Encyclopedie
Begrippenlijst

Open standaarden zijn uitgangspunt

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


Binnen een servicegeoriënteerde architectuur is het gebruik van open standaarden van groot belang. Voor services is inmiddels een aantal belangrijke internationale standaarden gedefinieerd, die er voor zorgen dat services ook over applicatiegrenzen heen kunnen worden gebruikt. Hetzelfde geldt voor berichtuitwisseling tussen applicaties. Het hanteren van deze standaarden is essentieel om een best-of-breed strategie mogelijk te maken, en voorkomt dat instellingen met hun andere applicaties tot keuzes worden gedwongen.

Naast deze open, internationale standaarden rondom internet technologie is er ook een aantal specifieke standaarden die binnen de Nederlandse overheid of specifiek het onderwijs veel wordt toegepast. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om standaarden voor het uitwisselen van deelnemergegevens, het gebruik van electronische leermiddelenZie leermateriaal of webrichtlijnen. In een apart hoofdstuk Technische standaarden is het complete overzicht opgenomen van de (open) standaarden die door Triple A worden gehanteerd.

Met behulp van deze standaarden wordt beoogd om de toekomstvastheid van gerealiseerde software te garanderen. We veronderstellen daarbij dat het gebruik van open standaarden ook voldoende mogelijkheden geeft om te koppelen met bestaande of nog aan te schaffen systemen bij de betrokken onderwijsinstellingen.

Richtlijnen:

  1. Gerealiseerde oplossingen zijn zo veel mogelijk gebaseerd op beschikbare open standaarden.
  2. De open standaarden die in het hoofdstuk Technische standaarden zijn benoemd worden toegepast dan wel ondersteund binnen het genoemde toepassingsgebied.

Wat is een open standaard?

Onder een open standaard wordt een standaard verstaan die voldoet aan de volgende eisen:

  • De standaard is goedgekeurd en zal worden gehandhaafd door een not-for-profit-organisatie, en de lopende ontwikkeling gebeurt op basis van een open besluitvormingsprocedure die toegankelijk is voor alle belanghebbende partijen (consensus of meerderheidsbeschikking enz.);
  • De standaard is gepubliceerd en over het specificatiedocument van de standaard kan vrijelijk worden beschikt of het is te verkrijgen tegen een nominale bijdrage. Het moet voor een ieder mogelijk zijn om het te kopiëren, beschikbaar te stellen en te gebruiken om niet of tegen een nominale prijs
  • Het intellectuele eigendom - m.b.t. mogelijk aanwezige patenten - van (delen van) de standaard is onherroepelijk ter beschikking gesteld op een royalty-free basis
  • Er zijn geen beperkingen omtrent hergebruik van de standaard.

Bron: ICTU