Encyclopedie
Begrippenlijst

Roostermachine (Systeemgebied)

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

De roostermachineDe roostermachine is een systeem dat op basis van alle arrangementen de beschikbare middelen en de onderwijs- en bedrijfsregels een top x (bijvoorbeeld een top vijf) van roostervoorstellen maakt. wordt gebruikt door de roostermaker en de managers onderwijs en bedrijfsvoering. Het doel van de roostermachineDe roostermachine is een systeem dat op basis van alle arrangementen de beschikbare middelen en de onderwijs- en bedrijfsregels een top x (bijvoorbeeld een top vijf) van roostervoorstellen maakt. is om een zo goed mogelijke planning, en planningsprognose, te maken. De roostermachineDe roostermachine is een systeem dat op basis van alle arrangementen de beschikbare middelen en de onderwijs- en bedrijfsregels een top x (bijvoorbeeld een top vijf) van roostervoorstellen maakt. maakt deze planning op basis van de arrangementen zoals aangeleverd door de arrangeertool en de beschikbare middelen. De roostermachineDe roostermachine is een systeem dat op basis van alle arrangementen de beschikbare middelen en de onderwijs- en bedrijfsregels een top x (bijvoorbeeld een top vijf) van roostervoorstellen maakt. optimaliseert de planning door gebruik te maken van regels. Deze regels kunnen gebruik maken van de metadataMetadata zijn gegevens die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven. Het zijn dus eigenlijk data over data. De metadata van een onderwijsproduct bevatten dus gegevens over het onderwijsproduct zoals de titel de omvang volgorde leerstijl complexiteit van de middelen (uit de middelencatalogus) en van de onderwijsproducten waaruit de arrangementen zijn opgebouwd. Ook kunnen bepaalde kenmerken van deelnemers in die regels worden meegenomen.

Functionaliteiten

Het uitgangspunt van de hier beschreven roostermachineDe roostermachine is een systeem dat op basis van alle arrangementen de beschikbare middelen en de onderwijs- en bedrijfsregels een top x (bijvoorbeeld een top vijf) van roostervoorstellen maakt. is dat er individuele arrangementen worden aangeboden. Dit kunnen tevens geprognosticeerde (dus eigenlijk fictieve) arrangementen zijn.

De roostermachineDe roostermachine is een systeem dat op basis van alle arrangementen de beschikbare middelen en de onderwijs- en bedrijfsregels een top x (bijvoorbeeld een top vijf) van roostervoorstellen maakt. beschikt over de volgende informatie:

 • De verzameling individuele arrangementen waarin is aangegeven welke onderwijsproducten nog ingepland moeten worden (de verlanglijst). De onderwijsproducten zijn voorzien van hun bijbehorende metadataMetadata zijn gegevens die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven. Het zijn dus eigenlijk data over data. De metadata van een onderwijsproduct bevatten dus gegevens over het onderwijsproduct zoals de titel de omvang volgorde leerstijl complexiteit.
 • De verzameling beschikbare middelen (lokalen, docenten en overige middelen) voorzien van hun bijbehorende metadataMetadata zijn gegevens die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven. Het zijn dus eigenlijk data over data. De metadata van een onderwijsproduct bevatten dus gegevens over het onderwijsproduct zoals de titel de omvang volgorde leerstijl complexiteit.
 • De relevante kenmerken van de betrokken deelnemers. Dit is een specifieke set van labels (ook op te vatten als metadataMetadata zijn gegevens die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven. Het zijn dus eigenlijk data over data. De metadata van een onderwijsproduct bevatten dus gegevens over het onderwijsproduct zoals de titel de omvang volgorde leerstijl complexiteit) die voor het roosteren relevante informatie over de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. bevat, zoals de regio of een andere indelingscriterium dat de instelling wil gebruiken.

De roostermachineDe roostermachine is een systeem dat op basis van alle arrangementen de beschikbare middelen en de onderwijs- en bedrijfsregels een top x (bijvoorbeeld een top vijf) van roostervoorstellen maakt. omvat op hoofdlijnen de volgende functionaliteiten.


Aanvullen en aanpassen van rooster

 • Wanneer een roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. vrije ruimte bevat moet het mogelijk zijn om op een later moment (dus nadat het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. is geëffectueerd) deze vrije ruimte in te plannen met onderwijsproducten zonder dat de rest van het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. wordt aangepast.
 • Dit betekent dat er (kleinere) arrangementen voor een deel van de deelnemers aan de roostermachineDe roostermachine is een systeem dat op basis van alle arrangementen de beschikbare middelen en de onderwijs- en bedrijfsregels een top x (bijvoorbeeld een top vijf) van roostervoorstellen maakt. worden aangeboden die in de vrije ruimte moeten worden ingepland. Hiermee wijzigt het vigerende roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet..


Accepteren rooster

 • Nadat het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. is gepubliceerd kan er, afhankelijk van de keuze van de instelling, de mogelijkheid zijn om het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. actief of passief door deelnemers te laten accepteren.
 • In het geval van actief accepteren moet elke deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. het gepubliceerde roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. expliciet accepteren door een accoord te geven. In het geval van passief accepteren heeft elke deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. de mogelijkheid om bezwaar te maken. In beide gevallen moeten reacties op het gepubliceerde roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. kunnen worden gegeven. Deze reactie moeten worden verwerkt, en eventueel gemonitord zodat tijdig actie kan worden ondernomen naar de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. of de organisatie.
 • Functionaliteit is optioneel/ wordt laag frequent ingezet


Analyse rapporten

 • Naast het maken van een roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. wordt een analyserapport geproduceerd. Het analyserapport geeft inzicht in de mate waarin arrangementen daadwerkelijk konden worden gepland, middelen daadwerkelijk zijn ingezet en regels konden worden gehonoreerd.
 • Uit deze analyserapporten kan blijken dat een aantal deelnemers op basis van hun arrangementeen planbaar geheel van beschikbare onderwijsproducten. Een arrangement bestaat uit een verzameling enkelvoudige en/of samengestelde onderwijsproducten aangevuld met aanvullende eisen en wensen met betrekking tot de volgorde of de periode waarin het product moet worden afgenomen. Een arrangement kan uit één onderwijsproduct (enkelvoudig of samengesteld) bestaan. onvoldoende aanbod heeft gekregen in het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet.. Ook kunnen middelen onvoldoende zijn ingezet of kan er een knelpunt worden gesignaleerd met betrekking tot een bepaald middel. Een groot deel van de regels is ‘zacht’, wat betekent dat er zo goed mogelijk rekening mee moet worden gehouden tijdens het roosterproces, maar dat het geen harde eis aan het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. betreft. Voor deze regels moeten de analyserapporten inzicht geven in de mate waarin is ‘gescoord’ op deze regels.


Genereren en maken rooster

 • Het maken van het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. omvat het daadwerkelijk produceren van het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. op basis van de arrangementen en beschikbare middelen. Hierbij vindt het optimaliseren plaats op basis van de regels, waarbij gebruik wordt gemaakt van de metadataMetadata zijn gegevens die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven. Het zijn dus eigenlijk data over data. De metadata van een onderwijsproduct bevatten dus gegevens over het onderwijsproduct zoals de titel de omvang volgorde leerstijl complexiteit van de onderwijsproducten en de middelen en de kenmerken van de deelnemers.
 • Dit leidt tot een aantal roostervoorstellen met een bijbehorend analyserapport op basis waarvan een besluit kan worden genomen over het effectueren van één van deze roostervoorstellen of het simulerenRoostervoorstellen maken met aanpassingen in de arrangementen beschikbare middelen regels en/of andere parameters om te komen tot een acceptabel rooster. De managers onderwijs en bedrijfsvoering beslissen wat er in de simulatie wordt aangepast. Er kunnen aanpassingen worden gedaan in de regels en er kan worden gesimuleerd met extra of andere middelen. Ook arrangementen kunnen worden aangepast. met aangepaste gegevens.


Instelbare onderwijs- en bedrijfsvoeringsregels

 • De roostermachineDe roostermachine is een systeem dat op basis van alle arrangementen de beschikbare middelen en de onderwijs- en bedrijfsregels een top x (bijvoorbeeld een top vijf) van roostervoorstellen maakt. optimaliseert op basis van een verzameling instelbare regels. In deze regels kan gebruik worden gemaakt van de metadataMetadata zijn gegevens die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven. Het zijn dus eigenlijk data over data. De metadata van een onderwijsproduct bevatten dus gegevens over het onderwijsproduct zoals de titel de omvang volgorde leerstijl complexiteit van de onderwijsproducten, de middelen en de individuele deelnemers (de kenmerken of labels).
 • Deze regels kunnen over een groot aantal aspecten van het plannen van het onderwijs gaan. Bijvoorbeeld over de wijze waarop groepen deelnemers worden samengesteld, delen van het onderwijs op één locatie worden geconcentreerd, lokalen een vaste of flexibele bestemming hebben, tussenuren acceptabel zijn, theorie en praktijk in balans zijn, spreiding van studiebelasting in de tijd etc.
 • Er wordt onderscheid gemaakt in drie typen regels.
  • Onderwijsregels (onderwijsinhoudelijke regels)
  • Bedrijfsvoeringsregels (regels met betrekking tot de efficiënte en effectieve inzet van middelen)
  • Specifieke regels (regels die op een andere manier het planningsproces beïnvloeden)


Intekenen op geroosterd onderwijsproduct

Wanneer een roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. onderwijsproducten bevat die nog niet, of optioneel, aan deelnemers zijn gekoppeld moet een inschrijfproces kunnen worden ondersteund waarbij achteraf (dus na het effectueren van het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet.) extra deelnemers aan onderwijsactiviteiten kunnen worden gekoppeld. Hiermee wijzigt het vigerende roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet..

Publiceren rooster

 • Het publiceren van het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. betreft het beschikbaar stellen van het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. aan elke individuele deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. en docentMedewerker van de instelling die direct betrokken is bij het primaire onderwijsproces en daarbij verschillende rollen kan vervullen zoals instructeur coach begeleider.. Docenten en deelnemers krijgen elk een persoonlijk, individueel roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet..
 • Daarnaast kan vanuit het gepubliceerde roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. inzicht worden gegeven in de bezetting van de lokalen en middelen, zodat bekend is wanneer lokalen en andere middelen bezet of beschikbaar zijn.
 • Het gepubliceerde roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. moet zodanig worden gearchiveerd dat later kan worden achterhaald welk onderwijs is aangeboden.


Simulatie

 • Deze functionaliteit biedt de mogelijkheid om een alternatief (fictief) roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. te maken op basis van gewijzigde middelen, arrangementen en/of regels. Hiermee wordt inzicht verkregen in het effect van eventuele aanpassingen van middelen, arrangementen en/of regels.
 • Specifiek met betrekking tot de middelen betekent dit dat moet kunnen worden geroosterd met fictieve middelen; middelen die nog niet daadwerkelijk beschikbaar zijn.Invloed van scenario's

Om de verschillende scenario’s gelijktijdig te kunnen ondersteunen is het noodzakelijk dat de hiervoor beschreven functionaliteit de nodige flexibiliteit kent. De beschreven functionaliteiten moeten toepasbaar zijn in elk van de vier scenario’s.

In de onderstaande tabel is per functionaliteit aangegeven in welke mate deze functionaliteit benodigd is (per scenario).

Legenda:

X Functionaliteit is niet van toepassing in dit scenario
O Functionaliteit is optioneel/ wordt laag frequent ingezet in dit scenario
OO Functionaliteit is in beperkte mate van toepassing in dit scenario
OOO Functionaliteit is volledig van toepassing/ wordt hoog frequent ingezet in dit scenario
Functionaliteit Geel Rood Groen Blauw
Aanvullen en aanpassen van rooster OO OO OO X
Accepteren rooster OOO O OO X
Analyse rapporten OOO O OOO O
Genereren en maken rooster OOO O OOO OO
Instelbare onderwijs- en bedrijfsvoeringsregels OOO O OOO OO
Intekenen op geroosterd onderwijsproduct X OO O X
Publiceren rooster OOO OOO OOO OOO
Simulatie OOO O OOO O