Encyclopedie
Begrippenlijst
Hulpmiddelen

Wiki bekijken

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Wijzigen middelen
Aanleiding Er is behoefte aan nieuwe middelen, kenmer Er is behoefte aan nieuwe middelen, kenmerken van bestaande middelen moeten veranderd worden of bestaande middelen zijn niet meer nodig en mogen worden afgestoten. Voorbeelden hiervan zijn: * Nieuwe docent Engels nodig * Nieuw gebouw noodzakelijk inclusief inrichting * Stageplaats nodig * Vanuit roosterproces ontstaat behoefte aan een nieuw 'fictief' middel om mee te kunnen simuleren * Theorielokaal wordt voortaan gebruikt als computerlokaal * Docent Engels mag ook Duits gaan geven * Docent krijgt aanpassing in taakbeleid => geen 20 uur meer voor de klas maar nog maar 12 * Leerbedrijf wel/niet geaccrediteerd * Portakabin niet meer in gebruik * Beamer afgeschreven * Docent uit dienst Aanleidingen tot de wijzigingen kunnen zeer divers zijn, maar kunnen in ieder geval komen vanuit de use cases Effectueren rooster, Oplossen calamiteit, Tactische Planning en Strategische planning. Dit sluit andere aanleidingen niet uit. g. Dit sluit andere aanleidingen niet uit.
Acties De acties zijn op te splitsen in 4 categor De acties zijn op te splitsen in 4 categorieën. Deze vier categorieën hebben verschillende acties, waarbij de actie waarin de registratie plaatsvindt gelijk is. Daarmee zijn het eigenlijk vier aparte use cases die vanwege hun onderlinge samenhang hier bij elkaar worden beschreven. ; Realiseren nieuw middel: * Aanvraag of opdracht van realisatie nieuw middel : Veelal als gevolg van een tactisch of strategisch wordt het besluit genomen tot het realiseren van een nieuw middel (bijvoorbeeld het aantrekken van een docent, de aanschaf van een bepaald leermiddel of de huur van een ruimte). Dit besluit leidt tot een aanvraag waarmee het realisatieproces in gang wordt gezet. Hierbij wordt ook de termijn vastgesteld waarbinnen realisatie moet plaatsvinden. * Gepland middel registreren : Zodra de realisatie van een middel in gang gezet is, wordt dit middel geregistreerd als gepland middel. Vanaf dat moment kan er in het roosterproces rekening worden gehouden met de aanstaande beschikbaarheid van het betreffende middel. * Realisatie van het middel : Het betreffende middel dient gerealiseerd te worden. Afhankelijk van type en omvang van het gevraagde middel kan de termijn waarin deze realisatie moet plaatsvinden, sterk verschillen. Het neerzetten van een nieuw gebouw duurt uiteraard langer dan het aantrekken van een nieuwe docent of het aanschaffen van een nieuwe PC. * Gerealiseerd middel + kenmerken registreren : Zodra het middel daadwerkelijk beschikbaar is, wordt het volledig geregistreerd met alle kenmerken die van toepassing zijn (de stamgegevens). Het middel gaat van status gepland naar gerealiseerd. ; Aanmaken van een “fictief” middel: * Signaal aanmaken fictief middel vanuit het roosterproces : Vanuit het roosterproces ontstaat behoefte aan een fictief middel waarmee gesimuleerd kan worden. Om dit mogelijk te maken moet een “fictief” middel worden geregistreerd met bepaalde kenmerken, zodat het roosterproces kan roosteren alsof dit middel bestaat. * Fictief middel + kenmerken registreren : Er wordt een “fictief” middel opgevoerd met (tenminste) de kenmerken zoals in het signaal vanuit het roosterproces is gevraagd. Vanaf dat moment kan het roosterproces het middel inzetten alsof het gerealiseerd is, maar uitsluitend ten behoeve van een simulatierooster (roostervoorstel). : De aangemaakte fictieve middelen vormen een voorraad van fictieve middelen. Of het fictieve middel daadwerkelijk gebruikt wordt in het roosterproces wordt besloten in de use case Maken rooster; het ‘activeren’ (of opvoeren) van een fictief middel. ; Activeren “fictief middel”: * Signaal fictief middel realiseren : Het simulatierooster waarin het fictieve middel is ingezet wordt vervolgens geëffectueerd in de use case Effectueren rooster, wat betekent dat dit rooster daadwerkelijk moet worden uitgevoerd. Het eerder als “fictief” opgevoerde middel zal nu daadwerkelijk gerealiseerd moeten gaan worden. * Wijzigen status middel van “fictief” naar “gepland” : Zodra de daadwerkelijke realisatie van een fictief middel in gang is gezet, wordt de status van fictief op gepland gezet met een bepaalde datum waarop het gereed zal komen. Deze datum zal eerder moeten liggen dan de ingangsdatum van het geëffectueerde rooster waarin het middel is meegenomen. * Realisatie van het middel : Het betreffende middel dient gerealiseerd te worden. * Gerealiseerd middel + kenmerken registreren : Zodra het middel daadwerkelijk beschikbaar is, wordt het volledig geregistreerd met alle kenmerken die van toepassing zijn (de stamgegevens). Het middel gaat van status gepland naar gerealiseerd. : NB Als een deelnemer het onderwijsproduct stage gaat afnemen, wordt er in het roosterproces gesimuleerd dat de deelnemer een stageplaats heeft. Bij de use case Effectueren rooster komt uit het diagnoserapport dat er nog een stageplaats gevonden moet worden. Het zoeken (realiseren) van een leerbedrijf met een beschikbare stageplaats gebeurt in dit deel (aanmaken van een fictief middel) van de use case. Als er een stageplaats is gevonden, moet er nog een overeenkomst worden gesloten tussen de instelling, het leerbedrijf en de deelnemer., de BPV-overeenkomst. Om dit te realiseren zal er een signaal naar deelnemer en/of begeleider moeten gaan dat de stageplaats beschikbaar is. Er gaat een signaal naar de use case Monitoren en adviseren. Uiteindelijk zal er vanuit deze use case een signaal gaan naar de use case Verbintenis maken, om daadwerkelijk de BPV-overeenkomst te krijgen. ; Aanpassen kenmerken bestaand middel: * Opdracht aanpassen kenmerken bestaand middel wordt gegeven : Er kan een grote verscheidenheid aan redenen zijn om de kenmerken van een bestaand middel (de stamgegevens) te wijzigen. Een docent kan een bepaalde bevoegdheid hebben behaald, een lokaal is verbouwd of aangescherpte regelgeving beperkt het maximum aantal deelnemers in een bepaald leslokaal. * Wijzigen kenmerken middel worden : De kenmerken worden aangepast of geregistreerd (het aanpassen van de stamgegevens). Indien van toepassing wordt hierbij ook de ingangsdatum vastgesteld zodat vanuit het roosterproces daar vanaf het juiste moment rekening mee houdt. * Aanpassing kenmerken realiseren : De uitvoerder krijgt de opdracht om de aanpassingen van een middel ook daadwerkelijk uit te voeren. ; Afstoten van bestaand middel: * Opdracht tot afstoten middel wordt gegeven : Er kunnen verschillende redenen zijn om een bestaand middel af te stoten, waaronder allerlei bedrijfseconomische overwegingen (onderhoudskosten, economische levensduur, risico’s). * Status middel aanpassen (op inactief) : Het middel wordt met een ingangsdatum op inactief gezet. * Afstoten : Het afstoten van een middel moet ook daadwerkelijk plaatsvinden. Afhankelijk van type en omvang van het betreffende middel kan dit in tijd en aandacht langer duren. Het slopen van een gebouw duurt langer dan het weggooien van een beamer. : NB: Indien een gevraagd middel niet te realiseren is, een fictief middel niet tijdig vervangen kan worden door een gerealiseerd middel, of een gevraagde aanpassing niet kan plaatsvinden, kan dit een signaal geven naar de use case Oplossen uitvoeringsprobleem. Het niet kunnen realiseren van een (fictief) middel kan niet als gevolg hebben dat een geheel rooster moet worden herzien. Als een nieuw middel vanuit de use case strategische of tactische planning niet op tijd is gerealiseerd, zul je dit weten voordat je gaat roosteren en houd je hier al rekening mee. Een niet gerealiseerd fictief middel kan nooit tot een calamiteit leiden, omdat zo’n fictief middel niet kan worden geaccepteerd als een reëel alternatief. en geaccepteerd als een reëel alternatief.
Activiteitendiagram Bestand:Activiteitendiagram Wijzigen middelen.png +
Architectuurlaag Informatie-architectuur  +
Beschrijving Deze use case start na een opdracht tot wi Deze use case start na een opdracht tot wijzigen van een middel en eindigt bij de registratie van deze wijziging. Dit kan dus een eenvoudige wijziging van de kenmerken van een bestaand middel zijn, maar ook het realiseren van een heel nieuw middel. In dat geval omvat deze use case ook het daadwerkelijk realiseren van de wijziging. Wat hier nadrukkelijk niet onder valt, is het wijzigen van de beschikbaarheid van een middel. Het middel wijzigt in dat geval immers zelf niet. De wijziging van de beschikbaarheid is onderdeel van de use cases waarin middelen worden ingezet, zoals de use case Effectueren rooster. et, zoals de use case Effectueren rooster.
Doel Het realiseren en beschikbaar stellen van de benodigde en gevraagde middelen ten behoeve van de instelling en het registreren van deze middelen (stamgegevens up-to-date maken.)
Elementtype Use case  +
Frequentie Dagelijks meerdere keren, afhankelijk van aanvragen.
Heeft actor Opdrachtgever + , Uitvoerder realisatie + , Middelenbeheerder +
Is tijd getriggerd onwaar  +
Leidt tot Uitvoeringsprobleem (Werkopdracht) +
Naam Wijzigen middelen  +
Naamlink [[Wijzigen middelen]]  +
Resultaat De totale middelenvoorraad is aangepast aan de gewenste situatie of de benodigde vervolgacties zijn uitgezet. De registratie van de stamgegevens zijn up to date met de nieuwe situatie.
Volgende pagina Behandelen aanvraag middelen +
Heeft ongeldige waarde voorDit is een speciale eigenschap in de wiki. Korte beschrijving  + , Concept  + , Samenvatting  + , Opmerkingen  + , Beschrijving interactieve functionaliteit  + , Beschrijving niet-interactieve functionaliteit  + , Gegevens  + , Strategie  + , Cultuur  + , Personeel  + , Structuur  + , Toepasbaarheid  + , Inleiding functionaliteiten  + , Inleiding relevante informatie  + , Animatie  + , Architectuurlaag  + , Architectuurkolom  +
Categorieën Use cases  + , Functioneel ontwerpen  + , Onderwijslogistiek Roosteren en Beheren middelen  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 1 december 2015 08:49:00  +
Has subobjectDit is een speciale eigenschap in de wiki. Wijzigen middelen#Geel + , Wijzigen middelen#Rood + , Wijzigen middelen#Groen + , Wijzigen middelen#Blauw +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Inzetten middelen + Bestaat uit
Wijzigen middelen (Werkopdracht) + Leidt tot
Beheren middelen (Functie) + , Controle tijdige realisatie + Ondersteunt
Inzetten middelen + Volgende pagina
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.