Encyclopedie
Begrippenlijst
Hulpmiddelen

Wiki bekijken

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Individueel aanvullen rooster
Aanleiding Centraal zal in de use case Maken rooster Centraal zal in de use case Maken rooster door een instelling voor de individuele deelnemer en docenten een rooster worden vastgesteld. Deelnemers en docenten kunnen gedurende de uitvoering hun individuele roosters aanvullen met ‘extra’ activiteiten, indien hiervoor ruimte wordt vrijgelaten in het rooster. Voor een deelnemer denken we hierbij aan workshops, aanvullende begeleiding, extra onderwijsproduct, stages of prestaties. Een docent kan aanvullende taken oppakken, begeleiding geven, een workshop organiseren of bijvoorbeeld een onderwijsproduct ontwikkelen. oorbeeld een onderwijsproduct ontwikkelen.
Acties We beschrijven de acties vanuit het perspe We beschrijven de acties vanuit het perspectief van de deelnemer en van de docent. Er zijn een groot aantal keuzes mogelijk. Iedere keuze kan andere acties omvatten. We beschrijven een aantal keuzes met bijgehorende acties: ===1. Inschrijven voor extra workshop of extra activiteit zoals een excursie (niet in onderwijscatalogus) === ; Behoefte aan extra workshop of activiteit kenbaar maken :Deelnemers, docenten of begeleiders kunnen behoefte hebben aan een extra onderwijsactiviteit. Deze behoefte wordt kenbaar gemaakt aan de MO. Duidelijk moet worden gemaakt wat het doel van de activiteit is, net als de verwachte resultaten. Tevens moet worden aangegeven welke middelen er nodig zijn om de activiteit uit te kunnen voeren. ; Nagaan nut extra onderwijsactiviteit : De MO beslist of de extra activiteit een bijdrage levert aan het behalen van een kwalificatie. Indien de MO een negatief oordeel heeft, maakt hij dit kenbaar aan de betrokken deelnemer/ docent/ begeleider. Ook bepaalt de MO welke bevoegdheden en vaardigheden een docent nodig heeft om de activiteit te kunnen begeleiden of uitvoeren. ; Nagaan beschikbaarheid benodigde middelen extra onderwijsactiviteit : Als de MO akkoord is, geeft hij aan de MB aan welke middelen er nodig zijn en vraagt hij of deze beschikbaar zijn. De MB bekijkt of er een bevoegde docent aanwezig is, nog tijd heeft en beschikbaar is op de juiste tijd. Hetzelfde doet de MB m.b.t. de benodigde ruimte. Als de middelen niet beschikbaar zijn, maakt hij dit kenbaar aan de MO. Evt. overleggen de MB en de MO over aanpassing van de eisen aan de middelen. Indien het echt niet mogelijk is, zal de MO deze uitslag mededelen aan de deelnemer/docent/begeleider. ; Ontwikkelen extra onderwijsactiviteit : In opdracht van de MB zal een docent de gevraagde onderwijsactiviteit ontwikkelen/voorbereiden. Tevens worden de inschrijvingsvoorwaarden opgesteld. Het resultaat wordt afgestemd met de MO, die het definitieve fiat geeft voor uitvoering van de activiteit. ; Extra onderwijsactiviteit aanbieden : De RM zet in opdracht van de MB de extra activiteit als planning in het rooster, zodat de inschrijving is geopend. Bij de openstelling van de inschrijving zal duidelijk moeten staan aan welke voorwaarden een deelnemer moet voldoen om zich te mogen inschrijven. Ook neemt de RM een optie op de benodigde middelen. ; Inschrijven extra onderwijsactiviteit : De deelnemers die het extra onderwijs willen volgen, schrijven zich in. ; Goedkeuring inschrijving : De begeleiders van de ingeschreven deelnemers krijgen bericht van de inschrijving en beslissen of de extra onderwijsactiviteit mogen worden gevolgd en geven dit aan in het systeem, met reden. Indien hierdoor dubbelingen in de agenda van de deelnemer ontstaan kan de begeleider de oorspronkelijke onderwijsproducten uit de agenda van de deelnemer verwijderen , waardoor de deelnemer niet meer bij de groep staat. Ook kan de begeleider de deelnemer bij de oorspronkelijke onderwijsproducten op geoorloofd afwezig zetten. ; Beoordelen doorgaan extra onderwijsactiviteit : De MB zal beslissen of er voldoende aanmeldingen zijn om de extra onderwijsactiviteit ook daadwerkelijk aan te bieden. Als de beslissing negatief is, zal hij dit met de MO overleggen. De definitieve beslissing zal worden vermeld in het systeem (vastlegging middelen bij een positief besluit). ; Bevestigen inschrijving : De deelnemer en krijgt automatisch bericht of een inschrijving is geaccepteerd of niet (met reden bij een afwijzing). De onderwijsactiviteit wordt bij doorgang ook op definitief gezet in het rooster van de deelnemer en de betrokken docent(en). De deelnemer wordt dan ook verwacht (aan- en afwezigheid). ===2. Aanbieden van een extra workshop of extra activiteit zonder inschrijving=== Het verschil met de acties onder 1 is dat de deelnemer bij deze extra onderwijsactiviteit door zijn begeleider wordt aangemeld. Vanaf de activiteit - extra onderwijsactiviteit wordt het schema anders. * Behoefte aan extra workshop of activiteit kenbaar maken * Nagaan nut extra onderwijsactiviteit * Nagaan beschikbaarheid benodigde middelen extra onderwijsactiviteit * Ontwikkelen extra onderwijsactiviteit * Extra onderwijsactiviteit aanbieden De begeleider geeft door aan de RM welke deelnemers deze extra activiteit zou moeten volgen. De RM zet de extra activiteit als definitieve activiteit in het deelnemerrooster. De deelnemer wordt hiervan op de hoogte gesteld. De deelnemer wordt dan ook verwacht bij de activiteit (aan- en afwezigheid). De RM legt ook de benodigde middelen vast. Hier denken we aan activiteiten binnen en buiten school en op individueel- en groepsniveau die bijdragen aan het behalen van een kwalificatie. Bijvoorbeeld een bijbaan, een excursie, bijscholing op leesvaardigheid etc. ===3. Deelnemer zonder inzage docentrooster wil aanvullende begeleiding=== ; Behoefte aan gesprek kenbaar maken : Als een deelnemer graag een gesprek wil met een specifieke docent of begeleider, moet de deelnemer deze behoefte kenbaar maken aan de betreffende persoon. ; Gesprek wordt gepland door medewerker : De docent of begeleider bekijkt in het deelnemerrooster en zijn eigen rooster wanneer dit gesprek kan plaatsvinden en zet het gesprek als voorlopig in de agenda’s. ; Deelnemer bevestigt het gesprek : De deelnemer ontvangt een melding van de gemaakte afspraak en wordt om een bevestiging gevraagd. Indien de deelnemer niet akkoord gaat, maakt hij dit kenbaar aan de docent of begeleider met reden. De docent of begeleider krijgt een melding van deze afwijzing en zal met een nieuw voorstel komen. Als een deelnemer akkoord gaat met de afspraak, wordt deze automatisch definitief vastgesteld in de agenda’s. ===4. Deelnemer met inzage docentrooster wil aanvullende begeleiding=== ; Gesprek wordt gepland door deelnemer : De deelnemer kijkt in zijn eigen rooster en dat van de specifieke docent wanneer een gesprek kan plaatsvinden en zet het gesprek als voorlopig in de agenda’s. ; Docent bevestigt het gesprek : De docent ontvangt een melding van de gemaakte afspraak en wordt om een bevestiging gevraagd. Indien de docent niet akkoord gaat, maakt hij dit kenbaar aan de deelnemer met reden. De deelnemer krijgt een melding van deze afwijzing en zal meestal met een nieuw voorstel komen. Als de docent akkoord gaat met de afspraak, wordt deze automatisch definitief vastgesteld in de agenda’s. ===5. Docent of begeleider wil gesprek met deelnemer=== ; Gesprek wordt gepland door docent of begeleider : De docent of begeleider bekijkt in het deelnemerrooster en zijn eigen rooster wanneer dit gesprek kan plaatsvinden en zet het gesprek als voorlopig in de agenda’s. ; Deelnemer bevestigt het gesprek : De deelnemer ontvangt een melding van de gemaakte afspraak en wordt om een bevestiging gevraagd. Indien de deelnemer niet akkoord gaat, maakt hij dit kenbaar aan de docent of begeleider met reden. De docent of begeleider krijgt een melding van deze afwijzing en zal met een nieuw voorstel komen. Als een deelnemer akkoord gaat met de afspraak, wordt deze automatisch definitief vastgesteld in de agenda’s. ===6. Keuze voor een extra product uit de onderwijscatalogus=== ; Behoefte extra onderwijsproduct kenbaar maken : Als een deelnemer graag een extra onderwijsproduct wil volgen, wat al is gepland in het geëffectueerde rooster, moet de deelnemer deze behoefte kenbaar maken aan de begeleider. ; Nut extra onderwijsproduct bekijken : De begeleider beslist of de extra activiteit een bijdrage levert aan het behalen van een kwalificatie. Indien de begeleider een negatief oordeel heeft, maakt hij dit kenbaar aan de betrokken deelnemer. ; Mogelijkheid extra onderwijsproduct bekijken : De begeleider, betrokken docent of roostermaker gaat na of het mogelijk is. De deelnemer moet ruimte hebben in de agenda om het product te volgen, er moet in de groep nog ruimte zijn voor een extra deelnemer. En ook moet worden bekeken of het mogelijk is om nog in te stromen in deze groep. Als het niet mogelijk is, wordt dit kenbaar gemaakt aan de deelnemer. :Het antwoord zal positief zijn, als de deelnemer voldoende voorkennis heeft en als het onderwijsproduct nog niet is gestart of als de deelnemer de achterstand kan inhalen. ; Extra onderwijsproduct in arrangement plaatsen : De arrangeur zet in opdracht van de begeleider het extra onderwijsproduct in het arrangement van de deelnemer. ; Extra onderwijsproduct in agenda plaatsen : De roostermaker of begeleider zet het extra onderwijsproduct in de agenda van de deelnemer en plaatst de deelnemer bij het betreffende onderwijsproduct in de groep in het rooster. ===7. Aanvullen agenda docent met taakuren=== :Ook bij de docent zal er ruimte in de agenda over blijven. De docent kan, los van het aanvullen met extra onderwijsactiviteiten (zie punten hierboven), zijn werkagenda vullen met taakuren, zoals het ontwikkelen van onderwijsproducten of het volgen van een opleiding. Dit zal in overleg met de MB plaatsvinden. De invulling van de taakuren zal worden gedaan nadat er geroosterd is. ===8. Aanvullen met niet-onderwijsactiviteiten=== :Een deelnemer of docent kan in zijn agenda ook privé afspraken zetten, om te voorkomen dat er op die momenten afspraken worden gepland. op die momenten afspraken worden gepland.
Activiteitendiagram Bestand:Activiteitendiagram Individueel aanvullen nieuw.png +
Architectuurlaag Informatie-architectuur  +
Beschrijving Een leervraag van een deelnemer kan tijden Een leervraag van een deelnemer kan tijdens een roosterperiode veranderen, door opgedane ervaringen. Een instelling kan hierop inspelen door een deelnemerrooster niet geheel te vullen, maar een rooster met ‘gaten’ te maken, waarbij de gaten tijdens de periode kunnen worden ingevuld met aanvullende wensen. De mate waarin dit gebeurt is een keuze van de instelling. De verwachting is dat iedere instelling hier wel mee te maken krijgt. Indien er sprake is van een zogenaamde vrije ruimte in het rooster dan wordt die ruimte binnen deze use case ingevuld. Deze use case is het tweede onderdeel in de roostercyclus: # Maken rooster (vooraf aan roosterperiode) # Individueel aanvullen rooster (gedurende roosterperiode) # Controle realisatie rooster (na roosterperiode) ole realisatie rooster (na roosterperiode)
Doel Ad hoc keuzes van de deelnemer om zijn leervraag compleet te maken, vastleggen in de gegeven ruimte in het deelnemerrooster.
Elementtype Use case  +
Frequentie De frequentie wordt vooral bepaald door de De frequentie wordt vooral bepaald door de mate waarin een instelling kiest voor het mogelijk maken van een individuele aanvullingen. Aangezien het individuele aanpassingen betreft die op ieder moment kunnen worden uitgevoerd zal de totale frequentie hoog zijn. evoerd zal de totale frequentie hoog zijn.
Heeft actor Deelnemer + , Docent + , Begeleider + , Manager onderwijs + , Manager bedrijfsvoering + , Roostermaker +
Is tijd getriggerd onwaar  +
Leidt tot Starten individueel aanvullen rooster +
Naam Individueel aanvullen rooster  +
Naamlink [[Individueel aanvullen rooster]]  +
Resultaat De deelnemer heeft een kwalitatief (inhoud) en kwantitatief (onderwijstijd) gevuld rooster. De werktijd van de docent is ingevuld met geroosterde activiteiten en aanvullende (niet onderwijs) taken.
Volgende pagina Prognotiseren +
Heeft ongeldige waarde voorDit is een speciale eigenschap in de wiki. Korte beschrijving  + , Concept  + , Samenvatting  + , Opmerkingen  + , Beschrijving interactieve functionaliteit  + , Beschrijving niet-interactieve functionaliteit  + , Gegevens  + , Strategie  + , Cultuur  + , Personeel  + , Structuur  + , Toepasbaarheid  + , Inleiding functionaliteiten  + , Inleiding relevante informatie  + , Animatie  + , Architectuurlaag  + , Architectuurkolom  +
Categorieën Use cases  + , Functioneel ontwerpen  + , Onderwijslogistiek Roosteren en Beheren middelen  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 25 november 2015 15:23:01  +
Has subobjectDit is een speciale eigenschap in de wiki. Individueel aanvullen rooster#Geel + , Individueel aanvullen rooster#Rood + , Individueel aanvullen rooster#Groen + , Individueel aanvullen rooster#Blauw +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Aanpassen en aanvullen rooster + Bestaat uit
Aanvullen rooster + , Agendafunctie + , Inschrijven op geroosterd onderwijsproduct + , Roosterwijziging kenbaar maken + , Tonen en acceptatie en informeren doorgang activiteit + , Tonen en acceptatie en informeren inschrijving + Ondersteunt
Aanpassen en aanvullen rooster + Volgende pagina
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.