Encyclopedie
Begrippenlijst

Onderwijsprocesmodel

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Triple A heeft een aantal functionele ontwerpen van systemen opgeleverd op basis van een generiek geldend onderwijsprocesmodel. Dat onderwijsprocesmodel beschrijft op generieke wijze het werk van een onderwijsinstelling gericht op het faciliteren van de loopbaan van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student.; van instroom naar uitstroom.

De functionele ontwerpen van Triple A zijn dus gebaseerd op een onderwijsprocesmodel. Voor het definieren van een dergelijk generiek procesmodel is het van belang een de uitgangspunten te expliciteren waarop het werk dat de onderwijsinstelling dient uit te voeren, is gebaseerd. De organisatorische en onderwijskundige principes worden beschreven in de onderwijsvisie van Triple A. De technische uitgangspunten worden beschreven in de architectuurprincipes van Triple A. Samen vormen deze documenten het fundament van waaruit de ontwerpen en het procesmodel zijn ontstaan.

Het procesmodel

Het onderwijsprocesmodel is uitgewerkt op twee detailniveaus. Op het hoogste detailniveau zijn kernsystemen onderkend. Dit is de hoofdindeling van processen en functionaliteiten, die ook is gebruikt voor de indeling van de encyclopedie. De delen van de encyclopedie zijn daarom ook vormgegeven in de kleuren van deze kernsystemen zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding:

Kernsystemen, versie 2.0 2012

Deze kernsystemen zijn ingedeeld in vier hoofdgroepen die allemaal steunen op het ‘fundament’ van de architectuur, waarin de verzameling principes en uitgangspunten zijn geformuleerd waarop de ontwerpen zijn gebaseerd.

De administratieve ondersteuning

De administratieve processen bestaan uit de kernregistratie deelnemergegevens aangevuld met de voorzieningen voor de digitale overdracht van deelnemergegevens en de externe verantwoording.

De voorbereiding van het onderwijs

De voorbereiding van het onderwijs heeft betrekking op het logistieke proces, inclusief het roosteren, waarin de vraag van de deelnemers en de beschikbare middelen van de instelling samenkomen.

Het onderwijs

Dit is het primaire proces waarin de deelnemers onderwijs volgen, daarin worden begeleid, en zich uiteindelijk kwalificeren voor een beoogd diplomaKwalificerend document.. In dit proces bouwen zij hun portfolio op.

Het onderwijsaanbod

In het hart van deze processen bevindt zich de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. waarin het onderwijsaanbod van een instelling beschreven staat. In alle omringende processen wordt de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. gebruikt om flexibel te kunnen inschrijvenHet proces binnen de instelling dat kan leiden tot een verbintenis tussen een deelnemer of opdrachtgever en de instelling. In dat geval gaan de deelnemer/opdrachtgever en de instelling een principeovereenkomst met elkaar aan. De instelling spant zich in om de producten aan te bieden die aansluiten op de vraag van de potentiële deelnemer. De potentiële deelnemer heeft de intentie om de onderwijsproducten af te nemen., het onderwijs voor te bereiden en te begeleiden.

Dit kernsystemenmodel is een stap gedetailleerder uitgewerkt in het onderwijsprocesmodel waarin alle hoofdprocessen benoemd zijn:

Onderwijsprocesmodel, versie 2.0 2012

Evolutie van het onderwijsprocesmodel

In het voorjaar van 2012 is het onderwijsprocesmodel aangepast naar aanleiding van verdieping op een aantal onderwerpen. Zo is gebleken dat het onderwerp accepteren in de Onderwijslogistiek nog steeds relevant is, maar niet op het niveau van een proces. Eerder in de vorm van een use case. Hetzelfde geldt voor aanpassen en aanvullen middelen. Deze is uit het procesmodel verdwenen, maar zal op het niveau van use cases nog steeds terug te vinden zijn.

Ook is naar aanleiding van een nadere verdieping van de Onderwijscatalogus besloten om de onderwijscatalogusprocessen aan te passen. Het proces ontwikkelen onderwijs blijft (en is in tekst uitgebreid met examenaanbod). Daarnaast is het proces metadateren in het procesmodel verschenen. Dit is een nieuw inzicht dat is ontstaan in de uitwerking van de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie.. Gebleken is dat er voor het gebruik van het aanbod in de instelling een aantal mogelijkheden is met passende combinaties van metadataMetadata zijn gegevens die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven. Het zijn dus eigenlijk data over data. De metadata van een onderwijsproduct bevatten dus gegevens over het onderwijsproduct zoals de titel de omvang volgorde leerstijl complexiteit. Daar wordt in het proces metadateren vorm en inhoud aan gegeven. Bovengenoemde wijzigingen zijn op het niveau van het onderwijsprocesmodel de enige. Er zijn logischerwijs door de wijzigingen in de processen ook aanpassingen te verwachten in de use case-overzichtsplaten en de uitwerkingen in daarvan in de use cases. Die zijn bij het betreffende onderwerp verder uitgediept.

In de onderwijsvisie is dit onderwijsprocesmodel in zijn geheel nader uitgewerkt en in de encyclopedie zijn deze processen meer in detail toegelicht en uitgewerkt in use cases. De kleuren in dit procesmodel corresponderen ook met het functioneel ontwerp in de encyclopedie waarin het betreffende proces is uitgewerkt.