Encyclopedie
Begrippenlijst

Signaleren en rapporteren aan- afwezigheid

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit is een use case


De onderwijsinstelling moet voldoen aan de wettelijke of contractuele verplichting om de aan- of afwezigheidHet ontbreken van een geregistreerde (fysieke) aanwezigheid van een deelnemer op een onderwijsproduct dat op basis van een rooster op (enig) tijdstip is aangeboden. Er zijn twee soorten afwezigheid: ongeoorloofd en geoorloofd. van deelnemers te melden. In deze stap wordt de afwezigheidHet ontbreken van een geregistreerde (fysieke) aanwezigheid van een deelnemer op een onderwijsproduct dat op basis van een rooster op (enig) tijdstip is aangeboden. Er zijn twee soorten afwezigheid: ongeoorloofd en geoorloofd. van deelnemers gesignaleerd volgens vooraf vastgestelde regels en afspraken. Dit leidt tot een rapportage omtrent de afwezigheidHet ontbreken van een geregistreerde (fysieke) aanwezigheid van een deelnemer op een onderwijsproduct dat op basis van een rooster op (enig) tijdstip is aangeboden. Er zijn twee soorten afwezigheid: ongeoorloofd en geoorloofd. van deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student.(s), wat - na interne validatie - gemeld wordt aan de betrokken externe partij. Vervolgens wordt de gerapporteerde afwezigheidHet ontbreken van een geregistreerde (fysieke) aanwezigheid van een deelnemer op een onderwijsproduct dat op basis van een rooster op (enig) tijdstip is aangeboden. Er zijn twee soorten afwezigheid: ongeoorloofd en geoorloofd. geregistreerd bij de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student..

Use case

Aanleiding

Periodiek (bijvoorbeeld op dagelijkse basis) nagaan of deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. meer afwezig dan wettelijk of contractueel geoorloofd is.

Actoren

Doel

 • Mogelijke uitvalHet voortijdig verlaten van een opleiding. van deelnemers voorkomen door tijdige signalering afwezigheidHet ontbreken van een geregistreerde (fysieke) aanwezigheid van een deelnemer op een onderwijsproduct dat op basis van een rooster op (enig) tijdstip is aangeboden. Er zijn twee soorten afwezigheid: ongeoorloofd en geoorloofd.
 • Door tijdige signalering afwezigheidHet ontbreken van een geregistreerde (fysieke) aanwezigheid van een deelnemer op een onderwijsproduct dat op basis van een rooster op (enig) tijdstip is aangeboden. Er zijn twee soorten afwezigheid: ongeoorloofd en geoorloofd. deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. is het mogelijk om actie te ondernemen ten einde de bekostigingVergoeding voor door de instelling verrichte activiteiten. van de instelling veilig te stellen

Beschrijving acties

Afwezigheid van deelnemers signaleren volgens vooraf vastgestelde regels en afspraken:

 • Regels en voorschriften van het ministerie van OCW: controleprotocol, leerplichtWettelijke verplichting om onderwijs te volgen (gekoppeld aan leeftijd en eventueel de omstandigheden van de deelnemer), regelgeving rond voortijdig schoolverlaten
 • Regelgeving rondom inburgering
 • Contractuele verplichtingen met betrekking tot leerwerktrajecten in het kader van reintegratie van langdurig werkelozen
 • Contracten met werkgevers in het kader van deskundigheidsbevordering personeel.

Alle signaleringen worden geverifieerd bij de begeleiders om te voorkomen dat deelnemers die een en ander (bijvoorbeeld ziekte) wel hebben gemeld maar waarvan de melding niet of niet juist is verwerkt ten onrechte worden gemeld bij een instantie danwel een aantekening krijgen. Na verificatie rapporteert de administratief medewerkerPersoon in dienst van de onderwijsinstelling die administratieve taken uitvoert..

De volgende situaties omtrent signalering afwezigheidHet ontbreken van een geregistreerde (fysieke) aanwezigheid van een deelnemer op een onderwijsproduct dat op basis van een rooster op (enig) tijdstip is aangeboden. Er zijn twee soorten afwezigheid: ongeoorloofd en geoorloofd. zijn te onderscheiden:

 1. de wettelijke verplichting om leerplichtige deelnemers die langer dan 2 weken afwezig zijn aan de leerplichtambtenaarMedewerker afdeling Leerplicht van de Gemeente belast met toezicht op het naleven van de wettelijke leerplichtbepalingen. van de gemeente te melden
 2. de wettelijke verplichting om deelnemers jonger dan 23 jaar die niet leerplichtig zijn en die langer dan 3 weken afwezig zijn te melden aan het RMCRegionaal Meld- en Coördinatiepunt.
 3. contractuele afspraken met UWVUitvoeringsinstituut Werknemers Verzekering. Uitkeringsinstantie voor mensen in de volgende uitkeringen: WW WAO WIA WAJONG WAZ en voor mensen in de ziektewet., reïntegratiebedrijven, gemeenten
 4. afspraken met werkgevers
 5. het controleprotocol van OCW, volgens welke de accountant gegevens omtrent aanwezigheidGeregistreerde (fysieke) aanwezigheid van een deelnemer op een (enig) gepland tijdstip in een gespecificeerde omgeving. Wanneer hij niet aanwezig is is hij ongeoorloofd of geoorloofd afwezig. opvraagt
 6. de wettelijke verplichting om deelnemers van 18 jaar of ouder die langer dan 5 weken afwezig zijn aan DUODienst Uitvoering Onderwijs. Uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van OCW. te melden

Ad 1. Het systeem moet dagelijks geautomatiseerd controle uitvoeren omtrent de afwezigheidHet ontbreken van een geregistreerde (fysieke) aanwezigheid van een deelnemer op een onderwijsproduct dat op basis van een rooster op (enig) tijdstip is aangeboden. Er zijn twee soorten afwezigheid: ongeoorloofd en geoorloofd. van de leerplichtige deelnemers

Ad 2. Het systeem moet dagelijks geautomatiseerd controle uitvoeren omtrent de afwezigheidHet ontbreken van een geregistreerde (fysieke) aanwezigheid van een deelnemer op een onderwijsproduct dat op basis van een rooster op (enig) tijdstip is aangeboden. Er zijn twee soorten afwezigheid: ongeoorloofd en geoorloofd. van de deelnemers jonger dan 23 jaar

Ad 3. Afhankelijk van het contractBindende afspraak tussen onderwijsinstelling en een externe partij omtrent het leveren van onderwijsproducten (scholing, opleiding of werkervaring). moet de afwezigheidHet ontbreken van een geregistreerde (fysieke) aanwezigheid van een deelnemer op een onderwijsproduct dat op basis van een rooster op (enig) tijdstip is aangeboden. Er zijn twee soorten afwezigheid: ongeoorloofd en geoorloofd. van deelnemers gerapporteerd worden

Ad 4. Afhankelijk van de gemaakte afspraken moet de afwezigheidHet ontbreken van een geregistreerde (fysieke) aanwezigheid van een deelnemer op een onderwijsproduct dat op basis van een rooster op (enig) tijdstip is aangeboden. Er zijn twee soorten afwezigheid: ongeoorloofd en geoorloofd. van deelnemers gerapporteerd worden

Ad 5. Tijdens de controle moeten de in het protocol gevraagde gegevens beschikbaar zijn. De aanwezigheidGeregistreerde (fysieke) aanwezigheid van een deelnemer op een (enig) gepland tijdstip in een gespecificeerde omgeving. Wanneer hij niet aanwezig is is hij ongeoorloofd of geoorloofd afwezig. van specifieke deelnemers (steekproef) gedurende een aantal dagen moet aangetoond worden. Een rapportage moet dit opleveren.

Ad 6. Het systeem moet dagelijks geautomatiseerd controle uitvoeren omtrent de afwezigheidHet ontbreken van een geregistreerde (fysieke) aanwezigheid van een deelnemer op een onderwijsproduct dat op basis van een rooster op (enig) tijdstip is aangeboden. Er zijn twee soorten afwezigheid: ongeoorloofd en geoorloofd. van de deelnemers

In het kernsysteem wordt achtereenvolgens vastgelegd:

 • de gesignaleerde afwezigheidHet ontbreken van een geregistreerde (fysieke) aanwezigheid van een deelnemer op een onderwijsproduct dat op basis van een rooster op (enig) tijdstip is aangeboden. Er zijn twee soorten afwezigheid: ongeoorloofd en geoorloofd.
 • de interne opdracht tot verificatie, inclusief de datum
 • resultaat van de verificatie
 • de melding richting externe partijen, inclusief de datum

De registratie van gesignaleerde afwezigheidHet ontbreken van een geregistreerde (fysieke) aanwezigheid van een deelnemer op een onderwijsproduct dat op basis van een rooster op (enig) tijdstip is aangeboden. Er zijn twee soorten afwezigheid: ongeoorloofd en geoorloofd. is een gedetailleerde registratie ten behoeve van de begeleidingHet geheel aan (begeleidings)processen waarbij de begeleider op basis van leeractiviteiten gegevens uit de aanwezigheidsregistratie en andere beschikbare gegevens het leerproces van een deelnemer volgt bijstuurt en toekomstgericht advies geeft.. Vanuit deze gedetailleerde registratie wordt op een hoger aggregatieniveaueen samenstelling van onderwijsproducten. de geanalyseerde aanwezigheidGeregistreerde (fysieke) aanwezigheid van een deelnemer op een (enig) gepland tijdstip in een gespecificeerde omgeving. Wanneer hij niet aanwezig is is hij ongeoorloofd of geoorloofd afwezig. vastgelegd.

Resultaat

 • Rapportage omtrent afwezigheidHet ontbreken van een geregistreerde (fysieke) aanwezigheid van een deelnemer op een onderwijsproduct dat op basis van een rooster op (enig) tijdstip is aangeboden. Er zijn twee soorten afwezigheid: ongeoorloofd en geoorloofd. deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student.(s), wat - na interne validatie - gemeld wordt aan de betrokken externe partij
 • Registratie van gerapporteerde afwezigheidHet ontbreken van een geregistreerde (fysieke) aanwezigheid van een deelnemer op een onderwijsproduct dat op basis van een rooster op (enig) tijdstip is aangeboden. Er zijn twee soorten afwezigheid: ongeoorloofd en geoorloofd. bij deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student..

Frequentie

Sommige signaleringen dienen elke dag uitgevoerd te worden, sommige elke week of elke maand afhankelijk van contractBindende afspraak tussen onderwijsinstelling en een externe partij omtrent het leveren van onderwijsproducten (scholing, opleiding of werkervaring)., andere slechts 1 keer per jaar (accountant).

Werkopdrachten

WerkopdrachtVan use caseNaar use case
Signaleren aan/afwezigheid o.b.v vastleggenVastleggen aanwezigheid of afwezigheidSignaleren en rapporteren aan- afwezigheidHet ontbreken van een geregistreerde (fysieke) aanwezigheid van een deelnemer op een onderwijsproduct dat op basis van een rooster op (enig) tijdstip is aangeboden. Er zijn twee soorten afwezigheid: ongeoorloofd en geoorloofd.
Signaleren aan/afwezigheid o.b.v. melding deelnemerMelden afwezigheid door deelnemerSignaleren en rapporteren aan- afwezigheidHet ontbreken van een geregistreerde (fysieke) aanwezigheid van een deelnemer op een onderwijsproduct dat op basis van een rooster op (enig) tijdstip is aangeboden. Er zijn twee soorten afwezigheid: ongeoorloofd en geoorloofd.