Encyclopedie
Begrippenlijst

Eigenschap:Aanleiding

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Dit is een eigenschap van type Tekst.

Pagina's die de eigenschap "Aanleiding" gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
Aanleveren gegevens keurmerk inburgeren +Het verstrijken van een afgeronde periode conform handleiding keurmerk Inburgeren.  +
Aanmelden (Use case) +De potentiële deelnemer / opdrachtgever (vertegenwoordiger van een groep deelnemers) maakt zijn interesse kenbaar door middel van een aanmelding.  +
Aanvragen examendeelname + * De deelnemer geeft aan dat hij een examen(onderdeel) wil afleggen voor een bepaald kwalificatiedossier/kwalificatie binnen een specifieke taxonomie, al dan niet in combinatie met een aanvullende certificering. Een dergelijke aanvraag komt meestal voort uit het adviesgesprek van de begeleider met de deelnemer, middels de Werkopdracht Aanvragen examenonderdeel. * De deelnemer levert (een verzameling gebundelde) producten uit zijn portfolio ter summatieve beoordeling beschikbaar, middels de Werkopdracht beschikbaar stellen product uit portfolio. * De onderwijsorganisatie onderzoekt of een deelnemer in aanmerking komt voor kwalificering of certificering. * Er moet een EVC beoordeling plaatsvinden, middels de Werkopdracht Aanvragen EVC-beoordeling. * De onderwijsinstelling vraagt voor één of meerdere deelnemers collectief een examen aan.   +
Aanvullen onderwijscatalogus tbv modulariteit +De onderwijscatalogus (of delen daarvan) zullen worden ingezet voor bepaalde specifieke toepassingen, bijvoorbeeld * Onderwijslogistiek * Begeleiding * Managementinformatie De modules zijn daarvoor gedefinieerd in termen van vast te leggen metadatavelden en de eisen die daaraan worden gesteld.  +
Afhandelen niet planbare arrangementen +Er komt vanuit Effectueren rooster een diagnoserapport waarin zichtbaar is welke arrangementen niet of niet geheel planbaar zijn. Arrangementen (of delen ervan) kunnen niet planbaar zijn, doordat te weinig deelnemers hebben gekozen voor een onderwijsproduct in het arrangement of omdat er te weinig middelen zijn om het onderwijsproduct aan te kunnen bieden. Een begeleider gaat met een individuele deelnemer een gesprek aan over wat er mogelijk is voor de deelnemer om alsnog aan de leerwens van de deelnemer te kunnen voldoen, op basis van het reeds geëffectueerde rooster. Als er een nieuwe leervraag moet worden opgesteld, gebeurt dat in deze use case en niet in de use case Formuleren leervraag. Bij Formuleren leervraag wordt een leervraag aangeboden aan het roosterproces, bij herformulering wordt een nieuwe leervraag niet opnieuw aangeboden aan het roosterproces, want de herformulering gebeurt op basis van het geëffectueerde rooster.  +
Arrangement specificeren +De deelnemer heeft zijn leervraag bij het Formuleren van de leervraag kenbaar gemaakt.  +
B
BPV-matching +Bij het formuleren van de leervraag is een BPV-onderwijsproduct uit de onderwijscatalogus geselecteerd en moet dit worden ingevuld met een feitelijke BPV-plaats. De matching kan op twee manieren starten: * Deelnemer of begeleider geeft opdracht aan het systeem om mogelijke matches te onderzoeken * Deelnemer of begeleider heeft al een BPV-plaats op het oog en selecteert deze uit het BPV-aanbod  +
Behandelen aanvraag middelen +We onderkennen verschillende soorten aanvragen. * Er komt een vraag naar één of meer niet specifieke middelen die niet aan het roosterproces zijn toegewezen, maar wel bedoeld zijn voor het onderwijs. Bijv. een groep wil gebruik maken van het auditorium. * Er komt een vraag naar één of meer specifieke middelen vanuit de organisatie, die niet direct bedoeld is voor het geven van onderwijs. Bijv. er is een open dag gepland en er zijn lokalen nodig om informatie over een opleiding te kunnen geven, een onderwijsdirecteur ontvangt gasten en heeft een vergaderruimte nodig, etc. * Er komt een vraag naar één of meer specifieke middelen vanuit een externe partij. Een onderwijsinstelling kan bij externe partijen aangeven dat er ruimtes gehuurd kunnen worden. Een externe partij kan uit zichzelf een onderwijsinstelling benaderen of het mogelijk is om een ruimte te reserveren, of om een bepaalde docent in te huren etc. Denk bijvoorbeeld aan een instelling die sportruimtes verhuurt.  +
Beheren BPV-bedrijfsgegevens +De stamgegevens van een leerbedrijf moeten worden geregistreerd om BPV-plaatsen te kunnen gaan aanbieden.  +
Beheren BPV-plaats +Er is een BPV-plaats beschikbaar en deze moet worden geregistreerd.  +
Beoordelen en registreren competenties en kennis + * Er is noodzaak tot beoordeling (van een competentie en/of kennis). Deze noodzaak kan op de volgende wijze ontstaan :* De deelnemer doet het verzoek om een beoordeling te laten plaats vinden; ik ben klaar met de opdracht en wil graag de relevante competenties beoordeeld hebben. Dit kan plaatsvinden door producten uit het portfolio beschikbaar te stellen middels de Werkopdracht beschikbaar stellen product uit portfolio :* De beoordelaar initieert een beoordeling. :* De trajectbegeleider doet het verzoek om een beoordeling te laten plaats vinden. :* Er is een beoordelingsmoment, in de vorm van een product uit de onderwijscatalogus, geroosterd   +
Bepalen diplomarecht (Use case) +Vanuit tussentijds beëindigen verbintenis komt een werkopdracht om na te gaan of een deelnemer mogelijkerwijs voor een kwalificerend document in aanmerking komt.  +
Bepalen modulariteit +De onderwijscatalogus gaat worden gebruikt voor een specifieke toepassing (dus niet alleen maar voor het definiëren van het onderwijs zelf).  +
Beschikbaar stellen doorstroomdossier +Een deelnemer wordt uitgeschreven, en heeft zich aangemeld voor een opleiding bij een andere instelling.  +
Beschikbaar stellen loopbaangegevens +Er komt een verzoek om een loopbaanoverzicht te produceren door een hiervoor geautoriseerde persoon. Dit verzoek kan van een belanghebbende komen, of uit het systeem naar aanleiding van een exitprocedure bij het verlaten van de instelling door een deelnemer.  +
Beschikbaar stellen peilstokmeting +Een verzoek om inzicht te geven in de summatieve resultaten van een deelnemer ten opzichte van een specifieke kwalificatie zoals opgenomen in de criteriumbank (te denken valt aan een Crebo). Aanleiding daarvoor kan zijn: * Het behalen van een summatief resultaat, zodat bepaald kan worden of een deelnemer toe is aan diplomeren * Voor de begeleider, in het kader van het monitoren van de voortgang * Voor de deelnemer, om zelf vanuit het portfolio inzicht te krijgen in de voortgang * Om het eventuele diplomarecht te bepalen voor een deelnemer die zich vervroegd wil uitschrijven  +
Beschikbaarstellen onderwijsaanbod + * Een nieuwe onderwijsproduct of referentiearrangement is gedefinieerd en eventueel aangevuld voor de relevante modules binnen de instelling. Het onderwijsproduct of referentiearrangement heeft de status “In ontwikkeling”. OF * Er is aanleiding om de beschikbaarheid van een bestaand onderwijsproduct of referentiearrangement te heroverwegen.   +
Bestellen en betalen leermateriaal +Het individueel arrangement van de deelnemer is bekend. Op basis daarvan is bekend welke onderwijsproducten de deelnemer zal gaan afnemen de komende periode.  +
C
Construeren en vaststellen +De aanvraag voor een examen(onderdeel) of EVC rapportage is gehonoreerd en middels de Werkopdracht beschikbaar stellen examen is het beschikbaar stellen van het examen(onderdeel) in gang gezet.  +
Controle rooster realisatie +Als een roosterperiode is geëindigd, wil je als instelling weten of de vraag en het aanbod samen zijn gekomen. Je wilt graag voor de wet- en regelgeving weten of het geplande rooster ook daadwerkelijk is uitgevoerd en of er aan de normen voor onderwijstijd (begeleide onderwijstijd en BPV) is voldaan. Daarnaast wil je ook weten of het geplande rooster ook kwalitatief heeft voldaan aan de gestelde eisen. Je wilt weten of het onderwijsaanbod overeenkwam met de vraag van de deelnemers.  +
D
Deelnemer accepteert rooster +Het rooster voor een bepaalde periode is geëffectueerd en is beschikbaar voor alle betrokken deelnemers en opdrachtgevers. Een deelnemer of opdrachtgever krijgt een roosteraanbod op basis van zijn individuele leerarrangement.  +
Definieren onderwijsproduct +Opdracht om een onderwijsproduct te ontwikkelen of aan te passen, met daarin opgenomen een verzameling eisen en criteria waaraan dit onderwijsproduct moet voldoen.  +
Definieren referentiearrangement +De opdracht om een samenhangend stuk onderwijs te ontwikkelen of aan te passen, met daarin opgenomen een verzameling eisen en criteria waaraan dit onderwijs moet voldoen.  +
E
Effectueren rooster +Vanuit de use case Maken rooster wordt een goedgekeurd rooster met bijbehorende afspraken en diagnoserapport aangeleverd om te worden geëffectueerd.  +
Exporteren portfolio +Een deelnemer is uitgeschreven en gaat de instelling verlaten. Middels de Werkopdracht exporteren portfolio wordt het exporteren van het portfolio in gang gezet.  +