Encyclopedie
Begrippenlijst

Monitoren acceptatie deelnemersrooster

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit is een use case


Het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. dat gemaakt en geëffectueerd is, wordt in principe ook uitgevoerd. Er wordt niet gewacht op deelnemeracceptatie. Parallel aan het effectueren (en eventueel uitvoeren) van het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. wordt gedurende een bepaalde periodeEen periode is een afgebakende tijdseenheid de lengte wordt gekozen door een instelling zelf. Dit kan een uur een dag een week 10 weken etc zijn. de deelnemers gevraagd het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. te accepteren. Als de acceptatie van roosters voldoende is, kan de uitvoering van het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. onverminderd doorgaan, maar als onverhoopt blijkt dat te veel deelnemers niet accepteren moet er op gereageerd worden. Het monitoren van deze acceptatie en het eventueel in gang zetten van het oplossen van een te hoge mate van roosterafwijzing gebeurt in deze use case. Het monitoren van de deelnemersacceptatie vindt plaats binnen een vastgestelde periodeEen periode is een afgebakende tijdseenheid de lengte wordt gekozen door een instelling zelf. Dit kan een uur een dag een week 10 weken etc zijn. nadat het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. ter acceptatie is aangeboden.

Use case

Aanleiding

Middels de use case Effectueren roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. is er een (nieuw of gewijzigd) geëffectueerd roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. beschikbaar gekomen. De deelnemers zijn op de hoogte gebracht van hun daaruit afgeleide deelnemersrooster. Hen is gevraagd hun deelnemersrooster actief of passief te accepteren (afhankelijk van de keuze van de instelling; zie use case Deelnemer accepteert roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet.).

Actoren

Doel

Vaststellen of voldoende deelnemers (voldoende snel) hun deelnemersrooster accepteren, zodat het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. zoals dat is opgesteld ook daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. En het indien nodig nemen van passende maatregelen als te veel deelnemers hun roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. niet accepteren.

Beschrijving acties

De monitoring vindt plaats tussen het moment van effectueren van het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. tot en met het eind van de periodeEen periode is een afgebakende tijdseenheid de lengte wordt gekozen door een instelling zelf. Dit kan een uur een dag een week 10 weken etc zijn. waarin de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. moet accepteren. In die periodeEen periode is een afgebakende tijdseenheid de lengte wordt gekozen door een instelling zelf. Dit kan een uur een dag een week 10 weken etc zijn. worden periodiek (bijvoorbeeld dagelijks) de volgende acties uitgevoerd.

Opstellen rapportage roosteracceptatie 
Er wordt een rapportage opgesteld over de acceptatie van het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. door de deelnemers. In deze rapportage zijn knelpunten inzichtelijk op basis van drempelwaarden/criteria t.a.v. de voortgang van de acceptatie door deelnemers. Deze knelpunten kunnen inzichtelijk worden gemaakt op diverse niveaus, zoals voor de hele instelling, een opleiding, een team of per begeleiderMedewerker van een onderwijsinstelling die als rol heeft het volgen en ondersteunen van deelnemers tijdens hun leerloopbaan. De begeleider die leeractiviteiten begeleidt wordt ook coach genoemd. De begeleider die de loopbaan van de deelnemer ondersteund wordt ook leertrajectbegeleider genoemd.. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de volgende criteria en drempelwaarden:
 • Aantal/percentage deelnemers dat zijn roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. heeft afgewezen, drempelwaarde voor een knelpunt bijvoorbeeld bij meer dan 5%.
 • Aantal/percentage deelnemers dat nog niet heeft geaccepteerd, drempelwaarde voor een knelpunt bijvoorbeeld minder dan 50% in de laatste week (alleen van toepassing bij een actieve acceptatie).
Besluiten over doorgaan met voorbereiding van de uitvoering 
Naar aanleiding van de monitoring wordt er een besluit genomen over het doorgaan met de voorbereiding van de uitvoering van het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet.. Als er geen reden is om actie te ondernemen, dan wordt het geëffectueerde roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. voorbereidt om het uit te voeren.
Wanneer de gesignaleerde knelpunten in de rapportage aanleiding geven tot het nemen van maatregelen, dan worden de hieronder genoemde acties ondernomen.
Analyse van de knelpunten in de roosteracceptatie 
In deze stap wordt de oorzaak van de roosterafwijzing onderzocht (deelnemers hebben een reden moeten opgeven) en bekeken, welke acties zouden kunnen leiden tot een oplossing. Bijvoorbeeld:
 • Het wijzigen van de inzet van bepaalde middelen, zoals de inzet van docenten of de locaties.
 • Het wijzigen van de arrangementen van bepaalde deelnemers.
 • Het wijzigen van roosterregels, zoals maximale groepsgrootte, reizen tussen locaties, tussenuren.
 • Aanvullende begeleidingHet geheel aan (begeleidings)processen waarbij de begeleider op basis van leeractiviteiten gegevens uit de aanwezigheidsregistratie en andere beschikbare gegevens het leerproces van een deelnemer volgt bijstuurt en toekomstgericht advies geeft. van de deelnemers, zodat zij mogelijk alsnog bereid zijn het aangeboden roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. te accepteren.
Beslissen over te nemen maatregelen 
Bepaald wordt door het management welke actie wordt ondernomen om het acceptatieprobleem op te lossen. Dit kunnen één van de volgende acties zijn.
 • Herzien roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet.
Het huidige roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. dat bij de deelnemers ligt ter acceptatie, wordt geannuleerd. Dit houdt in dat de deelnemers worden geïnformeerd over het feit dat het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. herzien zal worden en het proces van roosteracceptatie wordt afgebroken. Deelnemers die dat nog niet gedaan hebben, kunnen het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. ook niet meer accepteren. Vervolgens gaat er een signaal naar de use case Maken roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet.. Daarbij wordt aangegeven met welke gewijzigde instellingen het nieuwe roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. gemaakt moet worden, om te voorkomen dat de roosterafwijzing opnieuw zal optreden.
 • Collectief overreden
De begeleidingHet geheel aan (begeleidings)processen waarbij de begeleider op basis van leeractiviteiten gegevens uit de aanwezigheidsregistratie en andere beschikbare gegevens het leerproces van een deelnemer volgt bijstuurt en toekomstgericht advies geeft. motiveert en beargumenteert aan de groepen waarom de instelling het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. niet op deze knelpunten wordt herzien. De groep wordt gevraagd het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. alsnog te accepteren.
 • Kleine roosterwijziging
Het huidige roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. wordt in dit geval niet ingrijpend aangepast. Op basis van de genoemde redenen voor de afwijzing, wordt er binnen het geëffectueerde roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. gezocht naar oplossingen. Bijvoorbeeld: een onderwijsproductEen onderwijsproduct is een product (zoals een les een cursus module of andere onderwijseenheid) dat zodanig van metadata is voorzien dat het geschikt is om te roosteren. Een onderwijsproduct is enkelvoudig dan wel samengesteld. Enkelvoudig betekent dat er sprake is van één uniek product dat niet verder onderverdeeld is in andere onderwijseenheden (een les Engels van één uur kan een enkelvoudig product zijn). De onderwijscatalogus kan ook samengestelde onderwijsproducten bevatten. Een samengesteld onderwijsproduct bevat informatie over de afzonderlijke (enkelvoudige) onderwijsproducten (die deel uit maken van de samenstelling) én informatie over de samenstelling zelf (bijv. de volgorde). Deze informatie vormt samen de paklijst van het samengestelde onderwijsproduct. De paklijst is dus de informatiedrager van de samenstelling. Een voorbeeld van een samengesteld onderwijsproduct is een 2 daagse cursus Engels voor beginners met een theorie- en een praktijkdag. De theoriedag is een enkelvoudig onderwijsproduct net zoals de praktijkdag. De paklijst geeft aan dat de theoriedag voor de praktijkdag moet worden ingepland. wordt voor een gehele groep op een ander tijdstip gepland. De roosterwijziging wordt door de begeleiderMedewerker van een onderwijsinstelling die als rol heeft het volgen en ondersteunen van deelnemers tijdens hun leerloopbaan. De begeleider die leeractiviteiten begeleidt wordt ook coach genoemd. De begeleider die de loopbaan van de deelnemer ondersteund wordt ook leertrajectbegeleider genoemd. besproken met de deelnemers. Als de roosterwijziging wordt geaccepteerd, wordt de roosterwijziging verwerkt in het GRIDAfkorting voor het Gemeenschappelijk Rooster Informatie Domein en nogmaals gecommuniceerd. De deelnemers kan het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. dan accepteren.

Resultaat

 • Aan het einde van de monitorperiode ligt er een door de deelnemers geaccepteerd roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet..

of

 • Indien er onvoldoende acceptatie is, zijn er passende maatregelen genomen.

Frequentie

Paar keer per jaar: na het effecturen van een nieuw roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet..

Werkopdrachten

WerkopdrachtVan use caseNaar use case
Monitoren deelnemersacceptatieEffectueren roosterMonitoren acceptatie deelnemersrooster
Opnieuw roosteren vanwege roosterafwijzingMonitoren acceptatie deelnemersroosterMaken rooster

Activiteitendiagram

width=400px

Functies

FunctieFunctiesoort
Incidentele aanpassing deelnemersrooster
Rapportage roosteracceptatie