Encyclopedie
Begrippenlijst

Eigenschap:Samenvatting

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Dit is een eigenschap van type Tekst.

Pagina's die de eigenschap "Samenvatting" gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
Afhandelen niet planbare arrangementen#Groen +In het groene scenario moet de ontstane extra ruimte invulling krijgen via de use case Individueel aanvullen rooster. Deze situatie doet zich in dit scenario minder vaak voor, omdat met referentiearrangementen (en groepen) wordt gewerkt die zijn afgestemd op het onderwijs dat ook werkelijk gerealiseerd kan worden. Een niet planbaar arrangement behelst tevens direct een groep (en niet een individuele deelnemer) en vervangend onderwijs ligt dan voor de hand.  +
Afhandelen niet planbare arrangementen#Rood +In het rode scenario is het team verantwoordelijk voor het vinden van een zinvolle invulling van die niet-ingeplande ruimte. De werkwijze is niet anders dan zoals beschreven bij use case Individueel aanvullen rooster. Er is dan ook eigenlijk geen sprake van niet-planbare arrangementen.  +
Afhandelen niet planbare arrangementen#Blauw +In het blauwe scenario is de situatie dat aan een bepaalde deelnemer niet het gevraagde onderwijs wordt aangeboden onmogelijk. Op basis van het vaste programma wordt ruim van te voren gepland. Wanneer er onvoldoende capaciteit is, worden er geen nieuwe deelnemers toegelaten.  +
Afhandelen niet planbare arrangementen#Geel +Het kan zijn dat arrangementen niet in voldoende mate in het rooster konden worden gepland. Dit betekent dat de er voor bepaalde deelnemers meer vrije ruimte (in plaats van af te nemen onderwijsproducten uit het arrangement) in het rooster is ontstaan dan op grond van hun arrangement te verwachten was.  +
Arrangement specificeren#Blauw +In het blauwe scenario is er in principe sprake van één arrangement voor een complete opleiding, mogelijk opgedeeld in een arrangement per periode. Alle deelnemers die op deze opleiding zijn ingeschreven volgen hetzelfde programma en hebben dus hetzelfde arrangement.  +
Arrangement specificeren#Geel +In deze stap worden de leervragen omgezet naar een daadwerkelijk planbaar geheel van onderwijsproducten (gekoppeld aan een deelnemer): het arrangement. Het arrangement hoeft, net als de leervraag, niet beperkt te zijn tot de eerstvolgende roosterperiode. Het arrangement specificeert alle planbare onderwijsproducten met de bijbehorende randvoorwaarden die de deelnemer wil gaan afnemen op de korte en de langere termijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de onderwijscatalogus, bijvoorbeeld om te bepalen of andere producten randvoorwaardelijk zijn om het gekozen onderwijsproduct te kunnen afnemen.Het totaal aan arrangementen voor alle deelnemers is vervolgens de input voor het roosterproces.  +
Arrangement specificeren#Rood +In het rode scenario bestaat het arrangement uit een keuze uit de verzameling onderwijsproducten die door het team beschikbaar zijn gesteld, aangevuld met de individuele randvoorwaarden van de betreffende deelnemer. In dit arrangement zijn ook eventuele verplichte of randvoorwaardelijke producten meegenomen, en de eventuele vrije ruimte waaraan de deelnemer of het team op een later moment nog invulling kan geven.  +
Arrangement specificeren#Groen +In het groene scenario is het referentiearrangement (of eventueel een verzameling onderwijsproducten) uitgewerkt tot een volledige verzameling onderwijsproducten die kunnen worden gepland. Ook in dit arrangement kunnen verplichte of randvoorwaardelijk producten en eventueel vrije ruimte zijn meegenomen.  +
C
Controle rooster realisatie#Rood +In het rode scenario is het team verantwoordelijk voor een goede invulling van de beschikbare vrije ruimte. Het team monitort of zowel deelnemers als docenten en begeleiders zorgen voor voldoende onderwijs- of begeleidingsactiviteiten tijdens de vrije ruimte in het rooster.  +
Controle rooster realisatie#Groen +In het groene scenario is de invulling van de vrije ruimte een verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf, eventueel ondersteund door zijn begeleider. Of er sprake is van een zinvolle invulling van de vrije ruimte,moet daarom goed gemonitord worden.  +
Controle rooster realisatie#Blauw +In het blauwe scenario is dit niet van toepassing.  +
Controle rooster realisatie#Geel +Het aanpassen en aanvullen van het rooster is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de inividuele deelnemer en begeleider.  +
D
Deelnemer accepteert rooster#Groen +In het groene scenario ligt het accepteren van het rooster meer voor de hand, omdat de deelnemer voorafgaand aan het roosterproces een grotere keuzemogelijkheid heeft. Omdat ook hier het aanbod gestandaardiseerd is (in referentiearrangementen), is het rooster voor een groot deel op groepen gebaseerd. Omdat een rooster in dit scenario rekening houdt met de vorming van groepen is er niet altijd een eenvoudige oplossing binnen het rooster mogelijk als een deelnemer het rooster niet accepteert.  +
Deelnemer accepteert rooster#Geel +Iedere deelnemer krijgt het rooster ter acceptatie voorgelegd. De deelnemer kan beoordelen of het rooster voldoende invulling geeft aan de geformuleerde leervraag. Afhankelijk van de keuze van de instelling kan er sprake zijn van een actieve acceptatie, waarbij iedere deelnemer expliciet aangeeft het rooster wel of niet te accepteren, of een passieve acceptatie, waarbij een deelnemer binnen een bepaalde termijn kan aangeven het rooster niet te accepteren.  +
Deelnemer accepteert rooster#Blauw +In het blauwe scenario is er geen sprake van een mogelijkheid tot het accepteren van het rooster.  +
Deelnemer accepteert rooster#Rood +In het rode scenario is het accepteren van het rooster wel denkbaar, maar het ligt niet voor de hand. De deelnemer kan immers in zijn leervraag maar beperkt kiezen uit het door het team beschikbaar gestelde aanbod. Omdat een rooster in dit scenario rekening houdt met de vorming van groepen is er niet altijd een eenvoudige oplossing binnen het rooster mogelijk als een deelnemer het rooster niet accepteert.  +
E
Effectueren rooster#Geel +Nadat het proces van het maken van het rooster is afgerond, wordt het rooster geëffectueerd. Het rooster wordt dan definitief gemaakt en gecommuniceerd aan de deelnemers, docenten en andere betrokkenen. Wanneer ‘fictieve middelen’ in het rooster zijn meegenomen, dan wordt ervoor gezorgd dat die middelen beschikbaar worden gesteld.  +
Effectueren rooster#Groen +In het groene scenario wordt het rooster voor een hele branche, verzameling opleidingen of gebouw in zijn geheel geëffectueerd. Op dat moment moet er ook voor gezorgd worden dat het totaal aan middelen beschikbaar is.  +
Effectueren rooster#Rood +In het rode scenario kan het effectueren betekenen dat aan het team extra middelen beschikbaar moeten worden gesteld. Middelen die niet volledig worden ingezet kunnen eventueel aan andere teams beschikbaar worden gesteld.  +
Effectueren rooster#Blauw +In het blauwe scenario wordt het rooster veelal voor een langere periode geëffectueerd.  +
F
Formuleren leervraag (Use case)#Blauw +In het blauwe scenario is er maar zeer beperkt sprake van het formuleren van een leervraag. De deelnemer maakt al bij de intake een keuze voor de te volgen opleiding. Daarmee ligt zijn leervraag al voor een langere tijd vast.  +
Formuleren leervraag (Use case)#Geel +Uitgangspunt in het logistieke proces is dat iedere deelnemer periodiek de gelegenheid heeft om zijn/haar leervraag kenbaar te maken. Deze leervraag kan over een langere periode gaan (niet alleen de komende roosterperiode bijvoorbeeld). Bij het formuleren van de leervraag kan de deelnemer, ondersteund door zijn/haar begeleider, een keuze maken uit het beschikbare aanbod zoals vastgelegd in de onderwijscatalogus. Eventueel kan de onderwijsinstelling referentiearrangementen definiëren. Een referentiearrangement is een ‘aanrader’ in de vorm van een samenhangende leerroute die goed past op een veel voorkomende leervraag.  +
Formuleren leervraag (Use case)#Rood +In het rode scenario heeft de deelnemer zowel bij de intake (bij de start van de opleiding) als in de begeleiding al kenbaar gemaakt welke leerwensen hij heeft. Op basis van de informatie van alle deelnemers, gecombineerd met de kennis en ervaring van het team is er een onderwijsaanbod vastgesteld dat door het team wordt aangeboden. Het onderwijsaanbod bestaat uit een verzameling onderwijsproducten waaruit door de deelnemers een selectie wordt gemaakt. De deelnemer kan dus nog kiezen binnen de verzameling beschikbaar gestelde onderwijsproducten.  +
Formuleren leervraag (Use case)#Groen +In het groene scenario is het onderwijsaanbod voor een groot deel ondergebracht in referentiearrangementen, of ‘aanraders’. Zo’n aanrader is een vast samenstel van onderwijsproducten dat goed past bij een bepaald type leervraag. In de meeste gevallen herkennen deelnemers zich in dit aanbod en maken hun keuze uit de beschikbare referentiearrangementen. Maar de instelling spant zich ook in om voor elke individuele leervraag een passende oplossing te vinden, dus ook individuele leerwensen worden vastgelegd.  +
G
Groeperen leervragen#Geel +In principe is er geen sprake van het groeperen van leervragen voorafgaand aan het roosterproces. Eventuele groepen van deelnemers die gedurende een korte of langere periode hetzelfde onderwijs volgen onstaan als gevolg van het roosteren. Het roosterproces kan daarbij rekening houden met een veelheid aan regels die de samenstelling van groepen beïnvloedt.  +