Encyclopedie
Begrippenlijst

Uitvoeren examen

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit is een use case


In dit procesgebied vindt de uitvoering/afname van het examen plaats. Er is een examen, een student heeft zich hiervoor aangemeld en vervolgens maakt de student het examen om vast te stellen of hij aan de eisen voldoet.

De uitvoering van dit procesgebied doet de mbo-school meestal zélf, maar de school kan het ook uitbesteden (rode lijn in het schema). Nadat de student het examen heeft uitgevoerd en de beoordelaariemand die gerechtigd is binnen de instelling om formatieve en/of summatieve resultaten te bepalen en vast te (laten) leggen. zijn oordeel heeft gegeven, wordt het resultaat vastgesteld.

Use case

Aanleiding

Er is een examen georganiseerd en alle betrokkenen zijn geïnformeerd m.b.t. tijd en plaats van het examen. De uitvoering van het examen is geïnitieerd middels de Werkopdracht uitvoeren examen.

Actoren

Doel

Bepalen of de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. aan de kwalificatie-eisenDatgene wat een gediplomeerde aan het eind van de mbo-opleiding moet kunnen en kennen als hij/zij als beginnend beroepsbeoefenaar op de arbeidsmarkt start. De kwalificatie-eisen zijn beschreven in het basis- en profieldeel van een kwalificatiedossier. Er bestaan generieke kwalificatie-eisen waar iedere student aan moet voldoen, het gaat dan om eisen aan Nederlandse taal en aan rekenen conform het referentiekader, Engels volgens het CERF/ERK (alleen voor mbo-4) en Loopbaan en Burgerschap. Naast de generieke kwalificatie-eisen bevat elk kwalificatiedossier ook beroepsspecifieke kwalificatie-eisen. van het betreffende examen voldoet.

Beschrijving acties

Zie de beschrijving van het procesgebied ‘Examineren’ in de procesarchitectuurschematische weergave van samenhangend geheel van (onderwijs)processen examinering, te vinden op: http://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/pe20/examineren/

Uitvoeren examen.png

Resultaat

  • Het examen is uitgevoerd door de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student., onder verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling.
  • De beoordeling heeft plaatsgevonden conform het beoordelingsprotocol behorend bij het examen.
  • Deze beoordeling wordt vastgelegd in de vorm van een examenrapportagerapportage - van het examen bij het voltooien van de opleiding - over het al dan niet succesvol inzetten van competenties bij het uitoefenen van de kerntaken. dan wel een EVC rapportage, door middel van de Werkopdracht summatief resultaatResultaat (bijvoorbeeld: cijfer aanwezigheid afronding stage) na het volgen of uitvoeren van een onderwijsproduct (zoals een vak of onderdeel BPV practicum of proeve) gekoppeld aan een summatieve toets. Uitkomsten van een beoordeling in kader van EVC worden als summatief resultaat in de kernregistratie opgenomen. Een summatief resultaat telt mee voor het behalen van een kwalificerend document (zoals diploma certificaat). Dit in tegenstelling tot een formatief resultaat in examendossierHet examendossier bevat de bewijsstukken summatieve beoordelingen en examen- en EVC-rapportages die relevant zijn voor de diplomering. De uiteindelijk toegekende summatieve resultaten worden in het administratieve dossier overgenomen ten behoeve van de diplomering. Het examendossier is onderdeel van het deelnemersdossier waarin zich naast het examendossier ook het administratief dossier begeleidingsdossier en zorgdossier bevindt. in het examendossierHet examendossier bevat de bewijsstukken summatieve beoordelingen en examen- en EVC-rapportages die relevant zijn voor de diplomering. De uiteindelijk toegekende summatieve resultaten worden in het administratieve dossier overgenomen ten behoeve van de diplomering. Het examendossier is onderdeel van het deelnemersdossier waarin zich naast het examendossier ook het administratief dossier begeleidingsdossier en zorgdossier bevindt. geplaatst.

Frequentie

Een aantal keer per studieloopbaan per deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student..

Werkopdrachten

WerkopdrachtVan use caseNaar use case
Beschikbaar stellen product uit portfolio 3Uitvoeren examenBeschikbaar stellen peilstokmeting
Summatief resultaat in examendossierUitvoeren examenRegistreren van summatieve resultaten
Uitvoeren examen (Werkopdracht)Aanvragen examendeelnameUitvoeren examen
Uitvoeren examen (Werkopdracht)Construeren en vaststellenUitvoeren examen

Functies

FunctieFunctiesoort
Beschikbaar stellen producten in portfolio
Plaatsen beoordeelde producten in portfolio
Raadplegen producten in portfolio
Vastleggen afspraken en acties in begeleidingsdossier