Encyclopedie
Begrippenlijst

Eigenschap:Beschrijving

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Dit is een eigenschap van type Tekst.

Pagina's die de eigenschap "Beschrijving" gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
Aanleveren gegevens keurmerk inburgeren +Als een periode conform ‘handleiding Keurmerk Inburgeren’ is afgerond moeten gegevens uit de KRD en andere relevante gegevens (als aantal begeleiders en contractgegevens) doorgegeven worden aan Blik op Werk, zodat de instelling het Keurmerk Inburgeren verkrijgt, dan wel behoudt. Het Keurmerk Inburgeren is een kwaliteitskeurmerk voor de aanbieders van inburgeringcursussen. Blik op Werk beheert het keurmerk. Het keurmerk biedt klanten (inburgeraars) de mogelijkheid om een geschikte aanbieder te vinden. Bovendien, als de aanbieder het Keurmerk Inburgeren heeft, biedt de wet een mogelijkheid aan cursisten aan om een lening afsluiten om hun opleiding te financieren. Cursusaanbieders die het Keurmerk Inburgeren krijgen, voldoen aan de volgende criteria: ze doen wat ze beloven, hun diensten sluiten aan bij de behoeften van de cursist en ze beschikken over accurate informatie voor de cursist. Voor het verkrijgen en behouden van het keurmerk moet een aanbieder jaarlijks gegevens aanleveren aan Blik op Werk.  +
Aanmaken diploma +Deze functie genereert het fysieke kwalificerend document, dat kan worden ondertekend. Dit document wordt aangemaakt op basis van een standaard sjabloon.  +
Aanmaken portfolio +Dit is een niet-interactieve functie die wordt gestart als (bijvoorbeeld bij de inschrijving) is aangegeven dat voor een bepaalde deelnemer een portfolio beschikbaar gesteld moet worden. Deze functie voorziet op hoofdlijnen in het volgende: * Aanmaken van het portfolio conform de binnen de instelling geldende structuur * Vullen van het portfolio met de relevante administratieve gegevens die al binnen de instelling beschikbaar zijn, zoals gegevens over de deelnemer, de inschrijving en de startkwalificatie. * Aanmaken autorisaties, bijvoorbeeld om het portfolio via een deelnemersportaal of open leercentrum te kunnen benaderen. Mogelijk is een e-mailadres binnen de school een vereiste, waardoor deze ook moet worden aangemaakt. * Verzenden notificatie aan deelnemer, bijv. een email, waarin de inloggegevens e.d. bekend worden gemaakt.  +
Aanmelden (Use case) +In deze stap wordt de aanmelding van een deelnemer geregistreerd. Deze aanmelding dient plaats te vinden voor 1 april, voor de deelnemers die overstappen van po naar mbo. Deelnemers kunnen aan tijdige aanmelding een plaatsingsrecht ontlenen.  +
Aanpassen en aanvullen rooster +==Het aanvullen van het rooster met individuele leerwensen== Een leervraag van een deelnemer kan tijdens een roosterperiode verder ingevuld worden, bijvoorbeeld als gevolg van opgedane ervaringen. Een instelling kan hierop inspelen door een deelnemerrooster niet geheel te vullen, maar een rooster met vrije ruimte te maken, waarbij deze vrije ruimte tijdens de periode kan worden ingevuld met aanvullende wensen. Triple A heeft ervoor gekozen om dit proces in een use case te beschrijven, maar een instelling hoeft dit proces niet te doorlopen. ===Aanvullende leerwensen=== Een rooster kan worden aangevuld op initiatief van een deelnemer. Een deelnemer kan besluiten om een extra onderwijsproduct te willen volgen. Dit kan een onderwijsproduct zijn welke al voor andere deelnemers is gepland, maar ook een onderwijsproduct welke nog niet is gepland. Daarnaast kan een deelnemer of een groep deelnemers aangeven behoefte te hebben aan nog niet ‘ontwikkeld’ onderwijs (zoals een praktijkopdracht, extra ondersteuning in een bepaald onderwerp etc.). Nog niet ontwikkeld onderwijs staat uiteraard niet in de onderwijscatalogus. Pas als het na ontwikkeling opgenomen is in de catalogus kan het daadwerkelijk ingezet worden om de beschikbare (rooster)ruimte te vullen. Een rooster kan worden aangevuld door een docent of begeleider. Als een docent of begeleider een behoefte aan bepaald onderwijs (extra ondersteuning of een excursie) constateert, kan worden aangeven dit onderwijs te willen aanbieden aan een groep deelnemers. Een docent kan ook aangeven dat er behoefte is aan een gesprek met een individuele deelnemer. Altijd moet bepaald worden of het extra onderwijsproduct of gesprek bijdraagt aan het behalen van een kwalificatie of opleiding. Daarnaast moet worden gekeken of er genoeg middelen beschikbaar zijn om het extra onderwijs uit te kunnen voeren. Deze individuele aanvullingen op het rooster vervangen de vrije ruimte die in het rooster is gecreëerd. ===Inschrijving=== Een extra gepland onderwijsproduct kan worden opengesteld voor inschrijving. Er wordt bepaald aan welke voorwaarden een deelnemer moet voldoen om het extra product te volgen. Dan kan het onderwijsproduct worden aangeboden aan alle deelnemers die voldoen aan de gestelde voorwaarden. Het onderwijsproduct kan ook worden aangeboden aan iedere deelnemer en wordt na de inschrijving bepaald of een deelnemer voldoet aan de voorwaarden. ===Resultaat=== Extra onderwijsproducten die worden gevolgd door een deelnemer, worden begeleid door een docent, en/of gebruik maken van faciliteiten, worden opgenomen in het deelnemer-, docenten- en faciliteitenrooster, hierdoor wordt het rooster een weergave van de realisatie van onderwijs.  +
Aanpassen middelen +Wanneer vanuit het roosterproces de behoefte ontstaat aan een bijstelling van middelen (verwerven, afstoten of wijzigen) dan kan dat worden geregistreerd. Op basis van deze informatie kan het daadwerkelijke aanpassen van de middelen worden opgepakt.  +
Aantonen competenties en kennis +==Verzamelen en importeren instroomgegevens== Begint de deelnemer aan zijn eerste opleiding, dan wordt een start gemaakt met het opbouwen van zijn portfolio binnen de instelling. De onderwijsinstelling maakt het portfolio voor de deelnemer aan en vult het, indien beschikbaar, met de instroomgegevens van de deelnemer. In het geval dat de deelnemer een portfolio meeneemt uit een vorige opleiding, wordt dit geïmporteerd en omgezet in het format van de instelling. Het geïmporteerde portfolio wordt dan aangevuld en geactualiseerd. De deelnemer krijgt de mogelijkheid de gegevens te controleren en verbeteren. Als de deelnemer nog geen bestaand portfolio elders heeft opgebouwd, start hij na inschrijving met het vastleggen van de instroomgegevens in het nieuwe portfolio. Het betreft de volgende gegevens: * Persoonlijke gegevens (in geval van minderjarigheid ook gegevens ouders/ verzorgers) * Beschrijving van onderwijsachtergrond * Beschrijving van arbeidsachtergrond * Beschrijving van stages * Beschrijving van vrijwilligerswerk * Opnemen van EVC's ==Onderhouden gegevens deelnemer== De gegevens van een deelnemer veranderen continu. Het kan gaan om wijzigingen in de NAW-gegevens, extra informatie over stages en vrijwilligerswerk of informatie over nieuw verworven kwaliteiten, competenties en/of certificaten. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor deze informatie en het actueel houden van zijn portfolio. De deelnemer vult of past zijn portfolio aan, voor wat betreft zijn reeds geregistreerde gegevens. Het gaat hier uitdrukkelijk niet om het opnemen van producten in het portfolio, dat gebeurt in de use case Verzamelen en delen van producten. ==Opnemen POP & PAP in portfolio== De deelnemer formuleert op basis van hetgeen hij op de lange termijn wil bereiken een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Vervolgens maakt de deelnemer samen met de (leertraject)begeleider een persoonlijk activiteitenplan (PAP) voor elke nieuwe periode. Als deze plannen zijn opgesteld en goedgekeurd, kunnen ze worden opgenomen in het portfolio. De deelnemer kan bij elk nieuw of gewijzigd plan besluiten deze op te nemen in zijn portfolio. ==Verzamelen en delen van producten== Het portfolio stelt de deelnemer in staat het eigen leerproces inzichtelijk te maken en te laten zien welke competenties hij beheerst. ===Verzamelen, ordenen, reflecteren en delen=== De deelnemer verzamelt producten in zijn portfolio ter ondersteuning van zijn leren. Dit kunnen verslagen of werkstukken zijn, maar ook foto's van fysieke producten die de deelnemer heeft gemaakt. Deze producten kunnen met anderen worden gedeeld en ter beoordeling worden aangeboden. De volgende stappen worden onderkend in het portfolio: * Verzamelen: de deelnemer zorgt ervoor dat producten in digitale vorm beschikbaar zijn in het portfolio * Ordenen: om alle producten in het portfolio overzichtelijk te houden ordent de deelnemer de producten. Zo kan ook een verzameling producten worden samengesteld die kan worden gedeeld met anderen of ter beoordeling kan worden aangeboden. Dit kan in een al dan niet voorgeschreven structuur * Reflecteren: de deelnemer kan reflecteren op zijn leerproces en behaalde resultaten en kan deze reflecties vastleggen in het portfolio * Delen: de deelnemer kan producten beschikbaar stellen aan derden, bijvoorbeeld aan andere deelnemers, docenten of een begeleider of beoordelaar. Dit kan ter inzage zijn, voor feedback of ter beoordeling. Dit delen van producten wordt gedaan door rechten aan derden toe te kennen op (een verzameling van) producten. Bij inzage ontstaat er geen uitwisselingsproces met de deelnemer. Bij feedback is er de mogelijkheid om te reageren op de aangeleverde producten. Bij een beoordeling van producten ontvangt de deelnemer de beoordeelde producten later terug, voorzien van de formatieve of summatieve beoordeling ==Opnemen bevroren producten== Als een product in het portfolio van een deelnemer is aangeboden voor een formatieve of summatieve beoordeling, wordt daar door een beoordelaar een resultaat aan toegekend. Dit product wordt dan inclusief het toegekende resultaat in "bevroren" toestand binnen de instelling bewaard als (formatief of summatief) bewijs. De deelnemer heeft de mogelijkheid om deze bevroren producten, die in de onderwijsinstelling digitaal bewaard worden, te kopiëren en op te nemen in zijn eigen portfolio. Op deze manier kan de deelnemer in zijn portfolio bewijsmateriaal opbouwen waarmee hij zijn behaalde formatieve en summatieve resultaten kan aantonen. ==Inzichtelijk maken formatieve en summatieve resultaten== Vanuit het portfolio heeft de deelnemer de mogelijkheid om zijn vorderingen qua formatieve en summatieve resultaten inzichtelijk te maken. De deelnemer heeft voor een deel toegang tot dezelfde hulpmiddelen die de begeleider ook kan gebruiken bij het monitoren: de formatieve en summatieve peilstok. Dit geeft de deelnemer inzicht in de behaalde formatieve en summatieve resultaten en hoe de deelnemer daarin staat ten opzichte van het afgesproken leertraject en de beoogde doelen (examinering en/of diplomering). ==Exporteren portfolio== Als de deelnemer verandert van opleiding of als hij na de opleiding gaat werken, kan hij zijn portfolio meenemen om het verder uit te bouwen (een leven lang leren), eventueel ook buiten onderwijsinstellingen. Er zijn in dit verband ontwikkelingen waarbij gemeenten leerresultaten, waaronder het portfolio, willen koppelen aan het DigID van de deelnemer om uitwisseling van leerresultaten tussen onderwijsinstellingen te bevorderen. Het exportbestand kan bestaan uit de volgende gegevens: * NAW-Gegevens * Ontwikkelingsvoorwaarden * Doelen & ambities * Interesses * Relaties & netwerken * Competenties * Activiteiten * Producten * Evaluaties * Niet-kwalificerende reflecties * Kwalificerende reflecties * Formele erkenningen  +
Aanvragen EVC-beoordeling (Functie) +Deze functie registreert de aanvraag voor een EVC-beoordeling Dit is een specifieke vorm van het aanvragen van een examen.  +
Aanvragen accreditatie +Met behulp van deze functie kan een benodigde accreditatie worden aangevraagd. Hiervoor worden de volgende stappen doorlopen. ; Selecteren leerbedrijf : Het leerbedrijf waarvoor de accreditatie wordt aangevraagd wordt geselecteerd ; Selecteren Kwalificatiedossier : Het kwalificatiedossier waarvoor accreditatie aangevraagd wordt, wordt geselecteerd : De bovenstaande gegevens zijn al bekend wanneer de aanvraag van de accreditatie volgt op een controle in Controleren accreditatie. Deze gegevens zijn dan al vooraf ingevuld. Vervolgens wordt de aanvraag voltooid door de volgende stappen te doorlopen. ; Genereren aanvraag : Afhankelijk van de wijze waarop de aanvraag kan worden ingediend, wordt de aanvraag aangemaakt op basis van een formulier of format voor SBB. ; Ondertekening, goedkeuring en verzenden : De aanvraag kan worden afgedrukt, ondertekend en eventueel elektronisch worden verzonden  +
Aanvragen examendeelname +Dit procesgebied beschrijft op welke manier de mbo-school de student in de gelegenheid stelt om op basis van een selectie van bewijzen te komen tot een examenaanvraag. Deze bewijzen heeft hij/zij gedurende zijn leerproces (binnen- of buitenschools) verzameld. Op basis van deze selectie krijgt de student een ‘go’ of ‘no go’ om een examenaanvraag te doen. Na een positieve reactie op de examenaanvraag treedt het procesgebied Examinering in werking. Resultaat van dit procesgebied is een goed voorbereide student, die met vertrouwen (in zichzelf en in zijn begeleiders vanuit de school en de praktijk) het procesgebied Examineren kan ingaan. Input van dit procesgebied zijn de kaders uit het procesgebied Kaders stellen.  +
Aanvragen intaketoets +Deze functie registreert de aanvraag voor een intaketoets om zicht te krijgen op de mogelijkheden en beperkingen van de deelnemer, bijvoorbeeld op het gebied van taal en rekenen. De toets kan gebruikt worden om te kijken wat er moet gebeuren ten aanziende van het plan en als nulmeting fungeren.  +
Aanvullen en aanpassen van rooster + *Wanneer een rooster vrije ruimte bevat moet het mogelijk zijn om op een later moment (dus nadat het rooster is geëffectueerd) deze vrije ruimte in te plannen met onderwijsproducten zonder dat de rest van het rooster wordt aangepast. *Dit betekent dat er (kleinere) arrangementen voor een deel van de deelnemers aan de roostermachine worden aangeboden die in de vrije ruimte moeten worden ingepland. Hiermee wijzigt het vigerende rooster.   +
Aanvullen onderwijscatalogus +==Het aanvullen van de onderwijscatalogus== Nadat er informatiedragers zijn gedefinieerd en beschreven in de ingerichte onderwijscatalogus, kan er besloten worden dat de informatiedragers (de onderwijsproducten en/of referentiearrangementen) ook gebruikt gaan worden voor het voeden van andere processen. Zo kan het zijn dat een onderwijsinstelling een “les engels” ook wil roosteren of informatie wil zien van het aantal keren dat het onderwijsproduct is afgenomen, of misschien wil de onderwijsinstelling wel gebruik maken van de informatie van het onderwijsproduct “les engels” om relevante begeleidingsinformatie voor de deelnemer die de les volgt, te tonen. Voor de zojuist genoemde voorbeelden is de basaal ingerichte onderwijscatalogus die is ontstaan tijdens het proces “ontwikkelen onderwijs” onvoldoende gedetailleerd. Er is een aantal gegevens dat specifiek voor roosteren benodigd is, net als voor het genereren van managementinformatie of het monitoren van de voortgang van een deelnemer. Voor het toevoegen van deze gegevens aan de onderwijsproducten is het proces “aanvullen onderwijscatalogus” bedacht. Dit proces bevat het bepalen van de aanvullende processen waarvoor de informatiedragers gegevens moeten gaan tonen (zoals voor roosteren, managementinformatie of begeleiding). Daarna(ast) wordt gedefinieerd over welke gegevens het gekozen aanvullende proces wil beschikken. Het aanvullen van de informatiedragers met extra gegevens omwille van het gebruik voor andere processen, noemen wij modulariteit.  +
Aanvullen onderwijscatalogus tbv modulariteit +Om de onderwijscatalogus te kunnen gebruiken voor een specifieke toepassing is het noodzakelijk dat er voor die toepassing een module is gedefinieerd. Op basis van deze module kan de onderwijscatalogus worden aangevuld met de metadata die voor de betreffende module vereist of gewenst is.  +
Accepteren rooster + *Nadat het rooster is gepubliceerd kan er, afhankelijk van de keuze van de instelling, de mogelijkheid zijn om het rooster actief of passief door deelnemers te laten accepteren. *In het geval van actief accepteren moet elke deelnemer het gepubliceerde rooster expliciet accepteren door een accoord te geven. In het geval van passief accepteren heeft elke deelnemer de mogelijkheid om bezwaar te maken. In beide gevallen moeten reacties op het gepubliceerde rooster kunnen worden gegeven. Deze reactie moeten worden verwerkt, en eventueel gemonitord zodat tijdig actie kan worden ondernomen naar de deelnemer of de organisatie. *Functionaliteit is optioneel/ wordt laag frequent ingezet   +
Addendum FO kernregistratie deelnemergegevens +Dit boek is een aanvulling op het functioneel ontwerp kernregistratie deelnemergegevens. Het functioneel ontwerp heeft zich beperkt tot de use cases en is in die vorm de basis geweest voor een Europese aanbesteding voor de verdere uitwerking en realisatie namens 12 instellingen. De leverancier, Educus, heeft de use cases uit het functioneel ontwerp in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van de 12 betrokken instellingen verder uitgewerkt. Op basis daarvan heeft Educus het uiteindelijke systeem ontworpen en gerealiseerd. Dit gedetailleerde functionele ontwerp is gedeeltelijk specifiek voor het gerealiseerde systeem, maar deels ook generiek. In dit addendum wordt het functioneel ontwerp van de kernregistratie deelnemergegevens nader uitgewerkt tot het niveau van activiteiten en functies zodat het dezelfde mate van detail kent als de andere functionele ontwerpen in de encyclopedie. Het gaat hier om de ontwerpinformatie die niet specifiek is voor het gerealiseerde systeem. Hiermee is dit addendum een aanvulling op het technisch gedeelte van het functioneel ontwerp kernregistratie deelnemergegevens uit de Triple A Encyclopedie.  +
Administratief +Het werk dat onderwijsinstellingen moeten verzetten om een deelnemer van instroom tot uitstroom te ondersteunen bestaat voor een belangrijk deel uit administratieve aspecten. Daarbij kun je denken aan het registreren van de belangrijke gegevens van de deelnemer met betrekking tot de loopbaan, maar ook aan de formele gegevens die benodigd zijn voor de bekostiging. Deze activiteiten worden allemaal uitgevoerd in de hoofdgroep die administratief is genoemd. De administratieve processen bestaan uit de kernregistratie deelnemergegevens aangevuld met de voorzieningen voor de digitale overdracht van deelnemergegevens en de externe verantwoording.  +
Adviesrapport Opleidingsdomeinen in het MBO +Binnen het MBO worden opleidingsdomeinen ingevoerd. Om de invoering goed te laten verlopen heeft saMBO-ICT een document opgesteld waarin inzichtelijk gemaakt wordt wat de consequenties zijn van deze maatregelen voor de administratieve processen binnen een instelling. De inhoud van dit rapport is begin 2014 in de wiki verwerkt.  +
Afhandelen niet planbare arrangementen +Het kan voorkomen dat arrangementen (of delen ervan) ‘niet planbaar’ zijn doordat te weinig deelnemers hiervoor kiezen, er te weinig middelen beschikbaar zijn of omdat de gestelde randvoorwaarden door de deelnemer fricties opleveren met de randvoorwaarden van een onderwijsproduct. Deze arrangementen zijn niet, of niet geheel in het rooster opgenomen. Binnen deze use case worden de niet planbare arrangementen herzien, waarbij verschillende oplossingsrichtingen denkbaar zijn. Binnen deze use case wordt een oplossing gezocht voor de niet geplande arrangementen, al dan niet met aanpassing van de leervraag of het arrangement als gevolg door bijvoorbeeld het kiezen van alternatieve onderwijsproducten die in een komende periode wel worden uitgevoerd.  +
Afleiden initiële arrangementen +Elke leervraag die geformuleerd is wordt automatisch uiteengerafeld (lees: nader specificeren) tot aan onderwijsproducten op het laagste aggregatieniveau van de onderwijscatalogus. Ook eventuele randvoorwaardelijke onderwijsproducten worden toegevoegd.  +
Analyse rapporten + *Naast het maken van een rooster wordt een analyserapport geproduceerd. Het analyserapport geeft inzicht in de mate waarin arrangementen daadwerkelijk konden worden gepland, middelen daadwerkelijk zijn ingezet en regels konden worden gehonoreerd. *Uit deze analyserapporten kan blijken dat een aantal deelnemers op basis van hun arrangement onvoldoende aanbod heeft gekregen in het rooster. Ook kunnen middelen onvoldoende zijn ingezet of kan er een knelpunt worden gesignaleerd met betrekking tot een bepaald middel. Een groot deel van de regels is ‘zacht’, wat betekent dat er zo goed mogelijk rekening mee moet worden gehouden tijdens het roosterproces, maar dat het geen harde eis aan het rooster betreft. Voor deze regels moeten de analyserapporten inzicht geven in de mate waarin is ‘gescoord’ op deze regels.   +
Analyseren aan- en afwezigheid +==Analyse van aan- en afwezigheid== Buiten het kernregistratiesysteem vindt de registratie van aan- en afwezigheid plaats. Dat is bijvoorbeeld een registratie met pasjes, waarbij wordt geregistreerd wanneer een deelnemer een locatie betreedt of verlaat, of een registratie van een docent die een pasje scant of een lijst invult. Dit leidt tot een kale registratie van aan- en afwezigheid die verder nog niet is geïnterpreteerd. De kernregistratie heeft toegang tot deze registratie van aan- en afwezigheid om deze te kunnen analyseren. Deze analyse houdt in dat kan worden afgeleid of een deelnemer bij een bepaalde onderwijsactiviteit aanwezig is geweest en of bepaalde regels of afspraken (zoals leerplicht, of afspraken met opdrachtgevers) zijn overtreden. ==Signaleringen en rapportages== Vanuit de kernregistratie moet een aantal rapportages kunnen worden gedaan, omdat er wettelijke verplichten zijn of afspraken met opdrachtgevers zijn gemaakt. In een aantal gevallen gaat het om een verplichte signalering, bijvoorbeeld de melding aan de RMC’s in het kader van de leerplichtwet. Daarnaast kunnen periodieke rapportages over de aan- en afwezigheid van bepaalde deelnemers gevraagd worden door opdrachtgevers of externe partijen. ==Ad hoc rapportage== Naast de genoemde signaleringen en rapportage kan er ook op basis van een ad hoc vraag naar informatie over de aan- en afwezigheid van bepaalde deelnemers een rapportage worden samengesteld. Dat komt veelal voor in het kader van financiering of afspraken met gemeenten of andere partijen.  +
Analyseren situatie deelnemer +Deze functie voert een aantal analyses uit op de gegevens van de deelnemer, en levert daarvan een rapportage. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de volgende analyses: * aanwezigheidpercentage overschrijdt een bepaalde minimumwaarde * ziekteverzuim overschrijdt een bepaald percentage * trendbreuk in resultaten, aanwezigheid, voortgang of ziekte * grote afwijking t.o.v. het gemiddelde in resultaten, aanwezigheid, voortgang of ziekte Deze functie is ook aanroepbaar zonder dat er een bepaalde minimumwaarde of percentage wordt overgeschreden, om inzicht te krijgen in de situatie van de deelnemer.  +
Animatie Administratief +Deze animatie gaat over de hoofdgroep administratief.  +
Animatie Architectuur +In deze animatie wordt de Triple A architectuur toegelicht.  +