Encyclopedie
Begrippenlijst
Hulpmiddelen

Wiki bekijken

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Aantonen competenties en kennis
Architectuurlaag Businessarchitectuur  +
Beschrijving ==Verzamelen en importeren instroomgegeven ==Verzamelen en importeren instroomgegevens== Begint de deelnemer aan zijn eerste opleiding, dan wordt een start gemaakt met het opbouwen van zijn portfolio binnen de instelling. De onderwijsinstelling maakt het portfolio voor de deelnemer aan en vult het, indien beschikbaar, met de instroomgegevens van de deelnemer. In het geval dat de deelnemer een portfolio meeneemt uit een vorige opleiding, wordt dit geïmporteerd en omgezet in het format van de instelling. Het geïmporteerde portfolio wordt dan aangevuld en geactualiseerd. De deelnemer krijgt de mogelijkheid de gegevens te controleren en verbeteren. Als de deelnemer nog geen bestaand portfolio elders heeft opgebouwd, start hij na inschrijving met het vastleggen van de instroomgegevens in het nieuwe portfolio. Het betreft de volgende gegevens: * Persoonlijke gegevens (in geval van minderjarigheid ook gegevens ouders/ verzorgers) * Beschrijving van onderwijsachtergrond * Beschrijving van arbeidsachtergrond * Beschrijving van stages * Beschrijving van vrijwilligerswerk * Opnemen van EVC's ==Onderhouden gegevens deelnemer== De gegevens van een deelnemer veranderen continu. Het kan gaan om wijzigingen in de NAW-gegevens, extra informatie over stages en vrijwilligerswerk of informatie over nieuw verworven kwaliteiten, competenties en/of certificaten. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor deze informatie en het actueel houden van zijn portfolio. De deelnemer vult of past zijn portfolio aan, voor wat betreft zijn reeds geregistreerde gegevens. Het gaat hier uitdrukkelijk niet om het opnemen van producten in het portfolio, dat gebeurt in de use case Verzamelen en delen van producten. ==Opnemen POP & PAP in portfolio== De deelnemer formuleert op basis van hetgeen hij op de lange termijn wil bereiken een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Vervolgens maakt de deelnemer samen met de (leertraject)begeleider een persoonlijk activiteitenplan (PAP) voor elke nieuwe periode. Als deze plannen zijn opgesteld en goedgekeurd, kunnen ze worden opgenomen in het portfolio. De deelnemer kan bij elk nieuw of gewijzigd plan besluiten deze op te nemen in zijn portfolio. ==Verzamelen en delen van producten== Het portfolio stelt de deelnemer in staat het eigen leerproces inzichtelijk te maken en te laten zien welke competenties hij beheerst. ===Verzamelen, ordenen, reflecteren en delen=== De deelnemer verzamelt producten in zijn portfolio ter ondersteuning van zijn leren. Dit kunnen verslagen of werkstukken zijn, maar ook foto's van fysieke producten die de deelnemer heeft gemaakt. Deze producten kunnen met anderen worden gedeeld en ter beoordeling worden aangeboden. De volgende stappen worden onderkend in het portfolio: * Verzamelen: de deelnemer zorgt ervoor dat producten in digitale vorm beschikbaar zijn in het portfolio * Ordenen: om alle producten in het portfolio overzichtelijk te houden ordent de deelnemer de producten. Zo kan ook een verzameling producten worden samengesteld die kan worden gedeeld met anderen of ter beoordeling kan worden aangeboden. Dit kan in een al dan niet voorgeschreven structuur * Reflecteren: de deelnemer kan reflecteren op zijn leerproces en behaalde resultaten en kan deze reflecties vastleggen in het portfolio * Delen: de deelnemer kan producten beschikbaar stellen aan derden, bijvoorbeeld aan andere deelnemers, docenten of een begeleider of beoordelaar. Dit kan ter inzage zijn, voor feedback of ter beoordeling. Dit delen van producten wordt gedaan door rechten aan derden toe te kennen op (een verzameling van) producten. Bij inzage ontstaat er geen uitwisselingsproces met de deelnemer. Bij feedback is er de mogelijkheid om te reageren op de aangeleverde producten. Bij een beoordeling van producten ontvangt de deelnemer de beoordeelde producten later terug, voorzien van de formatieve of summatieve beoordeling ==Opnemen bevroren producten== Als een product in het portfolio van een deelnemer is aangeboden voor een formatieve of summatieve beoordeling, wordt daar door een beoordelaar een resultaat aan toegekend. Dit product wordt dan inclusief het toegekende resultaat in "bevroren" toestand binnen de instelling bewaard als (formatief of summatief) bewijs. De deelnemer heeft de mogelijkheid om deze bevroren producten, die in de onderwijsinstelling digitaal bewaard worden, te kopiëren en op te nemen in zijn eigen portfolio. Op deze manier kan de deelnemer in zijn portfolio bewijsmateriaal opbouwen waarmee hij zijn behaalde formatieve en summatieve resultaten kan aantonen. ==Inzichtelijk maken formatieve en summatieve resultaten== Vanuit het portfolio heeft de deelnemer de mogelijkheid om zijn vorderingen qua formatieve en summatieve resultaten inzichtelijk te maken. De deelnemer heeft voor een deel toegang tot dezelfde hulpmiddelen die de begeleider ook kan gebruiken bij het monitoren: de formatieve en summatieve peilstok. Dit geeft de deelnemer inzicht in de behaalde formatieve en summatieve resultaten en hoe de deelnemer daarin staat ten opzichte van het afgesproken leertraject en de beoogde doelen (examinering en/of diplomering). ==Exporteren portfolio== Als de deelnemer verandert van opleiding of als hij na de opleiding gaat werken, kan hij zijn portfolio meenemen om het verder uit te bouwen (een leven lang leren), eventueel ook buiten onderwijsinstellingen. Er zijn in dit verband ontwikkelingen waarbij gemeenten leerresultaten, waaronder het portfolio, willen koppelen aan het DigID van de deelnemer om uitwisseling van leerresultaten tussen onderwijsinstellingen te bevorderen. Het exportbestand kan bestaan uit de volgende gegevens: * NAW-Gegevens * Ontwikkelingsvoorwaarden * Doelen & ambities * Interesses * Relaties & netwerken * Competenties * Activiteiten * Producten * Evaluaties * Niet-kwalificerende reflecties * Kwalificerende reflecties * Formele erkenningen icerende reflecties * Formele erkenningen
Bestaat uit Verzamelen en importeren instroomgegevens + , Onderhouden gegevens deelnemer + , Opnemen POP en PAP in portfolio + , Verzamelen en delen producten + , Opnemen bevroren producten + , Inzichtelijk maken formatieve en summatieve resultaten + , Exporteren portfolio +
Elementtype Proces  +
Foto Bestand:Aantonencompetenties.jpg +
Korte beschrijving Verzamelen, onderhouden en inzichtelijk maken van (zowel formatieve als summatieve) resultaten van de deelnemer met als doel een goed beeld te geven voor een vervolgopleiding of werksituatie.
Naam Aantonen competenties en kennis  +
Naamlink [[Aantonen competenties en kennis]]  +
Realiseert Het portfolio is van de deelnemer + , Het portfolio kan breder worden ingezet + , Instellingen kiezen de inzet van het portfolio +
Usecasediagram Bestand:AantonenCompetentiesEnKennis.png +
Volgende pagina Verzamelen en importeren instroomgegevens +
Heeft ongeldige waarde voorDit is een speciale eigenschap in de wiki. Concept  + , Aanleiding  + , Samenvatting  + , Doel  + , Acties  + , Resultaat  + , Frequentie  + , Opmerkingen  + , Is tijd getriggerd  + , Beschrijving interactieve functionaliteit  + , Beschrijving niet-interactieve functionaliteit  + , Gegevens  + , Strategie  + , Cultuur  + , Personeel  + , Structuur  + , Toepasbaarheid  + , Inleiding functionaliteiten  + , Inleiding relevante informatie  + , Animatie  + , Architectuurlaag  + , Architectuurkolom  +
Categorieën Processen  + , Functioneel ontwerpen  + , Primair proces ondersteuning en Portfolio  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 27 juni 2012 20:46:46  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Organisatie invloed op begeleiding + Hoort enkel bij
Portfolio (kernsysteem) + Ondersteunt
Portfolio (kernsysteem) + Volgende pagina
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.