Encyclopedie
Begrippenlijst
Hulpmiddelen

Wiki bekijken

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Afhandelen niet planbare arrangementen
Aanleiding Er komt vanuit Effectueren rooster een dia Er komt vanuit Effectueren rooster een diagnoserapport waarin zichtbaar is welke arrangementen niet of niet geheel planbaar zijn. Arrangementen (of delen ervan) kunnen niet planbaar zijn, doordat te weinig deelnemers hebben gekozen voor een onderwijsproduct in het arrangement of omdat er te weinig middelen zijn om het onderwijsproduct aan te kunnen bieden. Een begeleider gaat met een individuele deelnemer een gesprek aan over wat er mogelijk is voor de deelnemer om alsnog aan de leerwens van de deelnemer te kunnen voldoen, op basis van het reeds geëffectueerde rooster. Als er een nieuwe leervraag moet worden opgesteld, gebeurt dat in deze use case en niet in de use case Formuleren leervraag. Bij Formuleren leervraag wordt een leervraag aangeboden aan het roosterproces, bij herformulering wordt een nieuwe leervraag niet opnieuw aangeboden aan het roosterproces, want de herformulering gebeurt op basis van het geëffectueerde rooster. t op basis van het geëffectueerde rooster.
Acties ; Samenstellen van een nieuw of het herzie ; Samenstellen van een nieuw of het herzien van een bestaand arrangement binnen het geëffectueerde rooster. Er zijn meerdere scenario’s denkbaar: :* Scenario 1: Een deelnemer heeft een leervraag waarvan het gehele arrangement niet planbaar is, omdat er bijvoorbeeld maar één deelnemer voor de opleiding is. De begeleider en deelnemer zoeken dan in de onderwijscatalogus naar mogelijke alternatieve opleidingen, op basis van de interesses van de deelnemer. Als er een alternatief gevonden is, wordt bekeken in het rooster (GRID) of deze opleiding ook in het geëffectueerde rooster gepland is. :* Scenario 2: Het arrangement van een deelnemer is niet helemaal gepland. Sommige onderwijsproducten kunnen niet worden aangeboden omdat er te weinig middelen zijn of omdat er te weinig deelnemers zijn. De begeleider en deelnemer zoeken dan in de onderwijscatalogus naar mogelijke alternatieve onderwijsproducten, op basis van de leervraag van de deelnemer. Als er alternatieve onderwijsproducten gevonden zijn, wordt bekeken in het rooster (GRID) of deze onderwijsproducten ook in het geëffectueerde rooster gepland zijn. Als dit het geval is, wordt gekeken of de alternatieve onderwijsproducten passen in het rooster van de deelnemer waarin de onderwijsproducten staan die wel zijn gepland. Voorbeelden zijn: een deelnemer volgt eenzelfde onderwijsproduct bij een andere groep of een deelnemer volgt een onderwijsproduct, welke gearrangeerd stond in een volgende periode. :* Scenario 3:Het arrangement van een deelnemer is niet helemaal gepland en er zijn niet voldoende of geen alternatieve onderwijsproducten zijn die aansluiten bij de geformuleerde leervraag. Er kan worden gekozen om onderwijsproducten toe te voegen die niet direct aansluiten bij de leerwens. Bijvoorbeeld: iemand uit een kappersopleiding kan een cursus boekhouden volgen. De deelnemer moet er dan op gewezen worden dat er studievertraging kan optreden. Ook kan de leervraag worden aangepast. :* Scenario 4:Het arrangement van een deelnemer is niet helemaal gepland en er zijn niet voldoende of geen alternatieve onderwijsproducten zijn die aansluiten bij de geformuleerde leervraag. De begeleider en de deelnemer kunnen besluiten dat de deelnemer op een later tijdstip de gewenste onderwijsproducten alsnog volgt en dat de wel te plannen onderwijsproducten alsnog worden gevolgd. ; Verwerken van de gewijzigde leervraag en/of arrangement in het systeem: Als de begeleider en de deelnemer overeenstemming hebben bereikt over de leervraag en/of het arrangement, moeten de wijzigingen in de leervraag en/of arrangement in het systeem worden gezet. Afhankelijk welke rechten een rol heeft in een instelling, kan de begeleider dit doen, of bijvoorbeeld een arrangeur of administratief medewerker. ; Effectueren rooster : Als de wijzigingen m.b.t. de leervraag en/of het arrangement in het systeem zijn verwerkt, kan de begeleider of roostermaker de deelnemer plaatsen bij de reeds geplande onderwijsproducten uit het geëffectueerde rooster. Het geëffectueerde rooster voor de deelnemer wordt wederom aan de deelnemer getoond. ; Accepteren rooster : Afhankelijk van de keuze van een instelling, kan een deelnemer het afgesproken rooster officieel nog moeten accepteren. Er wordt vanuit gegaan dat een deelnemer het rooster niet zal weigeren. :* Bij actieve acceptatie zal de deelnemer binnen de gestelde termijn (W) kenbaar moeten maken of het aangeboden rooster is geaccepteerd of niet. :* Bij passieve acceptatie zal het systeem na aflopen van de gestelde termijn (W) automatisch de keuze van de deelnemer op geaccepteerd zetten. ; Bevestigen acceptatie : Na de gestelde termijn (W) bevestigt de instelling de acceptatie van het rooster door de deelnemer. De deelnemer neemt deel aan de geroosterde onderwijsactiviteiten. ; Afhandelen afwijking leervraag en verbintenisgebied : Indien er een nieuwe leervraag is geformuleerd en de leervraag niet binnen het afgesproken verbintenisgebied van de deelnemer valt, dan zal de verbintenis met de deelnemer moeten worden gewijzigd. Om dit te regelen, gaat er een signaal naar de use case Adviesgesprek voeren. : Indien de deelnemer en de begeleider geen onderwijsproducten kunnen vinden die aansluiten bij de leerwens van de deelnemer, kan in het uiterste geval worden gesteld dat de verbintenis met de deelnemer moet worden beëindigd. Om dit te regelen, gaat er een signaal naar de use case Adviesgesprek voeren. aal naar de use case Adviesgesprek voeren.
Activiteitendiagram Bestand:Activiteitendiagram Afhandelen niet planbare arrangementen.png +
Architectuurlaag Informatie-architectuur  +
Beschrijving Het kan voorkomen dat arrangementen (of de Het kan voorkomen dat arrangementen (of delen ervan) ‘niet planbaar’ zijn doordat te weinig deelnemers hiervoor kiezen, er te weinig middelen beschikbaar zijn of omdat de gestelde randvoorwaarden door de deelnemer fricties opleveren met de randvoorwaarden van een onderwijsproduct. Deze arrangementen zijn niet, of niet geheel in het rooster opgenomen. Binnen deze use case worden de niet planbare arrangementen herzien, waarbij verschillende oplossingsrichtingen denkbaar zijn. Binnen deze use case wordt een oplossing gezocht voor de niet geplande arrangementen, al dan niet met aanpassing van de leervraag of het arrangement als gevolg door bijvoorbeeld het kiezen van alternatieve onderwijsproducten die in een komende periode wel worden uitgevoerd. een komende periode wel worden uitgevoerd.
Doel Een geaccepteerd arrangement en rooster voor een deelnemer. Het herziene individuele rooster is samengesteld uit onderwijsproducten welke reeds zijn gepland in het geëffectueerde rooster.
Elementtype Use case  +
Frequentie Mogelijk na iedere roosterperiode.
Heeft actor Begeleider + , Deelnemer + , Roostermaker + , Arrangeur + , Administratief medewerker +
Is tijd getriggerd onwaar  +
Leidt tot Adviesgesprek n.a.v. niet planbare arrangementen +
Naam Afhandelen niet planbare arrangementen  +
Naamlink [[Afhandelen niet planbare arrangementen]]  +
Resultaat * Een door de deelnemer geaccepteerd arran * Een door de deelnemer geaccepteerd arrangement en door de instelling verwerkt arrangement in het reeds geëffectueerde rooster. :of * Indien er geen voor de deelnemer acceptabel rooster is, dan gaat er een signaal naar de use case Monitoren en adviseren. l naar de use case Monitoren en adviseren.
Volgende pagina Aanpassen en aanvullen rooster +
Heeft ongeldige waarde voorDit is een speciale eigenschap in de wiki. Korte beschrijving  + , Concept  + , Samenvatting  + , Opmerkingen  + , Beschrijving interactieve functionaliteit  + , Beschrijving niet-interactieve functionaliteit  + , Gegevens  + , Strategie  + , Cultuur  + , Personeel  + , Structuur  + , Toepasbaarheid  + , Inleiding functionaliteiten  + , Inleiding relevante informatie  + , Animatie  + , Architectuurlaag  + , Architectuurkolom  +
Categorieën Use cases  + , Functioneel ontwerpen  + , Onderwijslogistiek Roosteren en Beheren middelen  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 15 mei 2012 08:36:33  +
Has subobjectDit is een speciale eigenschap in de wiki. Afhandelen niet planbare arrangementen#Geel + , Afhandelen niet planbare arrangementen#Rood + , Afhandelen niet planbare arrangementen#Groen + , Afhandelen niet planbare arrangementen#Blauw +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Leeraanbod plannen + Bestaat uit
Incidentele aanpassing deelnemersrooster + , Vastleggen arrangement + , Vastleggen leervraag en wensen + Ondersteunt
Individueel roosterprobleem oplossen + Volgende pagina
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.