Encyclopedie
Begrippenlijst

Verschillende redenen voor vernieuwing van systemen

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Het onderwijs is in beweging

Veranderingen in de maatschappij, nieuwe inzichten over het leren en nieuwe technologische mogelijkheden beïnvloeden het onderwijs. De behoefte naar flexibilisering blijft bestaan. Met het verdwijnen van strakke, centraal gestuurde richtlijnen over de inhoud van het onderwijs, hebben onderwijsinstellingen meer keuzevrijheid gekregen. Met deze keuzevrijheid ontstaat ook de uitdaging de bedrijfsvoering van een instelling zo in te richten dat het organiseren van het onderwijs betaalbaar blijft. Deze keuzevrijheid heeft onder meer tot gevolg dat:

  • De loopbaan van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. meer en meer als vertrekpunt wordt genomen
  • Leren plaatsvindt in reële en betekenisvolle (beroeps)contexten
  • De pedagogisch-didactische benadering verandert naar begrippen als binding, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student.
  • Ook ondernemerschap en ondernemend zijn plaats krijgt in de loopbaan van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student.
  • Als laatste dat er veel meer geïntegreerde begeleidingHet geheel aan (begeleidings)processen waarbij de begeleider op basis van leeractiviteiten gegevens uit de aanwezigheidsregistratie en andere beschikbare gegevens het leerproces van een deelnemer volgt bijstuurt en toekomstgericht advies geeft. en zorg plaatsvindt tijdens de loopbaan.

In de afgelopen jaren heeft de mbo-sector veel geleerd en ervaringen opgedaan, rondom het flexibiliseren van het onderwijs. In de praktijk blijkt flexibiliteit complex. Het reduceren van complexiteit in onze scholen maakt dat de aandacht naar de kwaliteit van het onderwijs zelf kan gaan. Voor onderwijsinstellingen is flexibilisering niet meer een doel op zich. Instellingen zijn op zoek naar een balans tussen flexibilisering, optimale bedrijfsvoering en betaalbaarheid.

Optimale bedrijfsvoering en betaalbaar onderwijs

De genoemde keuzevrijheid maar ook de huidige economische wind beïnvloeden in grote mate de behoeftes en eisen die het mbo onderwijs stelt aan nieuwe systemen. Instellingen zijn op zoek naar de juiste verhouding tussen de gewenste vorm en mate van flexibiliteit, de operationele kwaliteit en de betaalbaarheid. Deze afwegingen en de grenzen die de schoolorganisatie of omgeving waarin zij opereert stelt, leiden tot nieuwe behoeftes.

Een onderwijsinstelling heeft de opdracht om kwalitatief onderwijs te organiseren binnen de beschikbare middelen. Door slim te organiseren en de bedrijfsvoering te optimaliseren is het mogelijk om onderwijs met meer variatie en flexibiliteit te bieden in een betaalbare vorm. Het vinden van een balans is volgens onze overtuiging de uitdaging van het huidige mbo en IT systemen moeten in staat zijn dit te faciliteren.

Triple A helpt

Wil je als instelling gehoor geven aan het vinden van een balans tussen flexibilisering, optimalisering en betaalbaarheid, Triple A geeft antwoord. Samen met ervaringsdeskundigen uit het MBO hebben we gewerkt aan de actualisatie van het gedachtegoed. Wij delen de opvatting dat het Triple A gedachtegoed, flexibilisering mogelijk maakt en het onderwijs betaalbaar.

Het model dat Jan Geurts heeft ontwikkeld, gaat uit van vier keuzes die instellingen kunnen maken (of een mix daarvan).

Onderwijsmodel van Geurts

Het onderwijs is dus in beweging. De inhoud verandert, er zijn meerdere werkvormen en de regelgeving maakt meer mogelijk. De veranderingen gaan echter langzaam. Het is een kwestie van jaren. Dat wil ook zeggen dat oude en nieuwe situaties naast elkaar voor kunnen komen. In veel instellingen komen alle vier de vlakken in het schema van Geurts voor, dus zowel standaardproducten als allerlei vormen van ‘nieuw leren’.

Naast eisen aan de IT-systemen stelt het ondersteunen van de mix aan onderwijsmogelijkheden eisen aan het organisatievermogen van de onderwijsinstellingen. Uitgangspunt bij het uitwerken van het Triple A gedachtegoed is dat de wijze waarop het onderwijs wordt georganiseerd instelling specifieke afwegingen zijn. Bij de uitwerking van enkele onderwerpen wordt een aantal handreikingen gedaan voor de realisatie van de organiseerbaarheid van het onderwijs. Deze handreikingen vormen de uitzondering op de regelEen regel of beslisregel (= businessrule) is een volgens een geformaliseerde syntax vastgelegde randvoorwaarde in het roosteringsproces. dat binnen het Triple A gedachtegoed niet wordt ingegaan op de wijze waarop het onderwijs georganiseerd wordt.

De essentie van het generieke van de ontworpen systemen, is dat alle vier de kwadranten van Geurts gefaciliteerd worden. Daarmee worden alle vormen van flexibiliteit ondersteund.