Encyclopedie
Begrippenlijst

Registreren incidenten

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit is een use case


Een docentMedewerker van de instelling die direct betrokken is bij het primaire onderwijsproces en daarbij verschillende rollen kan vervullen zoals instructeur coach begeleider. of andere betrokkene bij het onderwijs kan te maken krijgen met een incident. Een incident is een inbreuk op het huisreglement van de instelling waarop direct actie ondernomen moet worden. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over het bedreigen van personeel of het plegen van vernielingen. Naast deelnemers kan het ook om incidenten gaan waarbij personeel van de instelling of buitenstaanders betrokken zijn. In het geval dat er een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. bij betrokken is, moet worden beoordeeld of registratie van het incident in het begeleidingsdossierHet begeleidingsdossier bevat alle documenten en gegevens ter ondersteuning van het begeleidingsproces zoals een POP en een PAP gemaakte afspraken en behaalde formatieve resultaten. Het begeleidingsdossier is onderdeel van het deelnemersdossier waarin zich naast het begeleidingsdossier ook het administratief dossier zorgdossier en examendossier bevindt. van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. nodig is.

Use case

Aanleiding

 • Ongewenst gedrag van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. (conform gedragsregels onderwijsinstelling)
 • De aanwezigheidGeregistreerde (fysieke) aanwezigheid van een deelnemer op een (enig) gepland tijdstip in een gespecificeerde omgeving. Wanneer hij niet aanwezig is is hij ongeoorloofd of geoorloofd afwezig. of ongewenst gedrag van een onbevoegde/buitenstaander.
 • Afwezigheid van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. die buitenproportioneel is, of buiten gemaakte afspraken om.
 • Onregelmatigheden tijdens examinering (afhandeling via examenreglementDe regels en afspraken die binnen de instelling gelden omtrent examinering en diplomering.)

Actoren

Doel

 • Het monitoring en handhaven van afgesproken gedragsregels.
 • Voldoen aan de wettelijke verplichting
 • Tijdige signalering van incidenten
 • Het bereiken van gedragscorrectie

Beschrijving acties

Doorgaans heeft elke instelling voor het registreren en afhandelen van incidenten een protocol waarin o.a. het volgende is opgenomen:

 • Check, voldoet incident aan de criteria.
 • Beschrijving met registratie van het incident. (met o.a. de plaats, de tijd en datum, de betrokkenen, het feit.)
 • Onderzoek van het incident.
 • Rapportage aan de directie.
 • Uitspraak van de directie, vrijspraak, schorsing, straf of verwijdering van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student..
 • Afronding (administratief) van het incident met eventueel informeren van directie, mentoreen medewerker van een onderwijsinstelling die belast is met de begeleiding van een groep deelnemers., ouders, leerplichtambtenaarMedewerker afdeling Leerplicht van de Gemeente belast met toezicht op het naleven van de wettelijke leerplichtbepalingen., politie enz.

De onderstaande acties beschrijven het proces van het registreren en afhandelen van incidenten. De precieze invulling van deze stappen is afhankelijk van het protocol dat de instelling daarvoor hanteert.

Signaleren en registreren incident 
Er is gesignaleerd dat zich een incident heeft voorgedaan van dien aard dat registratie in het begeleidingsdossierHet begeleidingsdossier bevat alle documenten en gegevens ter ondersteuning van het begeleidingsproces zoals een POP en een PAP gemaakte afspraken en behaalde formatieve resultaten. Het begeleidingsdossier is onderdeel van het deelnemersdossier waarin zich naast het begeleidingsdossier ook het administratief dossier zorgdossier en examendossier bevindt. van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. noodzakelijk is. De registratie vindt plaats door een begeleiderMedewerker van een onderwijsinstelling die als rol heeft het volgen en ondersteunen van deelnemers tijdens hun leerloopbaan. De begeleider die leeractiviteiten begeleidt wordt ook coach genoemd. De begeleider die de loopbaan van de deelnemer ondersteund wordt ook leertrajectbegeleider genoemd. die schrijfrechten heeft in het begeleidingsdossierHet begeleidingsdossier bevat alle documenten en gegevens ter ondersteuning van het begeleidingsproces zoals een POP en een PAP gemaakte afspraken en behaalde formatieve resultaten. Het begeleidingsdossier is onderdeel van het deelnemersdossier waarin zich naast het begeleidingsdossier ook het administratief dossier zorgdossier en examendossier bevindt. van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student..
Centrale registratie incident
Centrale registratie incident zal plaatsvinden conform de wetgeving.
Beoordelen en onderzoeken incident 
Nadat het incident is geregistreerd, beoordeelt de registrant of escalatie noodzakelijk is. Als dat het geval is wordt het incident, onder verantwoordelijkheid van de directie, nader onderzocht.
Nemen van noodzakelijke maatregelen 
Op basis van het onderzoek naar het incident kunnen passende maatregelen worden genomen. In het geval dat er geen interne betrokkenen zijn, kan de beveiliging het incident afhandelen. In andere gevallen kan worden besloten tot één van de volgende maatregelen:
 • Signalering naar de begeleidingHet geheel aan (begeleidings)processen waarbij de begeleider op basis van leeractiviteiten gegevens uit de aanwezigheidsregistratie en andere beschikbare gegevens het leerproces van een deelnemer volgt bijstuurt en toekomstgericht advies geeft., middels de Werkopdracht signaal aan trajectbegeleidingDe begeleiding van de deelnemer gericht op zijn leerloopbaan. Dit betreft met name het monitoren van de voortgang en de begeleiding van de deelnemer bij het maken van keuzes.. In dit geval zal de begeleiderMedewerker van een onderwijsinstelling die als rol heeft het volgen en ondersteunen van deelnemers tijdens hun leerloopbaan. De begeleider die leeractiviteiten begeleidt wordt ook coach genoemd. De begeleider die de loopbaan van de deelnemer ondersteund wordt ook leertrajectbegeleider genoemd. bepalen welke strafmaat van toepassing is en zullen er afspraken met de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. worden gemaakt. Dit kan ook gaan over een aanvraag voor begeleidingHet geheel aan (begeleidings)processen waarbij de begeleider op basis van leeractiviteiten gegevens uit de aanwezigheidsregistratie en andere beschikbare gegevens het leerproces van een deelnemer volgt bijstuurt en toekomstgericht advies geeft. van een zorgteam, externen, denk aan Leerplicht, Jeugdzorg enz.
 • Schorsing van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student.. In dit geval wordt er ook een signalering gedaan naar de begeleidingHet geheel aan (begeleidings)processen waarbij de begeleider op basis van leeractiviteiten gegevens uit de aanwezigheidsregistratie en andere beschikbare gegevens het leerproces van een deelnemer volgt bijstuurt en toekomstgericht advies geeft., middels de Werkopdracht signaal aan trajectbegeleidingDe begeleiding van de deelnemer gericht op zijn leerloopbaan. Dit betreft met name het monitoren van de voortgang en de begeleiding van de deelnemer bij het maken van keuzes., zodat de begeleiderMedewerker van een onderwijsinstelling die als rol heeft het volgen en ondersteunen van deelnemers tijdens hun leerloopbaan. De begeleider die leeractiviteiten begeleidt wordt ook coach genoemd. De begeleider die de loopbaan van de deelnemer ondersteund wordt ook leertrajectbegeleider genoemd. afspraken kan maken met de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. over een eventuele hervatting of een herplaatsing binnen of buiten de instelling.
 • Direct verwijdering van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student.. Dit betekent dat de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. direct wordt uitgeschreven, middels Werkopdracht Uitschrijven na incident

Noot: afhandeling van een incident moet altijd mogelijk zijn m.b.v./door/via de begeleidingHet geheel aan (begeleidings)processen waarbij de begeleider op basis van leeractiviteiten gegevens uit de aanwezigheidsregistratie en andere beschikbare gegevens het leerproces van een deelnemer volgt bijstuurt en toekomstgericht advies geeft..

Resultaat

 • Volledige registratie van het incident in het begeleidingsdossierHet begeleidingsdossier bevat alle documenten en gegevens ter ondersteuning van het begeleidingsproces zoals een POP en een PAP gemaakte afspraken en behaalde formatieve resultaten. Het begeleidingsdossier is onderdeel van het deelnemersdossier waarin zich naast het begeleidingsdossier ook het administratief dossier zorgdossier en examendossier bevindt..
 • Mogelijke opstart van vervolg actie door de begeleidingHet geheel aan (begeleidings)processen waarbij de begeleider op basis van leeractiviteiten gegevens uit de aanwezigheidsregistratie en andere beschikbare gegevens het leerproces van een deelnemer volgt bijstuurt en toekomstgericht advies geeft., middels de Werkopdracht signaal aan trajectbegeleidingDe begeleiding van de deelnemer gericht op zijn leerloopbaan. Dit betreft met name het monitoren van de voortgang en de begeleiding van de deelnemer bij het maken van keuzes., of direct uitschrijving middels de Werkopdracht Uitschrijven na incident.

Werkopdrachten

WerkopdrachtVan use caseNaar use case
Signaal aan trajectbegeleidingRegistreren incidentenMonitoren voortgang

Overige opmerkingen

Bij incidenten zal niet alleen een registratie plaats vinden maar ook een automatische melding. Eventueel ook een fysieke actie, b.v. verwijderen uit de les. Verwijzing naar coachBegeleider die leeractiviteiten begeleidt. / schoolleiding etc.

Activiteitendiagram

width=400px

Functies

FunctieFunctiesoort
Signaal afgeven aan begeleiding
Vastleggen afspraken en acties in begeleidingsdossier
Vastleggen incidenten in begeleidingsdossier

Invloed assen begeleidingHet geheel aan (begeleidings)processen waarbij de begeleider op basis van leeractiviteiten gegevens uit de aanwezigheidsregistratie en andere beschikbare gegevens het leerproces van een deelnemer volgt bijstuurt en toekomstgericht advies geeft.Variatie in aanvullende behoefte

Een instelling kan gedragsregels hebben opgesteld. Zoals de naam aangeeft zijn deze vooral gericht op het gedrag en niet zozeer op het leren van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student.. De regels richten zich voornamelijk op de manier waarop men met elkaar om moet gaan. Ook een instelling die zich in de aanvullende behoefte alleen richt op het wettelijk verplichte, zal regels hebben over de manier waarop men met elkaar om moet gaan. Deze regels zullen eerder uitgaan van een grote eigen verantwoordelijkheid en het zelf oplossen van conflicten. Wanneer er sprake is van een incident, zal de oplossing niet in een aanvullende behoefte worden gezocht.

Een gespecialiseerde instelling zal uitgebreide procedures hebben voor specifieke situaties en niet snel overgaan tot het besluit om iemand uit te schrijven. Er zijn verregaande mogelijkheden in de begeleidingHet geheel aan (begeleidings)processen waarbij de begeleider op basis van leeractiviteiten gegevens uit de aanwezigheidsregistratie en andere beschikbare gegevens het leerproces van een deelnemer volgt bijstuurt en toekomstgericht advies geeft. om met het incident om te gaan. Begeleiding is er in sterke mate op gericht om incidenten te voorkomen: het met de aanvullende behoeftes van elke deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. omgaan is juist de kracht van deze instelling. Een incident is een teken dat dit niet gelukt is, of dat er een situatie is waar de instelling niet in is gespecialiseerd en mogelijk niet mee om kan gaan.

Een instelling die breed aandacht geeft aan aanvullende behoefte, zal een uitgebreide set met gedragsregels hebben en iets snel als incident zien: er snel bij zijn vergroot de kans dat een situatie erger wordt. Wanneer de situatie toch ernstiger blijkt te zijn wordt snel besloten tot uitschrijving of het inschakelen van 3e lijns zorg. Naast een slechte voortgang, is het plaastvinden van incidenten voor deze instelling de belangrijkste signalering dat er mogelijk een aanvullende behoefte nodig is.