Encyclopedie
Begrippenlijst

Middelencatalogus

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Onder middelencatalogus wordt de functionaliteit verstaan die ervoor zorgt dat alle beschikbare middelen binnen een instelling (lokalen, docenten en andere middelen) aan worden geboden aan het roosterproces. De middelen moeten daarbij voorzien zijn van de benodigde metadataMetadata zijn gegevens die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven. Het zijn dus eigenlijk data over data. De metadata van een onderwijsproduct bevatten dus gegevens over het onderwijsproduct zoals de titel de omvang volgorde leerstijl complexiteit. Wanneer er vanuit het roosterproces of de planning behoefte aan een wijziging in de middelen is, dan wordt dat ook binnen Middelen afgehandeld.

Functionaliteiten

De middelencatalogus is een voorziening die de informatie over middelen (lokalen, docenten en overige middelen) ter beschikking stelt aan het roosterproces (de roostermachineDe roostermachine is een systeem dat op basis van alle arrangementen de beschikbare middelen en de onderwijs- en bedrijfsregels een top x (bijvoorbeeld een top vijf) van roostervoorstellen maakt.). De lokalen en overige middelen zijn al beschikbaar in een kernregistratie middelen (facilitair management systeem), en de docenten al in een kernregistratie personeel (HRM systeem). Deze informatie moet verrijkt worden met aanvullende metadataMetadata zijn gegevens die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven. Het zijn dus eigenlijk data over data. De metadata van een onderwijsproduct bevatten dus gegevens over het onderwijsproduct zoals de titel de omvang volgorde leerstijl complexiteit en in die vorm aan de roostermachineDe roostermachine is een systeem dat op basis van alle arrangementen de beschikbare middelen en de onderwijs- en bedrijfsregels een top x (bijvoorbeeld een top vijf) van roostervoorstellen maakt. beschikbaar worden gesteld. Door tussenkomst van deze middelencatalogus beschikt de roostermachineDe roostermachine is een systeem dat op basis van alle arrangementen de beschikbare middelen en de onderwijs- en bedrijfsregels een top x (bijvoorbeeld een top vijf) van roostervoorstellen maakt. over een uniform gemetadateerd gegevensverzameling. Deze metadataMetadata zijn gegevens die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven. Het zijn dus eigenlijk data over data. De metadata van een onderwijsproduct bevatten dus gegevens over het onderwijsproduct zoals de titel de omvang volgorde leerstijl complexiteit kan door de roostermachineDe roostermachine is een systeem dat op basis van alle arrangementen de beschikbare middelen en de onderwijs- en bedrijfsregels een top x (bijvoorbeeld een top vijf) van roostervoorstellen maakt. gebruikt worden in de regels die het roosterproces sturen.


Metadateren middelen

  • Hier worden alle middelen die nodig zijn om het onderwijs uit te voeren geregistreerd en op een zodanige manier gemetadateerd dat, gekoppeld aan onderwijs, er geroosterd kan worden.
  • Het registreren van de middelen (lokalen, docenten en andere middelen) heeft al elders plaatsgevonden. Deze functie voorziet in het toekennen van metadataMetadata zijn gegevens die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven. Het zijn dus eigenlijk data over data. De metadata van een onderwijsproduct bevatten dus gegevens over het onderwijsproduct zoals de titel de omvang volgorde leerstijl complexiteit aan de geregistreerde middelen en het beschikbaar stellen van deze gegevens aan het roosterproces.


Wijzigen middelen (Functionaliteit)

Wanneer vanuit het roosterproces de behoefte ontstaat aan een bijstelling van middelen (verwerven, afstoten of wijzigen) dan kan dat worden geregistreerd. Op basis van deze informatie kan het daadwerkelijke wijzigen van de middelen worden opgepakt.


Invloed van scenario's

Om de verschillende scenario’s gelijktijdig te kunnen ondersteunen is het noodzakelijk dat de hiervoor beschreven functionaliteit de nodige flexibiliteit kent. De beschreven functionaliteiten moeten toepasbaar zijn in elk van de vier scenario’s.

In de onderstaande tabel is per functionaliteit aangegeven in welke mate deze functionaliteit benodigd is (per scenario).

Legenda:

X Functionaliteit is niet van toepassing in dit scenario
O Functionaliteit is optioneel/ wordt laag frequent ingezet in dit scenario
OO Functionaliteit is in beperkte mate van toepassing in dit scenario
OOO Functionaliteit is volledig van toepassing/ wordt hoog frequent ingezet in dit scenario
Functionaliteit Geel Rood Groen Blauw
Metadateren middelen OOO OO OO O
Wijzigen middelen (Functionaliteit) OOO X OO O