Encyclopedie
Begrippenlijst

Eigenschap:Strategie

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Dit is een eigenschap van type Tekst.

Pagina's die de eigenschap "Strategie" gebruiken

Er zijn 4 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

B
Blauw +Structuur en herkenbaarheid, dat is waar scenario Blauw voor staat. Van begin tot eind is precies helder wat van deelnemers wordt verwacht en hoe het programma eruit ziet. Het programma wordt periodiek herhaald. Veranderingen daarin worden beperkt, alleen als wet- en regelgeving of externe ontwikkelingen daarom vragen. Er wordt een programma aangeboden met een volledige dagvulling. Groot voordeel van deze vorm van onderwijs is de herkenbaarheid en zekerheid voor de student. Ook aan de medewerkers wordt helderheid geboden. De instelling gaat efficiënt en effectief met de middelen en het personeel om. De omvang van de organisatie (in termen van middelen en personeel) wordt aangepast aan de vraag. Er worden bijvoorbeeld flexibele contracten gesloten met specialistische medewerkers. Alle middelen en personeel zijn gekoppeld aan (delen) van het onderwijsaanbod. Er wordt het liefst met specialisten gewerkt. En gestreefd wordt naar een maximale inzet van de medewerkers op hun specialismen. Een medewerker wordt dus niet ingezet buiten zijn eigen werkterrein en krijgt vaak een deeltijd (uren-) contract. Op een aantal tijdsmomenten wordt gestuurd op de leerloopbaan van de deelnemer door de voortgang van de individuele deelnemer ten opzichte van het vastgestelde programma te bepalen. Dit kan leiden tot het moeten overdoen van het programma van de voorgaande periode. Veranderingen en vertraging zijn vanuit het oogpunt van efficiency en effectiviteit niet gewenst, dus wordt er veel energie gestoken in de aanmelding/ intake van een deelnemer; gericht op het maken van de goede keuze voor de komende jaren wordt gemaakt (in termen van beroep/opleiding). Eenmaal na die keuze wordt een maximale inspanning verricht om ervoor te zorgen dat de deelnemer niet van trein valt. Duidelijk is wat de studenten gaan leren, wanneer zij dat doen, wat zij kunnen en wanneer zij beschikbaar komen voor stages en werk. Dat levert ook duidelijkheid op voor het beroepsleven (ook in termen van beschikbaarheid voor stages etc.) Een belangrijk kenmerk in de strategie van het blauwe scenario is dat er “gestuurd” kan worden op (te) verwachte(n) output. Het succes van Blauw wordt dan ook afgemeten aan het diploma-resultaat (de benodigde tijd). De strategie van Blauw heeft kenmerken van operational excellence.  +
G
Geel +Het individu, daar gaat het om. Het individu is bepalend voor het onderwijs dat wordt aangeboden. Nadat de individuele leervraag is besproken met de begeleider wordt de leervraag vertaald naar onderwijsaanbod (in termen van middelen, kosten, relatie met regelgeving, benodigd personeel). Het individu bepaalt of het leeraanbod (en de bijbehorende randvoorwaarden) akkoord is. De begeleider is samen met het individu verantwoordelijk voor het goed articuleren van de leervraag en creëert op basis daarvan een adequaat leeraanbod. Als een leervraag niet past binnen de wet en regelgeving dan kan de bekostiging van het leeraanbod verschuiven naar het individu. Het individu bepaalt vervolgens of het aanbod (en de kosten ervan) hem/haar past. Daarmee vindt een ontkoppeling plaats tussen kostprijs en bekostiging. Het product wordt niet gebaseerd op de bekostiging die de instelling ontvangt, maar op het leveren van diensten aan de klant. Daarom kan het voorkomen dat een product duurder is dan de bekostiging die de instelling ervoor krijgt, maar ook die extra kosten zullen aan de klant worden voorgelegd en bij acceptatie worden doorberekend. Het individu bepaalt in principe alles in dit model. Iedereen met een individuele leervraag is welkom (ongeacht leeftijd, achtergrond etc.) Het kan voorkomen dat een onderwijsinstelling in het gele scenario een aanbod zelf niet kan leveren. Ook dan wordt er altijd een oplossing geboden, eventueel in samenwerking met een andere instelling. Personeel, middelen, geld en regelgeving zijn van invloed zijn op de totstandkoming van het leeraanbod. Deze zijn in het gele scenario echter geen beperking maar worden beschouwd als 'regelvariabelen' (“alles is te regelen”). Vanwege de variatie in vragen en aanbod streeft het gele scenario vrij inzetbare middelen na. Het gele scenario heeft kenmerken van customer intimacy. In een figuur de werkwijze van Geel: [[Bestand:424px-Strategie_geel.png]]  +
Groen +De strategie van Groen gaat uit van een extern gerichte organisatie die maatwerk levert op basis van vragen uit het beroepenveld, de maatschappij en vragen van toekomstige deelnemers. De strategie van Groen is dan ook een vraaggerichte strategie. De vraag van het beroepenveld, de maatschappij en groepen deelnemers worden in kaart gebracht door middel van een prognose. De prognose van die behoefte wordt binnen de onderwijsinstelling vertaald naar aanbod dat “klaargezet” (in logistieke termen) wordt. In het groene scenario worden de vragen (en het aanbod) in groepen verdeeld. Een groep deelnemers met overeenkomstige kenmerken (vaak eenzelfde leervraag) is de eenheid waar het in de strategie van Groen om draait. Bij de aanmelding/ intake worden de wensen van de deelnemer naast het al opgestelde aanbod gelegd en wordt bekeken of deze binnen het huidige aanbod te honoreren zijn. Een andere mogelijkheid is dat er voldoende studenten met gelijke wensen zijn, zodat er een nieuwe groep van gemaakt kan worden; dit wordt het groeperen of opbossen van leervragen genoemd. In dit scenario wordt er gewerkt met zogenaamde vrije ruimte voor deelnemers. Dat betekent dat een beperkt deel van het rooster door de deelnemer zelf ingevuld kan worden. In deze tijd kan tegemoet worden gekomen aan wensen van de individuele deelnemer (mits deze in het aanbod aanwezig zijn). Er bestaat een regelmechanisme om cyclisch naar de markt te kijken (beroepenveld en deelnemers). Daarop wordt de prognose gebaseerd. Er wordt variëteit aangeboden wanneer de markt of groepen deelnemers daar om vragen. De strategie van Groen heeft kenmerken van product leadership.  +
R
Rood +De strategie van scenario Rood is gebaseerd op het bieden van een overzichtelijk onderwijsaanbod binnen een kleine overzichtelijke groep. Binnen het onderwijsaanbod en het team is er ruimte voor de leerwensen van de deelnemer. Het onderwijsaanbod wordt zo gepresenteerd dat de deelnemer keuzes kan maken en verantwoordelijkheid kan nemen voor zijn/ haar leren. De keuzeruimte van de deelnemer betreft niet zozeer “nieuw” of ander onderwijsaanbod (voorbij de eigen groep), maar eerder een keuzes binnen het beschikbare aanbod. Het rode scenario onderkent een veelheid aan (maatschappelijke) eisen en taken. Het (leren) functioneren in een kleine groep wordt gezien als een belangrijk ijkpunt in deze strategie. De manier waarop dat bereikt wordt is door de verantwoordelijkheid van het onderwijs (het aanbod en de organisatie) neer te leggen bij kleine zelfstandige organisatie-eenheden (teams). Kennisdeling en communicatie worden voornamelijk binnen het eigen team vormgegeven. Daarnaast kan kennisdeling plaatsvinden tussen teams, maar die moet dan wel expliciet georganiseerd worden. De teams hebben middelen tot hun beschikking gekregen vanuit een centrale organisatie, waarbinnen keuzes gemaakt worden. Binnen de kaders die aan de teams gegeven worden door de organisatie (middelen, aanbod, periode indeling, werken met een onderwijscatalogus) staat de onderwijsvraag van de student centraal. Keuzes van de student worden begeleid door het verantwoordelijke team. Onderwijsinhoudelijk wordt er verantwoording afgelegd door het team aan de centrale onderwijsorganisatie. Het team kent een plek voor studenten en medewerkers waarmee een veilige & herkenbare leeromgeving wordt nagestreefd.  +