Encyclopedie
Begrippenlijst

Kernregistratie Middelen

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Deze functionaliteit is in de functionele ontwerpen van Triple A niet verder uitgewerkt

De kernregistratie middelen omvat de registratie en het beheer van alle gebruiks- en verbruiksmiddelen of faciliteiten die binnen een instelling beschikbaar zijn ten behoeve van het onderwijs.

De kernregistratie middelen omvat met name de volgende middelen en faciliteiten

  • Ruimtes zoals lokalen, vergaderruimtes, praktijkruimtes, auditorium etc.
  • Gebruiksmiddelen, zoals gereedschap, computers, een beamer, een opengewerkte motor etc.
  • Verbruiksmiddelen, zoals verf, brandstof, papier etc.

De kernregistratie middelen omvat nadrukkelijk niet het personeel (want dat is ondergebracht in de kernregistratie personeel) en het onderwijsaanbod (want dat is ondergebracht in de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie.).

De processen die vanuit de kernregistratie middelen worden ondersteund zijn op hoofdlijnen de volgende.

Beheren middelen
Dit betreft het proces van aanschaffen, onderhouden en afstoten van middelen.
De strategische en tactische planning zoals dat in de onderwijslogistiekHet continue proces dat er voor zorgt dat de leervraag van de deelnemers en het aanbod aan onderwijsproducten van de instelling zo goed mogelijk bij elkaar worden gebracht. Uiteindelijk zorgt de onderwijslogistiek ervoor dat onderwijsproducten daadwerkelijk kunnen worden afgenomen. Het onderwijslogistieke proces bestaat uit het samenstellen van een passend arrangement voor de deelnemers (het arrangeren) het plannen van de inzet van onderwijsproducten in tijd en plaats en het vastleggen van de deelnemers om specifieke onderwijsproducten op de gereserveerde tijden en plaatsen af te nemen (het roosteren) is beschreven levert hiervoor belangrijke informatie om te bepalen wat de behoefte aan middelen op de korte en langere termijn is.
Vanuit de onderwijslogistiekHet continue proces dat er voor zorgt dat de leervraag van de deelnemers en het aanbod aan onderwijsproducten van de instelling zo goed mogelijk bij elkaar worden gebracht. Uiteindelijk zorgt de onderwijslogistiek ervoor dat onderwijsproducten daadwerkelijk kunnen worden afgenomen. Het onderwijslogistieke proces bestaat uit het samenstellen van een passend arrangement voor de deelnemers (het arrangeren) het plannen van de inzet van onderwijsproducten in tijd en plaats en het vastleggen van de deelnemers om specifieke onderwijsproducten op de gereserveerde tijden en plaatsen af te nemen (het roosteren) kunnen middelen worden aangevraagd of gewijzigd.
De afhandeling van deze aanvragen en wijzigingen vindt ook in dit proces plaats.
Daarnaast kan in het roosterproces gewerkt worden met fictieve middelen, die op het moment van roosteren nog niet beschikbaar zijn. Op het moment dat een dergelijk roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. definitief wordt (geëffectueerd wordt) dan wordt binnen het proces van het beheren van middelen het middel daadwerkelijk gerealiseerd.
Administreren van het middelenbeslag
Dit betreft het proces waarin de beschikbare middelen aan het onderwijslogistieke proces beschikbaar worden gesteld voor een bepaalde periodeEen periode is een afgebakende tijdseenheid de lengte wordt gekozen door een instelling zelf. Dit kan een uur een dag een week 10 weken etc zijn.. Vanuit de onderwijslogistiekHet continue proces dat er voor zorgt dat de leervraag van de deelnemers en het aanbod aan onderwijsproducten van de instelling zo goed mogelijk bij elkaar worden gebracht. Uiteindelijk zorgt de onderwijslogistiek ervoor dat onderwijsproducten daadwerkelijk kunnen worden afgenomen. Het onderwijslogistieke proces bestaat uit het samenstellen van een passend arrangement voor de deelnemers (het arrangeren) het plannen van de inzet van onderwijsproducten in tijd en plaats en het vastleggen van de deelnemers om specifieke onderwijsproducten op de gereserveerde tijden en plaatsen af te nemen (het roosteren) worden in eerste instantie middelen voorlopig vastgelegd, om aan te geven dat de middelen in het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. voor een bepaalde periodeEen periode is een afgebakende tijdseenheid de lengte wordt gekozen door een instelling zelf. Dit kan een uur een dag een week 10 weken etc zijn. ingezet kunnen worden. Wanneer het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. definitief is (geëffectueerd is) worden de middelen definitief vastgelegd.