Encyclopedie
Begrippenlijst

Controle rooster realisatie

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit is een use case

Op deze use case zijn scenario's van toepassing

Op deze use case zijn scenario's van toepassing. Een scenario is een alternatieve wijze waarop de informatie over de use case gelezen en gebruikt kan worden.

Er zijn vier scenario's: rood, groen, geel en blauw. Welk scenario van toepassing is in uw organisatie is afhankelijk van een aantal uitgangspunten.

Klik hier voor meer informatie over de uitgangspunten van de verschillende scenario's.

De beschrijvingen van de use cases zijn beschreven vanuit het oogpunt van scenario 'geel'. Naast de beschrijving zijn de verschillen opgenomen van de andere scenario's, ten opzichte van het gele scenario.

Aan het einde van de roosterperiode wil de onderwijsinstelling inzicht krijgen of de vraag naar onderwijs en het aanbod van onderwijs samen zijn gekomen. Enerzijds om te weten voor wet- en regelgeving of het geplande roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. daadwerkelijk is uitgevoerd, anderzijds om te weten of het geplande roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. kwalitatief heeft voldaan aan de eisen. Binnen deze stap wordt dit inzicht gegeven.

Deze use case is het laatste onderdeel in de roostercyclus: 1. Maken roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. (vooraf aan roosterperiode) 2. Individueel aanvullen roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. (gedurende roosterperiode) 3. Controle realisatie roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. (na roosterperiode)

Use case

Aanleiding

Als een roosterperiode is geëindigd, wil je als instelling weten of de vraag en het aanbod samen zijn gekomen. Je wilt graag voor de wet- en regelgeving weten of het geplande roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. ook daadwerkelijk is uitgevoerd en of er aan de normen voor onderwijstijdOnderwijstijd bestaat uit begeleide onderwijstijd (BOT) en beroepspraktijkvorming (BPV). Onderdelen die niet vallen onder onderwijstijd zijn bijvoorbeeld: huiswerk en andere onderwijsactiviteiten. Met betrekking tot de onderwijstijd zijn in de wet normen vastgelegd: WEB 7.2.7 lid 3. Deze wettelijke normen bepalen dat er een minimale hoeveel begeleide onderwijstijd (BOT) en BPV moet worden aangeboden over de gehele duur van de opleiding. Per opleiding kan de instelling bepalen hoe deze onderwijstijd over de jaren of perioden van een opleiding wordt verdeeld. (begeleide onderwijstijdOnderwijstijd onder begeleiding van een bevoegd docent. en BPVBeroeps Praktijk Vorming. Periode waarin de deelnemer bij een bedrijf beroepspraktijkvorming volgt. Dit is een verplicht onderdeel binnen elke beroepsopleiding. Het minimaal te volgen studiebelastingsuren aan BPV is vastgelegd in het kwalificatiedossier. Daarnaast wordt BPV ook ingezet binnen het proces van opleiden en vormen denk daarbij aan bijvoorbeeld de snuffelstages.) is voldaan. Daarnaast wil je ook weten of het geplande roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. ook kwalitatief heeft voldaan aan de gestelde eisen. Je wilt weten of het onderwijsaanbod overeenkwam met de vraag van de deelnemers.

Actoren

Doel

Inzicht krijgen of de vraag naar onderwijs en het aanbod van onderwijs samen zijn gekomen.

Acties ondernemen om eventueel gesignaleerde knelpunten op te lossen

Beschrijving acties

Rapportages genereren 
Er moeten rapportages worden gemaakt over het geplande onderwijsaanbod en het gerealiseerde aanbod. Dit kan door het systeem, omdat het geplande onderwijsaanbod en het gerealiseerde onderwijs bekend is.
Een rapportage over de kwaliteit van het onderwijsaanbod kan worden achterhaald door het houden van enquêtes/interviews etc. en deze te verwerken. In een rapportage staan worden de resultaten hiervan gezet.
Analyseren uitkomst rapportages 
De rapportages moeten worden geanalyseerd en worden besproken. Is er veel gepland onderwijs niet doorgegaan? Wat is hier de reden van? Hebben de individuele deelnemers voldoende onderwijs gepland in de beschikbare ruimte? Voldeed het onderwijsproductEen onderwijsproduct is een product (zoals een les een cursus module of andere onderwijseenheid) dat zodanig van metadata is voorzien dat het geschikt is om te roosteren. Een onderwijsproduct is enkelvoudig dan wel samengesteld. Enkelvoudig betekent dat er sprake is van één uniek product dat niet verder onderverdeeld is in andere onderwijseenheden (een les Engels van één uur kan een enkelvoudig product zijn). De onderwijscatalogus kan ook samengestelde onderwijsproducten bevatten. Een samengesteld onderwijsproduct bevat informatie over de afzonderlijke (enkelvoudige) onderwijsproducten (die deel uit maken van de samenstelling) én informatie over de samenstelling zelf (bijv. de volgorde). Deze informatie vormt samen de paklijst van het samengestelde onderwijsproduct. De paklijst is dus de informatiedrager van de samenstelling. Een voorbeeld van een samengesteld onderwijsproduct is een 2 daagse cursus Engels voor beginners met een theorie- en een praktijkdag. De theoriedag is een enkelvoudig onderwijsproduct net zoals de praktijkdag. De paklijst geeft aan dat de theoriedag voor de praktijkdag moet worden ingepland. aan de verwachting van de deelnemers? Waarom wel of niet? Heeft een onderwijsproductEen onderwijsproduct is een product (zoals een les een cursus module of andere onderwijseenheid) dat zodanig van metadata is voorzien dat het geschikt is om te roosteren. Een onderwijsproduct is enkelvoudig dan wel samengesteld. Enkelvoudig betekent dat er sprake is van één uniek product dat niet verder onderverdeeld is in andere onderwijseenheden (een les Engels van één uur kan een enkelvoudig product zijn). De onderwijscatalogus kan ook samengestelde onderwijsproducten bevatten. Een samengesteld onderwijsproduct bevat informatie over de afzonderlijke (enkelvoudige) onderwijsproducten (die deel uit maken van de samenstelling) én informatie over de samenstelling zelf (bijv. de volgorde). Deze informatie vormt samen de paklijst van het samengestelde onderwijsproduct. De paklijst is dus de informatiedrager van de samenstelling. Een voorbeeld van een samengesteld onderwijsproduct is een 2 daagse cursus Engels voor beginners met een theorie- en een praktijkdag. De theoriedag is een enkelvoudig onderwijsproduct net zoals de praktijkdag. De paklijst geeft aan dat de theoriedag voor de praktijkdag moet worden ingepland. bijgedragen aan het behalen van een kwalificatieDe kwalificatie is de combinatie van het basis- en profieldeel uit het kwalificatiedossier. De kwalificatie omvat wat de beginnend beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen als hij gediplomeerd is en start op de arbeidsmarkt.? Waarom wel of niet? Etcetera.
Omzetten van knelpunten naar concrete acties 
Als er een negatief resultaat naar voren komt in de analyse van de rapportages, moet worden bekeken wat een reden kan zijn voor het negatieve resultaat en wat een oplossing zou kunnen zijn. Als er verbetervoorstellen zijn, worden er acties uitgezet.

Invloed van scenario's

 Scenario Geel
SamenvattingHet aanpassen en aanvullen van het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de inividuele deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. en begeleiderMedewerker van een onderwijsinstelling die als rol heeft het volgen en ondersteunen van deelnemers tijdens hun leerloopbaan. De begeleider die leeractiviteiten begeleidt wordt ook coach genoemd. De begeleider die de loopbaan van de deelnemer ondersteund wordt ook leertrajectbegeleider genoemd..
Personeelnvt
Structuurnvt
 Scenario Rood
SamenvattingIn het rode scenario is het team verantwoordelijk voor een goede invulling van de beschikbare vrije ruimte. Het team monitort of zowel deelnemers als docenten en begeleiders zorgen voor voldoende onderwijs- of begeleidingsactiviteiten tijdens de vrije ruimte in het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet..
Personeelnvt
Structuurnvt
 Scenario Groen
SamenvattingIn het groene scenario is de invulling van de vrije ruimte een verantwoordelijkheid van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. zelf, eventueel ondersteund door zijn begeleiderMedewerker van een onderwijsinstelling die als rol heeft het volgen en ondersteunen van deelnemers tijdens hun leerloopbaan. De begeleider die leeractiviteiten begeleidt wordt ook coach genoemd. De begeleider die de loopbaan van de deelnemer ondersteund wordt ook leertrajectbegeleider genoemd.. Of er sprake is van een zinvolle invulling van de vrije ruimte,moet daarom goed gemonitord worden.
Personeelnvt
Structuurnvt
 Scenario Blauw
SamenvattingIn het blauwe scenario is dit niet van toepassing.
Personeelnvt
Structuurnvt

Resultaat

  • Inzicht in de realisatie van de vraag naar onderwijs en eventueel een aantal uitgezette acties om een discrepantie tussen de vraag en het aanbod op te lossen.

Frequentie

Na iedere roosterperiode.

Functies

FunctieFunctiesoort
Rapportage afgelopen periode