Encyclopedie
Begrippenlijst

Groen

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

In dit scenario is het onderwijs georganiseerd op het niveau van een opleiding, branche of gebouw. Het onderwijsaanbod wordt gericht op vragen uit de markt en vragen van deelnemers (dat wil zeggen: als er voldoende deelnemers naar een specifiek(e) onderwijsproductEen onderwijsproduct is een product (zoals een les een cursus module of andere onderwijseenheid) dat zodanig van metadata is voorzien dat het geschikt is om te roosteren. Een onderwijsproduct is enkelvoudig dan wel samengesteld. Enkelvoudig betekent dat er sprake is van één uniek product dat niet verder onderverdeeld is in andere onderwijseenheden (een les Engels van één uur kan een enkelvoudig product zijn). De onderwijscatalogus kan ook samengestelde onderwijsproducten bevatten. Een samengesteld onderwijsproduct bevat informatie over de afzonderlijke (enkelvoudige) onderwijsproducten (die deel uit maken van de samenstelling) én informatie over de samenstelling zelf (bijv. de volgorde). Deze informatie vormt samen de paklijst van het samengestelde onderwijsproduct. De paklijst is dus de informatiedrager van de samenstelling. Een voorbeeld van een samengesteld onderwijsproduct is een 2 daagse cursus Engels voor beginners met een theorie- en een praktijkdag. De theoriedag is een enkelvoudig onderwijsproduct net zoals de praktijkdag. De paklijst geeft aan dat de theoriedag voor de praktijkdag moet worden ingepland./opleiding vragen). Er wordt niet uitgegaan van een individuele leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. die moet worden beantwoord, maar door middel van het opbossen (groeperen) van leervragen en een goede prognose wordt er voor de meerderheid van de deelnemers een passend aanbod opgesteld waarbinnen nog een beperkte individuele keuzevrijheid mogelijk is.

Strategie

De strategie van Groen gaat uit van een extern gerichte organisatie die maatwerk levert op basis van vragen uit het beroepenveld, de maatschappij en vragen van toekomstige deelnemers. De strategie van Groen is dan ook een vraaggerichte strategie. De vraag van het beroepenveld, de maatschappij en groepen deelnemers worden in kaart gebracht door middel van een prognose. De prognose van die behoefte wordt binnen de onderwijsinstelling vertaald naar aanbod dat “klaargezet” (in logistieke termen) wordt. In het groene scenario worden de vragen (en het aanbod) in groepen verdeeld. Een groep deelnemers met overeenkomstige kenmerken (vaak eenzelfde leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden.) is de eenheid waar het in de strategie van Groen om draait. Bij de aanmelding/ intakeOnderdeel van het proces van inschrijven met als doel te bepalen of de instelling passend onderwijs kan bieden. Dit kan inhouden dat het nodig is de leervraag van de potentiële deelnemer nader te specificeren of een assessment te doen. Dit proces gaat vooraf aan het daadwerkelijk sluiten van de verbintenis. worden de wensen van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. naast het al opgestelde aanbod gelegd en wordt bekeken of deze binnen het huidige aanbod te honoreren zijn. Een andere mogelijkheid is dat er voldoende studenten met gelijke wensen zijn, zodat er een nieuwe groep van gemaakt kan worden; dit wordt het groeperen of opbossen van leervragen genoemd. In dit scenario wordt er gewerkt met zogenaamde vrije ruimte voor deelnemers. Dat betekent dat een beperkt deel van het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. door de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. zelf ingevuld kan worden. In deze tijd kan tegemoet worden gekomen aan wensen van de individuele deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. (mits deze in het aanbod aanwezig zijn). Er bestaat een regelmechanisme om cyclisch naar de markt te kijken (beroepenveld en deelnemers). Daarop wordt de prognose gebaseerd. Er wordt variëteit aangeboden wanneer de markt of groepen deelnemers daar om vragen.

De strategie van Groen heeft kenmerken van product leadership.

Cultuur

Van belang is dat wordt uitgedragen dat het de plaats is waar het beste onderwijs wordt aangeboden en geleverd. Groen treedt dus met het product naar buiten: “wij maken mooi onderwijs om zo veel mogelijk klanten voor onze producten te krijgen”. Door de extern gerichte cultuur zijn “klanten”: groepen deelnemers, bedrijven en andere onderwijsinstellingen. Besluiten worden in overeenstemming genomen. En eenmaal genomen besluiten worden uitgedragen. Er wordt goed naar klanten geluisterd (omdat dit van belang is voor de prognose, die weer het aanbod stuurt). Er wordt naar gestreefd het aanbod zo goed mogelijk neer te zetten om steeds meer deelnemers (of andere klanten) te werven. De cultuur is zowel naar binnen als naar buiten gericht, met als belangrijkste drijfveer dat het een klantgerichte cultuur betreft. Dat betekent dat netwerken in de groene cultuur van groot belang is.