Encyclopedie
Begrippenlijst

Uitwisseling in de keten

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
De uitwisseling in de keten, bestaande uit de externe verantwoording en uitwisseling van deelnemergegevens is nader uitgewerkt in twee functionele ontwerpen, het functioneel ontwerp externe verantwoording en het functioneel ontwerp digitale overdracht deelnemergegevens.

Onder de ‘keten’ worden hier de organisaties verstaan waarmee de instelling een relatie heeft die uitwisseling van gegevens of het leveren van digitale diensten noodzakelijk maakt, uiteenlopend van het ministerie van OCW en DUODienst Uitvoering Onderwijs. Uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van OCW. tot andere instellingen en opdrachtgevers. We maken hierbij onderscheid in een tweetal vormen van uitwisseling in de keten: externe verantwoording en de digitale overdracht van deelnemergegevens.

Externe verantwoording

De externe verantwoording vindt op twee manieren plaats. Enerzijds door middel van een continu proces van gegevensuitwisseling en anderzijds door het periodiek of op verzoek verstrekken van rapportages.

De continue uitwisseling van gegevens wordt gevoed door de mutaties die ontstaan; elke mutatie die relevant is wordt uitgewisseld hetzij als individuele mutatie, hetzij verzameld in een uitwisselingsbestand. Deze wijze van gegevensuitwisseling is daarmee ‘event’ gedreven. In de praktijk is deze vorm van uitwisseling met name van belang ten behoeve van de bekostigingVergoeding voor door de instelling verrichte activiteiten. van de instelling.

Verschillende instanties verzoeken daarnaast (al dan niet periodiek) om bepaalde rapportages, bijvoorbeeld vanwege contractuele afspraken of de verstrekking van een keurmerk. Ook kunnen overheids- of onderzoeksinstelling gegevens opvragen ten behoeve van onderzoek of beleidsontwikkeling.

Digitale overdracht deelnemergegevens

De digitale overdracht van deelnemergegevens heeft vooral betrekking op de uitwisseling van deelnemergegevens met andere instellingen (de instelling waar een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. van afkomstig is, of waar hij zijn opleiding gaat vervolgen). De latende school en de ontvangende school wisselen een doorstroomdossierHet doorstroomdossier is een digitaal dossier dat tussen onderwijsinstellingen wordt uitgewisseld, met daarin door de onderwijsinstelling gewaarborgde gegevens over de deelnemer en zijn loopbaan. met elkaar uit. Daarnaast worden de partijen in de keten op de hoogte gehouden van statuswisselingen in het overstapproces. Deze statusinformatie is niet alleen van belang voor de latende school en ontvangende school, maar ook voor het regionale samenwerkingsverband, de gemeente of OCW.