Encyclopedie
Begrippenlijst

Portaal

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Deze functionaliteit is in de functionele ontwerpen van Triple A niet verder uitgewerkt

Het portaal is een webgebaseerde gebruikersomgeving, waarin gebruikers op een geïntegreerde manier toegang krijgen tot alle functionaliteit, gegevens en samenwerkingsvoorzieningen die ze nodig hebben om hun werk te doen. Het portaal is op die manier de digitale werkplek van een gebruiker, waarbij de gebruiker zich niet meer zo sterk bewust is van het feit dat er allemaal verschillende systemen zijn die hij voor zijn werk nodig heeft. Het portaal biedt dit geïntegreerd aan.

Binnen een portaal is rolgebaseerde autorisatie en personalisatie heel belangrijk. Dit betekent dat elke gebruiker op het portaal de toegang krijgt tot de functionaliteit, gegevens en samenwerkingsvoorzieningen die voor zijn rol van belang zijn.

Een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student., docentMedewerker van de instelling die direct betrokken is bij het primaire onderwijsproces en daarbij verschillende rollen kan vervullen zoals instructeur coach begeleider. of externe opdrachtgeverVertegenwoordiger van een bedrijf gemeente of uitkerende instanties e.d namens een groep werknemers en/of (potentiële) deelnemers. kunnen van hetzelfde portaal gebruik maken, maar hebben vanwege hun verschillende rollen hele andere mogelijkheden op het portaal. Dit is ook nog gepersonaliseerd, wat betekent dat ook elk individu mogelijkheden heeft om zijn werkomgeving op de gewenste manier in te richten en wordt bijvoorbeeld het ‘onderhanden werk’ van een gebruiker vastgehouden, zodat dit later weer kan worden opgepakt.

We onderscheiden een drietal portalen, elk met een eigen doelgroep en verzameling voorzieningen.

Het portaal voor deelnemers en medewerkers 
Het portaal voor deelnemers en medewerkers is in principes bedoeld voor de ontsluiting van alle informatie, functionaliteit en samenwerkingsvoorzieningen ten behoeve van het onderwijs binnen een instelling. Zo’n omgeving is eigenlijk een electronische leeromgeving, waarin deelnemers toegang hebben tot het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet., cijfers, relevante educatieve content, en hun portfolioeen portfolio is een georganiseerde verzameling bewijsstukken aangevuld met zelfreflectie bedoeld om iemands vaardigheden kennis en scholing te illustreren. Een portfolio wordt door de deelnemer zelf beheerd. Hij stelt dus zijn eigen portfolio samen. In het portfolio maakt of verzamelt een deelnemer zijn werk (ook wel producten of bewijsstukken genoemd) die op enig moment ook ter (summatieve of formatieve) beoordeling kunnen worden aangeboden. Verder kan een deelnemer zijn persoonlijke groei of ontwikkeling beschrijven en daarop reflecteren.. Daarnaast kunnen zij communiceren met andere deelnemers en hun begeleiders en docenten. Voor docenten en medewerkers is dit net zo goed een belangrijke werkomgeving. Ook zij kunnen onderling communiceren, en met hun deelnemers. Ook hebben zij toegang tot de deelnemersdossiers, kunnen zij resultaten terugkoppelen etc.
Het ketenportaal 
Het ketenportaal is een specifiek portaal, speciaal voor de organisaties in de keten. In het kader van de externe verantwoording loopt de uitwisseling van mutaties, zoals het ophalen of afleveren van bestanden of berichten via dit portaal. Rapportages of onderdelen van een deelnemersdossierHet deelnemersdossier is de verzamelnaam voor het complete dossier van een deelnemer. Dit dossier bevat alle documenten en gegevens die direct aan de deelnemer gekoppeld zijn. kunnen op dit portaal worden aangevraagd en als ze beschikbaar zijn gesteld worden opgehaald.
Het managementportaal 
Het managementportaal is specifiek bedoeld voor de toegang tot de managementinformatie. Hierin zijn de rapportages en ad-hoc zoek- en analyse mogelijkheden beschikbaar die gebruik maken van het datawarehouse.