Encyclopedie
Begrippenlijst
Hulpmiddelen

Wiki bekijken

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Definieren referentiearrangement
Aanleiding De opdracht om een samenhangend stuk onderwijs te ontwikkelen of aan te passen, met daarin opgenomen een verzameling eisen en criteria waaraan dit onderwijs moet voldoen.
Acties Een samenhangend geheel aan onderwijsprodu Een samenhangend geheel aan onderwijsproducten vormt een zinvol stuk onderwijs, bijvoorbeeld een (deel van een) opleiding of een bepaalde route door het opleidingsaanbod dat voor bepaalde deelnemers relevant is. Al deze onderdelen vormen opgeteld het curriculum van de instelling. Zo’n samenhangend geheel aan onderwijsproducten kan worden vastgelegd in de vorm van een referentiearrangement. Een referentiearrangement verwijst naar de taxonomie, waarin de structuur en codering van de kwalificatiestructuur is beschreven. Deze structuur bestaat voor het mbo uit de kwalificaties (domein, kwalificatiedossier, kwalificatie) en de keuzedelen. Een referentiearrangement kan zowel verwijzen naar één of meerdere onderdelen van de kwalificatie, als naar één of meerdere keuzedelen. Deze verwijzingen zijn opgenomen in de metadata van het referentiearrangement. [[Bestand:Onderwijscatalogus en taxonomie.png|center|470px]] Het proces om tot (een aantal) referentiearrangementen te komen is als volgt. * Grof ontwerp : Op basis van onder andere de taxonomie (het kwalificatiedossier) wordt een grof ontwerp opgesteld van de opbouw van een (deel van een) opleiding of combinatie van opleidingen. In het grof ontwerp wordt bepaald welke onderdelen van de taxonomie (het kwalificatiedossier) in welk jaar, en in welke periode worden aanboden. Deze opbouw wordt gedefinieerd in één of meerdere referentiearrangementen die samen een volledige opleiding of combinatie van opleidingen vormen. : De wettelijke normen voor onderwijstijd bepalen dat er een minimale hoeveel begeleide onderwijstijd en BPV moet worden aangeboden over de gehele duur van de opleiding. Per opleiding kan de instelling bepalen hoe deze onderwijstijd over de jaren of perioden van een opleiding wordt verdeeld. De referentiearrangementen worden zodanig ontworpen dat aan die normen wordt voldaan. : Bij de start van de ontwikkeling van een referentiearrangement wordt een opdracht geformuleerd, waarin staat aan welke eisen dit nieuw te ontwikkelen onderwijs moet voldoen. Deze eisen kunnen worden uitgedrukt in de metadata van het referentiearrangement of onderwijsproducten, bijvoorbeeld de totale studielast en de hoeveelheid begeleide onderwijstijd (BOT) en BPV, of de relatie van het te ontwikkelen onderwijs met de taxonomie. * Controle grof ontwerp op haalbaarheid : Het grof ontwerp wordt in deze stap gecontroleerd op haalbaarheid, betaalbaarheid en uitvoerbaarheid. Daarbij wordt gekeken naar de kosten van de opleiding, het aantal verwachte studenten, de opbrengsten, de beschikbare formatie, de beschikbare huisvesting, etc. Bevindingen in deze stap kunnen ertoe leiden dat het grof ontwerp wordt aangepast of opnieuw wordt opgesteld. * Fijn ontwerp : Het grof ontwerp wordt vervolgens verfijnd naar een fijn ontwerp. Dat betekent dat elk referentiearrangement wordt uitgewerkt in de onderwijsproducten waaruit het bestaat, en hoe die onderwijsproducten logisch zijn gerangschikt in het onderwijsprogramma. Dit wordt vastgelegd in de route binnen het referentiearrangement. In eerste instantie zal de route vooral definiëren uit welke onderwijsproducten het referentiearrangement bestaat. Later, vaak pas bij het inrichten van de onderwijscatalogus, wordt ook vastgelegd dat bepaalde producten in een bepaalde volgorde moeten worden gevolgd. : Het fijn ontwerp voor een bepaalde opleiding wordt ook wel het onderwijsplan genoemd. * Ontwikkeling en vaststelling : Het referentiearrangement heeft in eerste instantie de status “Aangevraagd”. In het geval van een wijziging op een bestaand referentiearrangement wordt er in de meeste gevallen en nieuwe versie aangemaakt met de status “Aangevraagd”, zodat de oude versie nog een andere status kan hebben. Zodra het referentiearrangement nader uitgewerkt kan worden, wordt de status gewijzigd naar “In ontwikkeling”. e status gewijzigd naar “In ontwikkeling”.
Architectuurlaag Informatie-architectuur  +
Beschrijving Een samenhangend geheel aan onderwijsprodu Een samenhangend geheel aan onderwijsproducten vormt een zinvol stuk onderwijs, bijvoorbeeld een (deel van een) opleiding of een bepaalde route door het opleidingsaanbod dat voor bepaalde deelnemers relevant is. Al deze onderdelen vormen opgeteld het curriculum van de instelling. Zo’n geheel aan onderwijsproducten kan worden vastgelegd in de vorm van eenreferentiearrangement. d in de vorm van eenreferentiearrangement.
Betreft informatiedrager Referentiearrangement  +
Elementtype Use case  +
Inleiding relevante informatie In de onderstaande tabel is aangegeven welke informatie relevant is om een referentiearrangement in de onderwijscatalogus vast te leggen.
Leidt tot Vaststellen leermiddelen +
Naam Definieren referentiearrangement  +
Naamlink [[Definieren referentiearrangement]]  +
Relevante informatie Generieke module#Titel + , Generieke module#Code + , Generieke module#Beschrijving + , Generieke module#Eigenaar + , Module voor specifiek arrangement#Route +
Resultaat Een gedefinieerd referentiearrangement met de status “In ontwikkeling”.
Volgende pagina Definieren onderwijsproduct +
Heeft ongeldige waarde voorDit is een speciale eigenschap in de wiki. Korte beschrijving  + , Concept  + , Samenvatting  + , Doel  + , Frequentie  + , Opmerkingen  + , Is tijd getriggerd  + , Beschrijving interactieve functionaliteit  + , Beschrijving niet-interactieve functionaliteit  + , Gegevens  + , Strategie  + , Cultuur  + , Personeel  + , Structuur  + , Toepasbaarheid  + , Inleiding functionaliteiten  + , Animatie  + , Architectuurlaag  + , Architectuurkolom  +
Categorieën Use cases  + , Functioneel ontwerpen  + , Onderwijscatalogus  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 22 december 2015 09:00:13  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Ontwikkelen onderwijs + Bestaat uit
Ontwikkelen onderwijs + Volgende pagina
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.