Encyclopedie
Begrippenlijst

Instrumenten

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Demo's

Clickable demo.png
In de demo is een onderwijscatalogus nagebootst die gebruikt kan worden om onderwijsaanbod te ontwikkelen en te etaleren, de intake van een deelnemer uit te voeren en de voortgang van een deelnemer te monitoren. U kunt in de demo zelf aan de slag.
Drieluik.png
In dit drieluik wordt de onderwijscatalogus van begin tot eind toegelicht. We starten bij het concept, behandelen de demo en eindigen met een wizard waar je zelf aan de slag kan met modulariteit
Modulariteitswizard.png
Voor het geschikt maken van de onderwijsproducten in de onderwijscatalogus is er de mogelijkheid gebruik te maken van een zogenaamde modulariteitswizard. Ga zelf aan de slag en ervaar stap voor stap het proces van informatiebehoefte bepalen en vastleggen van de gegevens die daarbij horen.


Documenten

Folder onderwijscatalogus.png
Wil je snel kennismaken met de vernieuwde onderwijscatalogus? Lees dan onze speciale folder die inzicht geeft in de highlights.
Thijs.png
In dit boekje wordt vanuit het perspectief van Triple A de mogelijke loopbaan van Thijs geschetst. Alles wat Thijs meemaakt in dit boekje kan worden ondersteund door de ontwerpen van Triple A.


Films

Thumb Administratief.png
Deze animatie gaat over de hoofdgroep administratief.
Thumb Architectuur.png
In deze animatie wordt de Triple A architectuur toegelicht.
Thumb Beheren middelen.png
Deze animatie gaat over het kernsysteem beheren middelen.
Thumb DOD.png
Deze animatie gaat over het kernsysteem digitale overdracht deelnemergegevens.
Thumb EV.png
Deze animatie gaat over het kernsysteem externe verantwoording.
Hoe is triple a opgebouwd.png
In deze animatie wordt verteld hoe Triple A is opgebouwd.
Hoe werkt deze website.png
In deze animatie wordt uitgelegd hoe deze website en wiki werken.
Thumb KRD.png
Deze animatie gaat over het kernsysteem kernregistratie deelnemergegevens.
Thumb Onderwijs.png
Deze animatie gaat over de hoofdgroep onderwijs.
Thumb Onderwijsaanbod.png
Deze animatie gaat over de hoofdgroep onderwijsaanbod.
Thumb OC.png
Deze animatie gaat over her kernsysteem onderwijscatalogus.
Thumb Onderwijslogistiek.png
Deze animatie gaat over het kernsysteem onderwijslogistiek.
Thumb Portfolio.png
Deze animatie gaat over het kernsysteem portfolio.
Thumb PPOP.png
Deze animatie gaat over het kernsysteem primair procesondersteuning.
Thumb Roosteren.png
Deze animatie gaat over het kernsysteem roosteren.
Thumb Voorbereiding onderwijs.png
Deze animatie gaat over de hoofdgroep voorbereiding onderwijs.
Wat is triple a.png
Bekijk deze animatie om meer te weten te komen over wat Triple A is.
Boeken instructie.png
Bekijk deze korte instructie over de kenmerken en gebruikswijzen van de boeken.
Boeken instructie iPad.png
Bekijk de korte instructie over het lezen van de boeken met de iPad.
Instrumenteninstructie.png
Bekijk deze korte instructie over het aanbod en de toepasbaarheid van de Triple A instrumenten.
Het concept onderwijscatalogus.png
In deze film gaan we in op het nut en voordeel van een onderwijscatalogus.
Onderwijslogistiek film.png
Deze film is een onderdeel uit de Triple A film over de onderwijslogistieke processen en roosteren.
Clickable demo.png
In de demo is een onderwijscatalogus nagebootst die gebruikt kan worden om onderwijsaanbod te ontwikkelen en te etaleren, de intake van een deelnemer uit te voeren en de voortgang van een deelnemer te monitoren. In deze film wordt de demo, voorzien van uitleg, met u doorgelopen.
Testimonial OC.png
Vertegenwoordigers vanuit een viertal onderwijsinstellingen leggen in deze film uit wat de onderwijscatalogus is, wat het concept zo bijzonder maakt, welk werk zij hebben verricht met elkaar en hoe het nu verder gaat.
Triple A film.png
In deze korte film wordt het gedachtegoed van Triple A geïntroduceerd. We doen dit door de loopbaan van drie fictieve deelnemers te volgen.


Modellen

ESB Wiki.png
Vertegenwoordigers van een aantal instellingen zijn aan de slag gegaan om een common data model te ontwikkelen. Het resultaat van deze inspanningen is vastgelegd in deze wiki.
Metadatamatrix.png
In dit model worden de metadatavelden van de onderwijscatalogus uitgewerkt in een sjabloon. Uit ervaring is namelijk gebleken dat het beschrijven van de informatie (metadata) die aan de informatiedragers (onderwijsproducten en referentiearrangementen) wordt gehangen, niet iets is dat vanzelf goed gaat. Het is daarom van belang een goede beschrijving te geven van wat er bedoeld wordt met de informatie, zodat houvast wordt gecreëerd over wat er door de personen die de informatie moeten beschrijven moet worden ingevuld. In de metadatavelden-tabel staat die informatie gedetailleerd uitgewerkt.
Onderwijsprocesmodel thumbnail.png
Triple A heeft een aantal functionele ontwerpen van systemen opgeleverd op basis van een generiek geldend onderwijsprocesmodel. Dat onderwijsprocesmodel beschrijft op generieke wijze het werk van een onderwijsinstelling gericht op het faciliteren van de loopbaan van de deelnemer; van instroom naar uitstroom. U vindt het onderwijsprocesmodel met toelichting hier.
Usecase Digitale overdracht deelnemergegevens.png
Dit figuur geeft de samenhang weer van de use cases voor de digitale overdracht deelnemergegevens en de direct hier aan grenzende use cases van andere kernsystemen.
Usecase Externe verantwoording.png
Dit figuur geeft de samenhang weer van de use cases voor de externe verantwoording en de direct hier aan grenzende use cases van andere kernsystemen.
Usecase Kernregistratie deelnemergegevens.png
Dit figuur geeft de samenhang weer van de use cases voor de kernregistratie deelnemergegevens en de direct hier aan grenzende use cases van andere kernsystemen.
Usecase Onderwijscatalogus.png
Dit figuur geeft de samenhang weer van de use cases voor de onderwijscatalogus en de direct hier aan grenzende use cases van andere kernsystemen.
Usecase-Onderwijslogistiek-Roosteren-Beheren-middelen.png
Dit figuur geeft de samenhang weer van de use cases voor de kernsystemen onderwijslogistiek, roosteren en beheren middelen en de direct hier aan grenzende use cases van andere kernsystemen.
Usecase Portfolio Primair proces ondersteuning.png
Dit figuur geeft de samenhang weer van de use cases voor de kernsystemen primair proces ondersteuning en portfolio en de direct hier aan grenzende use cases van andere kernsystemen.
VO procesmodel.png
In het VO procesmodel is beschreven welk werk een VO instelling moet verzetten om een leerling zijn of haar schoolcarrière succesvol te laten doorlopen.


Presentaties

Informatieboekje onderwijslogistiek.png
Informatieboekje over Fase 2 van het project Onderwijslogistiek zoals uitgedeeld tijdens de informatiebijeenkomst op 20 mei 2010. Bevat onder andere uitleg van scenario's.
Presentatie de semantische wiki.png
Presentatie over de semantische wiki als begrip en de voordelen ervan.
Onderwijscatalogus CVI.png
Presentatie over de onderwijscatalogus zoals door Eric Jongepier en Bert van Daalen gegeven werd tijdens de inhoudelijke sessie op de CVI Conferentie in 2012. In de presentatie wordt ingegaan op de aanleiding van het project rondom het actualiseren en uitwerken van het FO onderwijscatalogus, de demo van de catalogus en de betekenis van modulariteit en metadata in de onderwijscatalogus.


Toetsen

Beoordelingskader logistiek.png
Beoordelingskader voor het toetsen van de 'compatibiliteit' van een ICT oplossing aan het Triple A gedachtegoed op het gebied van onderwijslogistiek, roosteren en beheren middelen.
Organisatie afwegingen Onderwijscatalogus.png
Een aantal organisatie-afwegingen moeten worden gemaakt om de inbedding van een onderwijscatalogus in de onderwijsinstelling te ondersteunen. Dit instrument vormt het laatste hoofdstuk uit de vernieuwde onderwijscatalogus en helpt instellingen bij het maken van dergelijke afwegingen.
Functionaliteitentabel.png
In de deze tabel is voor de kernsystemen Onderwijslogistiek, Roosteren en Beheren middelen per functionaliteit aangegeven, of en zo ja, in welke mate de functionaliteit benodigd is voor ieder scenario.
Organisatie invloed begeleiding.png
Op de pagina Kenmerken van begeleiding voor de organisatie is een kader geschetst vanuit waar een organisatie keuzes kan maken voor de inrichting van begeleiding. In dit instrument wordt dieper ingezoomd op het begeleidingsproces zelf. Aan de hand van de clustering uit ‘Primair proces ondersteuning en portfolio’ wordt gekeken naar use cases waar invloed te merken is vanuit een bepaalde positie op de assen. Deze beschrijving is een hulpmiddel voor instellingen om te doordenken wat een bepaalde (strategische) keuze voor mogelijke doorwerking heeft op de verschillende onderdelen van het begeleidingsproces.
Scenarios thumb.jpg
Vier scenario's die representatief zijn voor de meest onderscheidende flexibiliseringsmogelijkheden die denkbaar zijn voor een onderwijsinstelling. Maak er gebruik van om onderwijssituaties te abstraheren en door te vertalen voor verschillende niveaus van flexibilisering in systeem- en organisatietermen.
Maturityscanthumb.png
M&I/Partners ontwikkelde de Triple A Maturity scan om in kaart te brengen hoever de eigen instelling staat met de inrichting van onderwijs en ondersteunende processen in onderlinge samenhang en met Triple A als referentiekader. Door het invullen van de (uitgebreide) vragenlijst wordt de huidige situatie van een afdeling of onderwijsinstelling in kaart gebracht.
Roadmap.png
Veel instellingen gebruiken het gedachtegoed van Triple A. Het blijkt echter nog lastig om te bepalen op welke moment je aandacht besteedt aan welk deel van de processen en systemen. De urgentie lijkt overal hoog, de samenhang is groot, maar de capaciteit en het budget beperkt. De Triple A roadmap helpt bij deze opgave.
Uitgangspunten en keuzes.png
Hier vindt u een overzicht van de uitgangspunten en keuzes die in het Triple A gedachtegoed worden gehanteerd.