Encyclopedie
Begrippenlijst

Scenario Blauw

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Dit scenario wordt gekenmerkt door een gestructureerd centraal opgesteld onderwijsaanbod. Het programma ligt grotendeels vast en wordt niet frequent aangepast, alleen als wet en regelgeving of structurele veranderingen in de markt daar om vragen. Het programma wordt periodiek herhaald. Het vaste programma kan gepaard gaan met een efficiënte inzet van docenten en middelen (koppeling van docentMedewerker van de instelling die direct betrokken is bij het primaire onderwijsproces en daarbij verschillende rollen kan vervullen zoals instructeur coach begeleider., middel en onderwijsproductEen onderwijsproduct is een product (zoals een les een cursus module of andere onderwijseenheid) dat zodanig van metadata is voorzien dat het geschikt is om te roosteren. Een onderwijsproduct is enkelvoudig dan wel samengesteld. Enkelvoudig betekent dat er sprake is van één uniek product dat niet verder onderverdeeld is in andere onderwijseenheden (een les Engels van één uur kan een enkelvoudig product zijn). De onderwijscatalogus kan ook samengestelde onderwijsproducten bevatten. Een samengesteld onderwijsproduct bevat informatie over de afzonderlijke (enkelvoudige) onderwijsproducten (die deel uit maken van de samenstelling) én informatie over de samenstelling zelf (bijv. de volgorde). Deze informatie vormt samen de paklijst van het samengestelde onderwijsproduct. De paklijst is dus de informatiedrager van de samenstelling. Een voorbeeld van een samengesteld onderwijsproduct is een 2 daagse cursus Engels voor beginners met een theorie- en een praktijkdag. De theoriedag is een enkelvoudig onderwijsproduct net zoals de praktijkdag. De paklijst geeft aan dat de theoriedag voor de praktijkdag moet worden ingepland.). Dat betekent dat er in het organiseren van het onderwijs flexibiliteit nagestreefd wordt (o.a. personeelsbeleid, middelenbeheer etc.); de flexibiliteit zit niet in de keuzemogelijkheden binnen het onderwijsaanbod. Blauw.jpg De instelling gaat efficiënt en effectief met de middelen en het personeel om. De omvang van de organisatie (in termen van middelen en personeel) wordt aangepast aan de vraag. Er worden bijvoorbeeld flexibele contracten gesloten met specialistische medewerkers. Alle middelen en personeel zijn gekoppeld aan (delen) van het onderwijsaanbod. Er wordt het liefst met specialisten gewerkt. En gestreefd wordt naar een maximale inzet van de medewerkers op hun specialismen. Een medewerker wordt dus niet ingezet buiten zijn eigen werkterrein en krijgt vaak een deeltijd (uren-) contractBindende afspraak tussen onderwijsinstelling en een externe partij omtrent het leveren van onderwijsproducten (scholing, opleiding of werkervaring)..

Veranderingen en vertraging zijn vanuit het oogpunt van efficiency en effectiviteit niet gewenst, dus wordt er veel energie gestoken in de aanmelding/ intakeOnderdeel van het proces van inschrijven met als doel te bepalen of de instelling passend onderwijs kan bieden. Dit kan inhouden dat het nodig is de leervraag van de potentiële deelnemer nader te specificeren of een assessment te doen. Dit proces gaat vooraf aan het daadwerkelijk sluiten van de verbintenis. van een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student.; gericht op het maken van de goede keuze voor de komende jaren (in termen van beroep/opleiding). Eenmaal na die keuze wordt een maximale inspanning verricht om ervoor te zorgen dat de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. niet van trein valt. Duidelijk is wat de studenten gaan leren, wanneer zij dat doen, wat zij kunnen en wanneer zij beschikbaar komen voor stages en werk. Dat levert ook duidelijkheid op voor het beroepsleven. Een belangrijk kenmerk in de strategie van het blauwe scenario is dat er “gestuurd” kan worden op (te) verwachte(n) output. Het succes van Blauw wordt dan ook afgemeten aan het diplomaKwalificerend document.-resultaat (de benodigde tijd). De strategie van Blauw heeft kenmerken van operational excellence.

De besluiten binnen het blauwe scenario worden centraal genomen en gelden voor een langere periodeEen periode is een afgebakende tijdseenheid de lengte wordt gekozen door een instelling zelf. Dit kan een uur een dag een week 10 weken etc zijn.. Het programma is “heilig” en er wordt een beperkte pragmatische vrijheid toegestaan om dit te realiseren. Samenwerken gebeurt met name rond het vaststellen van het programma. Daarna doet iedere specialist “zijn/haar ding”. Er is sprake van een formele relatie tussen de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. en de onderwijsinstelling. Er wordt een goed programma door de onderwijsinstelling aangeboden aan de student en andersom wordt de juiste houding van de student verwacht.

De medewerkers kenmerken zich door een professionele inzet op hun vakgebied en andersom biedt de cultuur de mogelijkheden om in het vakgebied uit te blinken en verder te ontwikkelen. De begeleidingHet geheel aan (begeleidings)processen waarbij de begeleider op basis van leeractiviteiten gegevens uit de aanwezigheidsregistratie en andere beschikbare gegevens het leerproces van een deelnemer volgt bijstuurt en toekomstgericht advies geeft. sluit aan bij de cultuur en de werkwijze van het toekomstige beroep dat de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. nastreeft/leert. In de cultuur is er relatief veel ruimte en aandacht aan het begin van de opleiding voor het vinden van de juiste opleiding voor de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student.. Na de initiële keuze voor de opleiding worden veranderingen in opleidingskeuze, in deze cultuur, niet op prijs gesteld. Bovendien wordt er niet op hypes ingespeeld.