Encyclopedie
Begrippenlijst

Leeraanbod plannen

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit is een proces

Korte beschrijving

Het volledige proces rondom het maken, controleren en effectueren van het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet.. Rekening houdend met deelnemerwensen en flexibiliteitskenmerken van de instelling.

Uitgangspunten en keuzes

 • Keuze in de mate van flexibiliteit van het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. door de toepassing van instelbare regels (onderwijs- en bedrijfsregels) en door in het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. vrij in te vullen ruimte te creëren
 • Roosteren door het combineren van de individuele arrangementen van deelnemers en de collectief beschikbare middelen
 • Mogelijkheid tot simulerenRoostervoorstellen maken met aanpassingen in de arrangementen beschikbare middelen regels en/of andere parameters om te komen tot een acceptabel rooster. De managers onderwijs en bedrijfsvoering beslissen wat er in de simulatie wordt aangepast. Er kunnen aanpassingen worden gedaan in de regels en er kan worden gesimuleerd met extra of andere middelen. Ook arrangementen kunnen worden aangepast. (met fictieve middelen) voor een optimale roosteroplossing
 • Roosteren met ‘bevroren’ arrangementen en middelen
 • Roosteren met vrije ruimte voor individuele leerwensen
 • Monitoren van de effecten van flexibel roosteren
 • Mogelijkheid voor het meenemen van bedrijfsoverwegingen (uitnutting resourcesResources zijn middelen die nodig zijn voor het primair proces. Bijv. docenten lokalen gebruiksartikelen assets.)
 • Beoordelen kwaliteit van het roosterproces
 • Het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. wordt aan de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. aangeboden ter acceptatie
 • Deelnemeracceptatie leidt tot verwachte aanwezigheidGeregistreerde (fysieke) aanwezigheid van een deelnemer op een (enig) gepland tijdstip in een gespecificeerde omgeving. Wanneer hij niet aanwezig is is hij ongeoorloofd of geoorloofd afwezig. in het afnemen van onderwijsproducten
 • Het monitoren van de acceptatie van het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. door deelnemers is sturingsinformatie voor het ondernemen van acties (bijv. herziening van roosters, collectief overreden van deelnemers of doorvoeren van kleine roosterwijzigingen)
 • Als een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. zijn roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. niet accepteert wordt er eerst gezocht naar een individuele oplossing binnen het bestaande roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet.
 • Als een leerarrangement niet gepland kan worden, zijn er verschillende mogelijkheden om dit op te lossen variërend van het aanvullen van het bestaande roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. tot het herformuleren van de leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden.

Het maken van het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet.

De use case ‘maken roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet.’ omvat het proces dat alle individuele leervragen, bestaande uit onderwijsproducten en geformuleerd in arrangementen, bij elkaar voegt. Alle gevraagde onderwijsproducten worden verbonden aan de beschikbare middelen (bijvoorbeeld docenten, lokalen en andere faciliteiten). Dit alles wordt geplaatst in de tijd. Een belangrijk aspect hierbij is het vinden van de balans tussen de wensen van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student., het beschikbare onderwijsaanbod inclusief de bijbehorende middelen en een efficiënte bedrijfsvoering. Een andere manier van roosteren is dat er op basis van historische gegevens, ervaringscijfers en huidige aantallen wordt bepaald welke onderwijsproducten waarschijnlijk zullen worden gevraagd. Deze onderwijsproducten worden dan gepland. Na dit proces kunnen deelnemers hun leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. formuleren door zich in te schrijven op de geplande onderwijsproducten. Ook deze wijze van roosteren past binnen het functioneel ontwerp, alleen de volgordelijkheid van de use cases is dan anders.

Roosterafwegingen

Voordat een roosterproces wordt gestart, is er een aantal afwegingen gemaakt, met betrekking tot het proces van roosteren. De lengte van een roosterperiode. Bijvoorbeeld 1 dag, 10 weken of een heel jaar. De frequentie van het maken van een nieuw roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet.. Bijvoorbeeld elke dag, elke 10 weken of 1 keer per jaar. Om het verschil met de lengte van de periodeEen periode is een afgebakende tijdseenheid de lengte wordt gekozen door een instelling zelf. Dit kan een uur een dag een week 10 weken etc zijn. duidelijk te maken; als er gekozen is om altijd een roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. van 10 weken bekend te willen hebben, kan er bijvoorbeeld voor worden gekozen om iedere week een nieuw weekrooster te maken voor over 10 weken. De lengte van de periodeEen periode is een afgebakende tijdseenheid de lengte wordt gekozen door een instelling zelf. Dit kan een uur een dag een week 10 weken etc zijn. voorafgaande aan de ingangsdatum van een roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet., waarop deze definitief moet zijn. Bijvoorbeeld 1 week voor start moet een roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. zijn vastgesteld. De gemaakte keuzes verschillen per instelling en soms ook nog binnen één instelling. Alle keuzes worden ondersteund in het functioneel ontwerp. Een belangrijke keuze door Triple A is dat de roostermachineDe roostermachine is een systeem dat op basis van alle arrangementen de beschikbare middelen en de onderwijs- en bedrijfsregels een top x (bijvoorbeeld een top vijf) van roostervoorstellen maakt. roostert met ‘bevroren’ informatie. Dit wil zeggen; voor aanvang van het roosteren worden alle opgestelde arrangementen en beschikbare middelen bevroren, zodat wijzigingen in arrangementen of middelen tijdens het roosterproces niet automatisch worden meegenomen. Deze middelen worden op dat moment ook voorlopig gereserveerd. Dit om het proces beheersbaar te houden. Als alle wijzigingen continu zouden moeten worden meegenomen, is ieder gemaakt roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. direct achterhaald.

Onderwijsregels en bedrijfsregels

Om de roostermachineDe roostermachine is een systeem dat op basis van alle arrangementen de beschikbare middelen en de onderwijs- en bedrijfsregels een top x (bijvoorbeeld een top vijf) van roostervoorstellen maakt. ‘goede’ roosters te kunnen laten maken, is het nodig om gemaakte afspraken binnen een instelling te vertalen in regels. Er zijn regels die betrekking hebben op het onderwijs en regels die betrekking hebben op de bedrijfsvoering. Deze onderwijs- en bedrijfsregels kunnen in een roostermachineDe roostermachine is een systeem dat op basis van alle arrangementen de beschikbare middelen en de onderwijs- en bedrijfsregels een top x (bijvoorbeeld een top vijf) van roostervoorstellen maakt. worden vastgelegd, bijvoorbeeld het maximaal aantal lesuur per dag voor een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. of een docentMedewerker van de instelling die direct betrokken is bij het primaire onderwijsproces en daarbij verschillende rollen kan vervullen zoals instructeur coach begeleider., het maximaal aantal tussenuren, het mogen afwijken van een samengesteld arrangementeen planbaar geheel van beschikbare onderwijsproducten. Een arrangement bestaat uit een verzameling enkelvoudige en/of samengestelde onderwijsproducten aangevuld met aanvullende eisen en wensen met betrekking tot de volgorde of de periode waarin het product moet worden afgenomen. Een arrangement kan uit één onderwijsproduct (enkelvoudig of samengesteld) bestaan., een minimale bezettingsgraad van 70% voor een ruimte, etc. Ook in de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. staan onderwijs- en bedrijfsregels per onderwijsproductEen onderwijsproduct is een product (zoals een les een cursus module of andere onderwijseenheid) dat zodanig van metadata is voorzien dat het geschikt is om te roosteren. Een onderwijsproduct is enkelvoudig dan wel samengesteld. Enkelvoudig betekent dat er sprake is van één uniek product dat niet verder onderverdeeld is in andere onderwijseenheden (een les Engels van één uur kan een enkelvoudig product zijn). De onderwijscatalogus kan ook samengestelde onderwijsproducten bevatten. Een samengesteld onderwijsproduct bevat informatie over de afzonderlijke (enkelvoudige) onderwijsproducten (die deel uit maken van de samenstelling) én informatie over de samenstelling zelf (bijv. de volgorde). Deze informatie vormt samen de paklijst van het samengestelde onderwijsproduct. De paklijst is dus de informatiedrager van de samenstelling. Een voorbeeld van een samengesteld onderwijsproduct is een 2 daagse cursus Engels voor beginners met een theorie- en een praktijkdag. De theoriedag is een enkelvoudig onderwijsproduct net zoals de praktijkdag. De paklijst geeft aan dat de theoriedag voor de praktijkdag moet worden ingepland., bijvoorbeeld over de benodigde faciliteiten, het minimaal en maximaal aantal deelnemers, over de vereiste voorkennis, over de samenhang met een ander onderwijsproductEen onderwijsproduct is een product (zoals een les een cursus module of andere onderwijseenheid) dat zodanig van metadata is voorzien dat het geschikt is om te roosteren. Een onderwijsproduct is enkelvoudig dan wel samengesteld. Enkelvoudig betekent dat er sprake is van één uniek product dat niet verder onderverdeeld is in andere onderwijseenheden (een les Engels van één uur kan een enkelvoudig product zijn). De onderwijscatalogus kan ook samengestelde onderwijsproducten bevatten. Een samengesteld onderwijsproduct bevat informatie over de afzonderlijke (enkelvoudige) onderwijsproducten (die deel uit maken van de samenstelling) én informatie over de samenstelling zelf (bijv. de volgorde). Deze informatie vormt samen de paklijst van het samengestelde onderwijsproduct. De paklijst is dus de informatiedrager van de samenstelling. Een voorbeeld van een samengesteld onderwijsproduct is een 2 daagse cursus Engels voor beginners met een theorie- en een praktijkdag. De theoriedag is een enkelvoudig onderwijsproduct net zoals de praktijkdag. De paklijst geeft aan dat de theoriedag voor de praktijkdag moet worden ingepland. enz. Dergelijke informatie maakt onderdeel uit van de zogenaamde metadatering. Daarnaast kunnen er ook bedrijfsregels staan in de middelenadministratie, zoals de beschikbaarheid van een docentMedewerker van de instelling die direct betrokken is bij het primaire onderwijsproces en daarbij verschillende rollen kan vervullen zoals instructeur coach begeleider., of het maximum aantal deelnemersMaximum aantal deelnemers dat het betreffende onderwijsproduct kan afnemen. in een lokaal. Als de regels zijn vastgelegd, is het belangrijk om te bepalen en vast te leggen wat de zwaarte is van een regelEen regel of beslisregel (= businessrule) is een volgens een geformaliseerde syntax vastgelegde randvoorwaarde in het roosteringsproces.. Is het bijvoorbeeld belangrijker dat een gevraagd onderwijsproductEen onderwijsproduct is een product (zoals een les een cursus module of andere onderwijseenheid) dat zodanig van metadata is voorzien dat het geschikt is om te roosteren. Een onderwijsproduct is enkelvoudig dan wel samengesteld. Enkelvoudig betekent dat er sprake is van één uniek product dat niet verder onderverdeeld is in andere onderwijseenheden (een les Engels van één uur kan een enkelvoudig product zijn). De onderwijscatalogus kan ook samengestelde onderwijsproducten bevatten. Een samengesteld onderwijsproduct bevat informatie over de afzonderlijke (enkelvoudige) onderwijsproducten (die deel uit maken van de samenstelling) én informatie over de samenstelling zelf (bijv. de volgorde). Deze informatie vormt samen de paklijst van het samengestelde onderwijsproduct. De paklijst is dus de informatiedrager van de samenstelling. Een voorbeeld van een samengesteld onderwijsproduct is een 2 daagse cursus Engels voor beginners met een theorie- en een praktijkdag. De theoriedag is een enkelvoudig onderwijsproduct net zoals de praktijkdag. De paklijst geeft aan dat de theoriedag voor de praktijkdag moet worden ingepland. wordt gepland of dat het minimale aantal deelnemers wordt gehaald.

Roosteren

Met al deze gegevens kan er worden geroosterd voor de eerstvolgende periodeEen periode is een afgebakende tijdseenheid de lengte wordt gekozen door een instelling zelf. Dit kan een uur een dag een week 10 weken etc zijn.. Om een inschatting te maken of het roosterproces goed loopt, heeft de roostermaker continu zicht op de voortgang. De roostermachineDe roostermachine is een systeem dat op basis van alle arrangementen de beschikbare middelen en de onderwijs- en bedrijfsregels een top x (bijvoorbeeld een top vijf) van roostervoorstellen maakt. maakt een top x (bijvoorbeeld een top 5) van roostervoorstellen, waaraan een score hangt en een diagnoserapportIn het diagnoserapport staat beschreven aan welke regels in een bepaald roostervoorstel niet wordt voldaan en wat de reden hiervoor is. Daarnaast wordt duidelijk welke (deel)arrangementen eventueel niet gepland kunnen worden en welke middelen een knelpunt zijn.. De score wordt bepaald door het voldoen aan de ingestelde regels met de weegfactoren. Hoe meer een voorstel voldoet aan de (belangrijkste) gestelde regels, hoe hoger de score. In het diagnoserapportIn het diagnoserapport staat beschreven aan welke regels in een bepaald roostervoorstel niet wordt voldaan en wat de reden hiervoor is. Daarnaast wordt duidelijk welke (deel)arrangementen eventueel niet gepland kunnen worden en welke middelen een knelpunt zijn. staat beschreven aan welke regels niet wordt voldaan en wat de reden hiervoor is. Ook wordt duidelijk welke (deel) arrangementen niet kunnen worden gepland.

Dialoog

De beste roostervoorstellen worden geanalyseerd door de roostermaker. Vervolgens bespreekt hij de voorstellen met de persoon die verantwoordelijk is voor het onderwijs en de persoon die verantwoordelijk is voor de middelen. Deze managers onderwijs en bedrijfsvoering beslissen welk roostervoorstel het beste is en vervolgens ook of het voorstel goed genoeg is. Ook kan ervoor worden gekozen om (steeksproefsgewijs) deelnemers en docenten te betrekken in deze dialoog. Voor Triple A is de dialoog het middelpunt in het proces van roosteren en erg belangrijk.

Simuleren

Als ook het beste roostervoorstel geen goedkeuring krijgt, moet er worden gesimuleerd. Het diagnoserapportIn het diagnoserapport staat beschreven aan welke regels in een bepaald roostervoorstel niet wordt voldaan en wat de reden hiervoor is. Daarnaast wordt duidelijk welke (deel)arrangementen eventueel niet gepland kunnen worden en welke middelen een knelpunt zijn. kan ook een aanleiding zijn om te gaan simulerenRoostervoorstellen maken met aanpassingen in de arrangementen beschikbare middelen regels en/of andere parameters om te komen tot een acceptabel rooster. De managers onderwijs en bedrijfsvoering beslissen wat er in de simulatie wordt aangepast. Er kunnen aanpassingen worden gedaan in de regels en er kan worden gesimuleerd met extra of andere middelen. Ook arrangementen kunnen worden aangepast.. De managers onderwijs en bedrijfsvoering beslissen wat er in de simulatie wordt aangepast. Er kunnen aanpassingen worden gedaan in de regels en er kan worden gesimuleerd met extra of andere middelen. Eventueel kunnen arrangementen worden aangepast. Indien er voor wordt gekozen om te simulerenRoostervoorstellen maken met aanpassingen in de arrangementen beschikbare middelen regels en/of andere parameters om te komen tot een acceptabel rooster. De managers onderwijs en bedrijfsvoering beslissen wat er in de simulatie wordt aangepast. Er kunnen aanpassingen worden gedaan in de regels en er kan worden gesimuleerd met extra of andere middelen. Ook arrangementen kunnen worden aangepast. met andere of extra middelen, is het uitgangspunt dat de aanpassing of toevoeging wel kan worden gerealiseerd voor aanvang van de start van de roosterperiode. De simulatie levert ‘nieuwe’ roostervoorstellen met diagnoserapporten op. Daarin staat naast de informatie over het niet voldoen aan regels en arrangementen ook duidelijk welke aanpassingen zijn gedaan in de simulatie. De simulatieroostervoorstellen worden wederom in een dialoog besproken. Het proces roosteren stopt als er een roostervoorstel is wat de goedkeuring heeft van de managers of als er geen tijd meer is.

Het effectueren van het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet.

Als er is besloten om een roostervoorstel daadwerkelijk uit te gaan voeren, moeten allerlei activiteiten in gang worden gezet om een roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. op een correcte wijze definitief te maken. Als eerste moet een roostervoorstel in de productieomgevingOmgeving waarin de informatiesystemen functioneren die leidend zijn voor de bedrijfsvoering en het primaire proces. In het specifieke geval van de roosteromgeving wordt een geaccepteerd roostervoorstel in de productieomgeving gezet waardoor het een actueel rooster wordt voor de eerstvolgende periode. Hierdoor wordt beslag gelegd op de benodigde middelen en worden eventuele wijzigingen vanuit de simulatie in de regels middelen of arrangementen overgenomen. worden gezet, waardoor het een actueel roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. wordt voor de eerstvolgende periodeEen periode is een afgebakende tijdseenheid de lengte wordt gekozen door een instelling zelf. Dit kan een uur een dag een week 10 weken etc zijn.. Hierdoor leg je beslag op de benodigde middelen en worden eventuele wijzigingen vanuit de simulatie in de regels, middelen of arrangementen overgenomen. Tijdens het roosterproces kunnen ook veranderingen hebben plaatsgevonden in de arrangementen of in de beschikbare middelen. Al deze veranderingen tussen het roostervoorstel en de actuele gegevens worden zichtbaar, zodat er actie kan worden ondernomen.

Acties uit wijzigingen

Als er arrangementen zijn die niet gepland kunnen worden of zijn gewijzigd, moet dit door de begeleiderMedewerker van een onderwijsinstelling die als rol heeft het volgen en ondersteunen van deelnemers tijdens hun leerloopbaan. De begeleider die leeractiviteiten begeleidt wordt ook coach genoemd. De begeleider die de loopbaan van de deelnemer ondersteund wordt ook leertrajectbegeleider genoemd. met de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. worden besproken en uiteindelijk worden aangepast in het systeem. Als er in de simulatie middelen zijn aangepast of toegevoegd (er zijn fictieve middelen ingezet), dan moeten deze wijzigingen of toevoegingen daadwerkelijk worden gerealiseerd, bijvoorbeeld het huren van een lokaal elders.

Communicatie

Alle personen die betrekking hebben op het gemaakte roostervoorstel worden op de hoogte gebracht dat er een nieuw roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. is. Dit kunnen de deelnemers en docenten zijn waar het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. voor geldt, maar ook de ondersteuning zoals conciërges en receptie die ook informatie over het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. nodig hebben. Als een instelling ervoor kiest om de vraag van een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. centraal te stellen, kan ervoor worden gekozen iedere deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. zijn roostervoorstel te laten accepteren. Indien dit het geval is, wordt in de communicatie over het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. ook kenbaar gemaakt wat de acceptatietermijn is.

Controleren van de realisatie van het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet.

Als een roosterperiode is geëindigd, wil je als instelling weten of de vraag en het aanbod samen zijn gekomen. Je wilt graag voor de wet- en regelgeving weten of het geplande roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. ook daadwerkelijk is uitgevoerd en of er aan de klokurennorm (850 of 300) is voldaan. Om dit te beoordelen, moeten rapportages worden gemaakt over het geplande onderwijsaanbod en het gerealiseerde aanbod. De rapportages moeten worden geanalyseerd en worden besproken. Bij een negatief resultaat kunnen verbetervoorstellen worden gedaan en acties worden uitgezet. Specifiek voor de situatie dat het individueel aanvullen van het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. wordt gebruikt, wil je weten of de vrije ruimte die in het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. is gecreëerd voldoende is opgevuld met onderwijsactiviteiten. Daarnaast wil je ook graag weten of het geplande roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. ook kwalitatief heeft voldaan aan de gestelde eisen. Je wilt weten of het onderwijsaanbod overeenkwam met de vraag van de deelnemers. Dit kun je achterhalen door enquêtes te doen. De uitslag moet worden geanalyseerd en besproken. Het is van belang om te weten of het roosterproces naar tevredenheid is verlopen, gekeken naar het proces maar ook naar de docentMedewerker van de instelling die direct betrokken is bij het primaire onderwijsproces en daarbij verschillende rollen kan vervullen zoals instructeur coach begeleider.. Tijdens het evalueren van het proces, kunnen knelpunten worden besproken, verbetervoorstellen worden gedaan en acties worden uitgezet. Uit bedrijfsoverweging wil je weten of de benutting van de middelen in een roosterperiode heeft voldaan aan de gestelde eisen vanuit de instelling. Je wilt graag rapportages over de bezettingsgraad, de tijden van bezetting etc. De rapportages moeten worden geanalyseerd en worden besproken. Bij een negatief resultaat kunnen verbetervoorstellen worden gedaan en acties worden uitgezet.

De deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. accepteert het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet.

Aangezien het centraal stellen van de leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. een fundamenteel uitgangspunt is van de onderwijsfilosofie van Triple A, heeft Triple A dit ook in het proces roosteren vertaald. De gedachte is dat als de leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. echt centraal staat, de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. een aangeboden roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. ook moet kunnen accepteren of niet. De acceptatie is de finale bevestiging van de verbintenisrechtsgeldige overeenkomst tussen deelnemer en instelling of tussen bedrijf en instelling. Op basis van deze overeenkomst ontstaat een bekostigingsrelatie. De instelling verplicht zich nader te bepalen onderwijsproducten beschikbaar te stellen met als eerste een startonderwijsproduct dat vanaf een in de verbintenis vastgelegde datum kan worden afgenomen. De deelnemer spreekt de intentie uit om onderwijsproducten af te nemen op nader te plannen tijdstippen waarbij waar mogelijk de begindatum van het startonderwijsproduct in de verbintenis is vastgelegd. en is tevens de bevestiging dat een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. verwacht wordt voor de geroosterde onderwijsproducten voor de aan- en afwezigheidregistratie. In de simulatie kan ten behoeve van het maken van het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet., het arrangementeen planbaar geheel van beschikbare onderwijsproducten. Een arrangement bestaat uit een verzameling enkelvoudige en/of samengestelde onderwijsproducten aangevuld met aanvullende eisen en wensen met betrekking tot de volgorde of de periode waarin het product moet worden afgenomen. Een arrangement kan uit één onderwijsproduct (enkelvoudig of samengesteld) bestaan. van een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. zijn aangepast, waardoor het extra van belang is dat de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. dit roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. accepteert. Triple A heeft ervoor gekozen om voor dit proces een use case te schrijven, maar een instelling hoeft dit proces niet te doorlopen. Het proces start als de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. vanuit de use case effectueren roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. op de hoogte is gebracht dat er een nieuw roostervoorstel is. De deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. kan zijn individuele roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. opvragen, maar ook informatie over de vastgestelde geformuleerde leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden., het vastgestelde arrangementeen planbaar geheel van beschikbare onderwijsproducten. Een arrangement bestaat uit een verzameling enkelvoudige en/of samengestelde onderwijsproducten aangevuld met aanvullende eisen en wensen met betrekking tot de volgorde of de periode waarin het product moet worden afgenomen. Een arrangement kan uit één onderwijsproduct (enkelvoudig of samengesteld) bestaan., de vastgelegde randvoorwaarden bij de use case formuleren van de leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. en eventuele afwijkingen. Met deze informatie kan de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. beoordelen of het roostervoorstel acceptabel is.

Acceptatieproces

Een instelling kan op meerdere manieren een roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. door een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. laten accepteren. Passieve acceptatie: Er wordt automatisch vanuit gegaan dat een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. accepteert. Alleen als een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. kenbaar maakt dat hij het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. niet accepteert, wordt er actie ondernomen. Actieve acceptatie: Een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. moet binnen de gestelde termijn kenbaar maken of een roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. wel of niet wordt geaccepteerd. Als een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. geen keuze maakt, of het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. niet accepteert, wordt er actie ondernomen. Als een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. een roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. niet accepteert, geeft de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. aan welke onderwijsproducten niet worden geaccepteerd en de reden dat hij het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. niet accepteert. Als een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. wel accepteert, wordt de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. verwacht bij de geroosterde onderwijsactiviteiten. Een begeleiderMedewerker van een onderwijsinstelling die als rol heeft het volgen en ondersteunen van deelnemers tijdens hun leerloopbaan. De begeleider die leeractiviteiten begeleidt wordt ook coach genoemd. De begeleider die de loopbaan van de deelnemer ondersteund wordt ook leertrajectbegeleider genoemd. wordt op de hoogte gebracht als een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. een roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. niet accepteert, met de aanvullende informatie.

Resultaat

De deelnemers die het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. (actief of passief) hebben geaccepteerd, worden verwacht bij de geroosterde onderwijsactiviteiten. Voor de deelnemers die het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. niet hebben geaccepteerd, is er passende actie ondernomen. Er is een overzicht welke deelnemers het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. hebben geaccepteerd. Hierdoor is inzichtelijk wanneer deze deelnemers welke onderwijsproducten volgen. Er is een overzicht per deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. welke onderwijsproducten in het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. niet zijn geaccepteerd. Hierdoor is inzichtelijk bij welke onderwijsproducten deze deelnemers niet komen en wat de reden hiervoor is. Met deze informatie kan de begeleiderMedewerker van een onderwijsinstelling die als rol heeft het volgen en ondersteunen van deelnemers tijdens hun leerloopbaan. De begeleider die leeractiviteiten begeleidt wordt ook coach genoemd. De begeleider die de loopbaan van de deelnemer ondersteund wordt ook leertrajectbegeleider genoemd. een gesprek aangaan met de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student..

Monitoren van de acceptatie door deelnemers

Als een instelling ervoor heeft gekozen om een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. het roostervoorstel te laten accepteren, zal dit proces ook moeten worden gemonitord. Dit proces start als het acceptatieproces van de deelnemers is gestart (dus na het effectueren van het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet.). Tijdens het acceptatieproces zal er meerdere malen een rapport worden gegenereerd waarin de status per deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. staat vermeld waardoor het acceptatieproces inzichtelijk is. Hoe vaak dit rapport zal worden gegenereerd, is instellingsafhankelijk. Het rapport kan inzage geven in knelpunten, mits de instelling drempelwaardes en criteria heeft opgesteld. Denk aan: Aantal/percentage deelnemers dat zijn roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. heeft afgewezen, drempelwaarde voor een knelpunt is bijvoorbeeld bij meer dan 5% Aantal/percentage deelnemers dat nog niet heeft geaccepteerd, drempelwaarde voor een knelpunt is bijvoorbeeld minder dan 50% in de laatste week (alleen van toepassing bij een actieve acceptatie) Als de acceptatie van roosters voldoende is, kan de uitvoering van het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. onverminderd doorgaan, maar als onverhoopt blijkt dat te veel deelnemers niet accepteren, moet er op gereageerd worden.

Acties bij onvoldoende acceptatie

Als blijkt dat teveel deelnemers het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. niet accepteren, moet worden geanalyseerd wat de reden is en wat mogelijke acties zijn om het probleem op te lossen. Mogelijke acties zijn: Herzien roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet.. Het proces in de use case maken roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. wordt opnieuw doorlopen. Daarbij is bepaald wat er in de input moet worden veranderd om de problemen op te lossen, bijvoorbeeld: Het wijzigen van de inzet van bepaalde middelen, zoals de inzet van docenten of de locaties Het wijzigen van de arrangementen van bepaalde deelnemers Het wijzigen van roosterregels, zoals maximale groepsgrootte, reizen tussen locaties, tussenuren Collectief overreden. De begeleidingHet geheel aan (begeleidings)processen waarbij de begeleider op basis van leeractiviteiten gegevens uit de aanwezigheidsregistratie en andere beschikbare gegevens het leerproces van een deelnemer volgt bijstuurt en toekomstgericht advies geeft. zal motiveren en beargumenteren aan de groepen waarom de instelling het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. niet op de genoemde knelpunten herziet. De groep wordt gevraagd het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. alsnog te accepteren. Kleine roosterwijziging. De roostermaker zal op basis van de genoemde redenen voor de afwijzing een oplossing zoeken binnen het huidige roostervoorstel. Het huidige roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. wordt in dit geval niet ingrijpend aangepast. Een voorbeeld is dat een onderwijsproductEen onderwijsproduct is een product (zoals een les een cursus module of andere onderwijseenheid) dat zodanig van metadata is voorzien dat het geschikt is om te roosteren. Een onderwijsproduct is enkelvoudig dan wel samengesteld. Enkelvoudig betekent dat er sprake is van één uniek product dat niet verder onderverdeeld is in andere onderwijseenheden (een les Engels van één uur kan een enkelvoudig product zijn). De onderwijscatalogus kan ook samengestelde onderwijsproducten bevatten. Een samengesteld onderwijsproduct bevat informatie over de afzonderlijke (enkelvoudige) onderwijsproducten (die deel uit maken van de samenstelling) én informatie over de samenstelling zelf (bijv. de volgorde). Deze informatie vormt samen de paklijst van het samengestelde onderwijsproduct. De paklijst is dus de informatiedrager van de samenstelling. Een voorbeeld van een samengesteld onderwijsproduct is een 2 daagse cursus Engels voor beginners met een theorie- en een praktijkdag. De theoriedag is een enkelvoudig onderwijsproduct net zoals de praktijkdag. De paklijst geeft aan dat de theoriedag voor de praktijkdag moet worden ingepland. op een ander tijdstip wordt gepland, voor de gehele groep.

Resultaat

Aan het einde van de monitorperiode zullen zo veel mogelijk deelnemers het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. hebben geaccepteerd. Eventuele roosterwijzigingen zijn besproken met de deelnemers en vastgelegd in een nieuw roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet.. Uiteindelijk zal er een zo klein mogelijk aantal deelnemers overblijven die het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. niet heeft geaccepteerd. Vanuit de begeleidingHet geheel aan (begeleidings)processen waarbij de begeleider op basis van leeractiviteiten gegevens uit de aanwezigheidsregistratie en andere beschikbare gegevens het leerproces van een deelnemer volgt bijstuurt en toekomstgericht advies geeft. zal er voor deze deelnemers een oplossing moeten worden gevonden.

Individueel roosterprobleem oplossen

Een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. kan om diverse redenen een probleem ondervinden met een roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet.. De onderwijsproducten staan op tijden die niet uitkomen (bijvoorbeeld vanwege een bezoek aan de fysiotherapeut), er is een arrangementeen planbaar geheel van beschikbare onderwijsproducten. Een arrangement bestaat uit een verzameling enkelvoudige en/of samengestelde onderwijsproducten aangevuld met aanvullende eisen en wensen met betrekking tot de volgorde of de periode waarin het product moet worden afgenomen. Een arrangement kan uit één onderwijsproduct (enkelvoudig of samengesteld) bestaan. of leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. die niet meer voldoet aan de wens van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. e.d. Als een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. dit probleem kenbaar maakt, zal de onderwijsinstelling actie ondernemen om het probleem waar mogelijk op te lossen. Een begeleiderMedewerker van een onderwijsinstelling die als rol heeft het volgen en ondersteunen van deelnemers tijdens hun leerloopbaan. De begeleider die leeractiviteiten begeleidt wordt ook coach genoemd. De begeleider die de loopbaan van de deelnemer ondersteund wordt ook leertrajectbegeleider genoemd. kan notie van het probleem krijgen als een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. een roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. niet accepteert of als een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. geen keuze heeft gemaakt in het acceptatieproces. Een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. kan ook tijdens een lopende roosterperiode een probleem kenbaar maken.

Acties

Naar aanleiding van het gesignaleerde probleem gaat een begeleiderMedewerker van een onderwijsinstelling die als rol heeft het volgen en ondersteunen van deelnemers tijdens hun leerloopbaan. De begeleider die leeractiviteiten begeleidt wordt ook coach genoemd. De begeleider die de loopbaan van de deelnemer ondersteund wordt ook leertrajectbegeleider genoemd. met een individuele deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. een gesprek aan om te bepalen wat het probleem is en wat mogelijkheden zijn om het probleem op te lossen. Het uitgangspunt is dat oplossingen worden gezocht binnen het gemaakte roostervoorstel. Er zal niet opnieuw worden geroosterd. Het gesprek kan op hoofdlijnen tot de volgende uitkomsten leiden: De deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. wordt overtuigd een roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. alsnog te accepteren De deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. formuleert een nieuwe leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden.. Eventueel kunnen er binnen het bestaande roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. mogelijkheden worden gevonden om onderwijsproducten te volgen die bij die nieuwe leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. aansluiten Binnen het bestaande roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. en op basis van de bestaande leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. wordt alsnog een voor de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. acceptabele oplossing gevonden De verbintenisrechtsgeldige overeenkomst tussen deelnemer en instelling of tussen bedrijf en instelling. Op basis van deze overeenkomst ontstaat een bekostigingsrelatie. De instelling verplicht zich nader te bepalen onderwijsproducten beschikbaar te stellen met als eerste een startonderwijsproduct dat vanaf een in de verbintenis vastgelegde datum kan worden afgenomen. De deelnemer spreekt de intentie uit om onderwijsproducten af te nemen op nader te plannen tijdstippen waarbij waar mogelijk de begindatum van het startonderwijsproduct in de verbintenis is vastgelegd. wordt tussentijds beëindigd Het is wel van belang dat gekozen alternatieven passen in het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student., aangezien een deel van het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. al wel kan zijn gevuld met onderwijsproducten die wel gepland konden worden. Als een leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. moet worden aangepast, gebeurt dit in deze use case en niet in formuleren van de leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden.. De leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. wordt namelijk niet meer aangeboden aan het roosterproces, want er wordt niet opnieuw geroosterd. De opties moeten aansluiten bij het gemaakte roostervoorstel. Dit is een bewuste keuze van Triple A. Alle uitkomsten moeten in het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. worden verwerkt. Als de leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. wordt aangepast, welke niet meer past binnen het vastgelegde verbintenisgebiedWerkingsgebied van de verbintenis die door de instelling na intake met de deelnemer wordt aangegaan., moet ook de verbintenisrechtsgeldige overeenkomst tussen deelnemer en instelling of tussen bedrijf en instelling. Op basis van deze overeenkomst ontstaat een bekostigingsrelatie. De instelling verplicht zich nader te bepalen onderwijsproducten beschikbaar te stellen met als eerste een startonderwijsproduct dat vanaf een in de verbintenis vastgelegde datum kan worden afgenomen. De deelnemer spreekt de intentie uit om onderwijsproducten af te nemen op nader te plannen tijdstippen waarbij waar mogelijk de begindatum van het startonderwijsproduct in de verbintenis is vastgelegd. worden gewijzigd.

Afhandelen van niet planbare leerarrangementen

In de use case Effectueren roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. kan uit het diagnoserapportIn het diagnoserapport staat beschreven aan welke regels in een bepaald roostervoorstel niet wordt voldaan en wat de reden hiervoor is. Daarnaast wordt duidelijk welke (deel)arrangementen eventueel niet gepland kunnen worden en welke middelen een knelpunt zijn. blijken dat er (delen van) arrangementen zijn die niet zijn gepland. Arrangementen (of delen ervan) kunnen niet planbaar zijn, doordat te weinig deelnemers hebben gekozen voor een onderwijsproductEen onderwijsproduct is een product (zoals een les een cursus module of andere onderwijseenheid) dat zodanig van metadata is voorzien dat het geschikt is om te roosteren. Een onderwijsproduct is enkelvoudig dan wel samengesteld. Enkelvoudig betekent dat er sprake is van één uniek product dat niet verder onderverdeeld is in andere onderwijseenheden (een les Engels van één uur kan een enkelvoudig product zijn). De onderwijscatalogus kan ook samengestelde onderwijsproducten bevatten. Een samengesteld onderwijsproduct bevat informatie over de afzonderlijke (enkelvoudige) onderwijsproducten (die deel uit maken van de samenstelling) én informatie over de samenstelling zelf (bijv. de volgorde). Deze informatie vormt samen de paklijst van het samengestelde onderwijsproduct. De paklijst is dus de informatiedrager van de samenstelling. Een voorbeeld van een samengesteld onderwijsproduct is een 2 daagse cursus Engels voor beginners met een theorie- en een praktijkdag. De theoriedag is een enkelvoudig onderwijsproduct net zoals de praktijkdag. De paklijst geeft aan dat de theoriedag voor de praktijkdag moet worden ingepland., omdat er te weinig middelen zijn om het onderwijsproductEen onderwijsproduct is een product (zoals een les een cursus module of andere onderwijseenheid) dat zodanig van metadata is voorzien dat het geschikt is om te roosteren. Een onderwijsproduct is enkelvoudig dan wel samengesteld. Enkelvoudig betekent dat er sprake is van één uniek product dat niet verder onderverdeeld is in andere onderwijseenheden (een les Engels van één uur kan een enkelvoudig product zijn). De onderwijscatalogus kan ook samengestelde onderwijsproducten bevatten. Een samengesteld onderwijsproduct bevat informatie over de afzonderlijke (enkelvoudige) onderwijsproducten (die deel uit maken van de samenstelling) én informatie over de samenstelling zelf (bijv. de volgorde). Deze informatie vormt samen de paklijst van het samengestelde onderwijsproduct. De paklijst is dus de informatiedrager van de samenstelling. Een voorbeeld van een samengesteld onderwijsproduct is een 2 daagse cursus Engels voor beginners met een theorie- en een praktijkdag. De theoriedag is een enkelvoudig onderwijsproduct net zoals de praktijkdag. De paklijst geeft aan dat de theoriedag voor de praktijkdag moet worden ingepland. aan te kunnen bieden, of omdat de gestelde randvoorwaarden door de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. fricties opleveren met de randvoorwaarden van een onderwijsproductEen onderwijsproduct is een product (zoals een les een cursus module of andere onderwijseenheid) dat zodanig van metadata is voorzien dat het geschikt is om te roosteren. Een onderwijsproduct is enkelvoudig dan wel samengesteld. Enkelvoudig betekent dat er sprake is van één uniek product dat niet verder onderverdeeld is in andere onderwijseenheden (een les Engels van één uur kan een enkelvoudig product zijn). De onderwijscatalogus kan ook samengestelde onderwijsproducten bevatten. Een samengesteld onderwijsproduct bevat informatie over de afzonderlijke (enkelvoudige) onderwijsproducten (die deel uit maken van de samenstelling) én informatie over de samenstelling zelf (bijv. de volgorde). Deze informatie vormt samen de paklijst van het samengestelde onderwijsproduct. De paklijst is dus de informatiedrager van de samenstelling. Een voorbeeld van een samengesteld onderwijsproduct is een 2 daagse cursus Engels voor beginners met een theorie- en een praktijkdag. De theoriedag is een enkelvoudig onderwijsproduct net zoals de praktijkdag. De paklijst geeft aan dat de theoriedag voor de praktijkdag moet worden ingepland.. Ook kan het zijn dat er na het bevriezen van de arrangementen ten behoeve van het roosteren, alsnog arrangementen zijn gewijzigd. Deze wijziging is dan niet meegenomen in het roosteren en dus is (een deel van) het arrangementeen planbaar geheel van beschikbare onderwijsproducten. Een arrangement bestaat uit een verzameling enkelvoudige en/of samengestelde onderwijsproducten aangevuld met aanvullende eisen en wensen met betrekking tot de volgorde of de periode waarin het product moet worden afgenomen. Een arrangement kan uit één onderwijsproduct (enkelvoudig of samengesteld) bestaan. niet gepland. Een begeleiderMedewerker van een onderwijsinstelling die als rol heeft het volgen en ondersteunen van deelnemers tijdens hun leerloopbaan. De begeleider die leeractiviteiten begeleidt wordt ook coach genoemd. De begeleider die de loopbaan van de deelnemer ondersteund wordt ook leertrajectbegeleider genoemd. gaat met een individuele deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. een gesprek aan over wat er mogelijk is voor de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. om alsnog aan de leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. te kunnen voldoen. Als een leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. moet worden aangepast omdat een arrangementeen planbaar geheel van beschikbare onderwijsproducten. Een arrangement bestaat uit een verzameling enkelvoudige en/of samengestelde onderwijsproducten aangevuld met aanvullende eisen en wensen met betrekking tot de volgorde of de periode waarin het product moet worden afgenomen. Een arrangement kan uit één onderwijsproduct (enkelvoudig of samengesteld) bestaan. niet planbaar is, gebeurt dit in deze use case en niet in de use case formuleren van de leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden.. De nieuwe leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. wordt namelijk niet meer aangeboden aan het roosterproces, want er wordt niet opnieuw geroosterd. De opties moeten aansluiten bij het gemaakte roostervoorstel. Dit is een bewuste keuze van Triple A. Het gesprek kan op hoofdlijnen tot de volgende uitkomsten leiden: Leervraag en/of arrangementeen planbaar geheel van beschikbare onderwijsproducten. Een arrangement bestaat uit een verzameling enkelvoudige en/of samengestelde onderwijsproducten aangevuld met aanvullende eisen en wensen met betrekking tot de volgorde of de periode waarin het product moet worden afgenomen. Een arrangement kan uit één onderwijsproduct (enkelvoudig of samengesteld) bestaan. kunnen zodanig aangepast worden dat de nieuwe situatie tot een acceptabel roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. leidt Indien beschikbaarheid van de middelen oorzaak van het probleem is kan het alsnog beschikbaar stellen van middelen tot een oplossing leiden De verbintenisrechtsgeldige overeenkomst tussen deelnemer en instelling of tussen bedrijf en instelling. Op basis van deze overeenkomst ontstaat een bekostigingsrelatie. De instelling verplicht zich nader te bepalen onderwijsproducten beschikbaar te stellen met als eerste een startonderwijsproduct dat vanaf een in de verbintenis vastgelegde datum kan worden afgenomen. De deelnemer spreekt de intentie uit om onderwijsproducten af te nemen op nader te plannen tijdstippen waarbij waar mogelijk de begindatum van het startonderwijsproduct in de verbintenis is vastgelegd. wordt tussentijds beëindigd. Het is wel van belang dat gekozen alternatieven passen in het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student., aangezien een deel van het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. al wel kan zijn gevuld met onderwijsproducten die wel gepland konden worden. Alle uitkomsten moeten in het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. worden verwerkt. Als de leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. wordt aangepast, welke niet meer past binnen het vastgelegde verbintenisgebiedWerkingsgebied van de verbintenis die door de instelling na intake met de deelnemer wordt aangegaan., moet ook de verbintenisrechtsgeldige overeenkomst tussen deelnemer en instelling of tussen bedrijf en instelling. Op basis van deze overeenkomst ontstaat een bekostigingsrelatie. De instelling verplicht zich nader te bepalen onderwijsproducten beschikbaar te stellen met als eerste een startonderwijsproduct dat vanaf een in de verbintenis vastgelegde datum kan worden afgenomen. De deelnemer spreekt de intentie uit om onderwijsproducten af te nemen op nader te plannen tijdstippen waarbij waar mogelijk de begindatum van het startonderwijsproduct in de verbintenis is vastgelegd. worden gewijzigd.

Resultaat

De instelling kan alsnog aan de leerwens van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. voldoen, door het aanbieden van alternatieven. Alle wijzigingen in het arrangementeen planbaar geheel van beschikbare onderwijsproducten. Een arrangement bestaat uit een verzameling enkelvoudige en/of samengestelde onderwijsproducten aangevuld met aanvullende eisen en wensen met betrekking tot de volgorde of de periode waarin het product moet worden afgenomen. Een arrangement kan uit één onderwijsproduct (enkelvoudig of samengesteld) bestaan. zijn verwerkt in de systemen en het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet.. Indien er echt geen mogelijkheid is om aan de leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. te voldoen, wordt er een ander gesprek met een begeleiderMedewerker van een onderwijsinstelling die als rol heeft het volgen en ondersteunen van deelnemers tijdens hun leerloopbaan. De begeleider die leeractiviteiten begeleidt wordt ook coach genoemd. De begeleider die de loopbaan van de deelnemer ondersteund wordt ook leertrajectbegeleider genoemd. aangegaan, mogelijk een gesprek om de verbintenisrechtsgeldige overeenkomst tussen deelnemer en instelling of tussen bedrijf en instelling. Op basis van deze overeenkomst ontstaat een bekostigingsrelatie. De instelling verplicht zich nader te bepalen onderwijsproducten beschikbaar te stellen met als eerste een startonderwijsproduct dat vanaf een in de verbintenis vastgelegde datum kan worden afgenomen. De deelnemer spreekt de intentie uit om onderwijsproducten af te nemen op nader te plannen tijdstippen waarbij waar mogelijk de begindatum van het startonderwijsproduct in de verbintenis is vastgelegd. tussentijds te beëindigen.