Encyclopedie
Begrippenlijst

Definieren referentiearrangement

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit is een use case


Een samenhangend geheel aan onderwijsproducten vormt een zinvol stuk onderwijs, bijvoorbeeld een (deel van een) opleiding of een bepaalde route door het opleidingsaanbod dat voor bepaalde deelnemers relevant is. Al deze onderdelen vormen opgeteld het curriculum van de instelling. Zo’n geheel aan onderwijsproducten kan worden vastgelegd in de vorm van eenreferentiearrangement.

Use case

Aanleiding

De opdracht om een samenhangend stuk onderwijs te ontwikkelen of aan te passen, met daarin opgenomen een verzameling eisen en criteria waaraan dit onderwijs moet voldoen.

Beschrijving acties

Een samenhangend geheel aan onderwijsproducten vormt een zinvol stuk onderwijs, bijvoorbeeld een (deel van een) opleiding of een bepaalde route door het opleidingsaanbod dat voor bepaalde deelnemers relevant is. Al deze onderdelen vormen opgeteld het curriculum van de instelling. Zo’n samenhangend geheel aan onderwijsproducten kan worden vastgelegd in de vorm van een referentiearrangementVoorbeelden van samengestelde onderwijsproducten die invulling geven aan een bepaalde leerroute..

Een referentiearrangementVoorbeelden van samengestelde onderwijsproducten die invulling geven aan een bepaalde leerroute. verwijst naar de taxonomieDe plaats van een onderwijsproduct in een kwalificatiestructuur. Er zijn meerdere kwalificatiestructuren waaraan een onderwijsproduct zijn betekenis kan ontlenen. Voorbeelden zijn de kerndoelen van het VO, de kwalificatiestructuur voor het mbo en de eindtermen Educatie. Deze taxonomieën zijn deels wettelijk vastgesteld (bijvoorbeeld door het ministerie van OCW) en deels door de instelling zelf vastgesteld (bijvoorbeeld voor contractonderwijs). Deelnemers schrijven zich in op een inschrijfpositie binnen een taxonomie (bijvoorbeeld op een domein of kwalificatiedossier, of VMBO sector)., waarin de structuur en codering van de kwalificatiestructuurHet geheel aan kwalificaties dat van betekenis is voor het behalen van een verzameling mogelijke eindkwalificaties (diploma’s). Een kwalificatiestructuur beschrijft op een gestructureerde manier aan welke eisen moet worden voldoen voor het behalen van een diploma. Landelijk samenstel van alle vastgestelde kwalificatiedossiers. is beschreven. Deze structuur bestaat voor het mbo uit de kwalificaties (domeinHet (opleidings)domein is de eerste laag van de kwalificatiestructuur., kwalificatiedossierHet kwalificatiedossier omschrijft de kwalificaties waarop onderwijs en examens worden gebaseerd. De kwalificaties bestaan elk uit een basisdeel en een profieldeel. Een kwalificatiedossier omschrijft vaak meerdere kwalificaties; dan is er sprake van een gemeenschappelijk basisdeel. Het basis- en profieldeel beschrijven de kwalificatie-eisen waaraan een beginnende beroepsbeoefenaar moet voldoen. De instelling bepaalt zelf de inrichting van de opleiding door middel van onderwijsproducten., kwalificatieDe kwalificatie is de combinatie van het basis- en profieldeel uit het kwalificatiedossier. De kwalificatie omvat wat de beginnend beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen als hij gediplomeerd is en start op de arbeidsmarkt.) en de keuzedelen. Een referentiearrangementVoorbeelden van samengestelde onderwijsproducten die invulling geven aan een bepaalde leerroute. kan zowel verwijzen naar één of meerdere onderdelen van de kwalificatieDe kwalificatie is de combinatie van het basis- en profieldeel uit het kwalificatiedossier. De kwalificatie omvat wat de beginnend beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen als hij gediplomeerd is en start op de arbeidsmarkt., als naar één of meerdere keuzedelen. Deze verwijzingen zijn opgenomen in de metadataMetadata zijn gegevens die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven. Het zijn dus eigenlijk data over data. De metadata van een onderwijsproduct bevatten dus gegevens over het onderwijsproduct zoals de titel de omvang volgorde leerstijl complexiteit van het referentiearrangementVoorbeelden van samengestelde onderwijsproducten die invulling geven aan een bepaalde leerroute..

Onderwijscatalogus en taxonomie.png

Het proces om tot (een aantal) referentiearrangementen te komen is als volgt.

  • Grof ontwerp
Op basis van onder andere de taxonomieDe plaats van een onderwijsproduct in een kwalificatiestructuur. Er zijn meerdere kwalificatiestructuren waaraan een onderwijsproduct zijn betekenis kan ontlenen. Voorbeelden zijn de kerndoelen van het VO, de kwalificatiestructuur voor het mbo en de eindtermen Educatie. Deze taxonomieën zijn deels wettelijk vastgesteld (bijvoorbeeld door het ministerie van OCW) en deels door de instelling zelf vastgesteld (bijvoorbeeld voor contractonderwijs). Deelnemers schrijven zich in op een inschrijfpositie binnen een taxonomie (bijvoorbeeld op een domein of kwalificatiedossier, of VMBO sector). (het kwalificatiedossierHet kwalificatiedossier omschrijft de kwalificaties waarop onderwijs en examens worden gebaseerd. De kwalificaties bestaan elk uit een basisdeel en een profieldeel. Een kwalificatiedossier omschrijft vaak meerdere kwalificaties; dan is er sprake van een gemeenschappelijk basisdeel. Het basis- en profieldeel beschrijven de kwalificatie-eisen waaraan een beginnende beroepsbeoefenaar moet voldoen. De instelling bepaalt zelf de inrichting van de opleiding door middel van onderwijsproducten.) wordt een grof ontwerp opgesteld van de opbouw van een (deel van een) opleiding of combinatie van opleidingen. In het grof ontwerp wordt bepaald welke onderdelen van de taxonomieDe plaats van een onderwijsproduct in een kwalificatiestructuur. Er zijn meerdere kwalificatiestructuren waaraan een onderwijsproduct zijn betekenis kan ontlenen. Voorbeelden zijn de kerndoelen van het VO, de kwalificatiestructuur voor het mbo en de eindtermen Educatie. Deze taxonomieën zijn deels wettelijk vastgesteld (bijvoorbeeld door het ministerie van OCW) en deels door de instelling zelf vastgesteld (bijvoorbeeld voor contractonderwijs). Deelnemers schrijven zich in op een inschrijfpositie binnen een taxonomie (bijvoorbeeld op een domein of kwalificatiedossier, of VMBO sector). (het kwalificatiedossierHet kwalificatiedossier omschrijft de kwalificaties waarop onderwijs en examens worden gebaseerd. De kwalificaties bestaan elk uit een basisdeel en een profieldeel. Een kwalificatiedossier omschrijft vaak meerdere kwalificaties; dan is er sprake van een gemeenschappelijk basisdeel. Het basis- en profieldeel beschrijven de kwalificatie-eisen waaraan een beginnende beroepsbeoefenaar moet voldoen. De instelling bepaalt zelf de inrichting van de opleiding door middel van onderwijsproducten.) in welk jaar, en in welke periodeEen periode is een afgebakende tijdseenheid de lengte wordt gekozen door een instelling zelf. Dit kan een uur een dag een week 10 weken etc zijn. worden aanboden. Deze opbouw wordt gedefinieerd in één of meerdere referentiearrangementen die samen een volledige opleiding of combinatie van opleidingen vormen.
De wettelijke normen voor onderwijstijdOnderwijstijd bestaat uit begeleide onderwijstijd (BOT) en beroepspraktijkvorming (BPV). Onderdelen die niet vallen onder onderwijstijd zijn bijvoorbeeld: huiswerk en andere onderwijsactiviteiten. Met betrekking tot de onderwijstijd zijn in de wet normen vastgelegd: WEB 7.2.7 lid 3. Deze wettelijke normen bepalen dat er een minimale hoeveel begeleide onderwijstijd (BOT) en BPV moet worden aangeboden over de gehele duur van de opleiding. Per opleiding kan de instelling bepalen hoe deze onderwijstijd over de jaren of perioden van een opleiding wordt verdeeld. bepalen dat er een minimale hoeveel begeleide onderwijstijdOnderwijstijd onder begeleiding van een bevoegd docent. en BPVBeroeps Praktijk Vorming. Periode waarin de deelnemer bij een bedrijf beroepspraktijkvorming volgt. Dit is een verplicht onderdeel binnen elke beroepsopleiding. Het minimaal te volgen studiebelastingsuren aan BPV is vastgelegd in het kwalificatiedossier. Daarnaast wordt BPV ook ingezet binnen het proces van opleiden en vormen denk daarbij aan bijvoorbeeld de snuffelstages. moet worden aangeboden over de gehele duur van de opleiding. Per opleiding kan de instelling bepalen hoe deze onderwijstijdOnderwijstijd bestaat uit begeleide onderwijstijd (BOT) en beroepspraktijkvorming (BPV). Onderdelen die niet vallen onder onderwijstijd zijn bijvoorbeeld: huiswerk en andere onderwijsactiviteiten. Met betrekking tot de onderwijstijd zijn in de wet normen vastgelegd: WEB 7.2.7 lid 3. Deze wettelijke normen bepalen dat er een minimale hoeveel begeleide onderwijstijd (BOT) en BPV moet worden aangeboden over de gehele duur van de opleiding. Per opleiding kan de instelling bepalen hoe deze onderwijstijd over de jaren of perioden van een opleiding wordt verdeeld. over de jaren of perioden van een opleiding wordt verdeeld. De referentiearrangementen worden zodanig ontworpen dat aan die normen wordt voldaan.
Bij de start van de ontwikkeling van een referentiearrangementVoorbeelden van samengestelde onderwijsproducten die invulling geven aan een bepaalde leerroute. wordt een opdracht geformuleerd, waarin staat aan welke eisen dit nieuw te ontwikkelen onderwijs moet voldoen. Deze eisen kunnen worden uitgedrukt in de metadataMetadata zijn gegevens die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven. Het zijn dus eigenlijk data over data. De metadata van een onderwijsproduct bevatten dus gegevens over het onderwijsproduct zoals de titel de omvang volgorde leerstijl complexiteit van het referentiearrangementVoorbeelden van samengestelde onderwijsproducten die invulling geven aan een bepaalde leerroute. of onderwijsproducten, bijvoorbeeld de totale studielastDe studieduur van de opleiding, uitgedrukt in volledige studiejaren of gedeelten daarvan. Eén volledig studiejaar heeft een studielast van ten minste 1600 klokuren. Studielast bedraagt het totaal van de begeleide onderwijstijd (BOT), beroepspraktijkvorming (BPV) en de zelfstudie. en de hoeveelheid begeleide onderwijstijdOnderwijstijd onder begeleiding van een bevoegd docent. (BOT) en BPVBeroeps Praktijk Vorming. Periode waarin de deelnemer bij een bedrijf beroepspraktijkvorming volgt. Dit is een verplicht onderdeel binnen elke beroepsopleiding. Het minimaal te volgen studiebelastingsuren aan BPV is vastgelegd in het kwalificatiedossier. Daarnaast wordt BPV ook ingezet binnen het proces van opleiden en vormen denk daarbij aan bijvoorbeeld de snuffelstages., of de relatie van het te ontwikkelen onderwijs met de taxonomieDe plaats van een onderwijsproduct in een kwalificatiestructuur. Er zijn meerdere kwalificatiestructuren waaraan een onderwijsproduct zijn betekenis kan ontlenen. Voorbeelden zijn de kerndoelen van het VO, de kwalificatiestructuur voor het mbo en de eindtermen Educatie. Deze taxonomieën zijn deels wettelijk vastgesteld (bijvoorbeeld door het ministerie van OCW) en deels door de instelling zelf vastgesteld (bijvoorbeeld voor contractonderwijs). Deelnemers schrijven zich in op een inschrijfpositie binnen een taxonomie (bijvoorbeeld op een domein of kwalificatiedossier, of VMBO sector)..
  • Controle grof ontwerp op haalbaarheid
Het grof ontwerp wordt in deze stap gecontroleerd op haalbaarheid, betaalbaarheid en uitvoerbaarheid. Daarbij wordt gekeken naar de kosten van de opleiding, het aantal verwachte studenten, de opbrengsten, de beschikbare formatie, de beschikbare huisvesting, etc. Bevindingen in deze stap kunnen ertoe leiden dat het grof ontwerp wordt aangepast of opnieuw wordt opgesteld.
  • Fijn ontwerp
Het grof ontwerp wordt vervolgens verfijnd naar een fijn ontwerp. Dat betekent dat elk referentiearrangementVoorbeelden van samengestelde onderwijsproducten die invulling geven aan een bepaalde leerroute. wordt uitgewerkt in de onderwijsproducten waaruit het bestaat, en hoe die onderwijsproducten logisch zijn gerangschikt in het onderwijsprogramma. Dit wordt vastgelegd in de route binnen het referentiearrangementVoorbeelden van samengestelde onderwijsproducten die invulling geven aan een bepaalde leerroute.. In eerste instantie zal de route vooral definiëren uit welke onderwijsproducten het referentiearrangementVoorbeelden van samengestelde onderwijsproducten die invulling geven aan een bepaalde leerroute. bestaat. Later, vaak pas bij het inrichten van de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie., wordt ook vastgelegd dat bepaalde producten in een bepaalde volgorde moeten worden gevolgd.
Het fijn ontwerp voor een bepaalde opleiding wordt ook wel het onderwijsplan genoemd.
  • Ontwikkeling en vaststelling
Het referentiearrangementVoorbeelden van samengestelde onderwijsproducten die invulling geven aan een bepaalde leerroute. heeft in eerste instantie de status “Aangevraagd”. In het geval van een wijziging op een bestaand referentiearrangementVoorbeelden van samengestelde onderwijsproducten die invulling geven aan een bepaalde leerroute. wordt er in de meeste gevallen en nieuwe versie aangemaakt met de status “Aangevraagd”, zodat de oude versie nog een andere status kan hebben. Zodra het referentiearrangementVoorbeelden van samengestelde onderwijsproducten die invulling geven aan een bepaalde leerroute. nader uitgewerkt kan worden, wordt de status gewijzigd naar “In ontwikkeling”.

Resultaat

Een gedefinieerd referentiearrangementVoorbeelden van samengestelde onderwijsproducten die invulling geven aan een bepaalde leerroute. met de status “In ontwikkeling”.

Werkopdrachten

WerkopdrachtVan use caseNaar use case
Vaststellen leermiddelenDefinieren referentiearrangementVoorbeelden van samengestelde onderwijsproducten die invulling geven aan een bepaalde leerroute.Vaststellen leermiddelen(lijst)

Relevante informatie

In de onderstaande tabel is aangegeven welke informatie relevant is om een referentiearrangementVoorbeelden van samengestelde onderwijsproducten die invulling geven aan een bepaalde leerroute. in de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. vast te leggen.

Generiek

Metadataveld Referentiearrangement
Titel X
Code X
Beschrijving X
Eigenaar X
Specifiek arrangementeen planbaar geheel van beschikbare onderwijsproducten. Een arrangement bestaat uit een verzameling enkelvoudige en/of samengestelde onderwijsproducten aangevuld met aanvullende eisen en wensen met betrekking tot de volgorde of de periode waarin het product moet worden afgenomen. Een arrangement kan uit één onderwijsproduct (enkelvoudig of samengesteld) bestaan.
Metadataveld Referentiearrangement
Route X