Encyclopedie
Begrippenlijst

Registreren aanvraag examen

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Ondersteunt use cases

Use case:

Doel

Kenbaar maken van de noodzaak/wens om te examineren, en het proces daarvoor in gang zetten.

Beschrijving

Met behulp van deze functie kan in een aantal stappen de aanvraag voor een examen worden geregistreerd. De stappen zijn de volgende.

  • Selecteren deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student.(s)
  • In het geval van een individueel examen of een EVC beoordelingHet verifiëren en beoordelen van een EVC (Erkennen van Verworven Competenties). wordt de betreffende deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. geselecteerd, waarvoor het examen wordt aangevraagd.
  • In het geval van een collectieve aanvraag voor een groep deelnemers, wordt een groep van deelnemers samengesteld waarvoor de aanvraag wordt gedaan.
  • Selecteren examenproduct
  • In het geval het een bestaand examen betreft, dan wordt een bestaand product van het type summatieve toetsOnderwijsproduct dat een summatief resultaat voor de deelnemer oplevert. Summatief beoordelen heeft meestal als doel het kwalificeren of certificeren van de student. Tijdens een leertraject kan een summatieve toets zijn gepland om bijvoorbeeld tot een hoger jaar van een opleiding te worden toegelaten. uit de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. geselecteerd.
  • In het geval er geen bestaand onderwijsproductEen onderwijsproduct is een product (zoals een les een cursus module of andere onderwijseenheid) dat zodanig van metadata is voorzien dat het geschikt is om te roosteren. Een onderwijsproduct is enkelvoudig dan wel samengesteld. Enkelvoudig betekent dat er sprake is van één uniek product dat niet verder onderverdeeld is in andere onderwijseenheden (een les Engels van één uur kan een enkelvoudig product zijn). De onderwijscatalogus kan ook samengestelde onderwijsproducten bevatten. Een samengesteld onderwijsproduct bevat informatie over de afzonderlijke (enkelvoudige) onderwijsproducten (die deel uit maken van de samenstelling) én informatie over de samenstelling zelf (bijv. de volgorde). Deze informatie vormt samen de paklijst van het samengestelde onderwijsproduct. De paklijst is dus de informatiedrager van de samenstelling. Een voorbeeld van een samengesteld onderwijsproduct is een 2 daagse cursus Engels voor beginners met een theorie- en een praktijkdag. De theoriedag is een enkelvoudig onderwijsproduct net zoals de praktijkdag. De paklijst geeft aan dat de theoriedag voor de praktijkdag moet worden ingepland. geselecteerd kan worden (omdat dat niet precies bekend is, of nog niet aanwezig is) wordt de plaats in de taxonomieDe plaats van een onderwijsproduct in een kwalificatiestructuur. Er zijn meerdere kwalificatiestructuren waaraan een onderwijsproduct zijn betekenis kan ontlenen. Voorbeelden zijn de kerndoelen van het VO, de kwalificatiestructuur voor het mbo en de eindtermen Educatie. Deze taxonomieën zijn deels wettelijk vastgesteld (bijvoorbeeld door het ministerie van OCW) en deels door de instelling zelf vastgesteld (bijvoorbeeld voor contractonderwijs). Deelnemers schrijven zich in op een inschrijfpositie binnen een taxonomie (bijvoorbeeld op een domein of kwalificatiedossier, of VMBO sector). geselecteerd (bijvoorbeeld de kerntaak) waarop het examen betrekking heeft.
  • Registreren aanvullende voorwaarden en wensen
  • Er kunnen aanvullende randvoorwaarden en wensen worden geregistreerd, zoals de periodeEen periode is een afgebakende tijdseenheid de lengte wordt gekozen door een instelling zelf. Dit kan een uur een dag een week 10 weken etc zijn. of dag waarop het examen dient plaats te vinden, de locatie, stagebedrijf, noodzakelijke faciliteiten, aanwezig gewenste docenten etc.
  • Registreren opdracht voor ontwikkeling examen
  • In het geval het examen daadwerkelijk ontwikkeld of aangeschaft dient te worden, dient een duidelijke specificatie van het gewenste examen te worden opgesteld. Mogelijk kan hierin deels verwezen worden naar relevante delen van een kwalificatiedossierHet kwalificatiedossier omschrijft de kwalificaties waarop onderwijs en examens worden gebaseerd. De kwalificaties bestaan elk uit een basisdeel en een profieldeel. Een kwalificatiedossier omschrijft vaak meerdere kwalificaties; dan is er sprake van een gemeenschappelijk basisdeel. Het basis- en profieldeel beschrijven de kwalificatie-eisen waaraan een beginnende beroepsbeoefenaar moet voldoen. De instelling bepaalt zelf de inrichting van de opleiding door middel van onderwijsproducten., opleidingseisen, prestatie-indicatoren etc.

Met behulp van deze functie kan voor een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student., of groep van deelnemers een examen(onderdeel) (summatieve toetsing) worden aangevraagd.