Encyclopedie
Begrippenlijst
Hulpmiddelen

Wiki bekijken

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Onderwijsintake (Use case)
Aanleiding * Een deelnemer heeft via een aanmelding zijn interesse kenbaar gemaakt of * Een deelnemer heeft intaketoets(en) gedaan * Een deelnemer kan zijn doorgestuurd vanuit een andere instelling
Acties ; Raadplegen gegevens: De intaker raadplee ; Raadplegen gegevens: De intaker raadpleegt de beschikbare gegevens over de deelnemer in het kernregistratiesysteem, waaronder ook de eventuele resultaten uit een EVC-procedure en gegevens afkomstig van de aanleverende instelling (ELD) waaronder het zorgdossier. ; Inwinnen advies: De intaker wint advies in van toeleverende instantie(s), in elk geval bij een deelnemer met behoefte aan zorg. ; Inventariseren wensen deelnemer: De intaker voert een gesprek met de deelnemer om de wensen van de potentiële deelnemer te inventariseren met betrekking tot het gewenste onderwijs. Aspecten die hierbij aan de orde komen zijn het gewenste beroep, motivatie, toekomst, verwachtingen, zorgdossier e.d. Naast een gesprek kan informatie ook met behulp van intaketoetsen achterhaald worden. ; Inventariseren mogelijkheden deelnemer : De intaker voert een gesprek met de deelnemer om de mogelijkheden van de potentiële deelnemer te inventariseren. Dit heeft betrekking op zijn vooropleiding, werkervaring, fysieke en psychische beperkingen, leerstijl, thuissituatie, voorkennis e.d. Aan de hand van de vastgestelde voorkennis kunnen er vrijstellingen gegeven worden. Naast een gesprek kan informatie ook met behulp van intaketoetsen achterhaald worden. ; Inventariseren aanvullende financiering: De intaker inventariseert welke aanvullende financieringen er zijn, en welke voorwaarden daar aan verbonden zijn. Een voorbeeld daarvan is Leerling Gebonden Financiering (LGF). ; Inventariseren mogelijke onderwijsproducten : De intaker inventariseert de mogelijkheden vanuit de instelling, door de onderwijscatalogus te raadplegen. Op basis van de geinventariseerde wensen, zorgprofiel en mogelijkheden van de deelnemer wordt gezocht naar passende onderwijsproducten. ; Inventariseren mogelijke zorg : De intaker inventariseert de mogelijkheden vanuit de instelling ten aanzien van de behoefte aan zorg. Op basis van de geinventariseerde wensen, zorgprofiel en mogelijkheden van de deelnemer wordt passende zorg gezocht. ; Adviseren EVC-procedure : De intaker adviseert de deelnemer eventueel om een EVC-procedure te starten middels de Werkopdracht Aanvragen EVC-beoordeling. Dit advies kan leiden tot een direct starten van de EVC-beoordeling of tot het maken van een verbintenis waarbij in het EVC als een regulier onderwijsproduct wordt aangeboden. ; Adviseren mogelijkheden voor inschrijving : De mogelijkheden voor inschrijving worden aan de deelnemer voorgelegd. De deelnemer kan het aanbod accepteren of niet. Op het moment dat een deelnemer het aanbod niet accepteert en leerplichtig is, verwijst de intaker de deelnemer terug naar de toeleverende school. Indien de deelnemer niet meer leerplichtig is, worden eventuele alternatieven (werk, scholing) aangedragen en vastgelegd. ; In gang zetten inschrijving : Als de deelnemer het aanbod en een eventueel zorgplan accepteert dan kan hij besluiten zich in te schrijven middels Werkopdracht Verbintenis maken ven middels Werkopdracht Verbintenis maken
Activiteitendiagram Bestand:Activiteitendiagram Onderwijs intake .png +
Architectuurlaag Informatie-architectuur  +
Beschrijving Deze use case is een uitbreiding/aanvullin Deze use case is een uitbreiding/aanvulling op de use case administratieve intake voor wat betreft de onderwijsinhoudelijke kant van de intake. Tijdens deze fase worden de mogelijkheden voor instroom onderzocht. Deze onderwijsintake volgt na de administratieve aanmelding (KRD) en zit als fase voor de use case Verbintenis maken en het daarop volgende formuleren van de leervraag. Uitzondering op deze regel is in het geval er een EVC-beoordeling moet plaatsvinden en de onderwijsorganisatie ervoor kiest om deze procedure op te starten nog voordat er met de deelnemer een verbintenis is aangegaan. de deelnemer een verbintenis is aangegaan.
Doel Dit onderdeel van het proces is erop geric Dit onderdeel van het proces is erop gericht om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor plaatsing van een aangemelde deelnemer binnen de instelling. Teven wordt er gekeken of de gewenste vorm van ondersteuning wel aangeboden kan worden, al of door de eigen instelling. an worden, al of door de eigen instelling.
Elementtype Use case  +
Frequentie 1 maal per aangemelde deelnemer. Indien er sprake is van een zorgplan kan deze procedure nogmaals worden herhaald om het zorgplan met specialistische kennis aan te passen, mocht blijken dat dit nodig is.
Is tijd getriggerd onwaar  +
Leidt tot Aanvragen EVC-beoordeling + , Aanvragen EVC +
Naam Onderwijsintake  +
Naamlink [[Onderwijsintake (Use case)|Onderwijsintake]]  +
Resultaat Verslaglegging van de onderwijskundige int Verslaglegging van de onderwijskundige intake in het Begeleidingsdossier, waarin de volgende zaken opgenomen kunnen worden: * Advies inschrijving en verantwoording * Advies voor te volgen (optimale) leerroute en eventueel extra ondersteuning * Advies voor opstarten van een EVC-procedure * Melding van uitkomst intake aan toeleverende school/opdrachtgever/bedrijf * Bij afwijzing: aangedragen alternatieven (werk, scholing, etc.) en vervolgacties vastlegd scholing, etc.) en vervolgacties vastlegd
Volgende pagina Opstellen plan +
Heeft ongeldige waarde voorDit is een speciale eigenschap in de wiki. Korte beschrijving  + , Concept  + , Samenvatting  + , Opmerkingen  + , Beschrijving interactieve functionaliteit  + , Beschrijving niet-interactieve functionaliteit  + , Gegevens  + , Strategie  + , Cultuur  + , Personeel  + , Structuur  + , Toepasbaarheid  + , Inleiding functionaliteiten  + , Inleiding relevante informatie  + , Animatie  + , Architectuurlaag  + , Architectuurkolom  +
Categorieën Use cases  + , Functioneel ontwerpen  + , Primair proces ondersteuning en Portfolio  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 27 juni 2012 20:51:49  +
Has subobjectDit is een speciale eigenschap in de wiki. Onderwijsintake (Use case)#Duidelijkheid_leervraag + , Onderwijsintake (Use case)#Inhoud_van_het_aanbod + , Onderwijsintake (Use case)#Vorm_van_het_aanbod + , Onderwijsintake (Use case)#Aanvullende_behoeftes +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Leertrajectbegeleiding + Bestaat uit
Aanvragen EVC-beoordeling (Functie) + , Aanvragen intaketoets + , Raadplegen deelnemergegevens + , Raadplegen onderwijscatalogus + , Vastleggen resultaten intake + Ondersteunt
Leertrajectbegeleiding + Volgende pagina
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.