Encyclopedie
Begrippenlijst

Rood

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Dit scenario wordt gekenmerkt door het werken in kleinschalige teams (max. 250 deelnemers en 15 begeleiders). Het onderwijsaanbod wordt door de teams opgesteld. Met de, aan hen toegewezen, beschikbare docenten en middelen organiseert het team het onderwijs dat het beste past bij de leerwensen van de deelnemers. Aan de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. worden centraal voorwaarden meegegeven. Dit gebeurt door middel van een globaal inzicht in de leerwensen van de deelnemers, ontstaan tijdens de intakeOnderdeel van het proces van inschrijven met als doel te bepalen of de instelling passend onderwijs kan bieden. Dit kan inhouden dat het nodig is de leervraag van de potentiële deelnemer nader te specificeren of een assessment te doen. Dit proces gaat vooraf aan het daadwerkelijk sluiten van de verbintenis., gecombineerd met historische gegevens en inschattingen. Binnen dit samengestelde onderwijsaanbod zijn nog keuzemogelijkheden voor de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student.. Het team is verantwoordelijk voor het verder vormgeven en organiseren van het onderwijs. Teams kunnen op een flexibele en creatieve manier binnen de teamgrenzen organiseren.

Strategie

De strategie van scenario Rood is gebaseerd op het bieden van een overzichtelijk onderwijsaanbod binnen een kleine overzichtelijke groep. Binnen het onderwijsaanbod en het team is er ruimte voor de leerwensen van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student.. Het onderwijsaanbod wordt zo gepresenteerd dat de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. keuzes kan maken en verantwoordelijkheid kan nemen voor zijn/ haar leren. De keuzeruimte van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. betreft niet zozeer “nieuw” of ander onderwijsaanbod (voorbij de eigen groep), maar eerder een keuzes binnen het beschikbare aanbod.

Het rode scenario onderkent een veelheid aan (maatschappelijke) eisen en taken. Het (leren) functioneren in een kleine groep wordt gezien als een belangrijk ijkpunt in deze strategie. De manier waarop dat bereikt wordt is door de verantwoordelijkheid van het onderwijs (het aanbod en de organisatie) neer te leggen bij kleine zelfstandige organisatie-eenheden (teams). Kennisdeling en communicatie worden voornamelijk binnen het eigen team vormgegeven. Daarnaast kan kennisdeling plaatsvinden tussen teams, maar die moet dan wel expliciet georganiseerd worden. De teams hebben middelen tot hun beschikking gekregen vanuit een centrale organisatie, waarbinnen keuzes gemaakt worden. Binnen de kaders die aan de teams gegeven worden door de organisatie (middelen, aanbod, periodeEen periode is een afgebakende tijdseenheid de lengte wordt gekozen door een instelling zelf. Dit kan een uur een dag een week 10 weken etc zijn. indeling, werken met een onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie.) staat de onderwijsvraag van de student centraal. Keuzes van de student worden begeleid door het verantwoordelijke team. Onderwijsinhoudelijk wordt er verantwoording afgelegd door het team aan de centrale onderwijsorganisatie. Het team kent een plek voor studenten en medewerkers waarmee een veilige & herkenbare leeromgeving wordt nagestreefd.

Cultuur

Besluiten over de inhoud worden genomen op team niveau. Op het gebied van onderwijs is een team autonoom. Binnen het team worden resultaten geboekt door samen te werken in een open sfeer. Er wordt dan ook een gemeenschap/groep gecreëerd van docenten en studenten die een eigen en herkenbare plek hebben in de totale organisatie. De docenten hebben een duidelijke plek (onderdeel van team x of y). Doordat het team “the centre of the universe” is voor de leden van het team, is sprake van een naar binnen gerichte cultuur. De loyaliteit ligt op twee plaatsen: bij het team en bij (het leren van) de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student.. Het belang van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. (of het team) prevaleert boven het organisatiebelang. Er wordt zo veel mogelijk geregeld en opgelost binnen het team. Het uitgangspunt is dan ook: “decentraal, tenzij”. De centrale afspraken zijn randvoorwaardelijk. Zoals de al eerder genoemde toegewezen middelen en docenten, maar ook de metadatering die voor de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. moet worden gebruikt. De invulling van de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. gebeurt op teamniveau.