Encyclopedie
Begrippenlijst
Hulpmiddelen

Wiki bekijken

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Arrangement specificeren
Aanleiding De deelnemer heeft zijn leervraag bij het Formuleren van de leervraag kenbaar gemaakt.
Acties De acties die hieronder worden beschreven, De acties die hieronder worden beschreven, kunnen op de volgende manieren door de genoemde actoren worden uitgevoerd: * Arrangeur gaat aan het werk op basis van de verkregen gegevens uit de use case Formuleren van de leervraag. * Arrangeren vindt plaats door de begeleider en (waar nodig) in samenspraak met de deelnemer. Dit sluit veelal aan bij de gegevens uit de use case Formuleren van de leervraag. * Deelnemer kiest zelf met behulp van een inschrijfsysteem of iets dergelijks. De onderstaande acties zijn geschreven naar de actor Arrangeur, maar kunnen ook door begeleider of deelnemer worden gedaan. ; Opstellen arrangement : Arrangeur haalt vastgelegde gegevens omtrent leervraag en eventuele andere wensen en voorwaarden op. Op basis van deze gegevens zoekt de arrangeur bijbehorende producten uit de onderwijscatalogus, waarbij rekening wordt gehouden met aanvullende eisen (volgorde, periode en voorwaarden). Wanneer er keuzemogelijkheden zijn, stelt de arrangeur verschillende alternatieven op. Het systeem signaleert eventuele conflicten (voorwaarden, wettelijke eisen) waarna de arrangeur kan bijstellen. Wanneer het arrangement niet te arrangeren is, kan dit tot gevolg hebben dat de leervraag wordt bijgesteld. : Het BPV-onderwijsproduct is een vrij generiek product, waarbij de randvoorwaarden zijn vastgelegd (KD) maar de feitelijke invulling gebeurt bij de BPV-matching. Op het moment van arrangeren kunnen twee situaties bestaan: ; De BPV-plaats is al ingevuld door het BPV-matchingsproces : :* vaak van toepassing in de BBL (BBL-deelnemers hebben meestal al een werkgever) :* wanneer het bedrijf zelf de deelnemers aandraagt :* wanneer er een ruim aanbod aan BPV-plaatsen is ; De BPV-plaats is nog niet ingevuld door het BPV-matchingsproces : In veel gevallen zal de feitelijke invulling met een BPV-plaats echter nog moeten plaatsvinden. Het ‘Arrangement specificeren’ en het ‘Roosteren’ kunnen gewoon uitgevoerd worden terwijl in het parallelle BPV-matchingsproces naar de invulling van een BPV-plaats wordt gezocht. ; Vastleggen randvoorwaarden deelnemer per onderwijsproduct : Een deelnemer heeft randvoorwaarden aangegeven bij het formuleren van de leervraag. Denk bij randvoorwaarden aan tijden van kinderopvang of aanvangstijden werk bij werkgever e.d., maar ook fysieke beperkingen zoals een rolstoel. De randvoorwaarden moeten echt betrekking hebben op het volgen of het afnemen van de onderwijsproducten. De arrangeur geeft de randvoorwaarden mee aan ieder gearrangeerd onderwijsproduct. : De randvoorwaarden van de deelnemer die betrekking hebben op de uitvoering van de BPV zijn bij het formuleren van de leervraag vastgelegd. Deze randvoorwaarden worden vervolgens in het matchingsproces meegenomen om een passende BPV-plaats te vinden. ; Controleren op normen voor onderwijstijd : De wettelijke normen voor onderwijstijd bepalen dat er een minimale hoeveel begeleide onderwijstijd (BOT) en BPV moet worden aangeboden over de gehele duur van de opleiding. Per opleiding kan de instelling bepalen hoe deze onderwijstijd over de jaren of perioden van een opleiding wordt verdeeld. De referentiearrangementen worden zodanig ontworpen dat aan die normen wordt voldaan. Het arrangement van een individuele deelnemer moet ook wordt gecontroleerd, of het past binnen de afgesproken normen voor onderwijstijd voor het betreffende jaar of periode van de opleiding. ; Vastleggen arrangement : De arrangeur maakt het arrangement in het systeem definitief. Als er gestart wordt met het roosteren, wordt dit arrangement meegenomen. ; Afhandelen niet te arrangeren leervraag : Een geformuleerde leervraag kan (deels) niet worden gearrangeerd. Een reden kan zijn dat aan een randvoorwaarde van de deelnemer niet kan worden voldaan. Een deelnemer kan niet op vrijdag, terwijl het onderwijsproduct alleen maar op vrijdag wordt aangeboden. Ook als een arrangement niet voldoet aan de wettelijke eisen, kan een leervraag niet worden gearrangeerd. Dan moet er via de werkopdracht Monitoren en Adviseren een signaal gaan naar de begeleider. Dan kan de begeleider opnieuw in gesprek gaan met de deelnemer om de leervraag aan te passen. NB dit kan alleen als er nog tijd is om een gesprek aan te gaan met de deelnemer, voordat het roosterproces start. Is dit niet het geval, zal er uiteindelijk een signaal gaan naar de use case Afhandelen niet planbare arrangementen (via de use case Effectueren rooster). ten (via de use case Effectueren rooster).
Activiteitendiagram Bestand:Activiteitendiagram Arrangement specificeren.png +
Architectuurlaag Informatie-architectuur  +
Beschrijving De geformuleerde leervraag is uitgedrukt i De geformuleerde leervraag is uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus, meestal geformuleerd op een hoger aggregatieniveau, en aangevuld met randvoorwaarden van de deelnemer. De leervraag wordt tijdens het arrangeren uitgewerkt naar producten op het laagst mogelijke (en roosterbare) niveau uit de onderwijscatalogus en aangevuld met de randvoorwaarden, volgorde, keuzes e.d. om het plannen (roosteren) mogelijk te maken. Het arrangeren en specificeren van de leervraag van een deelnemer vindt altijd plaats binnen de mogelijkheden en randvoorwaarden van de wetgeving en de randvoorwaarden die de organisatie stelt aan het verwezenlijken van arrangementen. De arrangeur gebruikt input van de forecasting om realistische individuele (concept)arrangementen op te stellen. Zo dient tijdens het arrangeerproces rekening gehouden te worden met de normen voor onderwijstijd en de eventueel afgesproken uren met opdrachtgevers, zoals gemeente, re-integratiebedrijven etc. Bovendien moet er rekening worden gehouden met de specifieke randvoorwaarden zoals die zijn gesteld in de onderwijscatalogus ten aanzien van volgordelijkheid, aantallen en tijden. Het arrangement biedt ruimte voor verschillende planningsmogelijkheden. Er is binnen het opgestelde individuele arrangement vooraf afgesproken speelruimte om de leervraag van de deelnemer te verwezenlijken. Deze speelruimte kan in het roosterproces benut worden om een optimaal rooster voor de hele instelling te krijgen. ooster voor de hele instelling te krijgen.
Doel Doel is te komen tot een specifiek arrangement waarin alle producten uit de onderwijscatalogus vertaald zijn naar het laagste niveau en zijn aangevuld met alle randvoorwaarden, zodat het arrangement geschikt is voor het roosterproces.
Elementtype Use case  +
Frequentie Minimaal één keer per deelnemer.
Heeft actor Begeleider + , Deelnemer + , Arrangeur +
Is tijd getriggerd onwaar  +
Leidt tot Raadplegen onderwijscatalogus (Werkopdracht) + , Vindt BPV-product + , Bestellen en betalen leermateriaal (Werkopdracht) +
Naam Arrangement specificeren  +
Naamlink [[Arrangement specificeren]]  +
Resultaat * Een individueel (concept) leerarrangemen * Een individueel (concept) leerarrangement met de vastgestelde speelruimte, bestaande uit: :* Alle te volgen onderwijsproducten uit de onderwijscatalogus, op het laagste aggregatieniveau, :* Volgordes, periodes, plaatsen e.d. per onderwijsproduct, zodat duidelijk is op welke manier deze producten moeten worden gepland (geroosterd). :* Alternatieven voor onderwijsproducten of alternatieve volgordes, periodes, plaatsen e.d. :* Aanvullende (beperkende) eisen / wensen van de deelnemer, bijvoorbeeld ten aanzien van aanvullende faciliteiten, dagen of tijdstippen e.d. of * Indien er geen arrangement kan worden gespecificeerd en er is voldoende tijd, gaat er een signaal naar de use case Monitoren en Adviseren. l naar de use case Monitoren en Adviseren.
Volgende pagina Bestellen en betalen leermateriaal +
Heeft ongeldige waarde voorDit is een speciale eigenschap in de wiki. Korte beschrijving  + , Concept  + , Samenvatting  + , Opmerkingen  + , Beschrijving interactieve functionaliteit  + , Beschrijving niet-interactieve functionaliteit  + , Gegevens  + , Strategie  + , Cultuur  + , Personeel  + , Structuur  + , Toepasbaarheid  + , Inleiding functionaliteiten  + , Inleiding relevante informatie  + , Animatie  + , Architectuurlaag  + , Architectuurkolom  +
Categorieën Use cases  + , Functioneel ontwerpen  + , Onderwijslogistiek Roosteren en Beheren middelen  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 27 oktober 2015 10:36:16  +
Has subobjectDit is een speciale eigenschap in de wiki. Arrangement specificeren#Geel + , Arrangement specificeren#Rood + , Arrangement specificeren#Groen + , Arrangement specificeren#Blauw +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Leervraag arrangeren + Bestaat uit
Arrangement specificeren o.b.v. de onderwijscatalogus + Leidt tot
Vastleggen arrangement + Ondersteunt
Groeperen leervragen + Volgende pagina
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.