  +
Instrumenten instructie +Bekijk deze korte instructie over het aanbod en de toepasbaarheid van de Triple A instrumenten.  +
Inzetten middelen +Het bepalen van de inzet en het registreren van middelen naar aanleiding van de vraag naar deze middelen, ook vanuit het oogpunt van de tactische en strategische planning. Daarnaast het (flexibel) inzetten van middelen naar aanleiding van calamiteitssituaties, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen korte en lange termijn oplossingen.  +
L
Leeraanbod plannen +Het volledige proces rondom het maken, controleren en effectueren van het rooster. Rekening houdend met deelnemerwensen en flexibiliteitskenmerken van de instelling.  +
Leertrajectbegeleiding +Het begeleiden van het leertraject van de deelnemer. Naar aanleiding van diens leervraag wordt samen met de deelnemer de voortgang gemonitord en advies gegeven voor en gedurende het leertraject over te volgen onderwijs. Voor het monitoren van de voortgang worden de resultaten van de deelnemer afgezet tegen de formatieve en summatieve peilstok.  +
Leervraag arrangeren +Het samen met de deelnemer formuleren van zijn/haar leervraag en het matchen van de leervraag van de deelnemer met het aanbod van de instelling. De leervraag wordt vertaald naar arrangementen en/of onderwijsproducten. Hierdoor ontstaat een planbaar en uitvoerbaar geheel dat als basis dient voor het roosterproces.  +
M
Marktontwikkeling onderwijslogistiek +Resultaten van het pilot project om vast te stellen of en zo ja in welke mate de op de markt beschikbare ICT-oplossingen het geactualiseerde en verrijkte FO onderwijslogistiek, roosteren en beheren middelen afdekken.  +
Modulariteitswizard +Voor het geschikt maken van de onderwijsproducten in de onderwijscatalogus is er de mogelijkheid gebruik te maken van een zogenaamde modulariteitswizard. Ga zelf aan de slag en ervaar stap voor stap het proces van informatiebehoefte bepalen en vastleggen van de gegevens die daarbij horen.  +
O
Onderwijscatalogus: het concept +In deze film gaan we in op het nut en voordeel van een onderwijscatalogus.  +