Encyclopedie
Begrippenlijst

Onderwijsintake (Use case)

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit is een use case


Deze use case is een uitbreiding/aanvulling op de use case administratieve intakeOnderdeel van het proces van inschrijven met als doel te bepalen of de instelling passend onderwijs kan bieden. Dit kan inhouden dat het nodig is de leervraag van de potentiële deelnemer nader te specificeren of een assessment te doen. Dit proces gaat vooraf aan het daadwerkelijk sluiten van de verbintenis. voor wat betreft de onderwijsinhoudelijke kant van de intakeOnderdeel van het proces van inschrijven met als doel te bepalen of de instelling passend onderwijs kan bieden. Dit kan inhouden dat het nodig is de leervraag van de potentiële deelnemer nader te specificeren of een assessment te doen. Dit proces gaat vooraf aan het daadwerkelijk sluiten van de verbintenis.. Tijdens deze fase worden de mogelijkheden voor instroom onderzocht. Deze onderwijsintakeHet proces na aanmelding dat kan leiden tot inschrijving voor een opleiding in overeenstemming met mogelijkheden van de deelnemer en met zijn instemming en (eventueel) de instemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger. De onderwijsintake onderscheidt zich van de (administratieve) intake door met name te kijken naar de specifieke mogelijkheden en beperkingen van de deelnemer en het onderwijs dat daar het beste bij past. volgt na de administratieve aanmelding (KRDKernregistratie deelnemers) en zit als fase voor de use case Verbintenis maken en het daarop volgende formuleren van de leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden.. Uitzondering op deze regelEen regel of beslisregel (= businessrule) is een volgens een geformaliseerde syntax vastgelegde randvoorwaarde in het roosteringsproces. is in het geval er een EVC-beoordeling moet plaatsvinden en de onderwijsorganisatie ervoor kiest om deze procedure op te starten nog voordat er met de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. een verbintenisrechtsgeldige overeenkomst tussen deelnemer en instelling of tussen bedrijf en instelling. Op basis van deze overeenkomst ontstaat een bekostigingsrelatie. De instelling verplicht zich nader te bepalen onderwijsproducten beschikbaar te stellen met als eerste een startonderwijsproduct dat vanaf een in de verbintenis vastgelegde datum kan worden afgenomen. De deelnemer spreekt de intentie uit om onderwijsproducten af te nemen op nader te plannen tijdstippen waarbij waar mogelijk de begindatum van het startonderwijsproduct in de verbintenis is vastgelegd. is aangegaan.

Use case

Aanleiding

  • Een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. heeft via een aanmelding zijn interesse kenbaar gemaakt of
  • Een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. heeft intaketoets(en) gedaan
  • Een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. kan zijn doorgestuurd vanuit een andere instelling

Doel

Dit onderdeel van het proces is erop gericht om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor plaatsing van een aangemelde deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. binnen de instelling. Teven wordt er gekeken of de gewenste vorm van ondersteuning wel aangeboden kan worden, al of door de eigen instelling.

Beschrijving acties

Raadplegen gegevens
De intakerVertegenwoordiger vanuit de instelling welke het intakegesprek voert met de potentiële deelnemer raadpleegt de beschikbare gegevens over de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. in het kernregistratiesysteemregistratiesysteem dat dient als bron voor een bepaalde verzameling kerngegevens. Een kernregistratiesysteem registreert en beheert deze gegevens en stelt deze beschikbaar aan andere systemen als dat nodig is. Een voorbeeld is de kernregistratie deelnemersgegevens., waaronder ook de eventuele resultaten uit een EVC-procedureeen procedure om verworven competenties te erkennen (verkrijgen van civiel effect) als middel voor verdere loopbaanontwikkeling. en gegevens afkomstig van de aanleverende instelling (ELDHet ELD (Elektronisch LeerDossier) is een landelijke standaard voor de digitale uitwisseling van leergegevens. De overdracht van leergegevens tussen scholen en onderwijsinstellingen kan hierdoor efficiënter en verantwoord verlopen.) waaronder het zorgdossierHet zorgdossier bevat alle documenten en gegevens over lichamelijke psychische en sociaal-emotionele beperkingen van de deelnemer. Het zorgdossier is van het begeleidingsdossier gescheiden omdat dit dossier meer privacygevoelige informatie bevat. Het begeleidingsdossier is onderdeel van het deelnemersdossier waarin zich naast het zorgdossier ook het administratief dossier begeleidingsdossier en examendossier bevindt..
Inwinnen advies
De intakerVertegenwoordiger vanuit de instelling welke het intakegesprek voert met de potentiële deelnemer wint advies in van toeleverende instantie(s), in elk geval bij een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. met behoefte aan zorg.
Inventariseren wensen deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student.
De intakerVertegenwoordiger vanuit de instelling welke het intakegesprek voert met de potentiële deelnemer voert een gesprek met de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. om de wensen van de potentiële deelnemerMogelijk (nieuwe) deelnemer van de instelling in de fase intake nog voor het afsluiten van een verbintenis voor het afnemen van onderwijsproducten. te inventariseren met betrekking tot het gewenste onderwijs. Aspecten die hierbij aan de orde komen zijn het gewenste beroep, motivatie, toekomst, verwachtingen, zorgdossierHet zorgdossier bevat alle documenten en gegevens over lichamelijke psychische en sociaal-emotionele beperkingen van de deelnemer. Het zorgdossier is van het begeleidingsdossier gescheiden omdat dit dossier meer privacygevoelige informatie bevat. Het begeleidingsdossier is onderdeel van het deelnemersdossier waarin zich naast het zorgdossier ook het administratief dossier begeleidingsdossier en examendossier bevindt. e.d. Naast een gesprek kan informatie ook met behulp van intaketoetsen achterhaald worden.
Inventariseren mogelijkheden deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. 
De intakerVertegenwoordiger vanuit de instelling welke het intakegesprek voert met de potentiële deelnemer voert een gesprek met de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. om de mogelijkheden van de potentiële deelnemerMogelijk (nieuwe) deelnemer van de instelling in de fase intake nog voor het afsluiten van een verbintenis voor het afnemen van onderwijsproducten. te inventariseren. Dit heeft betrekking op zijn vooropleiding, werkervaring, fysieke en psychische beperkingen, leerstijleen beschrijving van houding en gedrag die bepalen wat iemands voorkeurmanier is van leren., thuissituatie, voorkennis e.d. Aan de hand van de vastgestelde voorkennis kunnen er vrijstellingen gegeven worden. Naast een gesprek kan informatie ook met behulp van intaketoetsen achterhaald worden.
Inventariseren aanvullende financiering
De intakerVertegenwoordiger vanuit de instelling welke het intakegesprek voert met de potentiële deelnemer inventariseert welke aanvullende financieringen er zijn, en welke voorwaarden daar aan verbonden zijn. Een voorbeeld daarvan is Leerling Gebonden Financiering (LGF).
Inventariseren mogelijke onderwijsproducten 
De intakerVertegenwoordiger vanuit de instelling welke het intakegesprek voert met de potentiële deelnemer inventariseert de mogelijkheden vanuit de instelling, door de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. te raadplegen. Op basis van de geinventariseerde wensen, zorgprofiel en mogelijkheden van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. wordt gezocht naar passende onderwijsproducten.
Inventariseren mogelijke zorg 
De intakerVertegenwoordiger vanuit de instelling welke het intakegesprek voert met de potentiële deelnemer inventariseert de mogelijkheden vanuit de instelling ten aanzien van de behoefte aan zorg. Op basis van de geinventariseerde wensen, zorgprofiel en mogelijkheden van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. wordt passende zorg gezocht.
Adviseren EVC-procedureeen procedure om verworven competenties te erkennen (verkrijgen van civiel effect) als middel voor verdere loopbaanontwikkeling. 
De intakerVertegenwoordiger vanuit de instelling welke het intakegesprek voert met de potentiële deelnemer adviseert de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. eventueel om een EVC-procedureeen procedure om verworven competenties te erkennen (verkrijgen van civiel effect) als middel voor verdere loopbaanontwikkeling. te starten middels de Werkopdracht Aanvragen EVC-beoordeling. Dit advies kan leiden tot een direct starten van de EVC-beoordeling of tot het maken van een verbintenisrechtsgeldige overeenkomst tussen deelnemer en instelling of tussen bedrijf en instelling. Op basis van deze overeenkomst ontstaat een bekostigingsrelatie. De instelling verplicht zich nader te bepalen onderwijsproducten beschikbaar te stellen met als eerste een startonderwijsproduct dat vanaf een in de verbintenis vastgelegde datum kan worden afgenomen. De deelnemer spreekt de intentie uit om onderwijsproducten af te nemen op nader te plannen tijdstippen waarbij waar mogelijk de begindatum van het startonderwijsproduct in de verbintenis is vastgelegd. waarbij in het EVC als een regulier onderwijsproductEen onderwijsproduct is een product (zoals een les een cursus module of andere onderwijseenheid) dat zodanig van metadata is voorzien dat het geschikt is om te roosteren. Een onderwijsproduct is enkelvoudig dan wel samengesteld. Enkelvoudig betekent dat er sprake is van één uniek product dat niet verder onderverdeeld is in andere onderwijseenheden (een les Engels van één uur kan een enkelvoudig product zijn). De onderwijscatalogus kan ook samengestelde onderwijsproducten bevatten. Een samengesteld onderwijsproduct bevat informatie over de afzonderlijke (enkelvoudige) onderwijsproducten (die deel uit maken van de samenstelling) én informatie over de samenstelling zelf (bijv. de volgorde). Deze informatie vormt samen de paklijst van het samengestelde onderwijsproduct. De paklijst is dus de informatiedrager van de samenstelling. Een voorbeeld van een samengesteld onderwijsproduct is een 2 daagse cursus Engels voor beginners met een theorie- en een praktijkdag. De theoriedag is een enkelvoudig onderwijsproduct net zoals de praktijkdag. De paklijst geeft aan dat de theoriedag voor de praktijkdag moet worden ingepland. wordt aangeboden.
Adviseren mogelijkheden voor inschrijving 
De mogelijkheden voor inschrijving worden aan de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. voorgelegd. De deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. kan het aanbod accepteren of niet. Op het moment dat een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. het aanbod niet accepteert en leerplichtig is, verwijst de intakerVertegenwoordiger vanuit de instelling welke het intakegesprek voert met de potentiële deelnemer de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. terug naar de toeleverende school. Indien de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. niet meer leerplichtig is, worden eventuele alternatieven (werk, scholing) aangedragen en vastgelegd.
In gang zetten inschrijving 
Als de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. het aanbod en een eventueel zorgplan accepteert dan kan hij besluiten zich in te schrijven middels Werkopdracht Verbintenis maken

Resultaat

Verslaglegging van de onderwijskundige intakeOnderdeel van het proces van inschrijven met als doel te bepalen of de instelling passend onderwijs kan bieden. Dit kan inhouden dat het nodig is de leervraag van de potentiële deelnemer nader te specificeren of een assessment te doen. Dit proces gaat vooraf aan het daadwerkelijk sluiten van de verbintenis. in het Begeleidingsdossier, waarin de volgende zaken opgenomen kunnen worden:

  • Advies inschrijving en verantwoording
  • Advies voor te volgen (optimale) leerroute en eventueel extra ondersteuning
  • Advies voor opstarten van een EVC-procedureeen procedure om verworven competenties te erkennen (verkrijgen van civiel effect) als middel voor verdere loopbaanontwikkeling.
  • Melding van uitkomst intakeOnderdeel van het proces van inschrijven met als doel te bepalen of de instelling passend onderwijs kan bieden. Dit kan inhouden dat het nodig is de leervraag van de potentiële deelnemer nader te specificeren of een assessment te doen. Dit proces gaat vooraf aan het daadwerkelijk sluiten van de verbintenis. aan toeleverende school/opdrachtgeverVertegenwoordiger van een bedrijf gemeente of uitkerende instanties e.d namens een groep werknemers en/of (potentiële) deelnemers./bedrijf
  • Bij afwijzing: aangedragen alternatieven (werk, scholing, etc.) en vervolgacties vastlegd

Frequentie

1 maal per aangemelde deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student.. Indien er sprake is van een zorgplan kan deze procedure nogmaals worden herhaald om het zorgplan met specialistische kennis aan te passen, mocht blijken dat dit nodig is.

Werkopdrachten

WerkopdrachtVan use caseNaar use case
Aanvragen EVCOnderwijsintake (Use case)Verbintenis maken
Aanvragen EVC-beoordelingOnderwijsintake (Use case)Aanvragen examenonderdeel

Activiteitendiagram

width=400px

Functies

FunctieFunctiesoort
Aanvragen EVC-beoordeling (Functie)
Aanvragen intaketoets
Raadplegen deelnemergegevens
Raadplegen onderwijscatalogus
Vastleggen resultaten intake

Invloed assen begeleidingHet geheel aan (begeleidings)processen waarbij de begeleider op basis van leeractiviteiten gegevens uit de aanwezigheidsregistratie en andere beschikbare gegevens het leerproces van een deelnemer volgt bijstuurt en toekomstgericht advies geeft.

Variatie in leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden.

Indien de instelling van een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. een heldere leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. vereist, is de intakeOnderdeel van het proces van inschrijven met als doel te bepalen of de instelling passend onderwijs kan bieden. Dit kan inhouden dat het nodig is de leervraag van de potentiële deelnemer nader te specificeren of een assessment te doen. Dit proces gaat vooraf aan het daadwerkelijk sluiten van de verbintenis. op dit aspect gericht op het valideren of de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. met zijn leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. bij een opleiding past. Wensen ten aanzien van de leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. zijn niet relevant. Het resultaat van de intakeOnderdeel van het proces van inschrijven met als doel te bepalen of de instelling passend onderwijs kan bieden. Dit kan inhouden dat het nodig is de leervraag van de potentiële deelnemer nader te specificeren of een assessment te doen. Dit proces gaat vooraf aan het daadwerkelijk sluiten van de verbintenis. is dan ook alleen een ja of een nee. Het is van belang om al bij de intakeOnderdeel van het proces van inschrijven met als doel te bepalen of de instelling passend onderwijs kan bieden. Dit kan inhouden dat het nodig is de leervraag van de potentiële deelnemer nader te specificeren of een assessment te doen. Dit proces gaat vooraf aan het daadwerkelijk sluiten van de verbintenis. de match van de leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. met een opleiding goed te valideren, omdat er verderop in het traject geen veranderingen meer mogelijk zijn.

Indien de instelling alleen vereist dat de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. een goed beeld heeft van de richting die hij op wil gaan, is de intakeOnderdeel van het proces van inschrijven met als doel te bepalen of de instelling passend onderwijs kan bieden. Dit kan inhouden dat het nodig is de leervraag van de potentiële deelnemer nader te specificeren of een assessment te doen. Dit proces gaat vooraf aan het daadwerkelijk sluiten van de verbintenis. er op gericht om te valideren of de leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. valt te matchen op een bepaalde richting die de instelling kan aanbieden. Wel is er aandacht voor kenmerken van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. die van belang kunnen zijn bij voor het helpen kiezen van een specialisatie. Het kiezen voor een specialisatie is echter bij de intakeOnderdeel van het proces van inschrijven met als doel te bepalen of de instelling passend onderwijs kan bieden. Dit kan inhouden dat het nodig is de leervraag van de potentiële deelnemer nader te specificeren of een assessment te doen. Dit proces gaat vooraf aan het daadwerkelijk sluiten van de verbintenis. niet vereist. Het resultaat van deze intakeOnderdeel van het proces van inschrijven met als doel te bepalen of de instelling passend onderwijs kan bieden. Dit kan inhouden dat het nodig is de leervraag van de potentiële deelnemer nader te specificeren of een assessment te doen. Dit proces gaat vooraf aan het daadwerkelijk sluiten van de verbintenis. een ja of een nee en bij een ‘ja’ is er daarnaast ook een globaal plan om verder in het traject tot een keuze voor een specialisatie te kunnen komen.

Een instelling die geen duidelijke leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. vereist, zal in de intakeOnderdeel van het proces van inschrijven met als doel te bepalen of de instelling passend onderwijs kan bieden. Dit kan inhouden dat het nodig is de leervraag van de potentiële deelnemer nader te specificeren of een assessment te doen. Dit proces gaat vooraf aan het daadwerkelijk sluiten van de verbintenis. vooral ingaan op het duidelijker krijgen van de vraag en een beeld te krijgen van de aanpak die nodig is.

Centraal staat daarbij het achterhalen van aspecten die relevant zijn om de leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. te verhelderen zoals hobby’s, interesses, persoonlijkheidskenmerken etc. Het zoeken naar een 1-op-1 match met bestaand aanbod is niet een primair doel van de intakeOnderdeel van het proces van inschrijven met als doel te bepalen of de instelling passend onderwijs kan bieden. Dit kan inhouden dat het nodig is de leervraag van de potentiële deelnemer nader te specificeren of een assessment te doen. Dit proces gaat vooraf aan het daadwerkelijk sluiten van de verbintenis., maar kan wel een uitkomst zijn als deze goed matched. Vooraf is nog niet duidelijk welke eindkwalificatie behaald gaat worden, maar die moet uiteindelijk wel behaald worden. Er bestaat een kans dat de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. uiteindelijk tot een leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. komt waar de instelling niet in kan voorzien.

Variatie in inhoud van het aanbod

Indien er geen variatie op inhoud mogelijk is wordt hier ook geen aandacht aan besteed bij de intakeOnderdeel van het proces van inschrijven met als doel te bepalen of de instelling passend onderwijs kan bieden. Dit kan inhouden dat het nodig is de leervraag van de potentiële deelnemer nader te specificeren of een assessment te doen. Dit proces gaat vooraf aan het daadwerkelijk sluiten van de verbintenis.. Voor de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. moet wel zeer duidelijk zijn dat hier geen keuze in gemaakt kan worden. Uitkomst is het wel of niet akkoord gaan met de aangeboden inhoud. Als er wel mogelijkheden tot variatie zijn kan hier in de intakeOnderdeel van het proces van inschrijven met als doel te bepalen of de instelling passend onderwijs kan bieden. Dit kan inhouden dat het nodig is de leervraag van de potentiële deelnemer nader te specificeren of een assessment te doen. Dit proces gaat vooraf aan het daadwerkelijk sluiten van de verbintenis. aandacht aan worden besteed. De deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. moet wel geinformeerd worden over de mate van keuzevrijheid die hij heeft als het gaat om de inhoud van het aanbod. In de tweede positie (vaste keuzemogelijkheden) is die minder vrij dan in de derde positie (vaste keuzemogelijkheden en vrij keuze voor inhoud die geen onderdeel van de eindkwalificatie vormt). Deze keuzes hoeft de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. bij de intakeOnderdeel van het proces van inschrijven met als doel te bepalen of de instelling passend onderwijs kan bieden. Dit kan inhouden dat het nodig is de leervraag van de potentiële deelnemer nader te specificeren of een assessment te doen. Dit proces gaat vooraf aan het daadwerkelijk sluiten van de verbintenis. echter nog niet te maken. Het achterhalen van deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. kenmerken die hierbij kunnen helpen is een stap die bij de intakeOnderdeel van het proces van inschrijven met als doel te bepalen of de instelling passend onderwijs kan bieden. Dit kan inhouden dat het nodig is de leervraag van de potentiële deelnemer nader te specificeren of een assessment te doen. Dit proces gaat vooraf aan het daadwerkelijk sluiten van de verbintenis. al gedaan kan worden. Dit is meer van belang naarmate de keuzevrijheid in de inhoud verder gaat dan het kiezen voor inhoud binnen een specialisatie (positie 3).

Variatie in vorm van het aanbod

Indien er geen mogelijkheden worden aangeboden om te varieren in de vorm van het aanbod, betekent dit dat er geen aandacht besteed zal worden aan kenmerken zoals leerstijleen beschrijving van houding en gedrag die bepalen wat iemands voorkeurmanier is van leren. om daar een match mee te maken. In de intakeOnderdeel van het proces van inschrijven met als doel te bepalen of de instelling passend onderwijs kan bieden. Dit kan inhouden dat het nodig is de leervraag van de potentiële deelnemer nader te specificeren of een assessment te doen. Dit proces gaat vooraf aan het daadwerkelijk sluiten van de verbintenis. kunnen ter validatie activiteiten worden ondernomen om bijvoorbeeld naar de leerstijleen beschrijving van houding en gedrag die bepalen wat iemands voorkeurmanier is van leren. van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. om te kijken of deze aansluit op de standaard aangeboden vorm. Indien er wel mogelijkheden zijn tot varieren in de vorm, zal de intakeOnderdeel van het proces van inschrijven met als doel te bepalen of de instelling passend onderwijs kan bieden. Dit kan inhouden dat het nodig is de leervraag van de potentiële deelnemer nader te specificeren of een assessment te doen. Dit proces gaat vooraf aan het daadwerkelijk sluiten van de verbintenis. er mede op gericht zijn om een keuze te maken uit de verschillende vormen die aangeboden worden. Als deze vormen van te voren vast staan moet daar een match mee gemaakt worden. Wanneer de vormen niet vast staan, zal de intakeOnderdeel van het proces van inschrijven met als doel te bepalen of de instelling passend onderwijs kan bieden. Dit kan inhouden dat het nodig is de leervraag van de potentiële deelnemer nader te specificeren of een assessment te doen. Dit proces gaat vooraf aan het daadwerkelijk sluiten van de verbintenis. er op gericht zijn om kenmerken als leerstijleen beschrijving van houding en gedrag die bepalen wat iemands voorkeurmanier is van leren. te achterhalen en daar een passend aanbod bij te formuleren. Dat kan dan een trigger zijn om nieuw aanbod aan te schaffen of te ontwikkelen.

Variatie in aanvullende behoefte

Indien geen variatie mogelijk is ten aanzien van de aanvullende behoefte, zal men alleen gericht zijn op het achterhalen van de behoefte voor hetgeen de wet verplicht. Een instelling zou daarbij de keuze kunnen maken om de bewijslast voor de noodzaak van een aanvullende behoefte bij de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. zelf te leggen. De instelling kan ook ter validatie testen op aanvullende behoeftes waarop de instelling niet faciliteert, om daarmee vast te kunnen stellen of er aspecten zijn die een risico kunnen vormen voor een goed verloop van het leertraject.

Een instelling kan varieren in aanvullende behoeftes door zich te specialiseren in een aantal van deze behoeftes. Doordat deze instelling op een aantal aanvullende behoeftes is gespecialiseerd, is de verwachting dat daardoor juist deelnemers naar de instelling toekomen die deze aanvullende behoefte hebben. De specialisatie is schaalbaar en diep geintegreerd in de instelling en er zijn veel kennis en middelen beschikbaar. De intakerVertegenwoordiger vanuit de instelling welke het intakegesprek voert met de potentiële deelnemer is goed op de hoogte van de mogelijkheden die een instelling wel en niet kan bieden.

Indien een instelling op alle mogelijke aanvullende behoeftes van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. iets wil aanbieden, is de intakeOnderdeel van het proces van inschrijven met als doel te bepalen of de instelling passend onderwijs kan bieden. Dit kan inhouden dat het nodig is de leervraag van de potentiële deelnemer nader te specificeren of een assessment te doen. Dit proces gaat vooraf aan het daadwerkelijk sluiten van de verbintenis. gericht op het verkrijgen van een zo breed mogelijk beeld van de behoefte van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student.. Dit is niet op schaalgrootte gericht: initieel kan deze behoefte aanwezig zijn bij maar één deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student.. Bij de intakeOnderdeel van het proces van inschrijven met als doel te bepalen of de instelling passend onderwijs kan bieden. Dit kan inhouden dat het nodig is de leervraag van de potentiële deelnemer nader te specificeren of een assessment te doen. Dit proces gaat vooraf aan het daadwerkelijk sluiten van de verbintenis. wordt de aanvullende behoefte herkent waarna er een voor deze individuele deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. een passende oplossing met minimale inzet gevonden wordt. Dat sluit niet uit dat eenzelfde oplossing voor meerdere deelnemers kan worden ingezet: van de minimale inzet gedachte is dit zelfs wenselijk. De intakeOnderdeel van het proces van inschrijven met als doel te bepalen of de instelling passend onderwijs kan bieden. Dit kan inhouden dat het nodig is de leervraag van de potentiële deelnemer nader te specificeren of een assessment te doen. Dit proces gaat vooraf aan het daadwerkelijk sluiten van de verbintenis. levert uiteindelijk een advies op ten aanzien van de ondersteuning van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student.. In principe worden er geen deelnemers afgewezen, tenzij er in de intakeOnderdeel van het proces van inschrijven met als doel te bepalen of de instelling passend onderwijs kan bieden. Dit kan inhouden dat het nodig is de leervraag van de potentiële deelnemer nader te specificeren of een assessment te doen. Dit proces gaat vooraf aan het daadwerkelijk sluiten van de verbintenis. gesignaleerd dat de situaties te ernstig is en dat er meer specialisme nodig is.