Encyclopedie
Begrippenlijst

Prognotiseren

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit is een proces

Korte beschrijving

Het anticiperen op de vraag naar onderwijs- en middelen op middellange en lange termijn gebaseerd op ervaringscijfers en in- en externe ontwikkelingen zoals marktontwikkelingen en trendanalyses.

Uitgangspunten en keuzes

 • Anticiperen op de vraag naar onderwijs en middelen op middellange en lange termijn
 • Anticiperen op de middellange termijn wordt gedaan op basis van informatie uit de roostermachineDe roostermachine is een systeem dat op basis van alle arrangementen de beschikbare middelen en de onderwijs- en bedrijfsregels een top x (bijvoorbeeld een top vijf) van roostervoorstellen maakt., waarbij de roostermachineDe roostermachine is een systeem dat op basis van alle arrangementen de beschikbare middelen en de onderwijs- en bedrijfsregels een top x (bijvoorbeeld een top vijf) van roostervoorstellen maakt. roostert op basis van kengetallen, historische gegevens en reeds ingevoerde gegevens
 • Anticiperen op de lange termijn wordt gedaan op basis van informatie over externe en interne ontwikkelingen

Tactische planning

Planning op middellange termijn

Naarmate een onderwijsinstelling meer flexibiliteit toestaat in het realiseren van een onderwijsaanbod dat past bij de leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student., neemt de behoefte aan informatie over toekomstige ontwikkelingen toe. Men heeft inzicht nodig op de middellange termijn (globaal 0,5-3 jaar) in de verwachte ruimtebehoefte, leermiddelenZie leermateriaal en menskracht.

Doel

Door gebruik te maken van de roosterverwachting en ervaringscijfers uit het verleden, kan men voorspellingen doen over de benodigde middelen en het te realiseren onderwijs op de middellange termijn.

Roosterverwachtingen

Om een goede roosterverwachting te kunnen maken, zijn er kengetallen nodig over de ontwikkeling van de te verwachten vraag naar onderwijs. Bijvoorbeeld: kengetallen over studievoortgang, geregistreerde leervragen en arrangementen, keuzegedrag van deelnemers en onderkende veranderingspatronen in de leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. etc. Deze kengetallen worden voor een of meer periodes in het systeem vastgelegd (voor zover deze informatie niet uit de al geregistreerde gegevens kan worden afgeleid). Zo kan men tijdig acties ondernemen om eventueel gesignaleerde knelpunten in de beschikbaarheid van middelen op te lossen.

GRIDAfkorting voor het Gemeenschappelijk Rooster Informatie Domein als hulpmiddel

Ten behoeve van middellangetermijnplanning worden automatisch roosterverwachtingen uitgerekend door een roostermachineDe roostermachine is een systeem dat op basis van alle arrangementen de beschikbare middelen en de onderwijs- en bedrijfsregels een top x (bijvoorbeeld een top vijf) van roostervoorstellen maakt.. Deze roostermachineDe roostermachine is een systeem dat op basis van alle arrangementen de beschikbare middelen en de onderwijs- en bedrijfsregels een top x (bijvoorbeeld een top vijf) van roostervoorstellen maakt. heeft een oneindige tijdshorizon, wat betekent dat er een zo goed mogelijke prognose van het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. wordt gegeven, die nauwkeurig is op de korte termijn en steeds minder nauwkeurig op de langere termijn. Deze roostermachineDe roostermachine is een systeem dat op basis van alle arrangementen de beschikbare middelen en de onderwijs- en bedrijfsregels een top x (bijvoorbeeld een top vijf) van roostervoorstellen maakt. draait continu, en levert dus op elk moment in de tijd een zo goed mogelijke prognose op basis van de op dat moment beschikbare gegevens en kengetallen. Deze roostermachineDe roostermachine is een systeem dat op basis van alle arrangementen de beschikbare middelen en de onderwijs- en bedrijfsregels een top x (bijvoorbeeld een top vijf) van roostervoorstellen maakt. vult een 3-dimensionaal roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. met de dimensies tijd, mensen (deelnemers en docenten) en middelen. Dit wordt het Gemeenschappelijk Rooster Informatie Domein (GRIDAfkorting voor het Gemeenschappelijk Rooster Informatie Domein) genoemd. Hierbij wordt een duidelijk verschil zichtbaar met de huidige roostermachines. In het flexibele onderwijs is er een continue input van individuele leerarrangementen met het bijbehorende middelenbeslag. De uitkomsten van deze roostermachineDe roostermachine is een systeem dat op basis van alle arrangementen de beschikbare middelen en de onderwijs- en bedrijfsregels een top x (bijvoorbeeld een top vijf) van roostervoorstellen maakt., de roosterprognose, geeft op elk moment in de tijd inzicht in de geprognotiseerde behoefte aan middelen en docenten, gerelateerd aan de verwachte vraag naar onderwijs. Deze roosterprognose wordt aangevuld met knelpuntrapportages (Waar loopt de behoefte aan onderwijs spaak met de beschikbaarheid van middelen?). De voeding van de machine komt uit de hele organisatie, zowel aan de onderwijskant (de vraag van de deelnemers) als aan de middelenkant (beschikbare docenten, lokalen en andere middelen). Het kan gaan over instroom-doorstroom- uitstroomgegevens, maar ook over verwachte beschikbaarheid van bijvoorbeeld nieuwe praktijklokalen per schooljaar 20xx. Het gaat hier dus om een gemeen- schappelijk domeinHet (opleidings)domein is de eerste laag van de kwalificatiestructuur., waarvan de input van verschillende kanten komt. Dit domeinHet (opleidings)domein is de eerste laag van de kwalificatiestructuur. wordt het GRIDAfkorting voor het Gemeenschappelijk Rooster Informatie Domein genoemd. De afkorting doet recht aan de metafoor van de 3-dimensionale structuur met cellen die gevuld en gemuteerd worden. 8 - tijdmensmiddel.png

Resultaat

Door de tactische planning een prominente plaats te geven in de voorbereiding van het roosterproces, kan beter op de toekomstige ontwikkelingen worden geanticipeerd. Tijdig inzicht zorgt ervoor dat de juiste middelen op het juiste moment beschikbaar zijn.

Strategische planning

Externe ontwikkelingen

Als gevolg van externe ontwikkelingen, is de organisatie van het onderwijs voortdurend in beweging. Er worden vanuit de maatschappij nieuwe en andere eisen gesteld aan het onderwijs en de beschikbare middelen. Demografische ontwikkelingen zijn van invloed op de noodzakelijke capaciteit. Belangstelling voor bepaalde beroepsgroepen is sterk aan veranderingen onderhevig.

Doel

Omdat aanpassingen vaak een lange voorbereidingstijd eisen, is het noodzakelijk dat de ontwikkelingen op het gebied van de onderwijsvernieuwing, trends in het onderwijs, onderwijsvisie en -beleid van de instelling, demografische ontwikkelingen etc. tijdig worden gesignaleerd en vertaald naar consequenties voor de beschikbaarheid van middelen.

Lange termijn

Vergeleken met tactische planning gaat het bij de strategische planning over een langere horizon (minimaal 3 -5 jaar). Strategische planning haalt vooral informatie uit externe bronnen, terwijl tactische planning zijn voorspellingen baseert op roosterverwachtingen en analyses van de reeds gerealiseerde roosters. Naast de informatie uit externe bronnen gebruikt de strategische planning ook andere informatie op een relatief hoog aggregatieniveaueen samenstelling van onderwijsproducten. vanuit de instelling.

Prognose informatie

De informatie ten behoeve van de strategische planning kan komen vanuit een groot aantal bronnen, waarvan er hier enkele genoemd worden. Extern:

 • Demografische ontwikkelingen
 • Wet- en regelgeving
 • (regionale) Marktontwikkelingen en stakeholderinformatie
 • Onderwijskundige en organisatorische trends
 • Trendanalyses van klantverwachtingen

Intern:

 • Ontwikkelingen in de missie en de visie op de realisatie daarvan
 • Personele ontwikkelingen (pensioen, verloop, competenties)
 • Gebouwen, geschiktheid, life-cycle, (de)concentratie

Dataverzameling

Gecoördineerde dataverzameling uit betrouwbare interne en externe bronnen moet leiden tot prognoses over de te verwachten onderwijsvraag en de beschikbaarheid van middelen op de lange termijn.

Analyse

Door de prognoses te analyseren, moet duidelijk worden hoe de huidige beschikbaarheid van middelen zich verhoudt tot de verwachte situatie. Daarbij kunnen verschillende (waarschijnlijkheids)scenario’s worden gehanteerd met elk een eigen impact op de verwachte toekomst.

Advies

Op grond van de gemaakte overzichten zal het verantwoordelijke management (onder andere Facilitair Beheer/P&O) een advies opstellen. In het advies kan worden beschreven dat de beschikbaarheid van bepaalde ruimtes niet voldoet aan de gestelde eisen, of dat er een te verwachten tekort dan wel een overschot zal zijn. Als aanpassingen mogelijk zijn dan kunnen deze in het advies worden opgenomen. Als uitbreiding gewenst is dan wordt aangegeven aan welke eisen de uitbreiding moet voldoen. Als de gegevens duiden op een toekomstig tekort aan bepaalde docenten kan worden geadviseerd nieuwe docenten te werven of docenten bij-/om te scholen.

Resultaat en acties

Afhankelijk van het advies zullen acties moeten worden uitgezet om te zorgen dat tijdig kan worden ingespeeld op de langetermijnontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de beschikbaarheid van middelen.