Encyclopedie
Begrippenlijst

Kortcyclisch planningsproces

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


Om meer vraaggestuurd onderwijs mogelijk te maken is een meer flexibel planningsproces noodzakelijk. Die flexibiliteit zit vooral in de mogelijkheid om voortdurend de vraag van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. en het onderwijsaanbod van de instelling op elkaar af te stemmen.

Traditioneel wordt het onderwijs voor een heel schooljaar gepland. Die situatie laat weinig ruimte om gaandeweg het jaar op gewijzigde leervragen van deelnemers te reageren. Datzelfde geldt voor het inspelen op veranderingen die zich voordoen in de beschikbare docenten en middelen. Mede door de invoering van het competentiegericht onderwijs neemt de behoefte toe om die werkwijze aan te passen. Een deel van de deelnemers kan nu breed instromen en pas na enige tijd een keuze voor een specifieke kwalificatieDe kwalificatie is de combinatie van het basis- en profieldeel uit het kwalificatiedossier. De kwalificatie omvat wat de beginnend beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen als hij gediplomeerd is en start op de arbeidsmarkt. maken. Maar ook een efficiëntere inzet van middelen kan een drijfveer zijn.

Om aan deze wens tegemoet te komen moet het mogelijk zijn om kortcyclischer te plannen, bijvoorbeeld elke 10 weken. In elke cyclus worden onderwijsvraag en -aanbod en de beschikbare middelen op elkaar afgestemd. Om deze vorm van onderwijs betaalbaar te houden wordt wel eens de vergelijking gemaakt met ‘massamaatwerk’, waarin ondanks de variatie in de vraag een efficiënte inzet van middelen kan worden bereikt. Het toepassen van bedrijfsregels is daarom erg belangrijk in dit planningsproces.

Het planningsproces wordt wel zo ingericht dat onderwijs ook efficiënt op de traditionele wijze aangeboden kan worden.

Richtlijnen:

  1. Het is mogelijk om kortcyclisch te plannen, zodat er een bijna continue afstemming van vraag en aanbod plaatsvindt.
  2. Naast het flexibel en kortcyclisch plannen moet het ook mogelijk zijn om bepaalde vormen van onderwijs, zoals vo en vmbo, voor een langere periodeEen periode is een afgebakende tijdseenheid de lengte wordt gekozen door een instelling zelf. Dit kan een uur een dag een week 10 weken etc zijn. meer aanbodgestuurd te plannen.
  3. In het planningsproces moet het mogelijk zijn bedrijfsregels toe te passen die ervoor zorgen dat de planning ook bedrijfseconomisch verantwoord is.