Encyclopedie
Begrippenlijst

Onze visie op het functioneel ontwerp

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Om tot een functioneel ontwerp te komen hebben we gekozen voor een specifieke werkwijze en manier van modelleren. Hieronder worden de belangrijkste uitgangspunten van onze werkwijze beschreven.

Gemaakt door materiedeskundigen

Een van de belangrijkste uitgangspunten is dat het functioneel ontwerp voor het grootste deel gemaakt moet kunnen worden door materiedeskundigen, dus medewerkers van de betrokken instellingen. Op deze manier staat het functioneel ontwerp dicht bij de praktijk en is het een product van de instellingen zelf. De werkwijze om tot een functioneel ontwerp te komen is er voor een groot deel op gericht om de deskundigen van de instellingen te ondersteunen bij het omzetten van hun kennis en kunde naar een bruikbaar functioneel ontwerp.

Professionele ontwerpmethodiek

Het is wel van belang dat het functioneel ontwerp op een professionele manier gemaakt wordt. De manier van beschrijven en modelleren moet gebaseerd zijn op een gangbare ontwerpmethodiek. Op die manier wordt de kwaliteit van het ontwerp gewaarborgd en is het ontwerp overdraagbaar aan een potentiële leverancier die op basis van het ontwerp oplossingen gaat realiseren. Om die reden conformeren wij ons aan de gangbare ontwerpstandaarden in de modelleertaal UML (Unified Modeling Language).

We hebben ervoor gekozen om twee onderdelen uit deze ontwerpstandaard te gebruiken die specifiek gericht zijn op het in kaart brengen van het beoogde gebruik vanuit het perspectief van de eindgebruiker: use cases en activiteitendiagrammen. Waar nodig zijn deze twee technieken vereenvoudigd, of hebben we het gebruik ervan ingeperkt, zodat de werkwijze goed bruikbaar is voor materiedeskundigen. Voor het beschrijven van functies beperken we ons tot een korte tekstuele beschrijving, zonder gebruik te maken van een ontwerpstandaard.

Voldoende vrijheid voor leveranciers en instellingen

Tenslotte willen we in onze manier van ontwerpen voldoende vrijheid laten aan leveranciers om te bepalen hoe de gewenste functionaliteit wordt gerealiseerd. We beperken ons dus tot het ‘wat’ van de te realiseren functionaliteit, en laten het ‘hoe’ over aan het proces dat we samen met een leverancier doorlopen. Om die reden kiezen we ervoor om geen details vast te leggen over de te realiseren functies van het beoogde systeem. We beperken ons tot de beschrijving van het beoogde gebruik, dus vanuit het gezichtspunt van de gebruiker. De processen die ondersteund moeten worden staan centraal.

Een traditioneel functioneel ontwerp is vaak een opsomming van de functies die een systeem bevat, en de eisen die aan de functies worden gesteld (te vergelijken met bijvoorbeeld de manier van werken bij het opzetten van een bouwbestek). Wij kiezen nadrukkelijk niet voor deze aanpak, maar voor een aanpak om vanuit het perspectief van de gebruiker de gewenste functionaliteit te beschrijven op basis van use cases.