Encyclopedie
Begrippenlijst

Inleiding externe verantwoording

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

In dit deel van de encyclopedie vindt u het functionele ontwerp van de externe verantwoording. Dit ontwerp geeft inzicht in de gewenste functionaliteit. Dit staat los van de ondersteuning daarvan door een concreet ICT-systeem. De hier beschreven functionaliteit kan uiteindelijk worden gerealiseerd als onderdeel van een ander ICT-systeem of als één of meer aparte ICT-systemen.

Let op
Externe verantwoording heeft een sterke relatie met de kernregistratie deelnemergegevens. De kernregistratie bevat immers gegevens die een instelling moet kunnen uitwisselen in het kader van externe verantwoording en bekostigingVergoeding voor door de instelling verrichte activiteiten.. De mutaties die moeten worden uitgewisseld met BRONBasis Registratie Onderwijs Nummer. Dit is het basisregistratiesysteem bij de DUO waarin gegevens van de leerlingen/deelnemers/studenten in het onderwijs worden opgeslagen. Deze gegevens worden door de overheid en DUO gebruikt om de bekostiging (incl. subsidies) en studiefinanciering te bepalen. ontstaan ook in de kernregistratie. Het ligt daarom voor de hand dat de uiteindelijke realisatie van de externe verantwoording een uitbreiding op het systeem van de kernregistratie is.

Beschrijvend en technisch gedeelte

Dit document bestaat naast de inleiding uit twee delen. Een beschrijvend gedeelte, waarin u in verhaalvorm het gemaakte ontwerp kunt lezen en een technisch gedeelte, waarin alle use cases, activiteitendiagrammen, functies en werkopdrachten staan weergegeven. In het beschrijvende gedeelte wordt u door de belangrijkste ‘delen’ van ons ontwerp geloodst. Daarin wordt beschreven hoe het proces in elkaar zit en welke uitgangspunten bij het ontwerpen zijn gehanteerd. Tevens is aangegeven waar zich de keuzemogelijkheden en vrijheidsgraden voor de onderwijsinstellingen bevinden.

Het beschrijvende gedeelte bestaat ook uit twee delen. Ieder deel omvat een apart onderdeel van het ontwerp en heeft betrekking op een onderdeel van het proces van externe verantwoording. Elk deel valt uiteen in een aantal use cases. Aan het begin van het deel wordt via een overzichtsplaat duidelijk gemaakt waar u zich bevindt binnen het totaal aan use cases. In elk deel geven we naast de overzichtsplaat in beknopte vorm de uitgangspunten en keuzes weer die aan het ontwerp ten grondslag liggen. Daarna volgt een beschrijving van de use cases. Dat is een beschrijving van het proces vanuit het perspectief van een gebruiker van het systeem.

Na het lezen van alle delen heeft u een indruk gekregen van de onderdelen waaruit het model bestaat, dat de grondslag vormt voor het functioneel ontwerp van de externe verantwoording. Mocht u daarin geïnteresseerd zijn, dan kunt u in het technische gedeelte de gedetailleerde uitwerking van de use cases lezen.