Encyclopedie
Begrippenlijst

Uitschrijven (Use case)

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit is een use case


In deze stap wordt de uitschrijving van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. geregeld. Het kan gaan om uitschrijving met diplomaKwalificerend document., uitschrijving zonder diplomaKwalificerend document. of uitschrijving bij overlijden. Naar aanleiding van de uitschrijving is ook de bekostigingsrelatieVerhouding van de instelling met een financierende partij die bestaat op basis van de verbintenis van de instelling met een deelnemer ten behoeve van de bekostiging van geleverde of te leveren diensten aan de deelnemer. beëindigd.

Use case

Aanleiding

 • De deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. behaalt een diplomaKwalificerend document. / kwalificatieDe kwalificatie is de combinatie van het basis- en profieldeel uit het kwalificatiedossier. De kwalificatie omvat wat de beginnend beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen als hij gediplomeerd is en start op de arbeidsmarkt. vanuit de use case kwalificeren vanuit de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student./opleiding en heeft te kennen gegeven geen andere onderwijsproducten meer af te willen nemen bij de instelling
 • De deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. heeft te kennen gegeven de onderwijsproducten die hij geniet, niet langer te willen afnemen
 • Een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. komt onverhoopt te overlijden. Het wijzigen identiteitsgegevens heeft plaatsgevonden en nu moet hij worden uitgeschreven.

Actoren

Doel

De deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. verlaat de instelling en de verbintenisrechtsgeldige overeenkomst tussen deelnemer en instelling of tussen bedrijf en instelling. Op basis van deze overeenkomst ontstaat een bekostigingsrelatie. De instelling verplicht zich nader te bepalen onderwijsproducten beschikbaar te stellen met als eerste een startonderwijsproduct dat vanaf een in de verbintenis vastgelegde datum kan worden afgenomen. De deelnemer spreekt de intentie uit om onderwijsproducten af te nemen op nader te plannen tijdstippen waarbij waar mogelijk de begindatum van het startonderwijsproduct in de verbintenis is vastgelegd. wordt beëindigd. Hiermee eindigt ook de bekostigingsrelatieVerhouding van de instelling met een financierende partij die bestaat op basis van de verbintenis van de instelling met een deelnemer ten behoeve van de bekostiging van geleverde of te leveren diensten aan de deelnemer..

Beschrijving acties

De use case kan op drie manieren starten:

 1. Vanuit de use case kwalificeren vanuit de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student./opleiding ontvangt de administratief medewerkerPersoon in dienst van de onderwijsinstelling die administratieve taken uitvoert. de werkopdrachtEen relatie tussen twee use cases waarbij het resultaat van de ene use case het startpunt is voor een andere use case. De relatie behelst niet het overdragen van gegevens. uitschrijvenDe deelnemer verlaat de instelling en de verbintenis wordt beëindigd. Hiermee eindigt ook de bekostigingsrelatie. (bij uitschrijvenDe deelnemer verlaat de instelling en de verbintenis wordt beëindigd. Hiermee eindigt ook de bekostigingsrelatie. MET diplomaKwalificerend document.)
 2. Vanuit de use case tussentijds beëindigen verbintenisrechtsgeldige overeenkomst tussen deelnemer en instelling of tussen bedrijf en instelling. Op basis van deze overeenkomst ontstaat een bekostigingsrelatie. De instelling verplicht zich nader te bepalen onderwijsproducten beschikbaar te stellen met als eerste een startonderwijsproduct dat vanaf een in de verbintenis vastgelegde datum kan worden afgenomen. De deelnemer spreekt de intentie uit om onderwijsproducten af te nemen op nader te plannen tijdstippen waarbij waar mogelijk de begindatum van het startonderwijsproduct in de verbintenis is vastgelegd. ontvangt de administratief medewerkerPersoon in dienst van de onderwijsinstelling die administratieve taken uitvoert. de werkopdrachtEen relatie tussen twee use cases waarbij het resultaat van de ene use case het startpunt is voor een andere use case. De relatie behelst niet het overdragen van gegevens. uitschrijvenDe deelnemer verlaat de instelling en de verbintenis wordt beëindigd. Hiermee eindigt ook de bekostigingsrelatie. (bij uitschrijvenDe deelnemer verlaat de instelling en de verbintenis wordt beëindigd. Hiermee eindigt ook de bekostigingsrelatie. ZONDER diplomaKwalificerend document.)
 3. Vanuit de use case wijzigen identiteitsgegevens ontvangt de administratief medewerkerPersoon in dienst van de onderwijsinstelling die administratieve taken uitvoert. de werkopdrachtEen relatie tussen twee use cases waarbij het resultaat van de ene use case het startpunt is voor een andere use case. De relatie behelst niet het overdragen van gegevens. uitschrijvenDe deelnemer verlaat de instelling en de verbintenis wordt beëindigd. Hiermee eindigt ook de bekostigingsrelatie. (bij overlijden deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student.).
 • Optioneel kan tussen de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. en de exit-functionarisPersoon belast met het houden van en exit-gesprek met een deelnemer bijvoorbeeld een decaan mentor tutor of begeleider. een exit-gesprekgesprek tussen deelnemer en exit-functionaris waarin wordt vastgelegd waarom de deelnemer de instelling zal verlaten en wat zijn/haar vervolgstappen zullen zijn. plaatsvinden. Dit exit-gesprekgesprek tussen deelnemer en exit-functionaris waarin wordt vastgelegd waarom de deelnemer de instelling zal verlaten en wat zijn/haar vervolgstappen zullen zijn. wordt vastgelegd op een door de Werkopdracht Exitformulier vervaardigd exit-formulierDocument waarop de reden en eventueel omstandigheden van het vertrek van een deelnemer wordt vastgelegd. en ondertekend door de exit-functionarisPersoon belast met het houden van en exit-gesprek met een deelnemer bijvoorbeeld een decaan mentor tutor of begeleider. en de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student..
 • Indien de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. leerplichtig is, vindt een melding plaats bij het RMCRegionaal Meld- en Coördinatiepunt. en de leerplichtambtenaarMedewerker afdeling Leerplicht van de Gemeente belast met toezicht op het naleven van de wettelijke leerplichtbepalingen.. Een fiat van de leerplichtambtenaarMedewerker afdeling Leerplicht van de Gemeente belast met toezicht op het naleven van de wettelijke leerplichtbepalingen. is noodzakelijk. Zolang het fiat niet gegeven is, moet de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. ingeschreven blijven.
 • Om een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. uit te schrijven, voert de administratief medewerkerPersoon in dienst van de onderwijsinstelling die administratieve taken uitvoert. binnen de kernregistratie een einddatum verbintenisDatum waarop de verbintenis tussen deelnemer en instelling eindigt door uitschrijven door wijzigen van de bekostigingsrelatie het verbintenisgebied e.d. van het huidige onderwijsproductEen onderwijsproduct is een product (zoals een les een cursus module of andere onderwijseenheid) dat zodanig van metadata is voorzien dat het geschikt is om te roosteren. Een onderwijsproduct is enkelvoudig dan wel samengesteld. Enkelvoudig betekent dat er sprake is van één uniek product dat niet verder onderverdeeld is in andere onderwijseenheden (een les Engels van één uur kan een enkelvoudig product zijn). De onderwijscatalogus kan ook samengestelde onderwijsproducten bevatten. Een samengesteld onderwijsproduct bevat informatie over de afzonderlijke (enkelvoudige) onderwijsproducten (die deel uit maken van de samenstelling) én informatie over de samenstelling zelf (bijv. de volgorde). Deze informatie vormt samen de paklijst van het samengestelde onderwijsproduct. De paklijst is dus de informatiedrager van de samenstelling. Een voorbeeld van een samengesteld onderwijsproduct is een 2 daagse cursus Engels voor beginners met een theorie- en een praktijkdag. De theoriedag is een enkelvoudig onderwijsproduct net zoals de praktijkdag. De paklijst geeft aan dat de theoriedag voor de praktijkdag moet worden ingepland. van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. in met vermelding van de uitstroomredenReden waarom een verbintenis wordt beëindigd.. Indien de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. een diplomaKwalificerend document. heeft behaald, krijgt hij de status alumnus.
 • Wanneer er nog lopende BPVBeroeps Praktijk Vorming. Periode waarin de deelnemer bij een bedrijf beroepspraktijkvorming volgt. Dit is een verplicht onderdeel binnen elke beroepsopleiding. Het minimaal te volgen studiebelastingsuren aan BPV is vastgelegd in het kwalificatiedossier. Daarnaast wordt BPV ook ingezet binnen het proces van opleiden en vormen denk daarbij aan bijvoorbeeld de snuffelstages.-overeenkomsten zijn, worden deze beëindigd.
 • Het volledige dossier van de uitgeschreven deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. wordt gearchiveerd door de Werkopdracht Archiveren deelnemerdossier.
 • Vanuit het kernsysteem wordt de uitschrijving gemeld aan BRONBasis Registratie Onderwijs Nummer. Dit is het basisregistratiesysteem bij de DUO waarin gegevens van de leerlingen/deelnemers/studenten in het onderwijs worden opgeslagen. Deze gegevens worden door de overheid en DUO gebruikt om de bekostiging (incl. subsidies) en studiefinanciering te bepalen. (Werkopdracht mutatieformulier).

Resultaat

De deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. is uitgeschreven en heeft de instelling verlaten. De bekostigingsrelatieVerhouding van de instelling met een financierende partij die bestaat op basis van de verbintenis van de instelling met een deelnemer ten behoeve van de bekostiging van geleverde of te leveren diensten aan de deelnemer. is beëindigd.

Frequentie

Eén of meerdere malen per deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student.. Er is een piek van ruim een kwart van het totale aantal deelnemers in juni (aan het einde van het schooljaar).

Werkopdrachten

WerkopdrachtVan use caseNaar use case
Doorstroomdossier beschikbaar stellenUitschrijven (Use case)Beschikbaar stellen doorstroomdossier
Exporteren portfolio (Werkopdracht)Uitschrijven (Use case)Exporteren portfolio
Maak of wijzig BPV-overeenkomstUitschrijven (Use case)Maken en wijzigen BPV-overeenkomst
Melden status doorstroomUitschrijven (Use case)Melden status
MutatieformulierUitschrijven (Use case)Uitwisselen deelname
Tussentijds beëindigen verbintenis (Werkopdracht)Tussentijds beëindigen verbintenisUitschrijven (Use case)
Uitschrijven (Werkopdracht)Wijzigen identiteitsgegevensUitschrijven (Use case)
Uitschrijven (Werkopdracht)Kwalificeren vanuit de deelnemer of opleidingUitschrijven (Use case)