Encyclopedie
Begrippenlijst

Open source wordt zo veel mogelijk nagestreefd

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


Een belangrijk uitgangspunt is dat het mogelijk moet zijn dat elke instelling zijn eigen keuzes kan maken op basis van de ontwerpen van Triple A. Voor bepaalde delen trekt een aantal instellingen mogelijk samen op en laat door één leverancier een oplossing realiseren. Voor andere delen gaat elke instelling zijn eigen weg met een leverancier naar zijn keuze. Dit betekent dat het mogelijk moet zijn dat een instelling of leverancier moet kunnen voortbouwen op de resultaten van een andere instelling of leverancier. Het toepassen van open standaarden biedt hiertoe al een aantal mogelijkheden. Het beschikbaarstellen van de software in open source, met een bijbehorende open source-licentie, verruimd deze mogelijkheden nog aanzienlijk. Vooral voor generieke voorzieningen zoals de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. is dit van groot belang, omdat deze voor de kernregistratie, onderwijslogistiekHet continue proces dat er voor zorgt dat de leervraag van de deelnemers en het aanbod aan onderwijsproducten van de instelling zo goed mogelijk bij elkaar worden gebracht. Uiteindelijk zorgt de onderwijslogistiek ervoor dat onderwijsproducten daadwerkelijk kunnen worden afgenomen. Het onderwijslogistieke proces bestaat uit het samenstellen van een passend arrangement voor de deelnemers (het arrangeren) het plannen van de inzet van onderwijsproducten in tijd en plaats en het vastleggen van de deelnemers om specifieke onderwijsproducten op de gereserveerde tijden en plaatsen af te nemen (het roosteren), roosteren en portfolio steeds weer aangepast en uitgebreid worden. Vandaar dat Triple A als principe hanteert dat dergelijke generieke voorzieningen in open source gerealiseerd moeten worden, en dat open source voor alle andere programmatuur nadrukkelijk de voorkeur heeft.

Onder open sourcesoftware wordt hier het volgende verstaan:

Richtlijnen:

  1. Generieke voorzieningen zijn als open sourcesoftware beschikbaar. Het gaat in dit geval om voorzieningen die als basisvoorziening door verschillende systemen gebruikt moeten kunnen worden, zoals de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. en de criteriumbankDe criteriumbank is een functionaliteit van het kernregistratiesysteem die door andere processen uit het kernregistratiesysteem opgeroepen kunnen worden. Met de criteriumbank kan onderzocht worden of deelnemers kwalificerende eenheden of uitstroomkwalificaties hebben behaald. Daarbinnen zijn criteria gekoppeld aan kwalificerende eenheden en uitstroomkwalificaties. Deze criteria bestaan uit een verzameling regels op basis waarvan het kwalificerend resultaat wordt bepaald. Dit resultaat wordt bepaald uit de onderliggende summatieve en/of kwalificerende eenheden..
  2. Alle (overige) softwareonderdelen zijn bij voorkeur als open sourcesoftware beschikbaar.
  3. De ontwikkelstraatEen werkomgeving voor softwareontwikkeling gebaseerd op één of meerdere technische platforms aangevuld met een samenhangende verzameling tools en de inrichting van ontwikkel- test- en acceptatieomgevingen op basis waarvan een softwareleverancier op een professionele en beheersbare manier software ontwikkelt. op basis waarvan de software wordt gerealiseerd is bij voorkeur opgebouwd uit componenten die als open sourcesoftware beschikbaar zijn.

Wat is open source?

In de basis is open source soft-ware een juridisch construct: een licentie die stelt dat de broncode, het voor de mens leesbare deel van software, beschikbaar gesteld moet worden aan (eind-) gebruikers. De broncode stelt

eindgebruikers in staat om de software zelf aan te passen. Hierdoor ontstaat een grotere vrijheid in het gebruik van de software. Ook leidt het in potentie tot minder leveranciersafhankelijkheid. Een groot deel van de open source software wordt ontwikkeld in internet communities, maar dat hoeft niet. De communities bestaan vaak uit een interessante mix van softwareleve-ranciers, free-lancers, hobbyisten, studenten en gebruikers.

Bekende voorbeelden van open source software zijn Linux, Apache en OpenOffice.