Encyclopedie
Begrippenlijst

Technische standaarden

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

De toepassing van technische standaarden is van groot belang in de Triple A-architectuur. Door gebruik te maken van standaarden die gangbaar zijn in de BVE sector wordt zo veel mogelijk gewaarborgd dat de voor Triple A ontworpen en gerealiseerde systemen kunnen worden geïntegreerd met elkaar en met bestaande systemen die binnen een instelling worden gebruikt. Ook de mogelijke aansluiting op andere initiatieven binnen de sector is van groot belang, variërend van e-portfolioeen e-portfolio of elektronisch portfolio is een verzameling van doelgericht bij elkaar gebrachte elektronische gegevens en documenten (bestanden) die wordt beheerd door de deelnemer zelf (of meer algemeen een lerend of werkend individu). en het electronische leerdossier tot aan de overheidsservicebus.

Hieronder zijn standaarden benoemd die gebruikt worden in de BVE sector, waar we ons in deze architectuur aan conformeren. Om te komen tot de keuze voor deze standaarden is gebruik gemaakt van de volgende bronnen in de sector.

NORA  
De Nederlandse Overheids Referentie Architectuur (NORA) heeft tot doel een betere samenwerking, aansluiting van processen en uitwisseling van gegevens te realiseren binnen de Nederlandse overheid door optimaal gebruik te maken van ICT.
Zie http://www.e-overheid.nl/e-overheid-2.0/live/binaries/e-overheid/architectuur/NORAv2_0.pdf.
OCW en Forum standaardisatie  
Het Ministerie van OC&W heeft een start gemaakt met de ontwikkeling van een sectorarchitectuur voor het onderwijs. Dit is een specifieke invulling van de NORA, gericht op het onderwijsveld. Ten aanzien van de te hanteren standaarden wordt daarin verwezen naar de lijst met standaarden die is opgesteld door het Forum Standaardisatie.
Zie http://www.forumstandaardisatie.nl/
Kennisnet  
De stichting Kennisnet is het expertisecentrum voor ICT en onderwijs. De stichting behartigt de belangen van de Nederlandse onderwijssector op het gebied van ICT, biedt hulpmiddelen bij het maken van keuzes voor ICT-producten en diensten en levert educatieve diensten en producten om het leren te vernieuwen. Specifiek op het terrein van de uitwisselbaarheid van leerobjecten heeft Kennisnet een overzicht van te hanteren standaarden opgesteld.
Zie http://standaarden.kennisnet.nl/
EduStandaard  
De vereniging EduStandaard beheert de gemaakte afspraken en standaarden in het onderwijsveld.
Zie http://www.edustandaard.nl/
ICTU 
De stichting ICTU is de ICT uitvoeringsorganisatie van de Nederlandse overheid, met als werkveld de zogenaamde elektronische overheid. Binnen de ICTU lopen een aantal programma’s, waaruit in een aantal gevallen voor het onderwijsveld relevante standaarden en richtlijnen voortkomen.
Zie http://www.ictu.nl/
ROC-i-Partners  
ROC-i-partners is het samenwerkingsverband tussen ROC’s, AOC’s en vakscholen met als doel kennisdeling te bevorderingen tussen deze instellingen op het gebied van ICT- en informatievoorziening. Met name de werkgroepen Stekkers en Architectuur zijn in het kader van standaarden en richtlijnen relevant.
Zie http://www.roc-i-partners.nl/


Op basis van de bovengenoemde bronnen is een lijst opgesteld van standaarden die relevant zijn voor de Triple A architectuur. Deze lijst is als volgt opgebouwd.

  • In de kolom Bron in de sector wordt verwezen naar één van de hiervoor genoemde bronnen waarvan de betreffende standaard afkomstig is
  • In de kolom Toepassingsgebied wordt aangegeven voor welke functie of toepassing de betreffende standaard van toepassing is
  • In de kolom Standaard wordt aangegeven wat de exacte naam of omschrijving van de standaard is
  • In de kolom Beherende organisatie is aangegeven welke organisatie (specificaties van) de standaard beheert
  • In de kolom Specificaties wordt verwezen naar de locaties waar de specificaties zijn te vinden. Triple A baseert zich op de specificaties die aldaar te vinden zijn.


De standaarden zijn in de volgende categorieen onderverdeeld: