Encyclopedie
Begrippenlijst

Systeemgebieden

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

In dit onderdeel wordt de stap gemaakt naar de concrete functionaliteiten die systemen moet bieden om de use cases van Onderwijslogistiek, Roosteren en Beheren middelen te ondersteunen. De eerste stap in de uitwerking van de use cases naar functionaliteiten, is het onderkennen van systeemgebieden. Een systeemgebied is een verzameling sterk samenhangende functionaliteiten. De functionaliteiten in zo’n systeemgebied maken voor een groot deel gebruik van dezelfde gegevens, zijn gericht op een aantal specifieke actoren (gebruikersrollen) en ondersteunen een aantal processen.

Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat deze systemen de verschillende scenario’s moeten kunnen ondersteunen, omdat in de praktijk deze verschillende scenario’s naast elkaar binnen één instelling (kunnen) bestaan.

De uitwerking van de benodigde functionaliteiten bestaat uit drie onderdelen:

  1. Benoemen van systeemgebieden
  2. Uitwerking van de functionaliteiten per systeemgebied
  3. Uitwerking van de gewenste flexibiliteit, om de verschillende scenario’s te kunnen ondersteunen. Deze uitwerking is te vinden in de functionaliteitentabel.

De processen zijn als volgt ingedeeld in systeemgebieden en de systeemgebieden in functionaliteiten:

Proces Systeemgebied Functionaliteit
Arrangeertool
Middelencatalogus
Roostermachine

Deze indeling in systeemgebieden hoeft niet overeen te komen met uiteindelijk te realiseren systemen. Bij de realisatie van concrete systemen spelen veel meer aspecten een rol, zoals de concrete producten die leveranciers te bieden hebben, het handhaven van bestaande systemen en allerlei technische overwegingen.

Schematisch kunnen de onderlinge relaties van deze vier systeemgebieden als volgt worden weergegeven. Systeemgebieden onderwijslogistiek schematische weergave.png

In het arrangeertool worden uit de producten van de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. arrangementen samengesteld per deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student.. Deze deelnemers zijn met hun kenmerken vastgelegd in de kernregistratie deelnemergegevens. De arrangementen bevatten de vraag van de deelnemers ten behoeve van het roosterproces.

De middelencatalogus stelt de lokalen en andere middelen afkomstig uit de kernregistratie middelen en de docenten uit de kernregistratie personeel ter beschikking aan de roostermachineDe roostermachine is een systeem dat op basis van alle arrangementen de beschikbare middelen en de onderwijs- en bedrijfsregels een top x (bijvoorbeeld een top vijf) van roostervoorstellen maakt..

De arrangementen uit het arrangeertool en de middelen uit de middelencatalogus vormen samen de input voor de roostermachineDe roostermachine is een systeem dat op basis van alle arrangementen de beschikbare middelen en de onderwijs- en bedrijfsregels een top x (bijvoorbeeld een top vijf) van roostervoorstellen maakt.. In de roostermachineDe roostermachine is een systeem dat op basis van alle arrangementen de beschikbare middelen en de onderwijs- en bedrijfsregels een top x (bijvoorbeeld een top vijf) van roostervoorstellen maakt. wordt een zo optimaal mogelijk roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. gemaakt. Dit optimaliseren vindt plaats op basis van regels die gebruik maken van de metadataMetadata zijn gegevens die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven. Het zijn dus eigenlijk data over data. De metadata van een onderwijsproduct bevatten dus gegevens over het onderwijsproduct zoals de titel de omvang volgorde leerstijl complexiteit van de onderwijsproducten in de arrangementen, de kenmerken van de deelnemers en de metadataMetadata zijn gegevens die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven. Het zijn dus eigenlijk data over data. De metadata van een onderwijsproduct bevatten dus gegevens over het onderwijsproduct zoals de titel de omvang volgorde leerstijl complexiteit van de middelen in de middelencatalogus.