Encyclopedie
Begrippenlijst

Oplossen calamiteit

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit is een use case


Onverwachts kunnen zich situaties voordoen waardoor een deel van de middelen niet meer beschikbaar is. Voorbeelden hiervan kunnen zijn dat een docentMedewerker van de instelling die direct betrokken is bij het primaire onderwijsproces en daarbij verschillende rollen kan vervullen zoals instructeur coach begeleider. plotseling langdurig afwezig is, een lokaal waar alle pc’s uit gestolen zijn, het afbranden van een gebouw etc. Ook is het mogelijk dat er bij de roostering van een periodeEen periode is een afgebakende tijdseenheid de lengte wordt gekozen door een instelling zelf. Dit kan een uur een dag een week 10 weken etc zijn. rekening is gehouden met een nieuw gebouw, terwijl bij aanvang van de periodeEen periode is een afgebakende tijdseenheid de lengte wordt gekozen door een instelling zelf. Dit kan een uur een dag een week 10 weken etc zijn. het gebouw nog niet gereed is.

Calamiteiten kunnen zeer divers zijn wat betreft omvang en impact. Het gaat hier echt om een calamiteit, waardoor de beschikbaarheid van middelen zodanig is gewijzigd dat opnieuw roosteren noodzakelijk is. Situaties waarbij een probleem met een kleine wijziging in het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. kan worden opgelost, worden niet afgehandeld in deze use case, maar in de use case Oplossen uitvoeringsprobleem.

Use case

Aanleiding

Een calamiteit doet zich voor waardoor een deel van de middelen onverwacht niet meer beschikbaar is.

Actoren

Doel

Het vinden van een oplossing voor de calamiteit, zodanig dat de geplande onderwijsactiviteiten zoveel mogelijk doorgang kunnen vinden. Concreet betekent dit, dat afhankelijk van de aard van de calamiteit, middelen herschikt worden (anders gepland, nieuwe middelen aangetrokken, niet ingezette middelen alsnog ingezet), wat leidt tot een gewijzigd roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet..

Beschrijving acties

Melding van de calamiteit en bepalen actoren 
De calamiteit wordt gemeld aan de ontvanger. De ontvanger maakt een inschatting van de omvang en impact van de calamiteit. Afhankelijk van de omvang en impact van de calamiteit wordt bepaald welke actoren benaderd worden en welke vervolgactiviteiten van hen verwacht worden. Naar alle waarschijnlijkheid zal de roostermaker in ieder geval een actorGebruiker van het systeem in een specifieke rol of een ander systeem of technische voorziening die met het systeem communiceert. De actoren maken dus geen deel uit van het systeem maar interacteren met het systeem. Actoren zijn diegenen die gegevens met het systeem uitwisselen of diensten van het systeem betrekken. zijn, daar deze uit hoofde van functie verantwoordelijk is voor het zoeken naar een oplossing in het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. en in de beschikbare middelen.
Aanpassen status beschikbaarheid middelen 
De calamiteit zal aanleiding geven tot het wijzigen van de beschikbaarheid van de betreffende middelen. Het feit dat een docentMedewerker van de instelling die direct betrokken is bij het primaire onderwijsproces en daarbij verschillende rollen kan vervullen zoals instructeur coach begeleider., lokaal of bepaalde leermiddelenZie leermateriaal niet meer beschikbaar zijn moet worden geregistreerd. Er zal een signaal gaan naar de use case Wijzigen middelen.
Vervolgacties bepalen 
De betreffende actoren zullen beginnen met het bepalen van de omvang van de calamiteit en vervolgens benoemen welke vervolgacties uitgevoerd moeten worden. Eerste opzet zal zijn te zoeken naar alternatieven middelen waardoor het geplande onderwijs zoveel mogelijk doorgang kan vinden. Hierbij kunnen we denken aan zoeken naar vervangende ruimtes, tijdelijke docenten, etcetera.
Een alternatief is te realiseren 
Indien een alternatief middel (binnen redelijke termijn) beschikbaar komt zal dit middel aan de GRIDAfkorting voor het Gemeenschappelijk Rooster Informatie Domein toegevoegd worden. Er gaat een signaal naar de use case Wijzigen middelen.
Een alternatief is niet te realiseren 
Indien er niet binnen redelijke termijn een alternatief beschikbaar komt zullen de betreffende onderwijsactiviteiten (tijdelijk) vervallen. Dit wordt geregistreerd in het GRIDAfkorting voor het Gemeenschappelijk Rooster Informatie Domein.
Herziening van het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. 
De gewijzigde beschikbaarheid van middelen maakt het opnieuw roosteren van een deel van de onderwijsactiviteiten noodzakelijk. In het geval van een calamiteit kan niet worden volstaan met een relatief eenvoudige wijziging op het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. zoals bij de use case Oplossen uitvoeringsprobleem.
Er gaat een signaal naar de use case Maken roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet.. Omdat de beschikbaarheid van middelen is gewijzigd, zal dit proces leiden tot een gewijzigd roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet., met een gewijzigde inzet van middelen. Daarna volgen ook gewoon de stappen die bij een nieuw roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. horen, zoals het effectueren van het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. en de eventuele acceptatie van het nieuwe roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. door de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student..
Terugkoppeling van de oplossing 
Er vindt terugkoppeling van de oplossing en consequenties van de calamiteit plaats naar de betreffende actoren en andere betrokkenen.

Resultaat

Het effect van de calamiteit op het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. is geregistreerd. Daarnaast zijn er acties in gang gezet om de middelen te wijzigen en te realiseren en om een nieuw roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. te maken. Uiteindelijk is het resultaat dat de onderwijsactiviteiten zo goed mogelijk doorgang kunnen vinden.

Frequentie

Incidenteel

Werkopdrachten

WerkopdrachtVan use caseNaar use case
Opnieuw roosteren vanwege calamiteitOplossen calamiteitMaken rooster
Wijzigen middelOplossen calamiteitWijzigen middelen (Werkopdracht)

Overige opmerkingen

Afhankelijk van de calamiteit zullen verschillende medewerkers, uit hoofde van functie, betrokken worden als bij het realiseren van een oplossing voor de calamiteit.

Activiteitendiagram

width=400px

Functies

FunctieFunctiesoort
Aanvullen rooster
Melden volgfunctie
Roosterwijziging kenbaar maken