Encyclopedie
Begrippenlijst

Gesprek voeren

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit is een use case


De leertrajectbegeleiderBegeleider die op individueel niveau deelnemers begeleidt met betrekking tot het totale leertraject. Het gaat dan enerzijds om de begeleiding bij het formuleren van de leervraag en anderzijds bij de keuze van de juiste onderwijsproducten. voert een gesprek met de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. in het kader van zijn studieloopbaan en kan daarbij gebruik maken van de gegevens die verzameld zijn bij het Monitoren voortgang deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student..

Use case

Aanleiding

 1. Periodiek:
  Het periodiek houden van begeleidingsgesprekken met de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student..
 2. Signaleringen:
  Vanuit monitoren voortgang is er concrete aanleiding tot het houden van een gesprek, middels de Werkopdracht plannen adviesgesprekeen adviesgesprek is een gesprek tussen de deelnemer en zijn (leertraject)begeleider. Op basis van informatie in het begeleidingsdossier en een beoordeling van de voortgang komt de begeleider tot een geadviseerde leerroute die in het adviesgesprek besproken wordt. De uitkomst van een adviesgesprek is een gezamenlijk besluit over te nemen acties.
  Het arrangementeen planbaar geheel van beschikbare onderwijsproducten. Een arrangement bestaat uit een verzameling enkelvoudige en/of samengestelde onderwijsproducten aangevuld met aanvullende eisen en wensen met betrekking tot de volgorde of de periode waarin het product moet worden afgenomen. Een arrangement kan uit één onderwijsproduct (enkelvoudig of samengesteld) bestaan. van een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. blijkt (gedeeltelijk) niet planbaar te zijn voor de komende roosterperiode, middels Werkopdracht Adviesgesprek nav niet planbare arrangementen.
  De deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. accepteert het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. niet, middels Werkopdracht Adviesgesprek nav Individueel roosterprobleem oplossen.
  Er heeft een incident plaats gevonden.
  Een ontwikkeling heeft plaats gevonden die om overleg vraagt ten aanzien van het zorgdossierHet zorgdossier bevat alle documenten en gegevens over lichamelijke psychische en sociaal-emotionele beperkingen van de deelnemer. Het zorgdossier is van het begeleidingsdossier gescheiden omdat dit dossier meer privacygevoelige informatie bevat. Het begeleidingsdossier is onderdeel van het deelnemersdossier waarin zich naast het zorgdossier ook het administratief dossier begeleidingsdossier en examendossier bevindt. of het opstarten van een zorgdossierHet zorgdossier bevat alle documenten en gegevens over lichamelijke psychische en sociaal-emotionele beperkingen van de deelnemer. Het zorgdossier is van het begeleidingsdossier gescheiden omdat dit dossier meer privacygevoelige informatie bevat. Het begeleidingsdossier is onderdeel van het deelnemersdossier waarin zich naast het zorgdossier ook het administratief dossier begeleidingsdossier en examendossier bevindt..
 3. Verzoek:
  De deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. vraagt een adviesgesprekeen adviesgesprek is een gesprek tussen de deelnemer en zijn (leertraject)begeleider. Op basis van informatie in het begeleidingsdossier en een beoordeling van de voortgang komt de begeleider tot een geadviseerde leerroute die in het adviesgesprek besproken wordt. De uitkomst van een adviesgesprek is een gezamenlijk besluit over te nemen acties. aan.

Actoren

Doel

De deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. en begeleiderMedewerker van een onderwijsinstelling die als rol heeft het volgen en ondersteunen van deelnemers tijdens hun leerloopbaan. De begeleider die leeractiviteiten begeleidt wordt ook coach genoemd. De begeleider die de loopbaan van de deelnemer ondersteund wordt ook leertrajectbegeleider genoemd. maken gezamenlijke afspraken om de voortgang van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. te optimaliseren.

Beschrijving acties

Uitnodigen deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. 
De deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. wordt uitgenodigd voor het gesprek en het gesprek wordt ingepland.
Houden van het gesprek 
Deelnemer en leertrajectbegeleiderBegeleider die op individueel niveau deelnemers begeleidt met betrekking tot het totale leertraject. Het gaat dan enerzijds om de begeleiding bij het formuleren van de leervraag en anderzijds bij de keuze van de juiste onderwijsproducten. houden het gesprek waarbij de resultaten van Monitoren voortgang deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. (de stand van zaken, BPVBeroeps Praktijk Vorming. Periode waarin de deelnemer bij een bedrijf beroepspraktijkvorming volgt. Dit is een verplicht onderdeel binnen elke beroepsopleiding. Het minimaal te volgen studiebelastingsuren aan BPV is vastgelegd in het kwalificatiedossier. Daarnaast wordt BPV ook ingezet binnen het proces van opleiden en vormen denk daarbij aan bijvoorbeeld de snuffelstages. voorbereiding en verloop, en advies over de leerroute en eventuele zorg) het uitgangspunt zijn. Deze geadviseerde leerroute en zorg zijn slechts een advies; in het gesprek bespreken en bepalen de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. en de leertrajectbegeleiding samen de beste leerroute, zorg en eventueel andere relevante aspecten. Wanneer er specifieke incidenten aan de orde zijn, of de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. heeft zijn roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. niet geaccepteerd of zijn arrangementeen planbaar geheel van beschikbare onderwijsproducten. Een arrangement bestaat uit een verzameling enkelvoudige en/of samengestelde onderwijsproducten aangevuld met aanvullende eisen en wensen met betrekking tot de volgorde of de periode waarin het product moet worden afgenomen. Een arrangement kan uit één onderwijsproduct (enkelvoudig of samengesteld) bestaan. is (deels) niet planbaar gebleken, dan komt dat uiteraard in het gesprek aan de orde.
Besluiten over aanpassing plan 
De deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. en de leertrajectbegeleiderBegeleider die op individueel niveau deelnemers begeleidt met betrekking tot het totale leertraject. Het gaat dan enerzijds om de begeleiding bij het formuleren van de leervraag en anderzijds bij de keuze van de juiste onderwijsproducten. besluiten tijdens dit gesprek of er aanpassing van het lopende plan nodig is ten aanzien van de leerroute en/of de zorg. Indien nodig geeft de leertrajectbegeleiderBegeleider die op individueel niveau deelnemers begeleidt met betrekking tot het totale leertraject. Het gaat dan enerzijds om de begeleiding bij het formuleren van de leervraag en anderzijds bij de keuze van de juiste onderwijsproducten. de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. de opdracht om het plan aan te passen middels de Werkopdracht Opstellen plan.
Bespreken en vaststellen geadviseerde zorg 
Een geformuleerd advies omtrent zorg voor de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student., al dan niet geformuleerd met behulp van derden, wordt besproken met de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. en vastgesteld.
Doorverwijzing naar zorg 
In het gesprek kan er aanleiding zijn om door te verwijzen naar tweede lijns begeleidingHet geheel aan (begeleidings)processen waarbij de begeleider op basis van leeractiviteiten gegevens uit de aanwezigheidsregistratie en andere beschikbare gegevens het leerproces van een deelnemer volgt bijstuurt en toekomstgericht advies geeft. in de instelling, hulpverlening e.d. of 3e lijns buiten de instelling.
Aanzetten tot opnemen producten in portfolio 
De leertrajectbegeleiderBegeleider die op individueel niveau deelnemers begeleidt met betrekking tot het totale leertraject. Het gaat dan enerzijds om de begeleiding bij het formuleren van de leervraag en anderzijds bij de keuze van de juiste onderwijsproducten. zet indien nodig de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. aan tot het opnemen van specifieke producten in zijn portfolioeen portfolio is een georganiseerde verzameling bewijsstukken aangevuld met zelfreflectie bedoeld om iemands vaardigheden kennis en scholing te illustreren. Een portfolio wordt door de deelnemer zelf beheerd. Hij stelt dus zijn eigen portfolio samen. In het portfolio maakt of verzamelt een deelnemer zijn werk (ook wel producten of bewijsstukken genoemd) die op enig moment ook ter (summatieve of formatieve) beoordeling kunnen worden aangeboden. Verder kan een deelnemer zijn persoonlijke groei of ontwikkeling beschrijven en daarop reflecteren., middels deWerkopdracht opnemen producten. Dit is in het bijzonder van belang als deze producten nodig zijn ten behoeve van een beoogde summatieve toetsOnderwijsproduct dat een summatief resultaat voor de deelnemer oplevert. Summatief beoordelen heeft meestal als doel het kwalificeren of certificeren van de student. Tijdens een leertraject kan een summatieve toets zijn gepland om bijvoorbeeld tot een hoger jaar van een opleiding te worden toegelaten. (examen(onderdeel)).
Aanvragen examen 
Als blijkt dat de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. aangetoond heeft dat hij gereed is voor examinering, kan de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. een examen aanvragen (met instemming van de leertrajectbegeleiderBegeleider die op individueel niveau deelnemers begeleidt met betrekking tot het totale leertraject. Het gaat dan enerzijds om de begeleiding bij het formuleren van de leervraag en anderzijds bij de keuze van de juiste onderwijsproducten.). Het aanvragen van het examen(onderdeel) vindt plaats middels de Werkopdracht Aanvragen examenonderdeel. Dit kan de leertrajectbegeleiderBegeleider die op individueel niveau deelnemers begeleidt met betrekking tot het totale leertraject. Het gaat dan enerzijds om de begeleiding bij het formuleren van de leervraag en anderzijds bij de keuze van de juiste onderwijsproducten. doen, of vraagt de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. dit te doen.
Plannen volgende gesprek 
Indien nodig wordt al direct een volgend (periodiek)gesprek gepland.
Vastleggen afspraken 
Alle afspraken worden vastgelegd en verwerkt in het begeleidingsdossierHet begeleidingsdossier bevat alle documenten en gegevens ter ondersteuning van het begeleidingsproces zoals een POP en een PAP gemaakte afspraken en behaalde formatieve resultaten. Het begeleidingsdossier is onderdeel van het deelnemersdossier waarin zich naast het begeleidingsdossier ook het administratief dossier zorgdossier en examendossier bevindt..

Resultaat

 • Opdracht aan de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. om zijn plan voor de komende periodeEen periode is een afgebakende tijdseenheid de lengte wordt gekozen door een instelling zelf. Dit kan een uur een dag een week 10 weken etc zijn. op te stellen of bij te stellen, middels Werkopdracht Opstellen plan
 • Opstarten zorgdossierHet zorgdossier bevat alle documenten en gegevens over lichamelijke psychische en sociaal-emotionele beperkingen van de deelnemer. Het zorgdossier is van het begeleidingsdossier gescheiden omdat dit dossier meer privacygevoelige informatie bevat. Het begeleidingsdossier is onderdeel van het deelnemersdossier waarin zich naast het zorgdossier ook het administratief dossier begeleidingsdossier en examendossier bevindt. waarbij er de noodzaak van actie en de informatie die nu ter beschikking is vastgelegd wordt.
 • Opdracht aan deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. om producten op te nemen in zijn portfolio
 • Vastlegging acties (w.o. doorverwijzingVerwijzen van een potentiële deelnemer naar een alternatief (in tijd of plaats).) en resultaten van het gesprek in het begeleidingsdossierHet begeleidingsdossier bevat alle documenten en gegevens ter ondersteuning van het begeleidingsproces zoals een POP en een PAP gemaakte afspraken en behaalde formatieve resultaten. Het begeleidingsdossier is onderdeel van het deelnemersdossier waarin zich naast het begeleidingsdossier ook het administratief dossier zorgdossier en examendossier bevindt.
 • Besluit tot toelating en aanvragen van een examen(onderdeel) middels de Werkopdracht Aanvragen examenonderdeel
 • Eventueel gepland vervolggesprek

Frequentie

Periodiek, bijvoorbeeld 4 maal per deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. per studieloopbaantraject.

Werkopdrachten

WerkopdrachtVan use caseNaar use case
Aanvragen examenonderdeelGesprek voerenAanvragen examendeelname
Adviesgesprek n.a.v. niet planbare arrangementenAfhandelen niet planbare arrangementenGesprek voeren
Adviesgesprek n.a.v. niet planbare arrangementenIndividueel roosterprobleem oplossenGesprek voeren
Opnemen productenGesprek voerenVerzamelen en delen producten
Opstellen plan en begeleiding komende periode (Werkopdracht)Gesprek voerenOpstellen plan

Activiteitendiagram

width=400px

Functies

FunctieFunctiesoort
Vastleggen afspraken en acties in begeleidingsdossier

Invloed assen begeleidingHet geheel aan (begeleidings)processen waarbij de begeleider op basis van leeractiviteiten gegevens uit de aanwezigheidsregistratie en andere beschikbare gegevens het leerproces van een deelnemer volgt bijstuurt en toekomstgericht advies geeft.

Variatie in leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden.

Indien de leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. helder moet zijn vanaf het begin, zal er vanuit de leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. context geen noodzaak voor een gesprek zijn en worden deze dan ook niet standaard ingepland. Het initiatief voor het gesprek ligt primair bij de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student.. Alleen als er vanuit monitoring aanwijzingen zijn dat de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. van de vaste koers lijkt af te raken zal dit onderwerp van gesprek zijn. In het gesprek wordt dan echter niet gezocht naar oplossingen in de richting van een andere eindkwalificatie, maar moet de oplossing in andere zaken worden gezocht.

Indien bij de leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. alleen de richting duidelijk hoeft te zijn, maar de specialisatie nog niet, zal in de gesprekken worden ingegaan op het helderder krijgen van deze specialisatie. De mogelijke opties zijn daarbij vooraf duidelijk en naarmate de opleiding volgt worden de opties steeds beperkter danwel specifieker. Keuzes leiden tot een nadere invulling van het plan en niet zozeer een wijziging.

Wanneer de leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. bij de intakeOnderdeel van het proces van inschrijven met als doel te bepalen of de instelling passend onderwijs kan bieden. Dit kan inhouden dat het nodig is de leervraag van de potentiële deelnemer nader te specificeren of een assessment te doen. Dit proces gaat vooraf aan het daadwerkelijk sluiten van de verbintenis. nog helemaal niet helder hoeft te zijn, is het van belang om tijdens het gesprek te reflecteren op de ondernomen activiteiten en toe te werken naar een specifieke, heldere leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden.. Daarbij wordt verder gekeken dan alleen hetgeen de instelling zelf aan kan bieden, al heeft het wel de voorkeur om de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. binnen de instelling te houden. Uit het gesprek kan blijken dat het plan echt aangepast moet worden.

Variatie in inhoud van het aanbod

Als er niet op de inhoud van het aanbod gevarieerd kan worden ligt de nadruk in het gesprek vooral of de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. nog op koers is voor het gekozen aanbod, en om eventuele maatregelen te bespreken om de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. op koers te blijven houden.

Indien de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. verschillende, vaste opties qua inhoud heeft verkend, kan in het gesprek nader bepaald worden welke inhoud in het verdere traject goed past bij de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student.. Als dat niet het geval is kan dit aanleiding zijn om het plan van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. aan te passen. Input vanuit monitoring kan daarbij gebruikt worden, en signalen die de trajectbegeleider heeft gekregen vanuit het leerproces (de formatieve beoordelingen). Indien er veel keuze omtrent de inhoud van het aanbod is het van belang om constant na te gaan wat het beste past bij de behoefte van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. en dit te bespreken. Het gevaar bestaat anders dat een eindkwalificatie uit het oog verloren wordt.

Uitgaande dat de instellng met vast aanbod ook in tijd een vast programma heeft, liggen de momenten waarop het examen kan worden aangevraagd vast. Uit de monitoring komt zeer duidelijk naar voren of de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. hier gereed voor is of niet. De instelling met een variatie binnen de grenzen van de specialisatie gaat hier op dezelfde manier mee om. Bij de instelling met een meer vrije keuze, kan de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. naast het examen ook aanvullende certificaten halen voor de extra vakken. Door deze vrijheid kan de duur van de opleiding verlengt worden waardoor meer behoefte ontstaat aan flexibele momenten. Dat is verder echter een logistieke uitdaging.

Variatie in vorm van het aanbod

De nadruk in het gesprek ten aanzien van de vorm van het aanbod ligt op de vraag of het leren door de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. naar wens verloopt. Als er geen aandacht is voor vorm in het aanbod zal hier dan ook niet op worden ingegaan en zal er vanuit deze context geen vast gesprek worden ingepland tenzij hier vanuit monitoring expliciet behoefte aan ontstaat. De oplossing zal dan echter niet in een andere vorm van aanbod kunnen worden gezocht. Indien variatie op de vorm van het aanbod wel mogelijk is zal besproken kunnen worden of de huidige vorm nog past bij de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. of dat er mogelijk een verkeerde inschatting is gemaakt. De leertrajectbegeleiderBegeleider die op individueel niveau deelnemers begeleidt met betrekking tot het totale leertraject. Het gaat dan enerzijds om de begeleiding bij het formuleren van de leervraag en anderzijds bij de keuze van de juiste onderwijsproducten. kan daarbij gebruik maken van informatie uit de monitoring. Een instelling met beperkte opties zal hier standaard procedures voor hebben waaruit de geschikte vorm blijkt. Tenzij de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. zelf 'verandert' is de kans dat aanpassing nodig is, klein. Gesprekken zullen met vrij grote tussenpauze en op regelmatige momenten worden ingepland, voornamelijk met het doel om te controleren of alles naar wens gaat. Een instelling die meer maatwerk in de vorm van het aanbod kan bieden zal hier dieper op ingaan, nauwkeuriger monitoren en eerder zelf het initiatief nemen voor een gesprek.

Variatie in aanvullende behoefte

Enerzijds is het van belang om te bespreken of in de huidige aanvullende behoefte voldoende wordt voorzien, zover als dat voor de instelling mogelijk is. Een verandere aanvullende behoefte kan een aanleiding zijn voor het voeren van een gesprek. De trajectbegeleider bespreekt met de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. mogelijke opties om in de aanvullende behoefte te voorzien. Een gespecialiseerde instelling zal de focus vooral op haar specialisaties leggen. Het gesprek zal daarbij op dit vlak ook veel diepgang hebben. De momenten en frequentie waarop het gesprek plaatsvindt kan voor elke deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. verschillend zijn. Doordat er een stevig plan ten aanzien van de aanvullende behoefte is, kan in grote mate worden volstaan met de geplande momenten. Er is echter ook veel ruimte voor aanvullende gesprekken, waarbij zowel de instelling als de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. beiden het initiatief kan en zal nemen.

Een instelling met een brede orientatie op de aanvullende behoefte heeft standaard momenten voor het gesprek die voor elke deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. hetzelfde zijn. Een ad-hoc trigger voor een gesprek zal voornamelijk vanuit incidenten of een situatie ten aanzien van de onderwijskundige houding voortvloeien.

Is er een bredere orientatie op aanvullende behoefte, dan moet de begeleiderMedewerker van een onderwijsinstelling die als rol heeft het volgen en ondersteunen van deelnemers tijdens hun leerloopbaan. De begeleider die leeractiviteiten begeleidt wordt ook coach genoemd. De begeleider die de loopbaan van de deelnemer ondersteund wordt ook leertrajectbegeleider genoemd. tijdens het gesprek voldoende informatie hebben en geequipeerd zijn om dit met de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. te bespreken. Een begeleiderMedewerker van een onderwijsinstelling die als rol heeft het volgen en ondersteunen van deelnemers tijdens hun leerloopbaan. De begeleider die leeractiviteiten begeleidt wordt ook coach genoemd. De begeleider die de loopbaan van de deelnemer ondersteund wordt ook leertrajectbegeleider genoemd. zou er dan voor kunnen kiezen om hulp van derden hier bij te zoeken. Het signaleren of de aanvullende behoefte impact gaat hebben op het leertraject en in hoeverre de instelling hier in wil voorzien zal ook onderwerp van gesprek moeten zijn.