Encyclopedie
Begrippenlijst

Toelevering verantwoordingsinformatie

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit is een proces

Korte beschrijving

Het (al dan niet ad hoc) uitwisselen van deelnemergegevens met een verplichtend karakter. Dit kan zijn met een inburgeringsinstantie teneinde een keurmerk te verkrijgen of met een opdrachtgeverVertegenwoordiger van een bedrijf gemeente of uitkerende instanties e.d namens een groep werknemers en/of (potentiële) deelnemers. als dit zo afgesproken is.

Uitgangspunten en keuzes

  • Ook informatie die wordt gevraagd, waarvoor strikt genomen geen verplichting tot aanlevering bestaat, kan worden gezien als verantwoordingsinformatie
  • De ad hoc rapportages zijn maatwerk-rapportages in de zin dat deze naar aanleiding van een concrete vraag worden gedefinieerd. De andere rapportages zijn zo veel mogelijk standaardrapportages

Andere toeleveringen van verantwoordingsinformatie

Naast de uitwisseling met BRONBasis Registratie Onderwijs Nummer. Dit is het basisregistratiesysteem bij de DUO waarin gegevens van de leerlingen/deelnemers/studenten in het onderwijs worden opgeslagen. Deze gegevens worden door de overheid en DUO gebruikt om de bekostiging (incl. subsidies) en studiefinanciering te bepalen. is er nog een aantal andere uitwisselingen met een verplichtend karakter. In de meeste gevallen is van tevoren wel bekend om welke gegevens het gaat, zoals bij de uitwisselingen in het kader van de Wet Inburgering, of in het geval van afspraken met opdrachtgevers. In enkele gevallen moet er ad hoc op een informatievraag kunnen worden gereageerd.

Toeleveren inburgering

Voor cursussen die vallen onder de Wet Inburgering en de regelingen voor vrijwillige inburgering is het noodzakelijk dat de instelling beschikt over het Keurmerk Inburgeren. Dit keurmerk wordt beheerd door de stichting Blik op Werkstichting die zich onder andere bezighoudt met het verstrekken en toetsen van het Keurmerk Inburgeren.. Om dit keurmerk te krijgen en te behouden moet de instelling gegevens volgens een afgesproken formaat aanleveren aan de stichting Blik op Werkstichting die zich onder andere bezighoudt met het verstrekken en toetsen van het Keurmerk Inburgeren..

Deze uitwisseling vindt periodiek plaats zoals vastgelegd in de handleiding Keurmerk Inburgeren. In deze handleiding is ook vastgelegd welke gegevens uitgewisseld moeten worden. Het gaat hier grotendeels over aantallen deelnemers die hebben deelgenomen onderverdeeld naar verschillende profielen, het aantal diplomaKwalificerend document.’s en beëindigde cursussen. Daarnaast worden ook gegevens gevraagd over het aantal begeleiders en klachten en tevredenheid van deelnemers en opdrachtgevers.

Om het Keurmerk Inburgeren te behouden houdt de stichting Blik op Werkstichting die zich onder andere bezighoudt met het verstrekken en toetsen van het Keurmerk Inburgeren. meerdere keren per jaar een auditToetsing of aan bepaalde eisen wordt voldaan. Wordt o.a. gebruikt bij toekenning van het Keurmerk Inburgeren.. De uitkomst van deze auditToetsing of aan bepaalde eisen wordt voldaan. Wordt o.a. gebruikt bij toekenning van het Keurmerk Inburgeren. wordt aan de instelling ter beschikking gesteld. Op basis daarvan zijn mogelijk aanpassingen op de gegevens in de kernregistratie nodig.

Toeleveren opdrachtgevers

In het geval van contractonderwijs is er geen sprake van individuele deelnemers die zich direct inschrijvenHet proces binnen de instelling dat kan leiden tot een verbintenis tussen een deelnemer of opdrachtgever en de instelling. In dat geval gaan de deelnemer/opdrachtgever en de instelling een principeovereenkomst met elkaar aan. De instelling spant zich in om de producten aan te bieden die aansluiten op de vraag van de potentiële deelnemer. De potentiële deelnemer heeft de intentie om de onderwijsproducten af te nemen.. In plaats daarvan sluit een opdrachtgeverVertegenwoordiger van een bedrijf gemeente of uitkerende instanties e.d namens een groep werknemers en/of (potentiële) deelnemers. (bijvoorbeeld een bedrijf of een gemeente) een collectief contractBindende afspraak tussen onderwijsinstelling en een externe partij omtrent het leveren van onderwijsproducten (scholing, opleiding of werkervaring). met de instelling voor onderwijs aan een groep deelnemers. De deelnemers melden zich vervolgens aan binnen het afgesloten contractBindende afspraak tussen onderwijsinstelling en een externe partij omtrent het leveren van onderwijsproducten (scholing, opleiding of werkervaring)..

In dat geval worden er in het contractBindende afspraak tussen onderwijsinstelling en een externe partij omtrent het leveren van onderwijsproducten (scholing, opleiding of werkervaring). met de opdrachtgeverVertegenwoordiger van een bedrijf gemeente of uitkerende instanties e.d namens een groep werknemers en/of (potentiële) deelnemers. afspraken gemaakt over rapportages die de instelling ter verantwoording van het geleverde onderwijs moet aanleveren. Meestal vindt deze rapportage plaats na afloop van de contractuele periodeEen periode is een afgebakende tijdseenheid de lengte wordt gekozen door een instelling zelf. Dit kan een uur een dag een week 10 weken etc zijn., maar soms ook tussentijds.

Het gaat daarbij veelal om gegevens uit de kernregistratie, zoals informatie over de deelnemers die zich hebben aangemeld. Daarnaast kan ook informatie uit andere bronnen relevant zijn, zoals gegevens over absentie en gerealiseerde uren. In sommige gevallen moeten gegevens nog handmatig worden aangevuld of geaggregeerd om aan de wensen van de opdrachtgeverVertegenwoordiger van een bedrijf gemeente of uitkerende instanties e.d namens een groep werknemers en/of (potentiële) deelnemers. te kunnen voldoen.

Toeleveren ad hoc rapportages

Naast de hierboven genoemde toelevering van verantwoordingsinformatie krijgt de instelling ook regelmatig een ad hoc verzoek van een externe partij, zoals de onderwijsinspectie of SBB om informatie over deelnemers aan te leveren. Hoewel niet al deze aanvragen een verplichtend karakter hebben, zijn er vele overwegingen om toch aan een dergelijk verzoek tegemoet te willen komen.

Het gaat hierbij om zeer uiteenlopende informatievragen, variërend van uitvalpercentages, keuzegedrag van deelnemers tot gegevens over resultaten en aanwezigheidGeregistreerde (fysieke) aanwezigheid van een deelnemer op een (enig) gepland tijdstip in een gespecificeerde omgeving. Wanneer hij niet aanwezig is is hij ongeoorloofd of geoorloofd afwezig.. Het proces om deze gegevens te verzamelen, te controleren en te presenteren in het gewenste formaat kan zeer tijdrovend en ingewikkeld zijn. Vaak zal informatie uit verschillende systemen afkomstig zijn en moeten de gegevens worden samengevoegd, ontdubbeld, gecorrigeerd en geaggregeerd.

In tegenstelling tot de toelevering inburgering en opdrachtgevers is de ad hoc toelevering in de meeste gevallen maatwerk. De rapportage kan pas worden gedefinieerd als de vraag bekend is, terwijl voor inburgering en opdrachtgevers veel met standaardrapportages gewerkt kan worden.